Publicidad

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI

Ocupació. Generalitat de Catalunya
4 de Sep de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI (20)

Publicidad

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI

 1. Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015
 2. Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d’accions d’experiència laboral (contracte de treball) acompanyades d’accions formatives per afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones destinatàries que hi participen (Base 1).
 3. Entitats beneficiàries: Són entitats beneficiàries de les subvencions les entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb seu a Catalunya (Base 2). No tenen la consideració d’entitats beneficiàries les empreses d’inserció, les cooperatives i les entitats dependents o vinculades a les administracions locals. Han de disposar de centre de treball en el municipi d’actuació del projecte.
 4. Persones destinatàries: Persones beneficiàries de la Renda mínima d’inserció (Base 5). Tindran caràcter preferent: • Dones amb càrregues familiars • Joves entre 18 i 30 anys, ambdós inclosos • Persones de més de 40 anys • Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l’RMI.
 5. Accions d’experiència laboral: - Contracte de treball per part de l’entitat beneficiària. - Tasques auxiliars i de suport a les activitats de l’entitat o formar part de nous projectes afins a l’objecte de la mateixa; en cap cas llocs de l’estructura de l’entitat beneficiària. - Durada obligatòria de sis mesos. La jornada laboral ha de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni de l’entitat o, en el seu defecte, del sector. (Base 6 i 15)
 6. Accions formatives: - Formació obligatòria per a totes les persones participants i s’ha d’impartir durant el contracte de treball, dins de l’horari laboral. - Cada persona participant ha de rebre entre 20 i 30 hores de formació ocupacional transversal (2 mòduls): Competències digitals, lingüístiques, matemàtiques, d’autonomia i iniciativa, aprendre a aprendre, interacció amb el món físic i/o salut laboral i prevenció de riscos. (Base 6 i 16 i annex 7)
 7. Import de la subvenció: L’import de la convocatòria destinat a aquestes subvencions és 1.610.000 €. L’import màxim de la subvenció és: - Experiència laboral: 850 €/mensuals + pagues extraordinàries + SS. - Accions formatives: 3 euros/hora/participant. (Base 7) Programa cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu
 8. Procediment de concessió de les subvencions: - Presentació de la sol.licitud, requeriments si escauen, i notificació de la resolució per mitjans electrònics. - Concurrència competitiva (mínim 40 punts). (Base 11)
 9. Criteris de valoració 1/3: a) Interès general i social del projecte: màxim 50 punts. a.1) Es valorarà la família i l’àrea professional a la qual pertany el projecte. Els projectes que s’inclouen a les famílies i les àrees professionals que determini cada convocatòria obtindran 20 punts (Annex 8). a.2) Es valorarà la incidència d’unitats familiars beneficiàries de la renda mínima d’inserció en el municipi on s’ha de portar a terme el projecte segons Taula annex 7). Puntuació màxima, 30 punts.
 10. Criteris de valoració 2/3: b) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant del projecte: màxim 50 punts. b.1) Personal tècnic de l’entitat on es desenvoluparà el projecte: De 2 a 5 persones = 5 punts, de 6 a 10 persones = 15 punts, més de 10 persones = 30 punts. b.2) Nombre de municipis on l’entitat té centres de treball: 2 municipis = 5 punts, 3 municipis = 10 punts, 4 municipis = 15 punts, més de 4 municipis = 20 punts
 11. Criteris de valoració 3/3 c) Capacitat de gestió de l’entitat sol·licitant: es valorarà la gestió del Programa Treball i formació en l’exercici anterior. En el supòsit que l’entitat sol·licitant no hagi executat una contractació atorgada en l’exercici anterior a la sol·licitud d’aquesta subvenció, es restaran 10 punts de la puntuació obtinguda. (Base 12)
 12. Selecció de les persones destinatàries: Entitat: Oferta de treball a l’Oficina de treball Oficina de treball: Preselecció i derivació de candidats Entitat: Selecció de les persones destinatàries i comunicació a l’Oficina del resultat prèviament a la contractació. (Base 14)
 13. Pagament de la subvenció: - Bestreta del 80% quan s’hagi comunicat l’inici del programa - Import restant quan l’activitat hagi estat degudament justificada. (Base 18)
 14. Justificació de la subvenció: Compte justificatiu: - Memòria de l’actuació realitzada - Memòria econòmica: Relació classificada de totes les despeses pagades segons nòmines i factures i documents de valor probatori equivalents (TC...) (Base 21, annex 3, 4 i 5)
 15. Altres aspectes importants: - Requisits per obtenir la condició de beneficiària (base 3) - Obligacions de les entitats beneficiàries (base 4) - Formulari de sol.licitud i documentació a aportar (base 9) - Verificació i control de les accions (base 22 i 23) - Revocació (base 24) - Règim de compatibilitat dels ajuts (base 26) - Publicitat de la subvenció (base 28) - Condicions a complir en cas de subcontractació de l’acció formativa (base 8 i annex 2)
 16. Terminis - Presentació de sol.licituds: Fins al 18 de setembre de 2015 inclòs. - Comunicació al SOC de l’inici del programa: 4 de desembre de 2015 (amb l’oferta de treball). - Inici dels contractes: Fins al 30 de desembre de 2015 inclòs. - Comunicació dels contractes: 10 dies (aplicació CTR). - Proposta de la formació: 1 mes des de l’inici de cada contracte (aplicació GIA). - Execució dels contractes i de les accions formatives: Fins al 29 de juny de 2016. - Justificació: 3 mesos a comptar de la fi del darrer contracte.
 17. Podeu consultar la informació relativa a aquesta convocatòria a la pàgina web del SOC Durant l’execució de les accions disposareu també de la Guia de prescripcions tècniques on es detallen els procediments a seguir durant les fases de gestió, execució i justificació de les accions subvencionades. Moltes gràcies per la vostra atenció
Publicidad