Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Ocupació. Generalitat de Catalunya
Ocupació. Generalitat de CatalunyaOcupació. Generalitat de Catalunya
SESSIÓ INFORMATIVA A ACACERSESSIÓ INFORMATIVA A ACACER
Associació Catalana d’Agències de Col·locació i
Empreses de Re col·locació
Barcelona, 30 de maig de 2016
INDEXINDEX
1.- CONTEXTUALITZACIÓ: el SOC al Govern de la Generalitat de Catalunya, trets més
significatius, marc legislatiu, funcions principals, missió, serveis i cartera de
serveis.
2.- SERVEI D’INTERMEDIACIÓ: amb quines persones hem d’intermediar, què fem amb
les persones, com incidim en la intermediació laboral i algunes dades de gestió.
3.- COL·LABORACIÓ DEL SOC AMB LES AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ: gestió d’una
convocatòria, convocatòries dels anys 2014 i 2015, dades de gestió d’aquests
exercicis,
4.- PERSPECTIVES PER A L’ANY 2016.
GOVERN DE CATALUNYAGOVERN DE CATALUNYA
1.- S’organitza en 12 Departaments.
2.-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3.-Àmbits d’actuació de la banda de treball:
▪ Relacions Laborals i la Qualitat en el Treball.
▪ Ocupació (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC).
▪ Cooperatives i Treball Autònom.
▪ Inspecció de Treball.
▪Autoritzacions Inicials de Treball a favor de les persones estrangeres no comunitàries.
TRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOC
ORGANISME AUTÒNOM DE
CARÀCTER ADMINISTRATIU.
LLEI 13/2005, DE 9 DE JULIOL,
D’ORDENACIÓ
DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ IDEL SISTEMA D’OCUPACIÓ I
DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
GESTIONA I INTEGRA
LES POLÍTIQUES
ACTIVES D’OCUPACIÓ.
IMPULSA UN MODEL DE SERVEI PÚBLIC
D’OCUPACIÓ, POTENCIANT L’ATENCIÓ
PERSONALITZADA PER A LA MILLORA DE
L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES
TREBALLADORES.
El SOC emmarca la seva actuació en:
▪L’Estratègia Europea 2020.
▪L’Estratègia Española d’Activació de l’Ocupació per el període 2014 -2016.
MARC LEGISLATIUMARC LEGISLATIU
( Documents estratègics)( Documents estratègics)
▪L’Estratègia Española d’Activació de l’Ocupació per el període 2014 -2016.
▪Els Plans Nacionals que l’Estat fixa en l’àmbit del treball (PAPE).
▪L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 (ECO).
▪EL Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya 2014-2020
(PDPA).
Millorar l’ocupabilitat de les persones i facilitar la seva inserció laboral, alhora, que
s’incideix en la competitivitat de les empreses.
MISSIÓMISSIÓ DEL SOCDEL SOC
Les polítiques d’ocupació són el conjunt de serveis i programes que s’ofereixen aLes polítiques d’ocupació són el conjunt de serveis i programes que s’ofereixen a
persones i empreses:
A les persones, per incrementar el seu potencial professional i idoneïtat per els
llocs de treball que ofereixen les empreses, OCUPABILITATOCUPABILITAT
A les empreses, per cobrir les necessitats i expectatives dels destinataris dels seus
productes/serveis, COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT
1.- Oferir i donar serveis en matèria de formació i ocupació a les persones i a les
empreses.
FUNCIONS PRINCIPALS DEL SOCFUNCIONS PRINCIPALS DEL SOC
2.- Millorar les condicions i aptituds de les persones per fer front a la seva situació
d’aturat o de millora de feina (ocupabilitat).
3.- Implementar polítiques actives que incrementin l’ocupabilitat de les persones.
4.- Impulsar el diàleg i el compromís entre els ens públics i privats perquè siguin el
motor de les polítiques actives d’ocupació.
SERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS
El SOC ofereix serveis a:
8
Les PERSONES Les EMPRESES El TERRITORI
En els àmbits relacionats amb l’ocupació i les polítiques que afavoreixen l’ocupació.
0
CARTERA DE SERVEISCARTERA DE SERVEIS
SERVEISSERVEIS
INFORMACIÓINFORMACIÓ
ORIENTACIÓORIENTACIÓDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT
TERRITORIALTERRITORIAL
GESTIÓGESTIÓ
OFERTESOFERTES
INTERMEDIACIÓINTERMEDIACIÓ
EMPRENEDURIAEMPRENEDURIA
o A les persones
o A les empreses
o Al territori
OPORTUNITATSOPORTUNITATS
D’OCUPACIÓD’OCUPACIÓ
QUALIFICACIÓQUALIFICACIÓ
PROFESSIONALPROFESSIONAL
INFORMACIÓINFORMACIÓ
PROSPECCIÓPROSPECCIÓ
SERVEI D’INTERMEDIACIÓSERVEI D’INTERMEDIACIÓ
Amb la finalitat de promocionar l’ocupació, el SOC té un ampli ventall de
serveis.serveis.
Un d’ells és el servei d’intermediació laboral adreçat a,
Les empreses perquè trobin les persones adequades per cobrir els
llocs de feina que necessiten, i
Les persones perquè puguin accedir als llocs de treball que
aquestes ofereixen.
PERSONES AMB QUI HEM D’INTERMEDIARPERSONES AMB QUI HEM D’INTERMEDIAR
Les Oficines de Treball són la porta d’entradaporta d’entrada de les persones, de les empreses i dels
diferents agents col·laboradors als serveis i programes del SOC.
POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓPOLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ
OBJECTIU:
Facilitar la inserció laboral i la millora
de l’ocupabilitat de les persones
aturades.
Són competència de la Comunitat
Autònoma.
OBJECTIU:
Mantenir el nivell d’ingressos de les
persones sense feina.
Són competència de l’Estat.
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓPOLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓPOLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ
DISTRIBUCIÓ DE LES OFICINES AL TERRITORIDISTRIBUCIÓ DE LES OFICINES AL TERRITORI
SERVEIS TERRITORIALS OFICINES DE TREBALL
Servei Territorial de Barcelona Sud 23
Servei Territorial de Barcelona Nord 18
SERVEIS TERRITORIALS : 7
OFICINES DE TREBALL: 69/70
Servei Territorial de Barcelona Nord 18
Servei Territorial de Girona 8
Servei Territorial de Lleida 6
Servei Territorial de Tarragona 6
Servei Territorial de la Catalunya
Central
5
Servei Territorial de Terres d’Ebre 3
QUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONES
DEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓ
Atenció inicial.
Presentació de la cartera de serveis.
Inscripció, diagnòstic i classificació de les
persones demandants d’ocupació.
Signatura Acord
13
Signatura Acord
Personal Ocupació.
1.- Informació/
assessorament.
2.- Sessions grupals:
Mercat de treball/Cerca
de feina/Polítiques
Actives/ Mobilitat
internacional, CV, ...
Orientació
Professional.
Qualificació.
Cerca de feina.
A Persona que s’adreça a un mercat de treball favorable.
B Persona que s’adreça a un mercat de treball inestable.
CLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COL··LECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUS
Aplicació d’un qüestionari. Existeixen 5 grans col·lectius que ens serveixen per categoritzar a les persones usuàries segons
alguns factors fonamentals:
C
Persona amb un itinerari previst a mig o llarg termini, amb dèficits en un dels
factors (estructurals o competencials).
D
Persona amb un itinerari previst a llarg termini, s’adreça a un mercat de treball
crític o no té una ocupació definida.
E Persona que no coneix cap dels dos idiomes vehiculars.
INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL
El SOC incideix en la intermediació laboral mitjançant quatre punts
estratègics:
MILLORANT L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES:
15
Mitjançant l’execució de diferents programes, accions, mesures i serveis
(informació, orientació, suport en la recerca de feina, formació, programes
mixtes de formació/contractació, etc...) es millora l’ocupabilitat de les persones
i els facilita la seva inserció laboral, a l’hora que se’ls acompanya en el procés
de recerca.
INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL
OFERINT UNA GESTIÓ DIRECTA I PERSONALITZADA DE LES OFERTES DE
FEINA FACILITADES PER LES EMPRESES:
16
Des de les 69 Oficines de Treball que el SOC té arreu del territori català, es dur a
terme la gestió de les ofertes que ens faciliten i confien les empreses.
En aquest cas, un cop que l’empresa identifica el perfil que requereix, es fa una
recerca entre les persones demandants d’ocupació. Un cop identificades les persones
que s’adeqüen millor als perfils requerit, el personal de les oficines les entrevisten
amb la finalitat de recercar i fer una preselecció tècnica dels candidats més adients.
Serà l’empresa qui farà la selecció final del treballador a contractar.
INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL
FACILITANT INSTRUMENTS D’INTERMEDIACIÓ “on line”:
17
Mitjançant el portal d’intermediació Feina Activa les empreses s’autogestionen els
llocs de treball que tenen disponibles.
La finalitat del portal és posar en contacte a les empreses que cerquen treballadors
amb les persones que cerquen feina.
Alguns dels avantatges que aquesta gestió implica per les empreses són:
immediatesa en la difusió de les ofertes, autogestió, voluntarietat de les persones
inscrites al portal, accés a les dades de les persones que així ho manifesten i cost 0
per les empreses.
INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL
MITJANÇANT LA COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS QUE PORTEN A TERME
ACTIVITATS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL:
18
El SOC, al llarg dels anys 2014 i 2015, ha col·laborat amb les agències de col·locació
que són entitats públiques i privades, amb ànim de lucre o sense, que en coordinació
i amb col·laboració amb els serveis públics d’ocupació porten a terme accions
encaminades a facilitar a les persones treballadores una ocupació adequada a les
seves característiques, i facilitar als empleadors les persones treballadores més
apropiades per als seus requeriments i necessitats.
DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015
684.335 Promig persones inscrites al SOC.
2.263.762 Persones ateses a les Oficines de Treball.
ALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRES
2.263.762 Persones ateses a les Oficines de Treball.
800.705 Qüestionaris realitzats.
56.324 Orientacions individuals realitzades.
47.964 Persones assistents a les sessions grupals.
204.442 Persones beneficiàries dels programes de les polítiques actives d’ocupació
durant el 2015.
13.627 Ofertes de treball registrades al SOC (OT’s) amb un total de,
24.954 Llocs de treball.
DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016
643.344 Persones inscrites al SOC.
189.019 Persones ateses a les Oficines de Treball.
54.144 Qüestionaris realitzats.
ALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRES
54.144 Qüestionaris realitzats.
6.392 Orientacions individuals realitzades.
3.974 Persones assistents a les sessions grupals.
2.544 Ofertes de treball registrades al SOC amb un total de,
5.234 Llocs de treball.
7.770 Ofertes actives en el portal FEINA ACTIVA amb un total de 20.875 llocs actius en
aquest portal.
CONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOC
ÒRGANS
DE
ENTORN
NORMATIU
DIRECCIÓ
UNITATS
PLANIFICADORES
NORMATIU
ENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARC
El que es faci en matèria de
prestació de serveis
d’intermediació laboral, ha
d’estar ajustat al que diu i fixa
l’Acord Marc.
Servei: inserció laboral i
Incentiu per col·lectiu de persones
discapacitades.
Compromís de pagament:
posterior a concessió.
Servei: inserció laboral i
contractació de serveis parcials
no és possible.
Només és efectiu si la persona
s’inserta pel servei prestat per
l’agència.
Costos per adscripció i costos per
inserció.
És fixen els costos econòmics
màxims en base a l’edat i el temps
d’atur (a més dificultat, més
import).
Persones participants, mínim: 3
mesos a l’atur.
Contractes de 6 mesos.
ALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIES
2014/20152014/20152014/20152014/20152014/20152014/20152014/20152014/2015
CONVOCATÒRIA DEL 2014
1.-Arribar al màxim d’agències de
col·locació.
2.-Cobrir el màxim de territori.
3.-Treballar amb els mateixos demandants
d’ocupació que treballa el SOC, sense
CONVOCATÒRIA DEL 2015
Continuïtat del 2014:
Arribar al màxim d’agències de col·locació.
Cobrir el màxim de territori.
Assistència voluntària per part dels
demandants.d’ocupació que treballa el SOC, sense
prioritzar cap col·lectiu en concret.
4.-Assistència voluntària per part dels
demandants.
5.-Costos similars a d’altres programes.
6.- Sessió informativa.
demandants.
1.-Prioritzar demandants d’ocupació aturats
>45 anys (DONO’s).
2.-Incrementar l’import a pagar a les
agències.
3.-Incrementar al màxim els terminis
d’execució.
4.- Sessions informatives.
DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014
(Ordre EMO/227/2014)(Ordre EMO/227/2014)(Ordre EMO/227/2014)(Ordre EMO/227/2014)
LINIA 1
90 Sol·licituds presentades.
84 Sol·licituds atorgades.
130 Punts d’actuació.
LINIA 2
28 Sol·licituds presentades.
27 Sol·licituds atorgades.
1.599 Nombre màxim de persones a130 Punts d’actuació.
10.760 Nombre màxim de persones a
atendre.
2.690 Persones amb previsió
d’inserció.
2.851.400 € Import atorgat.
1.599 Nombre màxim de persones a
atendre.
363 Persones amb previsió d’inserció.
708.720 € Import atorgat.
DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015
(Ordre EMO/299/2015)(Ordre EMO/299/2015)(Ordre EMO/299/2015)(Ordre EMO/299/2015)
LINIA 1 LINIA 2
238 Agències de col·locació autoritzades a Catalunya.
427 Centres de treball autoritzats.
86 Sol·licituds presentades.
136 Punts d’Actuació.
7.780.688 € Import total atorgat.
17.545 Persones a atendre.
3.509 persones amb previsió
d’inserció.
20 Sol·licituds presentades.
22 Punts d’Actuació.
451.950 € Import total atorgat.
738 Persones a atendre.
110 persones amb previsió d’inserció.
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTSSSS 2222000011114444RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTSSSS 2222000011114444
((((((((dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)
PARÀMETRES
CONVENI CONTRACTES
PERSONES
CONTRACTADES
% PERSONES
CONTRACTADES
Persones previstes
a derivar:
→ 11.921
Espai Telemàtic Comú
/amb creuament
verificat:
→ 712
Espai Telemàtic Comú
/amb creuament
verificat:
→ 536
Espai Telemàtic Comú
/amb creuament
verificat:
→ 4,9%
Persones derivades
realment:
→ 11.834
Persones
entrevistades:
→ 11.017
Espai Telemàtic Comú
/amb creuament no
verificat:
→ 5727
Total:
→ 6439
Espai Telemàtic Comú
/amb creuament no
verificat:
→ 1751
Total:
→ 2287
Espai Telemàtic Comú
/amb creuament no
verificat:
→ 15,9%
Total:
→ 20,8%
ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016
(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)
1.-Voluntat de col·laboració.
2.- Treball actual que estem fent: diversos
escenaris de col·lectius.
5.-Més suport/acompanyament a les
persones en el moment de cercar feina.
6.-Més contacte/interlocució amb les
3.-Priorització d’aquells col·lectius on el
SOC hagi de centrar esforços.
4.-Com superar la barrera de la Llei de
mínimis.
agències per millorar la convocatòria.
ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016
(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)
CONSIDERACIONS
Voluntat de col·laboració.
S’ha de posar en valor les tasques
d’intermediació, les que fa
OBJECTIUS
Trobar l’espai adient (marc de col·laboració)
on podem sumar esforços en matèria
d’intermediació.
d’intermediació, les que fa
l’administració i les que fa les agències.
És necessària la col·laboració público-
privada per incrementar les
possibilitats d’inserció de les persones
aturades.
S’ha de posar en valor la feina que fem.
Experiències des de àmbits diferents.
Trobar l’equilibri d’actuació per
complementar els serveis que
s’ofereixen.
Trobar un model de col·laboració eficient,
analitzant que fem per poder avançar.
GràciesGràcies per laper la vostra atenció!vostra atenció!
Eulalia Berna AguilarEulalia Berna Aguilar
Subdirectora d’Ocupació i TerritoriSubdirectora d’Ocupació i Territori
eulalia.bernaeulalia.berna@@gencat.catgencat.cat
1 de 29

Recomendados

Serveis_SOC_fira_Martorelles.pdf por
Serveis_SOC_fira_Martorelles.pdfServeis_SOC_fira_Martorelles.pdf
Serveis_SOC_fira_Martorelles.pdfOcupació. Generalitat de Catalunya
611 vistas2 diapositivas
Soc cerca feina_17_02_2014 por
Soc cerca feina_17_02_2014Soc cerca feina_17_02_2014
Soc cerca feina_17_02_2014Ocupació. Generalitat de Catalunya
6.3K vistas27 diapositivas
PPT_presentacio_SOC_v3.pdf por
PPT_presentacio_SOC_v3.pdfPPT_presentacio_SOC_v3.pdf
PPT_presentacio_SOC_v3.pdfOcupació. Generalitat de Catalunya
546 vistas22 diapositivas
Garantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutat por
Garantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutatGarantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutat
Garantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutatOcupació. Generalitat de Catalunya
1.6K vistas54 diapositivas
VIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdf por
VIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdfVIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdf
VIII Fòrum d’Ocupació Universitària_URV.pdfOcupació. Generalitat de Catalunya
677 vistas32 diapositivas
Garantia juvenil presentació setembre por
Garantia juvenil presentació setembreGarantia juvenil presentació setembre
Garantia juvenil presentació setembreOcupació. Generalitat de Catalunya
1.4K vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Orientació_Expojove2012.pdf por
Orientació_Expojove2012.pdfOrientació_Expojove2012.pdf
Orientació_Expojove2012.pdfOcupació. Generalitat de Catalunya
345 vistas22 diapositivas
Certificacio professional por
Certificacio professionalCertificacio professional
Certificacio professionalOcupació. Generalitat de Catalunya
2.1K vistas28 diapositivas
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI por
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Ocupació. Generalitat de Catalunya
923 vistas17 diapositivas
Curriculum vitae eines catala por
Curriculum vitae eines catalaCurriculum vitae eines catala
Curriculum vitae eines catalaPunt òmnia Solsona
7.6K vistas15 diapositivas
Power point pqpi por
Power point pqpiPower point pqpi
Power point pqpiCIURANA
745 vistas23 diapositivas
Models de cartes de presentació autocandidatura por
Models de cartes de presentació autocandidaturaModels de cartes de presentació autocandidatura
Models de cartes de presentació autocandidaturaPunt òmnia Solsona
41K vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Power point pqpi por CIURANA
Power point pqpiPower point pqpi
Power point pqpi
CIURANA745 vistas
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 1r Trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Treball - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa234 vistas
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 4t Trimestre 2018 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Treball - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa194 vistas
Cuina per ocupacio-fundació Jovent por Santiago Guillen
Cuina per ocupacio-fundació JoventCuina per ocupacio-fundació Jovent
Cuina per ocupacio-fundació Jovent
Santiago Guillen212 vistas
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 2n Trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Treball - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Treball - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa602 vistas
Itinerari de xarxa nord per a persones autònomes i microempreses por Paola Pozzi
Itinerari de xarxa nord per a persones autònomes i microempresesItinerari de xarxa nord per a persones autònomes i microempreses
Itinerari de xarxa nord per a persones autònomes i microempreses
Paola Pozzi229 vistas
Exemples de Carta de Presentació por Espais ARED
Exemples de Carta de PresentacióExemples de Carta de Presentació
Exemples de Carta de Presentació
Espais ARED3.5K vistas
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre por Barcelona Activa
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestreBarcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 4T trimestre
Barcelona Activa243 vistas
Activitat Barcelona Treball 3r trimestre 2019 por Barcelona Activa
Activitat Barcelona Treball 3r trimestre 2019Activitat Barcelona Treball 3r trimestre 2019
Activitat Barcelona Treball 3r trimestre 2019
Barcelona Activa205 vistas
Presentacion Bp Tas 2007 Coordinadora De Menorca por treball
Presentacion Bp Tas 2007 Coordinadora De MenorcaPresentacion Bp Tas 2007 Coordinadora De Menorca
Presentacion Bp Tas 2007 Coordinadora De Menorca
treball422 vistas
Sistema de fp a espanya por jjcobmkars
Sistema de fp a espanyaSistema de fp a espanya
Sistema de fp a espanya
jjcobmkars335 vistas

Similar a Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019 por
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa
180 vistas40 diapositivas
Activitats Empreses 3T por
Activitats Empreses 3TActivitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3TBarcelona Activa
130 vistas32 diapositivas
Activitats Emprenedoria, 3T por
Activitats Emprenedoria, 3TActivitats Emprenedoria, 3T
Activitats Emprenedoria, 3TBarcelona Activa
165 vistas44 diapositivas
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018 por
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa
332 vistas32 diapositivas
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 por
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Plataforma Educativa
331 vistas21 diapositivas
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019 por
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa
368 vistas44 diapositivas

Similar a Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya(20)

Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa180 vistas
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa332 vistas
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 por Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa368 vistas
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020 por Barcelona Activa
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Activa403 vistas
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Activa208 vistas
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa246 vistas
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa259 vistas
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar... por Ajuntament de Barcelona
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa112 vistas
Exposició por MKRMOR
ExposicióExposició
Exposició
MKRMOR226 vistas
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018 por Barcelona Activa
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa132 vistas
Vies de recerca de feina por soymria
Vies de recerca de feinaVies de recerca de feina
Vies de recerca de feina
soymria286 vistas

Más de Ocupació. Generalitat de Catalunya

CTR Gestió de les Contractacions por
CTR Gestió de les Contractacions CTR Gestió de les Contractacions
CTR Gestió de les Contractacions Ocupació. Generalitat de Catalunya
13K vistas28 diapositivas
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC) por
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)Ocupació. Generalitat de Catalunya
1.5K vistas18 diapositivas
Justificacio economica Treball i Formació 2015 por
Justificacio economica Treball i Formació 2015Justificacio economica Treball i Formació 2015
Justificacio economica Treball i Formació 2015Ocupació. Generalitat de Catalunya
872 vistas19 diapositivas
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya) por
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)
Catalan labour market (Servei d'Ocupació de Catalunya)Ocupació. Generalitat de Catalunya
1.4K vistas27 diapositivas
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina por
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feinaModul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feina
Modul a eines informàtiques bàsiques per a la recerca de feinaOcupació. Generalitat de Catalunya
1.1K vistas38 diapositivas
Eures uk 12nov14 por
Eures uk 12nov14Eures uk 12nov14
Eures uk 12nov14Ocupació. Generalitat de Catalunya
472 vistas16 diapositivas

Más de Ocupació. Generalitat de Catalunya(19)

Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • 1. SESSIÓ INFORMATIVA A ACACERSESSIÓ INFORMATIVA A ACACER Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Re col·locació Barcelona, 30 de maig de 2016
 • 2. INDEXINDEX 1.- CONTEXTUALITZACIÓ: el SOC al Govern de la Generalitat de Catalunya, trets més significatius, marc legislatiu, funcions principals, missió, serveis i cartera de serveis. 2.- SERVEI D’INTERMEDIACIÓ: amb quines persones hem d’intermediar, què fem amb les persones, com incidim en la intermediació laboral i algunes dades de gestió. 3.- COL·LABORACIÓ DEL SOC AMB LES AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ: gestió d’una convocatòria, convocatòries dels anys 2014 i 2015, dades de gestió d’aquests exercicis, 4.- PERSPECTIVES PER A L’ANY 2016.
 • 3. GOVERN DE CATALUNYAGOVERN DE CATALUNYA 1.- S’organitza en 12 Departaments. 2.-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 3.-Àmbits d’actuació de la banda de treball: ▪ Relacions Laborals i la Qualitat en el Treball. ▪ Ocupació (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC). ▪ Cooperatives i Treball Autònom. ▪ Inspecció de Treball. ▪Autoritzacions Inicials de Treball a favor de les persones estrangeres no comunitàries.
 • 4. TRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOCTRETS MÉS SIGNIFICATIUS DEL SOC ORGANISME AUTÒNOM DE CARÀCTER ADMINISTRATIU. LLEI 13/2005, DE 9 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ IDEL SISTEMA D’OCUPACIÓ I DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. GESTIONA I INTEGRA LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ. IMPULSA UN MODEL DE SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ, POTENCIANT L’ATENCIÓ PERSONALITZADA PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES.
 • 5. El SOC emmarca la seva actuació en: ▪L’Estratègia Europea 2020. ▪L’Estratègia Española d’Activació de l’Ocupació per el període 2014 -2016. MARC LEGISLATIUMARC LEGISLATIU ( Documents estratègics)( Documents estratègics) ▪L’Estratègia Española d’Activació de l’Ocupació per el període 2014 -2016. ▪Els Plans Nacionals que l’Estat fixa en l’àmbit del treball (PAPE). ▪L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 (ECO). ▪EL Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya 2014-2020 (PDPA).
 • 6. Millorar l’ocupabilitat de les persones i facilitar la seva inserció laboral, alhora, que s’incideix en la competitivitat de les empreses. MISSIÓMISSIÓ DEL SOCDEL SOC Les polítiques d’ocupació són el conjunt de serveis i programes que s’ofereixen aLes polítiques d’ocupació són el conjunt de serveis i programes que s’ofereixen a persones i empreses: A les persones, per incrementar el seu potencial professional i idoneïtat per els llocs de treball que ofereixen les empreses, OCUPABILITATOCUPABILITAT A les empreses, per cobrir les necessitats i expectatives dels destinataris dels seus productes/serveis, COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT
 • 7. 1.- Oferir i donar serveis en matèria de formació i ocupació a les persones i a les empreses. FUNCIONS PRINCIPALS DEL SOCFUNCIONS PRINCIPALS DEL SOC 2.- Millorar les condicions i aptituds de les persones per fer front a la seva situació d’aturat o de millora de feina (ocupabilitat). 3.- Implementar polítiques actives que incrementin l’ocupabilitat de les persones. 4.- Impulsar el diàleg i el compromís entre els ens públics i privats perquè siguin el motor de les polítiques actives d’ocupació.
 • 8. SERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS El SOC ofereix serveis a: 8 Les PERSONES Les EMPRESES El TERRITORI En els àmbits relacionats amb l’ocupació i les polítiques que afavoreixen l’ocupació. 0
 • 9. CARTERA DE SERVEISCARTERA DE SERVEIS SERVEISSERVEIS INFORMACIÓINFORMACIÓ ORIENTACIÓORIENTACIÓDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT TERRITORIALTERRITORIAL GESTIÓGESTIÓ OFERTESOFERTES INTERMEDIACIÓINTERMEDIACIÓ EMPRENEDURIAEMPRENEDURIA o A les persones o A les empreses o Al territori OPORTUNITATSOPORTUNITATS D’OCUPACIÓD’OCUPACIÓ QUALIFICACIÓQUALIFICACIÓ PROFESSIONALPROFESSIONAL INFORMACIÓINFORMACIÓ PROSPECCIÓPROSPECCIÓ
 • 10. SERVEI D’INTERMEDIACIÓSERVEI D’INTERMEDIACIÓ Amb la finalitat de promocionar l’ocupació, el SOC té un ampli ventall de serveis.serveis. Un d’ells és el servei d’intermediació laboral adreçat a, Les empreses perquè trobin les persones adequades per cobrir els llocs de feina que necessiten, i Les persones perquè puguin accedir als llocs de treball que aquestes ofereixen.
 • 11. PERSONES AMB QUI HEM D’INTERMEDIARPERSONES AMB QUI HEM D’INTERMEDIAR Les Oficines de Treball són la porta d’entradaporta d’entrada de les persones, de les empreses i dels diferents agents col·laboradors als serveis i programes del SOC. POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓPOLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ OBJECTIU: Facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades. Són competència de la Comunitat Autònoma. OBJECTIU: Mantenir el nivell d’ingressos de les persones sense feina. Són competència de l’Estat. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓPOLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓPOLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ
 • 12. DISTRIBUCIÓ DE LES OFICINES AL TERRITORIDISTRIBUCIÓ DE LES OFICINES AL TERRITORI SERVEIS TERRITORIALS OFICINES DE TREBALL Servei Territorial de Barcelona Sud 23 Servei Territorial de Barcelona Nord 18 SERVEIS TERRITORIALS : 7 OFICINES DE TREBALL: 69/70 Servei Territorial de Barcelona Nord 18 Servei Territorial de Girona 8 Servei Territorial de Lleida 6 Servei Territorial de Tarragona 6 Servei Territorial de la Catalunya Central 5 Servei Territorial de Terres d’Ebre 3
 • 13. QUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONESQUÈ FEM AMB LES PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓDEMANDANTS D’OCUPACIÓ Atenció inicial. Presentació de la cartera de serveis. Inscripció, diagnòstic i classificació de les persones demandants d’ocupació. Signatura Acord 13 Signatura Acord Personal Ocupació. 1.- Informació/ assessorament. 2.- Sessions grupals: Mercat de treball/Cerca de feina/Polítiques Actives/ Mobilitat internacional, CV, ... Orientació Professional. Qualificació. Cerca de feina.
 • 14. A Persona que s’adreça a un mercat de treball favorable. B Persona que s’adreça a un mercat de treball inestable. CLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COLCLASSIFICACIÓ PER COL··LECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUSLECTIUS Aplicació d’un qüestionari. Existeixen 5 grans col·lectius que ens serveixen per categoritzar a les persones usuàries segons alguns factors fonamentals: C Persona amb un itinerari previst a mig o llarg termini, amb dèficits en un dels factors (estructurals o competencials). D Persona amb un itinerari previst a llarg termini, s’adreça a un mercat de treball crític o no té una ocupació definida. E Persona que no coneix cap dels dos idiomes vehiculars.
 • 15. INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL El SOC incideix en la intermediació laboral mitjançant quatre punts estratègics: MILLORANT L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES: 15 Mitjançant l’execució de diferents programes, accions, mesures i serveis (informació, orientació, suport en la recerca de feina, formació, programes mixtes de formació/contractació, etc...) es millora l’ocupabilitat de les persones i els facilita la seva inserció laboral, a l’hora que se’ls acompanya en el procés de recerca.
 • 16. INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL OFERINT UNA GESTIÓ DIRECTA I PERSONALITZADA DE LES OFERTES DE FEINA FACILITADES PER LES EMPRESES: 16 Des de les 69 Oficines de Treball que el SOC té arreu del territori català, es dur a terme la gestió de les ofertes que ens faciliten i confien les empreses. En aquest cas, un cop que l’empresa identifica el perfil que requereix, es fa una recerca entre les persones demandants d’ocupació. Un cop identificades les persones que s’adeqüen millor als perfils requerit, el personal de les oficines les entrevisten amb la finalitat de recercar i fer una preselecció tècnica dels candidats més adients. Serà l’empresa qui farà la selecció final del treballador a contractar.
 • 17. INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL FACILITANT INSTRUMENTS D’INTERMEDIACIÓ “on line”: 17 Mitjançant el portal d’intermediació Feina Activa les empreses s’autogestionen els llocs de treball que tenen disponibles. La finalitat del portal és posar en contacte a les empreses que cerquen treballadors amb les persones que cerquen feina. Alguns dels avantatges que aquesta gestió implica per les empreses són: immediatesa en la difusió de les ofertes, autogestió, voluntarietat de les persones inscrites al portal, accés a les dades de les persones que així ho manifesten i cost 0 per les empreses.
 • 18. INTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORALINTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS QUE PORTEN A TERME ACTIVITATS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL: 18 El SOC, al llarg dels anys 2014 i 2015, ha col·laborat amb les agències de col·locació que són entitats públiques i privades, amb ànim de lucre o sense, que en coordinació i amb col·laboració amb els serveis públics d’ocupació porten a terme accions encaminades a facilitar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als empleadors les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.
 • 19. DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015DADES DE GESTIÓ ANY 2015 684.335 Promig persones inscrites al SOC. 2.263.762 Persones ateses a les Oficines de Treball. ALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRES 2.263.762 Persones ateses a les Oficines de Treball. 800.705 Qüestionaris realitzats. 56.324 Orientacions individuals realitzades. 47.964 Persones assistents a les sessions grupals. 204.442 Persones beneficiàries dels programes de les polítiques actives d’ocupació durant el 2015. 13.627 Ofertes de treball registrades al SOC (OT’s) amb un total de, 24.954 Llocs de treball.
 • 20. DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016DADES DE GESTIÓ MARÇ 2016 643.344 Persones inscrites al SOC. 189.019 Persones ateses a les Oficines de Treball. 54.144 Qüestionaris realitzats. ALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRESALGUNES XIFRES 54.144 Qüestionaris realitzats. 6.392 Orientacions individuals realitzades. 3.974 Persones assistents a les sessions grupals. 2.544 Ofertes de treball registrades al SOC amb un total de, 5.234 Llocs de treball. 7.770 Ofertes actives en el portal FEINA ACTIVA amb un total de 20.875 llocs actius en aquest portal.
 • 21. CONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOCCONVOCATÒRIES DEL SOC ÒRGANS DE ENTORN NORMATIU DIRECCIÓ UNITATS PLANIFICADORES NORMATIU
 • 22. ENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARCENTORN NORMATIU DE L’ACORD MARC El que es faci en matèria de prestació de serveis d’intermediació laboral, ha d’estar ajustat al que diu i fixa l’Acord Marc. Servei: inserció laboral i Incentiu per col·lectiu de persones discapacitades. Compromís de pagament: posterior a concessió. Servei: inserció laboral i contractació de serveis parcials no és possible. Només és efectiu si la persona s’inserta pel servei prestat per l’agència. Costos per adscripció i costos per inserció. És fixen els costos econòmics màxims en base a l’edat i el temps d’atur (a més dificultat, més import). Persones participants, mínim: 3 mesos a l’atur. Contractes de 6 mesos.
 • 23. ALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIESALGUNES DADES DE LES CONVOCATÒRIES 2014/20152014/20152014/20152014/20152014/20152014/20152014/20152014/2015 CONVOCATÒRIA DEL 2014 1.-Arribar al màxim d’agències de col·locació. 2.-Cobrir el màxim de territori. 3.-Treballar amb els mateixos demandants d’ocupació que treballa el SOC, sense CONVOCATÒRIA DEL 2015 Continuïtat del 2014: Arribar al màxim d’agències de col·locació. Cobrir el màxim de territori. Assistència voluntària per part dels demandants.d’ocupació que treballa el SOC, sense prioritzar cap col·lectiu en concret. 4.-Assistència voluntària per part dels demandants. 5.-Costos similars a d’altres programes. 6.- Sessió informativa. demandants. 1.-Prioritzar demandants d’ocupació aturats >45 anys (DONO’s). 2.-Incrementar l’import a pagar a les agències. 3.-Incrementar al màxim els terminis d’execució. 4.- Sessions informatives.
 • 24. DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014DADES CONVOCATÒRIA 2014 (Ordre EMO/227/2014)(Ordre EMO/227/2014)(Ordre EMO/227/2014)(Ordre EMO/227/2014) LINIA 1 90 Sol·licituds presentades. 84 Sol·licituds atorgades. 130 Punts d’actuació. LINIA 2 28 Sol·licituds presentades. 27 Sol·licituds atorgades. 1.599 Nombre màxim de persones a130 Punts d’actuació. 10.760 Nombre màxim de persones a atendre. 2.690 Persones amb previsió d’inserció. 2.851.400 € Import atorgat. 1.599 Nombre màxim de persones a atendre. 363 Persones amb previsió d’inserció. 708.720 € Import atorgat.
 • 25. DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015DADES CONVOCATÒRIA 2015 (Ordre EMO/299/2015)(Ordre EMO/299/2015)(Ordre EMO/299/2015)(Ordre EMO/299/2015) LINIA 1 LINIA 2 238 Agències de col·locació autoritzades a Catalunya. 427 Centres de treball autoritzats. 86 Sol·licituds presentades. 136 Punts d’Actuació. 7.780.688 € Import total atorgat. 17.545 Persones a atendre. 3.509 persones amb previsió d’inserció. 20 Sol·licituds presentades. 22 Punts d’Actuació. 451.950 € Import total atorgat. 738 Persones a atendre. 110 persones amb previsió d’inserció.
 • 26. RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTSSSS 2222000011114444RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTSSSS 2222000011114444 ((((((((dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015)dades provisionals facilitades pel SEPE a gener del 2015) PARÀMETRES CONVENI CONTRACTES PERSONES CONTRACTADES % PERSONES CONTRACTADES Persones previstes a derivar: → 11.921 Espai Telemàtic Comú /amb creuament verificat: → 712 Espai Telemàtic Comú /amb creuament verificat: → 536 Espai Telemàtic Comú /amb creuament verificat: → 4,9% Persones derivades realment: → 11.834 Persones entrevistades: → 11.017 Espai Telemàtic Comú /amb creuament no verificat: → 5727 Total: → 6439 Espai Telemàtic Comú /amb creuament no verificat: → 1751 Total: → 2287 Espai Telemàtic Comú /amb creuament no verificat: → 15,9% Total: → 20,8%
 • 27. ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016 (En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació) 1.-Voluntat de col·laboració. 2.- Treball actual que estem fent: diversos escenaris de col·lectius. 5.-Més suport/acompanyament a les persones en el moment de cercar feina. 6.-Més contacte/interlocució amb les 3.-Priorització d’aquells col·lectius on el SOC hagi de centrar esforços. 4.-Com superar la barrera de la Llei de mínimis. agències per millorar la convocatòria.
 • 28. ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016ORIENTACIONS PER L’ANY 2016 (En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació)(En fase de elaboració de la programació) CONSIDERACIONS Voluntat de col·laboració. S’ha de posar en valor les tasques d’intermediació, les que fa OBJECTIUS Trobar l’espai adient (marc de col·laboració) on podem sumar esforços en matèria d’intermediació. d’intermediació, les que fa l’administració i les que fa les agències. És necessària la col·laboració público- privada per incrementar les possibilitats d’inserció de les persones aturades. S’ha de posar en valor la feina que fem. Experiències des de àmbits diferents. Trobar l’equilibri d’actuació per complementar els serveis que s’ofereixen. Trobar un model de col·laboració eficient, analitzant que fem per poder avançar.
 • 29. GràciesGràcies per laper la vostra atenció!vostra atenció! Eulalia Berna AguilarEulalia Berna Aguilar Subdirectora d’Ocupació i TerritoriSubdirectora d’Ocupació i Territori eulalia.bernaeulalia.berna@@gencat.catgencat.cat