Publicidad

Serveis socials bàsics.4 desembre 2014

Consultoria de polítiques socials; Professora associada (UB) en Núria Fustier Consultora Social
5 de Dec de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Serveis socials bàsics.4 desembre 2014(20)

Publicidad

Serveis socials bàsics.4 desembre 2014

 1. Els serveis socials Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials bàsics Col·laboració amb l’assignatura “Estructura dels Serveis Socials” 2n curs Grau de Treball Social Universitat de Barcelona
 2. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Marc legislatiu Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
 3. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Marc conceptual: necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona (article 3) Per manca d’autonomia en l’àmbit relacional Material i instrumental
 4. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials
 5. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Els dispositius
 6. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Els dispositius segons el nivell de l’estructura
 7. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Definició dels serveis socials bàsics El serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l’estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s’estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. Article 16 (L 12/2007)
 8. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Funcions dels serveis socials bàsics (Llei 12/2007) O Detecció de necessitats O Informació, orientació i assessorament O Valoració i diagnòstic O Programa Individual d'Atenció (PIA) O Prevenció, tractament social i intervenció O Projectes comunitaris i transversals O Serveis d'ajuda a domicili, teleasistencia O Atenció socioeducativa no residencial per a nens/es i adolescents O Orientar l'accés als serveis socials especialitzats O Mesures d'inserció laboral, social i educativa O Gestió de prestacions d'urgència i econòmiques O Protocols de prevenció i atenció a maltractaments O Coordinació amb serveis especialitzats, d'altres sistemes i Tercer Sector O Informar jutges i fiscals
 9. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Funcions segons altres lleis O LAPAD (L 39/2006) ­Atenció a les persones amb dependència: O Orientació sobre drets O Suport en el procés de sol·licitud del reconeixement de drets O Elaboració del Pla Individual d’Atenció (PIA) O Seguiment de les prestacions que es donen en el territori
 10. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Funcions segons altres lleis O Llei 5/2008, del dret de les dones a l’eradicació de la violència masclista. ­Intervenció obligatòria quan es té coneixement d’una situació de risc o evidència de violència masclista ­Informe dels serveis socials bàsics constitueix un dels instruments oficials de reconeixement de la situació de violència
 11. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Funcions segons altres lleis O Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència ­Detecció i diagnòstic de les situacions de risc en la infància ­Intervenció social en situacions de risc ­Proposta d’intervenció als serveis especialitzats en situacions possibles de desemparament (EAIA)
 12. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Els serveis socials bàsics en el Sistema
 13. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials La cartera dels SSB segons la normativa Serveis socials bàsics Equips bàsics d’atenció social Serveis d’atenció domiciliària Ajuda a domicili Tecnologies de suport i cura Serveis residencials d’estada limitada Menjador social Acolliment residencial d’urgència Residència temporal per situacions de marginació Assessorame nt tècnic d’atenció bàsica Intervenció socioeducativ a no residencial per a infants i adolescents Serveis de suport als serveis socials bàsics Centre Obert
 14. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Model de cartera relacional
 15. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Planificació
 16. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Intervenció professional O Diagnòstic, assessorament i orientació O Tractament social i socioeducatiu: pla d'intervenció social (també vinculats a recursos: Renda Mínima d'Inserció, LAPAD) O Tractament especialitzat per a menors en alt risc
 17. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Model d’atenció Recepció i informació Acollida Tractament • Atendre les demandes. • Informar sobre els serveis existents i criteris d’accés. • Informar sobre drets, funcionament dels SBAS i procediment de queixes i suggeriments. • Orientar les persones que realitzen demandes no pertinents al SBAS. • Programar cites. • Realitzar la recollida de dades inicial • Registrar i gestionar les dades bàsiques. • Prestar informació, orientació i assessorament. • Analitzar la demanda. • Realitzar un diagnòstic. • Prescriure o activar el recurs més adient • Orientar cap a un altre servei • Traspassar la història per ser atesa a tractament • Prestar suport social puntual • Valorar finalització de la intervenció. • Completar el diagnòstic • Elaborar i revisar el pla d’atenció social • Proposar i negociar objectius a assolir. • Prescriure o activar el recurs més adient. • Desenvolupar les mesures previstes al tractament. • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats. • Coordinar-se amb els agents de la XSSAP. • Avaluar l’evolució de la persona. • Valorar la finalització de la intervenció. • Detectar necessitats subjectes a ser ateses de forma grupal o comunitària, definir el projecte, executar-lo i avaluar-lo. • Registrar les actuacions realitzades
 18. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Model organitzatiu
 19. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Equipaments i infraestructures
 20. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Sistema d’informació
 21. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Serveis d'intervenció socioeducativa O Programa de Centres Oberts O Projectes socioeducatius: ­" Anem i Tornem a l'Escola" O Programa d'atenció a la primera infància O Programa d'intervenció amb menors escolaritzats
 22. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Serveis d’atenció domiciliària O Servei d’ajuda a la llar ­Persones en situació de dependència ­Persones en situació de risc o vulnerabilitat O Servei de teleassistència O Servei de menjar a domicili
 23. Núria Fustier i Garcia Consultora en polítiques socials Programa d’atenció a les urgències socials O Prestacions econòmiques d'urgència social O Projecte d'Aliments per a la Solidaritat O Protocol d'intervenció en situacions de violència masclista O Acolliment d’urgència
Publicidad