Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

อ3

50 visualizaciones

Publicado el

fghtghtu

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

อ3

  1. 1. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กหญิงปัญจรัตน์ ระหาร หยก 2 เด็กชายปัญญาทัศน์ วงษาบุตร สไปรท์ 3 เด็กชายอลงกรณ์ จุรัญชัย เซฟ 4 เด็กชายตุลา บุญเกิด พอร์ทเตอร์ 5 เด็กชายอาชวณน ผลศิริ วินเนอร์ 6 เด็กชายธนาธิป ไทยกาเนิด อังเปา 7 เด็กชายภัทรดนัย สมตน ไตตั้น 8 เด็กหญิงทักษพร พรสี่ ขนมเค้ก 9 เด็กหญิงศุภิสรา หวังชนะ เอมี่ 10 เด็กหญิงบุญญทิพย์ บุญช่วย แตงโม 11 เด็กหญิงสุพิชญา สาเลศ เอมี่ 12 เด็กหญิงณัฐณิชา กาละพันธ์ พิ้งกี้ 13 เด็กหญิงศิริน แซ่ไหล กิมเล้ง 14 เด็กหญิงธิภัสชา เงยวิจิตร พุทซา 15 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองรอง ออโต้ 16 เด็กชายทัตเทพ เหมะธุลิน แทน 17 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เค้ามูล ฟอร์จูน 18 เด็กชายกิตติคุณ กัญยาทอง ออกัส 19 เด็กหญิงกนกพร จันทร์ขาว ส้มโอ 20 เด็กหญิงสุธนัญญา กุรกนก พริกไทย 21 เด็กชายวรัญญู รังษี นะโม 22 เด็กหญิงชัชญานันท์ หรุ่นนุพันธ์ น้าตาล 23 เด็กหญิงสรรค์สุภา ศรัทธาพันธ์ แอล 24 เด็กหญิงอารยา สวัสดิ์บุญ โฟกัส 25 เด็กหญิงกัญจน์นิชา ขันเงิน น้าฟ้า 26 เด็กชายโอบนิธิ แก้วเก่า นะโม 27 เด็กหญิงชัญญาพรรณ กงแก้ว แซน 28 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช กงแก้ว ซี 29 เด็กหญิงณิชาดา ปาละวงศ์ ข้ามหอม 30 เด็กหญิงพีรดา สุภัควงศ์ พรีม 31 เด็กชายกันตวิชญ์ นิมิตพารา กรู๊ฟ 32 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา บุญหลง ใบบัว รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสาวปรียาภรณ์ ส่องแสง
  2. 2. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กหญิงอพิรดา ญาณกาย เอพริล 2 เด็กหญิงคณิติกุล ทิณพัฒน์ เรนเดียร์ 3 เด็กชายภควัฒน์ คะมะ ต้นน้า 4 เด็กชายธนนท์ วรรณแสง ไอโฟน 5 เด็กชายเอกลักษณ์ บุญนาพา ต้นกล้า 6 เด็กชายณัฐวัฒน์ วิชาพรม เฟอร์กี้ 7 เด็กชายธนดล ศุภลักษณ์ ออกัส 8 เด็กชายศุภวิชญ์ ดวงแก้ว ออโต้ 9 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ประทุมวัน เทียน 10 เด็กหญิงพิชญา ส่งศรีสุข แอนพิว 11 เด็กหญิงวรรษมน นวลศิริ ไนซ์ 12 เด็กหญิงรับขวัญ แปลงศรี น้าหวาน 13 เด็กหญิงเพียงขวัญ เจริญ มิวสิค 14 เด็กหญิงกัญญมนวิทย์ สุขศรี ไกด์ 15 เด็กหญิงณฉัตร รุ่งเรือง ไออุ่น 16 เด็กหญิงณัจฉรียา โมริดา จ้าวขา 17 เด็กชายณัฐนนท์ ทองทวี เป๋าตุง 18 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุบูรณ์ พุดตาน 19 เด็กชายณัฐวุฒิ ยิ่งยง โปเต้ 20 เด็กชายปัณณทัต ทองมี เมษ 21 เด็กชายสิริวิวัฒน์ พาลี กีต้าร์ 22 เด็กชายปองคุณ ศรีรัตนบุตร ต้น 23 เด็กหญิงอารียา อุปถัมภ์ การ์ตูน 24 เด็กหญิงสิรินทิพย์ มุ่งหมาย แก้ม 25 เด็กชายชนภัทร สาโยธา เมษา 26 เด็กหญิงพิชญาภา ลือโสภา สายป่าน 27 เด็กหญิงวริศรา ตราชู พลอยสวย 28 เด็กหญิงอนันตญา จารุกขมูล ออร์แกน 29 เด็กชายธันวา โอเล่นิคซัค ซีม่อน 30 เด็กชายก้องเกียรติ ปลื้มจิตร มิ๊กเซอร์ 31 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คา
  3. 3. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กหญิงหงสรถ ปิ่นเจริญ ชีวา 2 เด็กหญิงพัตชณภา ชัยฑวังกูล นีน่า 3 เด็กหญิงอุบลวรรณ สุขขะ นุ่น 4 เด็กหญิงเตชินี จันทะไทย นีโม่ 5 เด็กหญิงณัฐพัชร ไทยนิทัศกุล การ์ตูน 6 เด็กหญิงกัญญวรา ภูอาษา ปราย 7 เด็กชายตะวัน ข่ายทอง ภู 8 เด็กชายปัณณทัต โคตรดก ยูโร 9 เด็กชายธนโชติ วิลาวรรณ อุ่น 10 เด็กชายวริศ บุญนิรันดร์ ต้นปี 11 เด็กชายภูริภัสร์ ป้องสิงห์ ต้นกล้า 12 เด็กชายปริภัทร เหล็กกล้า พอร์ท 13 เด็กหญิงกัญญ์วรา ป้องสิงห์ ต้นข้าว 14 เด็กหญิงสิรินนครา ไพยเสน ต้นน้า 15 เด็กหญิงวรินภิชชา สุรวิทย์ มาตา 16 เด็กหญิงนิชดา มารมย์ กระต่าย 17 เด็กหญิงฐิสุทัตตา วิชาชัย นานา 18 เด็กหญิงเปรมหทัย พรอินทร์ เนม 19 เด็กหญิงปทิตตา เคนอ่อน ขวัญข้าว 20 เด็กชายบรรณพัชร์ ทริชาติ ต้นหม่อน 21 เด็กหญิงกนกอร ละอองศรี แพมแพม 22 เด็กชายรพีพงศ์ ทองแสง กัปตัน 23 เด็กชายธัญเทพ หริคาภา พิภู 24 เด็กหญิงศิริกลัยา แก้วใจ ฟาง 25 เด็กชายฐิตินันท์ ทองไทย อเปา 26 เด็กหญิงพิชญากร สีถากร แป้งหอม 27 เด็กหญิงสุพิชญา ชัยรัตนวานิช เฟรช 28 เด็กหญิงธัญชนก กองแก้ว เกล 29 เด็กหญิงกมลลักษณ์ หาญทวีภัทร ใบบัว 30 เด็กหญิงภัทรอมร อมรไชย โมโม่ 31 เด็กหญิงภัครดา อินทร์ไพร ใบตอง 32 เด็กชายคณกร บัวสด เบส 33 เด็กหญิงนวรัตน์ เพชรพันธ์ บิว 34 เด็กชายพิพัฒพล น้อยสวัสดิ์ แก๊ป รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสาวขนิษฐา สีดา

×