Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Similar a M aster gesaph.nov 2014.pessc(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

M aster gesaph.nov 2014.pessc

 1. Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010 - 2013 Màster en en Gestió d'Equips i Serveis en Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials l'Atenció Primària, Hospitalària i Serveis Socials IL3 – Institut de Formació Contínua 19 novembre 2014
 2. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Antecedents Legislació Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials Llei 4/1994, de 20 d'abril, de sistema català de serveis socials (refosa DL 17/1994, de 26 novembre) Planificació I Pla d’actuació social 1988 - 1991 II Pla d’actuació social 1992 – 1995 III Pla d’actuació social 1997 – 2001 IV Pla d’actuació social 2003 - 2006
 3. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Fonamentació O Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials (articles 37 i 85) ­Responsabilitat del govern ­Procés participatiu ­Parlament ha de pronunciar-se ­Vigència: 4 anys ­Contingut mínim: O Memòria econòmica O Informe d’impacte de gènere O Documents d’informació per avaluar situació de partida O Aplicació territorial ­Inclou el Pla de Qualitat (article 85)
 4. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Metodologia
 5. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Gen – Set 2009 Juny 09 – Feb’10 Mar – Ago 2010 Planificació Fase 2.1. Definició estratègica Fase 2.2. Objectius i accions FASE 1. Diagnòstic FASE 3 Aprovació PROCÉS PARTICIPATIU Debat sobre DIAGNÒSTIC Debat sobre LÍNIES, OBJECTIUS I PROPOSTES Devolució
 6. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials 6
 7. Diagnòstic: “L’Estat dels Serveis Socials a Catalunya”
 8. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials UNIVERSALITZACIÓ RECONEIXEMENT DE DRETS SITUACIONS DE NECESSITAT Marc legal Les persones al centre del Sistema
 9. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Les categories de necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona (article 3) Per manca d’autonomia en l’àmbit relacional Material i instrumental
 10. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials
 11. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials La classificació dels dispositius
 12. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Anàlisi DAFO Fortaleses O Nova legislació: drets, obligacions i marc per al nou SCSS O Sistematització i visibilització de les prestacions: cartera O Paper del tercer sector social i del voluntariat O Coneixement i experiència de les persones que treballen O Marc conceptual O Dispositiu d’atenció i suport en el domicili: paradigma de la proximitat
 13. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Anàlisi DAFO Oportunitats de millora O Desconeixement de l’actuació del SCSS O Manca de sistema d’informació integrat O Manca de flexibilitat dels dispositius O Desequilibri territorial O Manca d’eficàcia en la resposta per coordinació ineficient O Prioritat a resposta immediata i assistencial O Pressió assistencial: coll d’ampolla O Necessitat de formació continuada
 14. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Reptes O Universalització dels serveis socials O Qualitat en els serveis socials O Desenvolupament del sistema públic de serveis socials
 15. Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya
 16. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Missió del Sistema Català de Serveis Socials El sistema català de serveis socials, que inclou la iniciativa pública i la privada, té la missió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials, garantint l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuint al benestar de les persones i dels grups en la comunitat.
 17. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Valors
 18. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Visió del Sistema Català de Serveis Socials El Sistema Català de Serveis Socials desenvolupa la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública com a sistema de garantia de drets, de qualitat, integrat, proper a les persones i a la comunitat, tot respectant la diversitat. El Sistema Català de Serveis Socials avança cap a la universalització; promou actituds i capacitats en les persones com a principals protagonistes de la seva vida, incideix en la prevenció de les situacions de risc, en la compensació dels dèficits de suport social i econòmic; i atén les situacions de vulnerabilitat i de dependència,
 19. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eixos Estratègics
 20. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 1 El dret de les persones als serveis socials
 21. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 2 L’oferta de prestacions de qualitat
 22. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials
 23. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 3 La vertebració del Sistema i el treball en xarxa
 24. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 3. L’organització de la XSSAP
 25. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 3. El paper de les ABSS i el model de SSB
 26. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 3. Els models de prestació dels Serveis Socials Especialitzats O Definició de “servei – tipus” O Models de prestació: ü Servucció ü Perfils, ràtios i funcions de professionals ü Elements de flexibilització ü Avaluació: estàndards de qualitat, satisfacció ü Pla d’Intervenció social ü Protocols bàsics
 27. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 4 Les persones que treballen al Sistema: motor i punt de referència
 28. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 5 Planificació i avaluació basades en el coneixement
 29. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eix 5. Nivells de planificació
 30. Pla de Qualitat dels Serveis Socials
 31. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Pla de Qualitat – Pla Estratègic O Articulació entre Pla Estratègic i Pla de Qualitat O Retroalimentació PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS PLA DE QUALITAT
 32. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials El procés O Revisió de la documentació i del procés participatiu del Pla Estratègic O Document de Bases per a l’elaboració del Pla O Debat telemàtic al CANSS O Nova versió del document de Bases O Jornada participativa O Versió 0 del Pla de Qualitat O Recollida d’aportacions al Departament O Pla de Qualitat
 33. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Eixos estratègics 1. Qualitat de servei 2. Qualitat tècnica 3. Qualitat en la gestió 4. Qualitat en l'ocupació 5. Innovació i millora contínua
 34. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Qualitat de Servei
 35. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Qualitat tècnica
 36. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Qualitat en la gestió
 37. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Qualitat en l’ocupació
 38. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Innovació i millora contínua
 39. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials
 40. Moltes gràcies nuriafustier@gmail.com
Publicidad