L’EDATL’EDAT
CONTEMPORÀNIACONTEMPORÀNIA
L’Edat Contemporània és l’etapaL’Edat Contemporània és l’etapa
més recent de la Històriamés recent de la Història
 Començ...
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
CAUSES:CAUSES:
 PolítiquesPolítiques: la burgesia vol participar: la burgesia ...
La Revolució Francesa comença el 14 de juliol de 1789 quan elLa Revolució Francesa comença el 14 de juliol de 1789 quan el...
La Revolució IndustrialLa Revolució Industrial
 Des de començaments del segle XIX, a Europa esDes de començaments del seg...
1825 – El ferrocarril1825 – El ferrocarril
Stephenson va aplicar la forçaStephenson va aplicar la força
del vapor al trans...
 S’anomenaS’anomena Revolució IndustrialRevolució Industrial al procés deal procés de
transformació del taller artesanal ...
La revolució industrial va començarLa revolució industrial va començar
a Anglaterra.a Anglaterra.
Els avenços tècnicsEls a...
A Espanya, la influència de la Revolució Industrial va serA Espanya, la influència de la Revolució Industrial va ser
menor...
SEGLE XIX ASEGLE XIX A
ESPANYAESPANYA
Formes de govern al llarg del segle
XlX
1812: La Constitució de Cadis1812: La Constitució de Cadis
Mentre Espanya segueix ocupada pels francesos, aMentre Espanya ...
Transformacions econòmiques iTransformacions econòmiques i
socials a Espanya durant el seglesocials a Espanya durant el se...
Cultura i art a Espanya (segleCultura i art a Espanya (segle
XlX)XlX) Es va produir una gran difusió de la cultura.Es va ...
SEGLE XX A EUROPASEGLE XX A EUROPA
Arribada de l’homeArribada de l’home
a la Lluna.a la Lluna.
1a GUERRA MUNDIAL1a GUERRA MUNDIAL
 Quan? Entre 1914 i 1918.Quan? Entre 1914 i 1918.
 Qui? Dos bàndols. Alemanya i Àustr...
 Causes:Causes:
-Enfrontaments per les-Enfrontaments per les
colònies.colònies.
-Conflictes fronterers.-Conflictes fronte...
2a GUERRA MUNDIAL2a GUERRA MUNDIAL
 Quan?Quan? Entre 1939 i 1945.Entre 1939 i 1945.
 Qui? Les Potències Aliades (Gran Br...
 Causes:Causes:
-Crisi econòmica.-Crisi econòmica.
-Alemanya no va quedar-Alemanya no va quedar
contenta després de lacon...
SEGLE XX A ESPANYA
Formes de govern al llarg del segle
XX
GUERRA CIVIL ESPANYOLA
 Quan? Des del 1936 al 1939.
 Qui? Els partidaris del general
Francisco Franco i els republicans.
 Causes :
- els partidaris de Franco
no estaven d’acord amb
les millores socials de la
Segona República
- no volien un si...
Transformacions econòmiques iTransformacions econòmiques i
socials a Espanya durant el seglesocials a Espanya durant el se...
 1960: l’economia espanyola comença a millorar gràcies
sobretot al turisme i a la forta emigració a Europa.
 1986: Espan...
La Constitució de 1978
 En el seu text diu que els espanyols:
- Són lliures.
- Són iguals davant la llei.
- Tenen els mat...
Cultura i art a Espanya (segleCultura i art a Espanya (segle
XX)XX)
 En literatura destaquen els autors
de la Generació d...
L’EDAT CONTEMPORÀNIA
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

L’edat contemporània

16.886 visualizaciones

Publicado el

Power Point amb algunes de les idees més importants de l'Edat Contemporània.

 • Sé el primero en comentar

L’edat contemporània

 1. 1. L’EDATL’EDAT CONTEMPORÀNIACONTEMPORÀNIA
 2. 2. L’Edat Contemporània és l’etapaL’Edat Contemporània és l’etapa més recent de la Històriamés recent de la Història  Comença el 1789,Comença el 1789, amb l’inici de laamb l’inici de la revolució francesa…revolució francesa… ……i arriba finsi arriba fins als nostres dies.als nostres dies.
 3. 3. La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa CAUSES:CAUSES:  PolítiquesPolítiques: la burgesia vol participar: la burgesia vol participar en la presa de decisions.en la presa de decisions.  EconòmiquesEconòmiques:crisi econòmica (males:crisi econòmica (males collites, pujada d’impostos, moltescollites, pujada d’impostos, moltes despeses de l’exèrcit i del Rei…)despeses de l’exèrcit i del Rei…)  SocialsSocials: la burgesia vol el poder i el: la burgesia vol el poder i el poble es revolta contra els que manenpoble es revolta contra els que manen perquè no vol pagar tants impostos.perquè no vol pagar tants impostos.  CulturalsCulturals: les noves idees il·lustrades :: les noves idees il·lustrades : llibertat, igualtat, fraternitatllibertat, igualtat, fraternitat, han, han triomfat a Amèrica i comencen a fer-hotriomfat a Amèrica i comencen a fer-ho a França.a França.
 4. 4. La Revolució Francesa comença el 14 de juliol de 1789 quan elLa Revolució Francesa comença el 14 de juliol de 1789 quan el poble francès destrueix la presó de la Bastilla i s’estén per totapoble francès destrueix la presó de la Bastilla i s’estén per tota França sota el lema: “LLIBERTAT, IGUALTAT IFrança sota el lema: “LLIBERTAT, IGUALTAT I FRATERNITAT”.FRATERNITAT”. S’aboleix la monarquia i s’estableix una República.S’aboleix la monarquia i s’estableix una República. S’acaba amb el cop d’estat de Napoleó Bonaparte.S’acaba amb el cop d’estat de Napoleó Bonaparte.  La Revolució Francesa vaLa Revolució Francesa va establir que:establir que: Totes les persones tenimTotes les persones tenim els mateixos drets iels mateixos drets i llibertatsllibertats..
 5. 5. La Revolució IndustrialLa Revolució Industrial  Des de començaments del segle XIX, a Europa esDes de començaments del segle XIX, a Europa es produeixen descobriments científics i tècnics que vanprodueixen descobriments científics i tècnics que van canviar la forma de vida dels seus habitants.canviar la forma de vida dels seus habitants. 1774 – La màquina de vapor1774 – La màquina de vapor James Watt va aplicar la força delJames Watt va aplicar la força del vapor a una roda.vapor a una roda. Aquest invent es va fer servir perAquest invent es va fer servir per moure els telers de les fàbriques demoure els telers de les fàbriques de teixits.teixits.
 6. 6. 1825 – El ferrocarril1825 – El ferrocarril Stephenson va aplicar la forçaStephenson va aplicar la força del vapor al transport i vadel vapor al transport i va construir la primera locomotoraconstruir la primera locomotora de vapor.de vapor. 1836 – El vaixell de vapor1836 – El vaixell de vapor El nord-americà Fulton va aprofitarEl nord-americà Fulton va aprofitar la màquina de vapor per mourela màquina de vapor per moure vaixells.vaixells.
 7. 7.  S’anomenaS’anomena Revolució IndustrialRevolució Industrial al procés deal procés de transformació del taller artesanal en fàbrica i als canvistransformació del taller artesanal en fàbrica i als canvis econòmics, socials i polítics que va produir.econòmics, socials i polítics que va produir.
 8. 8. La revolució industrial va començarLa revolució industrial va començar a Anglaterra.a Anglaterra. Els avenços tècnicsEls avenços tècnics van permetre l’aparicióvan permetre l’aparició de màquines i fàbriques.de màquines i fàbriques. Va canviar la vida de lesVa canviar la vida de les persones. Fins i tot els nenspersones. Fins i tot els nens treballaven de sol a sol.treballaven de sol a sol. Als afores de les ciutats vanAls afores de les ciutats van sorgir barris obrers on viviensorgir barris obrers on vivien famílies que venien del campfamílies que venien del camp per treballar a les fàbriques.per treballar a les fàbriques.
 9. 9. A Espanya, la influència de la Revolució Industrial va serA Espanya, la influència de la Revolució Industrial va ser menor que en altres països europeus, però també es vanmenor que en altres països europeus, però també es van construir línees de ferrocarril i fàbriques, tot i que va serconstruir línees de ferrocarril i fàbriques, tot i que va ser més tard que en altres llocs.més tard que en altres llocs.
 10. 10. SEGLE XIX ASEGLE XIX A ESPANYAESPANYA
 11. 11. Formes de govern al llarg del segle XlX
 12. 12. 1812: La Constitució de Cadis1812: La Constitució de Cadis Mentre Espanya segueix ocupada pels francesos, aMentre Espanya segueix ocupada pels francesos, a Cadis s’aprova la Primera Constitució espanyola.Cadis s’aprova la Primera Constitució espanyola. Per primer cop es reconeixen els drets i llibertats delsPer primer cop es reconeixen els drets i llibertats dels espanyols.espanyols.
 13. 13. Transformacions econòmiques iTransformacions econòmiques i socials a Espanya durant el seglesocials a Espanya durant el segle XlXXlX  L’agricultura era la principalL’agricultura era la principal activitat econòmica.activitat econòmica.  La revolució industrial vaLa revolució industrial va arribar més tard i va ser mésarribar més tard i va ser més lenta que a lalenta que a la resta d’resta d’ Europa.Europa. • Fàbriques tèxtils aFàbriques tèxtils a Catalunya.Catalunya. • Siderúrgica al PaísSiderúrgica al País Basc.Basc. • Mineria a Astúries iMineria a Astúries i Andalusia.Andalusia.
 14. 14. Cultura i art a Espanya (segleCultura i art a Espanya (segle XlX)XlX) Es va produir una gran difusió de la cultura.Es va produir una gran difusió de la cultura.  Van sorgir escriptors importants com:Van sorgir escriptors importants com:  Bécquer, Zorrilla (poetes)Bécquer, Zorrilla (poetes)  Pérez Galdós (novel·lista)Pérez Galdós (novel·lista)  Larra (periodista)Larra (periodista)  Goya va ser un pintor que va reflectir molts delsGoya va ser un pintor que va reflectir molts dels fets d’aquesta època en la seva obra.fets d’aquesta època en la seva obra.  Van sorgir noves formes d’art com el cinema i laVan sorgir noves formes d’art com el cinema i la fotografia.fotografia.
 15. 15. SEGLE XX A EUROPASEGLE XX A EUROPA Arribada de l’homeArribada de l’home a la Lluna.a la Lluna.
 16. 16. 1a GUERRA MUNDIAL1a GUERRA MUNDIAL  Quan? Entre 1914 i 1918.Quan? Entre 1914 i 1918.  Qui? Dos bàndols. Alemanya i Àustria-Hongria per unaQui? Dos bàndols. Alemanya i Àustria-Hongria per una banda i França, Gran Bretanya i Rússia per l’altra.banda i França, Gran Bretanya i Rússia per l’altra. Altres països es van afegir.Altres països es van afegir.
 17. 17.  Causes:Causes: -Enfrontaments per les-Enfrontaments per les colònies.colònies. -Conflictes fronterers.-Conflictes fronterers. -Predomini anglès industrial-Predomini anglès industrial i comercial, competènciai comercial, competència d’Alemanya i EEUU.d’Alemanya i EEUU.  Conseqüències:Conseqüències: -Molts morts.-Molts morts. -Ningú va quedar content-Ningú va quedar content i això porta a la segonai això porta a la segona guerra mundial.guerra mundial. -Apareixen nous països.-Apareixen nous països. -Es modernitzen les armes.-Es modernitzen les armes.
 18. 18. 2a GUERRA MUNDIAL2a GUERRA MUNDIAL  Quan?Quan? Entre 1939 i 1945.Entre 1939 i 1945.  Qui? Les Potències Aliades (Gran Bretanya,Qui? Les Potències Aliades (Gran Bretanya, França,EEUU i Rússia) i les Potències de l’EixFrança,EEUU i Rússia) i les Potències de l’Eix (Alemanya, Itàlia i Japó).(Alemanya, Itàlia i Japó).
 19. 19.  Causes:Causes: -Crisi econòmica.-Crisi econòmica. -Alemanya no va quedar-Alemanya no va quedar contenta després de lacontenta després de la 1a Guerra Mundial.1a Guerra Mundial. -Alemanya envaeix Polònia.-Alemanya envaeix Polònia.  Conseqüències:Conseqüències: -Molts morts.-Molts morts. -Alemanya queda dividida-Alemanya queda dividida en Oriental i Occidental.en Oriental i Occidental. -Sorgeixen dos blocs:-Sorgeixen dos blocs: capitalista i socialista.capitalista i socialista. -Es crea l’ONU.-Es crea l’ONU.
 20. 20. SEGLE XX A ESPANYA
 21. 21. Formes de govern al llarg del segle XX
 22. 22. GUERRA CIVIL ESPANYOLA  Quan? Des del 1936 al 1939.  Qui? Els partidaris del general Francisco Franco i els republicans.
 23. 23.  Causes : - els partidaris de Franco no estaven d’acord amb les millores socials de la Segona República - no volien un sistema de govern democràtic  Conseqüències: - molts morts - greus pèrdues econòmiques - es va implantar una dictadura que va durar 40 anys
 24. 24. Transformacions econòmiques iTransformacions econòmiques i socials a Espanya durant el seglesocials a Espanya durant el segle XXXX  El segle va començar amb grans desequilibris socials i molta pobresa.  Després de la Guerra Civil, Espanya queda destruïda i molt empobrida.  Moltes persones emigren en busca de feina o s’exilien per motius polítics.  1955: Espanya ingressa a l’ONU.
 25. 25.  1960: l’economia espanyola comença a millorar gràcies sobretot al turisme i a la forta emigració a Europa.  1986: Espanya entra a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), que el 1992 es converteix en la Unió Europea.
 26. 26. La Constitució de 1978  En el seu text diu que els espanyols: - Són lliures. - Són iguals davant la llei. - Tenen els mateixos drets. - Espanya s’organitza en Comunitats Autònomes.
 27. 27. Cultura i art a Espanya (segleCultura i art a Espanya (segle XX)XX)  En literatura destaquen els autors de la Generació del 27, com Lorca o Alberti.  És important el treball de científics com Ramón i Cajal o Severo Ochoa.  En l’art es desenvolupen nous estils de pintura com el cubisme ( va destacar Picasso) o el surrealisme (representat per Salvador Dalí).
 28. 28. L’EDAT CONTEMPORÀNIA

×