Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PWTC: Professional Workmanship Training Course

การพัฒนาทักษะในการทำงานของบุคลากร ให้เกิดแนวคิดและหลักการในการทำงานแบบ "มืออาชีพ"

PWTC: Professional Workmanship Training Course

 1. 1. Professional Workmanship Training Course Present BY Nukool Thanuanram Senior Consultant and Instructor Mobile : 081 400 3954 E-Mail : nukool2001@hotmail.com Facebook: Twitter: Line: nukool2001 1
 2. 2. เปาหมายของเรา ้ เข ้าใจแนวคิดเกียวกับธุรกิจ เข ้าใจแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ มีความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับการควบคุมต ้นทุน เข ้าในหลักการพืนฐานของ ISO มีความรู ้เกียวกับเครืองมือในการปรับปรุงการทํางาน ้ นํ าความรู ้ไปประยุกต์ใชในการปฏิบตงานได ้ ั ิ 2
 3. 3. What is this? ม ันคืออิหย ังหว่า 3
 4. 4. What is this? ม ันคืออิหย ังหว่า 4
 5. 5. 2 คํานี้ ตางกันอยางไร ? 5
 6. 6. แบบนี้ Workmanship ไหม ? 6
 7. 7. แยกในดวงใจ” “4 แยกในดวงใจ” หัวหน้ า เพือนใน แผนก เรา เพือนต่ าง แผนก ลูกน้ อง 7
 8. 8. 8
 9. 9. พืนฐานความรู ้ทีเกียวข ้อง
 10. 10. ั คําศพท์ทเกียวข้อง ี Productivity Quality Cost Delivery Safety Satisfaction 10
 11. 11. ธุรกิจ คืออะไร และ ว ัตถุประสงค์ ของการทําธุรกิจคืออะไร 11
 12. 12. อยากได้กาไรเยอะๆ ต้องทําอย่างไร ํ กําไร มาจากไหน กําไร = อยากได ้เยอะต ้อง: ……………….… 12
 13. 13. บริษ ัทจ ัดตงขึนมาเพือ ? ั ผลิตและ ส่งมอบสินค้า ล ูกค้าพอใจ บริษทเรา ั มี ฿ มากขึน สําหรับท ุกคน! ซือสินค้าอีก ยอมจ่ายเงิน บอกต่อ ขยายธ ุรกิจเจริญเติบโต 13
 14. 14. ความพึงพอใจของลูกค้า ปั จจุบนลูกค ้า ั ึ รู ้สกกับเรา อย่างไร ประท ับใจ พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 14
 15. 15. อยากให้ลกค้าพึงพอใจ เราต้อง ู ส่งมอบสินค้าทีดี ผลิตภัณฑ์ มีค ุณภาพ ตรงเวลา บริษทเรา ั ิ อยากได้สนค้าทีดี เราต้องทําย ังไงน๊อ ราคาที เหมาะสม บริการ ประทับใจ 15
 16. 16. ิ สนค้าดี มีคณภาพ ลูกค้าพอใจ ุ แต่พน ักงานได้ร ับอุบ ัติเหตุทกว ัน ดีไหม ุ 16
 17. 17. บริษ ัทมีกาไร พน ักงานปลอดภ ัย ํ ี แต่นําเน่าเสย ขยะเหม็นเต็มโรงงาน ดีไหม 17
 18. 18. KPI ในการทํางาน P S Q S C D 18
 19. 19. PQCDSS •P •Q •C •D •S •S Productivity Quality Cost Delivery Safety Satisfaction 19
 20. 20. ระบบต้องดี 4M ต้องเจ๋ง Man …………………………… Machine …………………………… Method …………………………… Materials …………………………… 20
 21. 21. PDCA 21
 22. 22. ึ กรณีศกษา 22
 23. 23. ร้านก๋วยเตียว ปั จจัย คุณภาพ ราคา การส่ งมอบ ความปลอดภัย การบริการ สภาพแวดล้ อม ร้ าน A งัน ๆ 30 บาท 30 นาที ไม่ ร้ ู ปากหมา แยกราชดําเนิน ร้ าน B อร่ อยเปรี ยวเยียวราด 30 บาท 3 นาที ปราศจากสารพิษ ขาว สวย หมวย อึม หน้ า ม. เราจะเลือกร้านไหน ? 23
 24. 24. แล้วกรณีทเราไม่รมาก่อนล่ะ ี ู้ ร้าน A ร้าน B ร้ านหนูไม่ มีอะไรรับรองค่ ะ 24
 25. 25. ื ั การสร้างความเชอมนให้ลกค้า ู • • • • ่ ิ ใสใจคุณภาพของสนค ้าหรือบริการ ่ ใสใจต่อความต ้องการของลูกค ้า มีระบบการบริหารจัดการทีดีทัง QES ได ้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานทีทัวโลกยอมรับ ระบบอะไรดีละ ่ 25
 26. 26. ทําไมต้อง Safety First 26
 27. 27. ปายห้าม ้ 27
 28. 28. ปายแนะนํา ้ 28
 29. 29. ปายเตือน ้ 29
 30. 30. การบริหารนโยบาย นโยบาย ตงเปา ั ้ วางแผน ว ัดผล 30
 31. 31. Workshop • • • • แบ่งกลุม ตังบริษัทของตัวเอง ่ กําหนดนโยบายให ้ครอบคลุม QES ทดลองกําหนดเป้ าหมายให ้ครอบคลุม QES ทดลองเขียนแผนงานเพือให ้เป้ าหมายบรรลุได ้ 31
 32. 32. บทบาทของพน ักงานในการทํางาน 32
 33. 33. ปฏิบ ัติงานตาม WI-Work Instruction • ต ้องปฏิบตงานโดย ั ิ ยึดขันตอนการ ทํางานทีเป็ น มาตรฐาน (WI) • ไม่ทําอะไรตาม ความคิดของตนเอง • รายงานปั ญหาให ้ หัวหน ้ารับทราบ 33
 34. 34. ให้ความสําค ัญก ับเปาหมาย (KPI) ้ ต ้องปฏิบตงานโดยให ้ ั ิ ความสําคัญกับ • ยอดการผลิต ี • ของเสยในกระบวนการ • ข ้อกําหนดของลูกค ้า • นโยบายของบริษัท • Teamwork 34
 35. 35. การตรวจสอบ และการดูแลร ักษา เครืองจ ักร • ตรวจสอบความ พร ้อมของ เครืองจักรก่อนการ ทํางาน • บํารุงรักษาให ้อยูใน ่ สภาพทีสมบูรณ์ • ไม่รู ้แน่ อย่าแก ้ไขเอง Safety First • สวมใส่ PPE • • ป้ องกันนํ ามันไหล ่ ลงสูแหล่งนํ า 35
 36. 36. ปฏิบ ัติตามกฎความปลอดภ ัยอย่างเคร่งคร ัด 36
 37. 37. 37
 38. 38. การควบคุมขนตอน หรือ กระบวนการผลิต ั • การตรวจสอบ ิ คุณภาพของสนค ้า ่ ก่อนการสงมอบไป ยังกระบวนการ ถัดไป ี • การติดป้ ายชบ่ง ิ สถานะของสนค ้า • การดูแลรักษา เครืองมือวัด • ลงบันทึกการทํางาน 38
 39. 39. การปร ับปรุงอย่างต่อเนือง 39
 40. 40. 40
 41. 41. QCC : Quality Control Circle นําเสนอแนวทางใหม่ๆใน การทํางาน ทีทําให้ • ทํางานง่ายขึน • เร็วขึน ได ้เยอะขึน • ประหยัดลง • ปลอดภัยมากขึน ิ • ลดปั ญหาสงแวดล ้อมลง • ทําเป็ น Team 41
 42. 42. Kaizen การปร ับปรุงทีละเล็ก ทีละน้อย 42
 43. 43. Kaizen 43
 44. 44. Workshop • ให ้อภิปรายและระดมสมองในกลุม ว่า เราจะ ่ ควบคุมการทํางานและกิจกรรมต่างๆของเรา ให ้ – งานมีคณภาพ ุ – พนั กงานมีความปลอดภัย และ ่ ิ – ไม่สงผลกระทบต่อสงแวดล ้อมอย่างไรได ้บ ้าง – และข ้อเสนอแนะในการ KAIZEN 44
 45. 45. กิจกรรมกลุม ่ เรื อง ปั ญหาทีน่ าจะเกิด การควบคุม KAIZEN คุณภาพ ความปลอดภัย ปั ญหาสิงแวดล้ อม 45
 46. 46. ถามปัญหาคาอก ถกปัญหาคาใจ 46
 47. 47. End of Presentation Thank You Mr. Nukool Thanuanram E-mail : nukool2001@hotmail.com Mobile: 081 400 3954 Facebook: nukool2001 Twitter: @nukool2001 47 47

×