Publicidad

OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesäkuu 2020

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
5 de Aug de 2020
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesäkuu 2020(20)

Publicidad

Más de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Publicidad

OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesäkuu 2020

 1. OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä Touko-kesäkuu 2020
 2. Kyselyn taustatietoja • Suunnattu perusopetuksen ja lukion opettajille sekä rehtoreille. • Kyselyaika 25.5. - 7.6.2020. • Toimitettu jäsenotokselle sähköpostilla sekä julkisesti jaettuna linkkinä (www+some) • Liki 1700 vastaajaa (peruskoulu ~1400, lukio ~200, peruskoulun ja lukion yhteisiä opettajia ~65) Perusopetuksen rehtoreita (ml. apulaisrehtorit) edellisistä n. 30 (lukion rehtoreita ei riittävästi tulosten käsittelyyn).
 3. Opettajat ottivat keväällä osaamisloikkaa • Lähes kaikki vastaajat kertoivat sekä digitaalisen osaamisensa (laitteet ja sovellukset; 96 %) että poikkeusoloihin soveltuvan pedagogisen osaamisensa (92 %) lisääntyneen kevään aikana. • Noin 40 % vastaajista kertoi osaamisensa jopa ”lisääntyneen paljon”. • Suurin osa vastaajista arvioi voivansa ainakin osin (68 %) hyödyntää kartuttamaansa osaamista myös ns. normaaliolojen opetuksessa. (Merkittävässä määrin saavutettua osaamista kokee voivansa hyödyntää 1/6 peruskoulun ja 1/5 lukion opettajista.) • Saman osaamisloikan ovat tehneet myös rehtorit, joista joka kolmas kertoi voivansa hyödyntää kevään aikana saavuttamaansa digiosaamista merkittävästi myös normaalioloissa.
 4. Puutteet välineissä epätasa-arvoistivat poikkeusjärjestelyjä Opettajan välineet • Valtaosa opettajista pitää käytössään olevia välineitä riittävinä, mutta vaihtelu on suurta. • Peruskoulussa työtä haittaavista merkittävistä digivälinepuutteista kertoo 30 % opettajista, lukiossa 15 %. • Välinetilanteeseen saatiin vain vähäistä parannusta keväällä. 1/3 vastaajista kertoo, että välineistö parani hieman; 2/3 kertoo, ettei välineistöön tullut muutosta keväällä. Oppijoiden välineet ovat lukiossa pääasiassa kunnossa, opiskelijat hankkivat ne yleensä itse. Peruskoulussa vaihtelu oppilaiden välineissä on suurta: Peruskoulussa 30 % opettajista kertoo, että oppilaiden välineissä on merkittäviä opiskelua haittaavia puutteita. 62% peruskoulun vastaajista kertoi koulun tarjoavan henkilökohtaiset laitteet ainakin niille, joilla ei omaa laitetta; 24 % kertoi laitteita tarjottavan joillekin ikäryhmille; 15 % kertoi, ettei laitteita tarjota lainkaan oppilaille.
 5. Millaisia vaikutuksia opettajat arvioivat etäopetusjaksolla olleen oppijoiden oppimiseen? • Joka neljäs opettaja niin peruskoulussa kuin lukiossakin arvioi etäopetusjakson aiheuttaneen kielteisiä vaikutuksia (heikentyneet oppimistulokset, vaikeudet opintojen etenemisessä tai myöhempi merkittävä lisätuen tarve) useille oppijoilleen • 70 % opettajista arvioi näitä vaikutuksia aiheutuneen vain yksittäisille oppijoille. • Lähes kaikki opettajat tunnistivat jaksolla olleen myös positiivisia vaikutuksia, yksittäisille ja jopa useille oppijoille. • Positiivisia vaikutuksia nähtiin hieman laajemmin perusopetuksessa kuin lukiossa.
 6. Miten etäopetuksen arvioitiin soveltuvan annettavaan opetukseen? Opettajat arvioivat kyselyssä, miten heidän antamansa opetus soveltuu etäopetukseen, ja millaisia vaikutuksia opetusmuodolla on opetussuunnitelman toteutumiseen. (Oletuksena kysymyksessä oli, että kaikilla olisi toimivat digivälineet.) • Yli 70 % opettajista kertoi, että etäopetuksessa opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista joudutaan karsimaan. • Joka neljäs vastaaja arvioi, tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista joudutaan karsimaan etäopetuksessa suurelta osin. • Lukio-opetukseen etäopetus soveltuu osin, perusopetukseen ei juurikaan. • Lukiossa noin puolet opettajista arvioi, että heidän opetuksensa on ainakin pääosin annettavissa etäopetuksena opetussuunnitelman mukaan. Vastaavasti puolet opettajista kertoi etäopetuksen johtavan opetussuunnitelman tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen karsimiseen. • Myös lukiossa nostettiin esille etäkurssien vähäisempi vuorovaikutus, mm. opettajat eivät opi tuntemaan opiskelijoita kursseilla. • Perusopetuksessa 3/4 opettajista kertoi etäopetuksen edellyttävän OPSin tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen karsimista.
 7. Työmäärä ja työssäjaksaminen (Peruskoulun osalta arvioitiin etenkin loppukevään lähiopetusjaksoa, lukiossa yleisesti etäopetusjaksoa) • Lähes kaikki vastaajat (95 %) kertoivat poikkeusjärjestelyiden lisänneen heidän työhön käyttämäänsä aikaa. Liki 70 % kertoi työhön kuluvan ajan lisääntyneen paljon. • Kokemus on sama peruskoulussa, lukiossa, opettajilla, rehtoreilla jne. • Aikaa kuluu enemmän poikkeusjärjestelyissä etenkin opetuksen suunnitteluun ja tuntien valmisteluun sekä etäopetuksessa yksittäisille oppijoille annettavaan, usein kirjalliseen palautteeseen. • Rehtoreilla aikaa on vienyt viestintä työyhteisön sisällä. • Työmäärä näkyy myös työssäjaksamisessa, jonka arvioi heikoksi noin viidennes vastaajista. • Heikko työssäjaksaminen hieman vähäisempää lukiossa (15 %) ja rehtoreilla (6 %).
 8. Perusopetuksen lähiopetusjärjestelyjen toimivuus (loppukevään kokemusten perusteella) Perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen toukokuun puolivälissä. Kyselyssä arvioitiin poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä lähiopetuksessa. • Noin puolet vastaajista kertoi koulutyön sujuneen, puolet kertoi koulutyön sujumiselle aiheutuneen huomattavia vaikeuksia. • Yli puolet opettajista kertoi, että poikkeusjärjestelyissä joudutaan poikkeamaan opetussuunnitelmasta. Etenkin tämä korostui yläkoulussa (66 % opettajista), joissa aineenopetusta on käytännössä poikkeusjärjestelyissä karsittu. • Avovastauksissa kuvattiin opettajan työajan kuluvan paljon muihin tehtäviin ja opetukseen jää vähemmän aikaa. • Joka neljäs opettaja kertoi, että oppilaiden opetusta on karsittu (tähän ei ole lupaa, tuntijakoa tulisi noudattaa). • Avovastauksista nousi esiin, ettei oppimisen tukea toteuteta normaalissa määrin (ei osa-aikaista erityisopetusta, ei koulunkäynninavustusta…). • Perusopetuksen arviointi oli poikkeuskeväänä tavanomaista työläämpää, mutta 90 % opettajista kuvasi sen onnistuneen normaaliin tapaan.
 9. Perusopetuksen lähiopetusjärjestelyjen kuormittavuus ja turvallisuus • Ohjeilla tavoiteltiin ”väljyyttä”, käsihygieniaa ja minimikontakteja aikuisten välillä; käytännössä näiden toteutuminen vaikeaa. • 56 % vastaajista arvioi näiden periaatteiden toteutuvan puutteellisesti. • Opettajat ja rehtorit arvioivat lähiopetuksen loppukevään järjestelyillä selvästi kuormittavammaksi kuin heidän tavanomainen opettajan/rehtorin työnsä. • Avovastauksissa nousi vahvasti esille välitunnittomuuden (oppilaat koko päivän samassa luokassa) aiheuttama ”tauottomuus” sekä levottomuus, joka tekee opettajan työpäivästä todella hektisen ja kuormittavan. • Kolmannes opettajista koki, ettei työnantaja ole suhtautunut vakavasti henkilöstön työturvallisuuteen. • Neljännes opettajista kertoi, ettei riskiryhmään kuulumista ole selvitetty yksilöllisesti. Yhtä suuri joukko kertoi, ettei riskiryhmiin kuuluvien töitä ole järjestelty, mm. järjestäen korvaavia tehtäviä. (Huom! Puolet vastaajista ei tiennyt, miten riskiryhmät oli huomioitu.)
 10. Lähiopetukseen paluuseen saatu tuki ja ohjeet Valtakunnan tasolta ja opetuksen järjestäjältä saatuja ohjeita pidettiin epäselvinä (61%, rehtorit 50%) ja tukea puutteellisena (72%, rehtorit 56 %). Oman työyhteisön antama tuki koettiin tärkeäksi: • Pääasiassa tuki omalta esimieheltä saa kiitosta: riittävää, melko riittävää (71 %). • Todella tärkeänä on koettu kollegoilta saatu tuki: hyvin riittävää, melko riittävää (86%).
 11. Lukion etäopetuksen toteutuminen • Keväällä lukion etäopetus on kehittynyt enemmän reaaliaikaiseksi etäopetukseksi, nyt 60 % opettajista kuvasi opetustaan reaaliaikaiseksi etäopetukseksi. 29 % kuvasi opetusta tunneittain annettaviksi ohjeiksi. • Valtaosa lukion opettajista piti saatuja valtakunnallisia ja opetuksen järjestäjän ohjeita etäopetukseen selkeinä (69%). Liki puolet koki kuitenkin saadun tuen puutteelliseksi (46%). • Myös lukiossa omalta esimieheltä saatu tuki saa kiitosta: riittävää, melko riittävää (73%). • Kollegoilta saatu tuki on ollut erityisen tärkeää: hyvin riittävää, melko riittävää (87%).
 12. Lukion etäopetuksen toteutuminen (2) • Pääosin lukion kurssiarvioinnin suorittaminen etäopetuksessa onnistui, vaikka se olikin opettajille normaalia vaikeampaa. • Kuitenkin viidennes opettajista kertoi kurssiarvioinnissa olleen merkittäviä vaikeuksia ja arvioinnin olevan siksi heikosti vertailtavissa normaaleihin arviointeihin. • Avovastauksista nousi esiin se, että etäkursseilla vuorovaikutus on vähäisempää, eikä opiskelijoita opi tuntemaan kurssien aikana. • Erityishaasteena kyselyssä nousevat esiin peruskoulun ja lukion yhteisten opettajien tilanne (perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen ja lukiossa etäopetus jatkui). Näistä opettajista puolella oli samanaikaista etä- ja lähiopetusta, mikä on käytännössä äärimmäisen vaikea yhtälö.
Publicidad