Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ใบเสนอราคา BKK TV 2011 June

15.579 visualizaciones

Publicado el

ใบเสนอราคา BKK TV เดือนมิถุนายน 2554

  • Inicia sesión para ver los comentarios

ใบเสนอราคา BKK TV 2011 June

  1. 1. วันที่ 2 มิถนายน 2554 ุเรี ยน ฝายประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์เรื่ อง นาเสนอ โฆษณา ทีวีดาวเทียมระบบ C-Band บริษัท บีเคเค เทเลวิชน (ไทยแลนด์) จากัด มีความประสงค์และยินดีนาเสนอรายการ และอัตราโฆษณาในการ ั่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของท่านให้ ร้ ูจกเป็ นที่แพร่หลาย และเพิ่มทางเลือกใหม่ ให้ กบบริษัทของท่าน และบริษัท ยังมีเวลาและ ั ัรับผลิตรายการดัง ต่อไปนี ้ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00-12.00 น. ช่อง รายการที่นาเสนอ จัดทาขึ ้นเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของการศึกษา วัฒนธรรมเอกลักษณ์ และ วิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร ผู้ชมจะได้ พบกับประสบการณ์หลายแง่มมของ กรุงเ ทพมหานคร ุ ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-17.00 น. เป็ นรายการเพลง สบายๆ ยามบ่าย พบกับศิลปิ น รับเชิญ มากมาย เช่น ลูกทุ่ งลูกกรุง เป็ นต้ น ช่วงที่ 3 เวลา 17.00-22.00 น.ช่องรายการที่นาเสนอเรื่องราวด้ านกีฬาทั ้งในและต่างประเทศ เช่น ในประเทศนาเสนอเกี่ยวกับ ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลก , ดิวิชน 1 และดิวิชน 2 ในรูปแบบของรายการสนทนา ประกอบภาพ และบท ี ั่ ั่วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยนาผู้มีประสบกา รณ์ตรง มาเป็ นพิธีกรในทุกรายการ ซึงแต่ละรายการได้ มีการเรียงร้ อยกันอย่าง ่ต่อเนื่อง สอดคล้ อง ไม่ซ ้าซากในการนาเสนอเรื่องราวและการวิเคราะห์ ช่วงที่ 4 เวลา 22.00-05.00 น. ช่องรายการที่นาเสนอเรื่องราวความงาม และการประกวดนางแบบในรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา บุคลิกภาพ นางแบบไทย และต่างประเทศ พบ และพูดคุยกับนางแบบผู้เข้ าประกวดอย่างเป็ นกันเองอย่างสนุกสนาน นอกจากนั ้นยังรวมถึง สุขภาพ พลานามัย อาหารและยา ของคุณผู้หญิง อีกด้ วย บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com
  2. 2. กลุ่มเปาหมาย การรั บชม ้ มีอายุตั ้งแต่ 15 ปี ขึ ้นไป ทั ้งชาย-หญิง นักเรียน , นักศึกษาประชาชนทัวไปและผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นัก ่ลงทุน, ผู้บริหารองค์กร (จานวนผู้ชมในต่ างจังหวัดจะมากเป็ นพิเศษ )สามารถรั บชม แนวทางการออกอากาศของ BKK TV 1. เผยแพร่ในรูปแบบ FTA (Free to Air) 2. ออกอากาศในระบบ C-Band ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อให้ ผ้ ที่ติดตั ้งจานระบบ C-Band (จานดาทุกชนิด ูเช่น Psi จะอยู่ชวงระหว่าง 128-130 หรือ infoset จะอยู่ ช่อง 20 และ Dynaset อยู่ช่อง 25 สามารถรับชมได้ 23 ประเทศ ่ทัวโลก) ่ข้ อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศสาหรั บประเทศไทย ระบบ C-Band ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ผู้ชมประมาณ 5 ล้ านครัวเรือน เคเบิ ้ลทีวี ผู้ชมประมาณ 2 ล้ านครัวเรือน Antenna ผู้ชมประมาณ 11 ล้ านครัวเรือน*แนวโน้ ม Satellite & Cable TV ทดแทนเสาอากาศทั ้งหมดภายใน 5 ปี จากราคาที่ถกกว่าเสาอากาศ และมี content ที่ ูมากกว่า และคุณภาพเทียบเท่า Free TV (ในอนาคตเนื่องจากต้ นทุนต่ากว่าเข้ าถึงมากกว่า )* ข้ อมูลอ้ างอิงจากสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย ปี 2548(ข้ อมูลล่าสุดยังไม่ได้ มีการสารวจจานวนที่ชดเจน ) ั บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com
  3. 3. หลักการลงทุน(สาหรั บโฆษณาสินค้ าให้ ได้ ตามเปาหมาย ) ้ เนื่องจากการโฆษณาสิ นค้ าในปั จจุบน จะแพงในระบบ Free to Air (ซึ ้งสินค้ า ผลิตในครัวเรือน OTOP หรือ ันาเข้ าเองอิสระไม่สามารถโฆษณาได้ เพราะไม่ค้ มทุน ) เราจึงเสนอทางเลือก ในการโฆษณา ให้ กบท่าน โดยคิดอัตรา อัตรา ุ ัค่าเช่าเวลา ดังนี ้ อัตราค่ าเช่ าเวลา ช่วงวัน-เวลาลาดับที่ ระยะเช่าเวลา จันทร์ -ศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์ 05.00 - 24.00 05.00 – 24.00 1. 25 นาที (ครึ่งชัวโมง) ่ 20,000 บาท 30,000 บาท 2. 50 นาที (1 ชัวโมง) ่ 30,000 บาท 40,000 บาท 3. 100 นาที (2 ชัวโมง) ่ 50,000 บาท 60,000 บาท*หมายเหตุ ฟรี รีรัน ตั ้งแต่ วันที่ 1 มิถนายน 2554-วันที่ 1 สิงหาคม 2554 จานวน 3 ครั ้ง ุ ราคาและเงื่อนไขสามารถปรับเปลียนได้ ตามตกลง และไม่รวมค่า ผลิตรายการ ่ บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com
  4. 4. อัตราค่ าโฆษณาลาดับที่ รูปแบบโฆษณา บาท หมายเหตุ 1. VTR เข้ ารายการ 5-10 วินาที 1,000 ครัง ้ 2. Logo หลังรายการ หรื อ ตัวสินค้ ารายการ (จบรายการ1ชม.) 2,000 ครัง ้ 3. Scoop (3 นาที) 3,000 ครัง ้ 4. Interview 5 นาที) 5,000 ครัง ้ 5. ตัวหนังสือวิ่งในรายการ ทุกรายการ 500 วัน *หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไขสามารถปรับเปลียนได้ ตามตกลง และไม่รวมค่าผลิตรายการ ่ สนใจสามารถติดต่ อสอบถามรายระเอียด ได้ ท่ ี โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 085-070-1082 คุณบัญชา E-Mail: appaprint@hotmail.com Mobile: 085-070-1161 คุณภัทราวดี E-Mail: Phat_rawadee@hotmail.com Mobile: 089-981-9191 วรรณศร E-Mail: Bkktv@hotmail.com www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com, bkktv@hotmail.com บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com

×