ΠΕΙ ερωτηματολογιο λεωφορειου

1.701 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.701
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
6
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

ΠΕΙ ερωτηματολογιο λεωφορειου

 1. 1. Ε΢ΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΕΩΦΟ΢ΕΙΟΥ1.Τι ελζγχουμε ςτο αμάξωμα ενόσ λεωφορείου;ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ:Ελζγχονται όλεσ οι γυάλινεσ και πλαςτικζσ επιφάνειεσ όπωσ:παρμπρίη, κακρζπτεσκαιφωτιςτικζσ επιφάνειεσ ζτςι ϊςτε να είναι κακαρζσ και να μθν είναι ςπαςμζνεσ.Ταλαςτιχάκια τωνυαλοκακαριςτιρων να μθν είναι κομμζνα ι φκαρμζνα.Ελζγχεται ο χϊροσ κάτω απότο όχθμαγια τυχόν εμπόδια ι διαρροζσ.2.Τι ελζγχουμε ςτα ελαςτικά ενόσ λεωφορείου;Θ ΡΙΕΣΘ ΤΟΥ ΑΕ΢Α ελζγχεται όταν αυτά είναι κρφα με μανόμετρο. Θ ακριβισ πίεςθείναιαυτι που αναφζρει ο καταςκευαςτισ του οχιματοσ και ςχετίηεται ( με τθνκατάςταςθ τθν οποίαβρίςκεται το όχθμα (με φορτίο -χωρίσ φορτίο κλπ). Θ πίεςθ μετράται / ςε psi(libres/inch2) ιbar.Ελζγχεται το πζλμα του ελαςτικοφ κακϊσ και το βάκοσ των αυλακόςεων του ϊςτενα μπορείνα απομακρίνει το νερό. Σφμφωνα με τθν νομοκεςία ελάχιςτο βάκοσ για τουστζςςερισΤροχοφσ είναι 2 χιλιοςτά και για τουσ υπόλοιπουσ τροχοφσ 1,6 χιλιοςτά. Στα πλαϊνάτωνελαςτικϊν ελζγχουμε για για ςκαςίματα εξογκϊματα κακϊσ και τισ Ραρακάτωαναγραφζσ. Οιαναγραφζσ των διαςτάςεων αναγράφονται επίςθσ ςτθν άδεια κυκλοφορίασ τουοχιματοσ καιςτθν βεβαίωςθ ορκισ λειτουργίασ Του ταχογράφου. Δεν τοποκετοφμε ελαςτικάδιαφορετικϊνδιαςτάςεων από τα αναγραφόμενα ςτθν άδεια κυκλοφορίασ γιατί επθρεάηεται θλειτουργίατου ταχογράφου και του περιοριςτι ταχφτθτασ. Στα διπλά ελαςτικά ελζγχουμεανάμεςα τουσΘα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.τροχοφσ για πζτρεσ. Στον ίδιο άξονα τα χαρακτθριςτικά του ελαςτικοφ πρζπει ναείναι ίδια δεξιάκαι αριςτερά (πζλμα, διαςτάςεισ πίεςθ, φκορά κλπ.)3.Ροιζσ οι προχποκζςεισ για να ελζγξουμε το χϊρο του κινθτιρα;
 2. 2. Για να ελεγχκεί αυτόσ ο χϊροσ, ο κινθτιρασ πρζπει να είναι ςβθςτόσ και κρφοσ, τοδε όχθμα ναβρίςκεται ςε οριηόντιο επίπεδο ϊςτε να ελζγχεται και το φψοσ ςτάκμεων τωνυγρϊν.4.Τι ελζγχουμε ςτο Χϊρο του κινθτιρα;Ξεκινάμε με ΟΡΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ που αφορά ςτθν γενικι κατάςταςθ των εξαρτθμάτωνκαιεπικεντρϊνουμε τθν προςοχι μασ ςτθν φκορά και ανοχι των ΙΜΑΝΤΩΝ.Θ ανοχιαυτι πρζπεινα είναι 1-2 CM αντίςτοιχα για τουσ μεγάλουσ.Επίςθσ ελζγχουμε για πικανζσΔΙΑ΢΢ΟΕΣ.ΣΤΑΘΜΕΣ ΥΓ΢ΩΝ:Λιπαντικό κινθτιρα (ςυνικωσ 2Ow-50),θ ςτάκμθ του μεταξφ min και max.Paraflu ψυγείου ωσ Το χείλοσ τθσ τάπασ.Ο υπόλοιποσ χϊροσ του δοχείου να είναικενόσ τθδιαςτολι του υγροφ όταν ηεςταίνεται.Υγρό ςυμπλζκτθ (ςυνικωσ DOT 4), θ ςτάκμθ του μεταξφ min και max λόγω τθστοξικότθτασαυτοφ του υγροφ, ο οδθγόσ δεν επεμβαίνει ςτο δοχείο πλιρωςθσ.Λάδι υδραυλικισ υποβοικθςθσ τιμονιοφ (SAE 10- κόκκινο), θ ςτάκμθ μεταξφ minκαι max.Υγρό δοχείου πλυςτικισ ςυςκευισ ( υαλοκακαριςτιρων ).Επικυμθτι ςτάκμθ μεταξφmin καιmax.Υγρά μπαταριϊν επικυμθτι ςτάκμθ 1 cm πάνω από τισ πλάκεσ των ςτοιχείων. Σεκλειςτοφτφπου μπαταρίεσ να βλζπουμε τθν επικυμθτι χρωματικι ζνδειξθ ςτο <<μάτι>>5.Αναφζρατε τον ζλεγχο των ςτάκμεων υγρϊν ενόσ λεωφορείου.Ροια υγράεπιτρζπεταινα ςυμπλθρϊςουμε ποια όχι και γιατί;Δεν ςυμπλθρϊνουμε Υγρό ςυμπλζκτθ.Λόγω τθσ τοξικότθτασ αυτοφ του υγροφ.6.Τι ελζγχουμε εξωτερικά ςτα κυκλϊματα πεπιεςμζνου αζρα;Με γεμάτα τα αεροφυλάκια προτακοφμε να ακοφςουμε τυχόν διαφυγζσ αζρα απότακυκλϊματα.Αφαιροφμε επίςθσ μζςω των βαλβίδων το νερό που πικανόν ναβρίςκεται μζςα ςεαυτά.7.Ροιοι είναι οι άμεςοι ζλεγχοι που πρζπει να κάνουμε κζτοντασ ςε λειτουργία τονκινθτιρα;Θζτουμε ςε ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑ τον ΚΙΝΘΤΘ΢Α και ελζγχεται θ πίεςθ ςτο ΜΑΝΟΜΕΤ΢Ο τουΛΑΔΙΟΥ.Ο δείκτθσ όταν ο κινθτιρασ είναι κρφοσ (λιπαντικό παχφρευςτο), δείχνει 3bar.Οι δυο
 3. 3. παραπάνω ενδείξεισ αφοροφν τθν λειτουργία του κινθτιρα ςτο ρελαντί.Αν θ πίεςθδεν ανζβει ςε15 sec ςβινουμε τον κινθτιρα.Ρικανότερεσ αιτίεσ είναι θ χαμθλι ςτάκμθ τουλιπαντικοφ -βλάβθςτθν αντλία λαδιοφ-βλάβθ ςτθν βαλβίδα ζνδειξθσ κλπ.Ελζγχεται ο ΤΗΟΓΟΣ ΤΟΥΤΙΜΟΝΙΟΥ οοποίοσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 3 cm επί του τόξου του τιμονιοφ.8. Ροιουσ ελζγχουσ κάνουμε λίγο χρόνο μετά τθν εκκίνθςθ του κινθτιρα;Θα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.Ελζγχεται θ πίεςθ ςτο ΔΙΡΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤ΢Ο των αερόφρενων. Εντόσ 5 λεπτϊν όταντααεροφυλάκια είναι άδεια, θ πίεςθ πριν να φτάςει ςτα 100% τθσ πλιρωςθσ τουσ (πχ8 bar) καιακοφμε τθν ςκάςτρα.9.Ροια φϊτα ελζγχουμε;Ελζγχουμε τθ λειτουργία των ΦΩΤΩΝ και των δεικτϊν κατεφκυνςθσ.Ελζγχεται θ λειτουργία των φϊτων κζςθσ (μικρά) μαηί με τα οποία ανάβουν και ταφϊτα όγκου.Με τα φϊτα κζςθσ τθ νφκτα φαινόμαςτε από 300 μζτρα.Ελζγχεται θλειτουργία των φϊτων διαςταφρωςθσ (μεςαία) με τα οποία τθ νφκτα βλζπουμε 40μζτρα.Ελζγχεται θ λειτουργία των φϊτων πορείασ (μεγάλα) με τα οποία τθ νφκταβλζπουμε 100μζτρα. Ελζγχουμε τα φϊτα -φρζνων- φϊσ πινακίδασ - φϊτα πανακίδασ- φϊταόπιςκεν. Ελζγχουμε τα φϊτα ζκτακτθσ ανάγκθσ (Allarm) κακϊσ και τα φλασ.Επίςθσ μζςα ςτο όχθμα ελζγχουμε τθ λειτουργία των δφο ανεξάρτθτωνκυκλωμάτων φωτιςμοφςτθν οροφι τθσ καμπίνασ κακϊσ και τα φϊτα κλιμάκων.ΕΓΓ΢ΑΦΑ10.Αναφζρατε τα ζγγραφα που οφείλει να φζρει ζνασ οδθγόσ ι λεωφορείου:Άδεια οδιγθςθσ λεωφορείου.Ρ.Ε.Ι. (όπου απαιτείται).Αποδεικτικό ςχζςθσ εργαςίασ με τον ιδιοκτιτθ.Δίςκουσ καταγραφισ ταχογράφου των τελευταίων 28 θμερϊν.Άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ.Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο.(ιςχφσ:1 ζτοσ).Κάρτα Ελζγχου Καυςαερίων (ιςχφσ:6 μινεσ).Βεβαίωςθ ορκισ λειτουργίασ ταχογράφου και περιοριςτι.Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και ςιμα.Απόδειξθ τελϊν κυκλοφορίασ τρζχοντοσ ζτουσ και ςιμα.Βιβλίο δρομολογίων.11.Σε ποια ζγγραφα αναγράφονται οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν;
 4. 4. Οι αναγραφζσ των διαςτάςεων αναγράφονται επίςθσ ςτθν άδεια κυκλοφορίασ τουοχιματοσ καιςτθν βεβαίωςθ ορκισ λειτουργίασ του ταχογράφου.ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ12.Τι περιλαμβάνει ο πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ ενόσ λεωφορείου;Ζνα λεωφορείο πρζπει να φζρει 2 τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ των 6 kg.Φαρμακείο με υλικά που καλφπτουν όλουσ τουσ επιβάτεσ.Ρροειδοποιθτικό τρίγωνο΢εηζρβα και εργαλεία αντικατάςταςθσ τροχοφ.2 ςφινεσ αναςτολισ κφλιςθσ(τάκοι).Σφυράκια κραφςθσ παρακφρων.Θα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.ΘΕΣΘ Ρ΢ΟΕΙΔΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ Τ΢ΙΓΩΝΟΥ13.Σε ποια ςθμεία του οδοςτρϊματοσ τοποκετείται το προειδοποιθτικό τρίγωνο;Εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ τοποκετείται ςτα 20 μζτρα min.Εκτόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ τοποκετείται ςτα 50 μζτρα min.Σε αυτοκινθτόδρομοκαι ταχείαςτα 100 μζτρα min.Σε ςτροφζσ και ανθφόρεσ πρίν από αυτζσ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΕΣΘΣ14.Αναφζρατε διατάξεισ άνεςθσ επιβατϊν;Στα λεωφορεία ζχουμε εξοπλιςμό που προςφζρει άνεςθ και απόλαυςθ ςτα ταξίδιαόπωσ :αναπαυτικά κακίςματα,ΙΥ, video W.C A/C, ψυγείο, αυτόνομο ςφςτθμακζρμανςθσ(WEBA$TO) κλπ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ15.Αναφζρατε διατάξεισ αςφάλειασ επιβατϊν.Ροιοσ ο προοριςμόσ τουσ;Τα μζςα που διακζτει ζνα λεωφορείο για τθν αςφαλι μεταφορά επιβατϊν είναι:Οιηϊνεσαςφάλειασ , οι χειρολαβζσ, το φαρμακείο, οι πυροςβεςτιρεσ, τα ςφυριά κραφςθσπαρακφρων,οι ζξοδοι κινδφνου, ο γενικόσ διακόπτθσ κινδφνου, εςωτερικά φϊτα κλπ.16.Ροιόσ ο προοριςμόσ του γενικοφ διακόπτθ κινδφνου και όταν ενεργοποιθκεί ςεποιαςυςτιματα επιτρζπει τθν λειτουργία;Πταν τεκεί ςε λειτουργία διακόπτει τθν λειτουργία του κινθτιρα και τωνθλεκτρικϊν κυκλωμάτωνγια να μθν προκλθκεί πυρκαγια ςε κάποιο ατυχθμα.Επιτρζπεται όμωσ τθνλειτουργία ςτα εξισταχογράφο -κόρνα_ALLARM_φϊτα κζςθσ, 2 κυκλϊματα φωτιςμοφ καμπίνασ,ραδιοφϊνου,
 5. 5. μικρόφωνο, CB.Σε αυτιν τθν κατάςταςθ οι πόρτεσ πρζπει να ανοιχκοφν μζςω τθσειδικισςτρόφιγγασ αφαίρεςθσ αζρα από αυτζσ.Υπάρχει μια ςε κάκε πόρτα.ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΕΙΣ ΟΔΘΓΟΥ17.Τι υποχρεοφται να επιδείξει ςτουσ επιβάτεσ ο οδθγόσ ενόσ λεωφορείου πριν απόζναταξίδι;Ο οδθγόσ υποχρεοφται πριν ξεκινιςει για κάποιο ταξίδι και αφοφ επιβιβάςει τουσεπιβάτεσ νατουσ επιδείξει τα εξισ:Θζςθ φαρμακείου.Τρόπο χριςθσ των ςφυριϊν παρακφρων.Εξόδουσ κινδφνου( πόρτεσ-παράκυρα-καταπακτζσ).Θζςθ πυροςβεςτιρων.Γενικό διακόπτθ κινδφνου-ςτρόφιγγεσ πορτϊν.Θα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.Ηϊνεσ αςφαλείασ.ΑΤΥΧΘΜΑ18.Αναφζρατε με τθ ςειρά τισ κινιςεισ ενόσ οδθγοφ λεωφορείου που ενεπλάκθ ςεατφχθμα.Σταματάμε δεξιά, ανάβουμε allarm, αςφαλίηουμε με χειρόφρενο το όχθμα καιςβινουμε τονκινθτιρα.Φροντίηουμε να αποβιβάςουμε ςε αςφαλζσ ςθμείο τουσεπιβάτεσ.Ρροςφζρουεβοικεια ςε τραυματίεσ, τοποκετοφμε τρίγωνο, αν υπάρχει μικροεςτία πυρκαγιάσπροςπακοφμενα τθ ςβιςουμε.Καλοφμε ανάλογα ΕΚΑΒ-Ρ.Υ.-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και οπωςδιποτε τονιδιοκτιτθ ναςτείλει άλλο όχθμα για τθν ςυνζχιςθ του δρομολογίου.ΕΙΔΘ ΛΕΩΦΟ΢ΕΙΩΝ19.Αναφζρατε είδθ λεωφορείων ςε ςχζςθ με το αμάξωμα του και τθ χριςθ τουσ.Τα λεωφορεία διακρίνονται ςε Ι.Χ. και Δ.Χ.όςον αφορά τθ χριςθ.Επίςθσ ανάλογα μετοντφπο αμαξϊματοσ διακρίνονται ςε κοινοφ τφπου διϊροφα -αρκρωτά-τρόλεικλπ.Ανάλογα μετα δρομολόγια που εκτελοφν υπάρχουν τουριςτικά-αςτικά-θμιαςτικά-μεταφοράσεπιβατϊνκλπ.Πλα τα Ραραπάνω αναγράφοντι ςτθν άδεια Κυκλοφορίασ.ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟ΢ΕΙΑ20.Αναφζρατε τισ απαιτιςεισ ςε ζνα λεωφορείο ϊςτε να χρθςιμοποιείται ωσςχολικό Ι.Χ.
 6. 6. Απαιτιςεισγια Ι.Χ. ςχολικά:Κίτρινο χρϊμα,αναγράφεται όριο ταχφτθτασ ςτο πίςωμζροσ (60km/h), αναγράφεται ΣΧΟΛΙΚΟ μπροςτά και πίςω, Ηϊνεσ ι ςυςτιματα ςυγκράτθςθσ ςεόλα τακακίςματα, Συνοδόσ, Δελτίο ΚΤΕΟ που εκδίδεται ζωσ ζνα μινα πρίν τθν ζναρξθ τθσςχολικισχρονιάσ.Απαιτιςεισ για Δ.Χ. ςχολικά όλα τα παραπάνω εκτόσ από το κίτρινο χρϊμα.ΕΡΙΒΙΒΑΣΘ-ΑΡΟΒΙΒΑΣΘ ΕΡΙΒΑΤΩΝ21.Ρωσ πραγματοποιείται θ αποβίβαςθ-επιβίβαςθ μακθτϊν;Ο οδθγόσ ενεργοποιεί το δεξί φλασ και ακινθτοποιεί το όχθμά του κοντά ςτο δεξιόπεηοδρόμιοςε απόςταςθ μικρότερθ των 40 cm ϊςτε οι επβάτεσ να πατιςουν απευκείασ ςεαυτό καινα μθ δφναται να διζλκει ανάμεςα κάποια μοτοςικλζτα ι ποδιλατο και ςε ςθμείοόπουεπιτρζπεται απο τον ΚΟΚ ι ςτάςθ.Δζνει το χειρόφρενο και κζτει νεκρά κζςθ ςτοκιβϊτιοταχυτιτων.Αν μεταφζρει μακθτζσ ι Α.Μ.Ε.Α ενεργοποιεί τα Allarm.Ανοίγει τισκφρεσ ελζγχονταστουσ κακρζπτεσ.Μετά το πζρασ κλζινει τισ κφρεσ ελζγχοντασ τουσκακρζπτεσ.Ελζγχει το χϊροτων επιβατϊν ϊςτε όλοι οι επιβάτεσ να κάκονται και αν υπάρχουν όρκιοι νακρατιοφνται απότισ χειρολαβζσ.ενεργοποιεί αριςτερό φλάσ και εκκινεί.Σθμείωςθ: Σε οριςμζνα οχιματα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον οδθγό μζςω ενόσμοχλοφ νααφαιρζςει αζρα από τισ δεξιζσ αερόςουςτεσ ϊςτε το όχθμα να χαμθλϊςει(επιγονάτιςθ) ,εκτείνεται μια μεταλλικι ράμπα από μια πόρτα ωσ το πεηοδρόμιο και επιβιβάηειαμαξίδιο μεΑ.Μ.Ε.Α. το οποίο και αςφαλιηεται ςε ειδικό ςθμείο εντόσ του οχιματοσ.Κακ όλθ τθδιάρκειαΘα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.αυτισ τθσ διαδικαςίασ το όχθμα παραμζνει ακινθτοποιθμζνο αυτό.Απαιτιςεισ για Δ.Χ. ςχολικά:22.Ρωσ πραγματοποιείται θ επιβίβαςθ ΑΜΕΑ με αμαξόδιο όταν το όχθμα διακζτειςφςτθμα επιγονάτιςθσ;Αν μεταφζρει μακθτζσ ι Α.Μ.Ε.Α ενεργοποιεί τα Allarm.Ανοίγει τισ κφρεσελζγχονταστουσ κακρζπτεσ.Μετά το πζρασ κλείνει τισ κφρεσ ελζγχοντασ τουσκακρζπτεσ.Ελζγχει το
 7. 7. χϊρο των επιβατϊν ϊςτε όλοι να κάκονται και αν υπάρχουν όρκιοι να κρατιοφνταιαπό τισχειρολαβζσ.Ενεργοποιεί αριςτερό φλάσ και εκκινεί.Σθμείωςθ: Σε οριςμζνα οχιματα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον οδθγό μζςω ενόσμοχλοφ νααφαιρζςει αζρα από τισ δεξιζσ αερόςουςτεσ ϊςτε το όχθμα να χαμθλϊςει(επιγονάτιςθ), εκτείνεται μια μεταλλικι ράμπα από μια πόρτα ωσ το πεηοδρόμιο και επιβιβάηειαμαξίδιο με Α.Μ.Ε.Α το οποίο και αςφαλίηεται ςε ειδικό ςθμείο εντόσ τουοχιματοσ.Κακόλθ τθ διάρκεια βαυτισ τθς διαδικαςίασ το όχθμα παραμζνει ακινθτοποιθμζνοαυτό. Απαιτιςεισ για Δ.Χ. ςχολικά:Α΢ΙΘΜΟΣ ΕΡΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ23.Ρόςουσ όρκιουσ και υπό ποιεσ προυποκζςεισ τουσ επιβιβάηουμε;Ο αρικμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ.Αν το όχθμα δφναται ναμεταφζρειόρκιουσ επιβάτεσ πρζπει να αναφζρεται ςτθν άδεια και να υπάρχουν ιςάρικμεσχειρολαβζσοροφισ.ΦΟ΢ΤΩΣΘ ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ24.Αναφζρατε τα ςθμεία φόρτωςθσ αποςκευϊν ςε ζνα λεωφορείο.ΦΟ΢ΤΩΣΘ ΑΡΟΣΚΕΥΩΝΖνα λεωφορζιο φορτϊνεται πάντα ςτθ δεξιά πλευρά του οδοςτρϊματοσ εκτόσ καιαν θφόρτωςθ γίνεται ςε ειδικζσ ράμπεσ ςτακμϊν.Σθμεία φόρτωςθσ είναι:Οιμπαγκαηιζρεσ,θ εξωτερικι ντουλάπα ςτο πίςω μζροσ, τα ρυμουλκοφμενα τρζιλερ (εωσ 3500 kg).Οιμικροαποςκευζσ τοποκετοφνται ςτα ράφια εντόσ τθσ καμπίνασ.Τι πρζπει ναπροςζχουμε:Στισ μπαγκαηιζρεσ φορτϊνουμε τα βαρφτερα ςτθ μζςθ λαμβάνοντασ υπόψθ και τθςειράαποβίβαςθσ των επιβατϊν κατά το δρομολόγιο.Αποςκευζσ ςτο διάδρομο και ταπόδια τωνεπιβατϊν δεν επιτρζπονται να υπάρχουν.Δεν φορτϊνουμε επικίνδυνεσ φλεσ.25.Τι πρζπει να προςζχουμε κατά τθ φόρτωςθ και υπό ποιεσ προυποκζςεισφορτϊνουμε ηϊα;Θ μεταφορά των ηϊων επιτρζπεται ςε ειδικοφσ χϊρουσ.Τα ηϊα ςυνοδοί τυφλϊνεπιτρζπονταικαι εντόσ τθσ καμπίνασ.Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται με τοπιςτοποιθτικόκτθνιάτρου.Ω΢Α΢ΙΟ Ε΢ΓΑΣΙΑΣ
 8. 8. Θα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.26.Ρόςεσ ϊρεσ οδθγοφμε ςε μια θμζρα και πόςεσ ςυνεχόμενσ;Αναφζρατε επίςθστουσχρόνουσ διαλειμμάτων και θμεριςιασ ανάπαυςθσ.Με τον όρο θμζρα εννοοφμε το χρονικό διάςτθμα από ϊρα 00.01-24.00.Με τον όροεβδομάδαεννοοφμε το χρονικό διάςτθμα από τθ Δευτζρα ϊρα 00.01 ζωσ Κυριακι ϊρα24.00.Οιπαρακάτω αναφερόμενεσ ϊρεσ οδιγθςθσ είναι οι μζγιςτεσ ενϊ οι ϊρεσ ανάπαυςθσελάχιςτεσ.Θμεριςια οδιγθςθ 9 ϊρεσ.Δυο φορζσ τθν εβδομάδα 10 ϊρεσ(δικαίωμα ι υποχρζωςθ).Εβδομαδιαία εργαςία 56 ϊρεσ *(6χ9)+2+.Εργαςία δφο εβδομάδων 90 ϊρεσ.Συνεχόμενθ οδιγθςθ 4.5 ϊρεσ-Διάλειμμα 45 λεπτϊν.Αν γίνει το διάλειμμα ςπαςτό:15 +30 .Θμεριςια ανάπαυςθ 11 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ.Αν γίνει θ ανάπαυςθ ςπαςτά 3 ϊρεσ +9 ϊρεσ.Πταν ςτο όχθμα εργάηονται δυο οδθγοί μποροφν να οδθγοφν εναλλάξ χωρίσ ναμεςολαβείδιάλειμμα.ΕΡΙΒ΢ΑΔΥΝΤΕΣ27.Ροιοσ είναι ο προοριςμόσ των επιβραδυντϊν; Ροια τα κυριότερα είδθ τουσ;Οι επιβραδυντζσ είναι διατάξεισ που επιτρζπουν τον ζλεγχο τθσ ταχφτθτασ τουοχιματοσ μει χωρίσ τθ χριςθ κάποιου από τα ςυςτιματα πζδθςθσ.Υποςτθρίηουν το κανονικόςφςτθμαφρζνων μειϊνοντασ τθ γριγορθ φκορά των υλικϊν τριβισ των φρζνων και τθνυπερκζρμανςθτων ταμποφρων.28.Τι είναι το μθχανικό (κλαπζτο) και πϊσ το χρθςιμοποιοφμε;Μθχανιςμόσ ο οποίοσ κόβει τθν παροχι καυςίμου (μθδενικι παροχι) και κλείνει μεμιαβαλβίδα (πεταλοφδα) τθν εξάτμιςθ καυςαερίων.ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΕΔΘΣΘΣ ΜΕ ΡΕΡΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕ΢Α29.Αναφζρατε τουσ κυριότερουσ μθχανιςμοφσ-εξαρτιματα του ςυςτιματοσπζδθςθσ.ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ (κομπρεςζρ), ΢ΥΘΜΙΣΤΘ ΡΙΕΣΘΣ, ΑΕ΢ΟΦΥΛΑΚΙΑ, ΑΝΤΛΙΑΑΝΤΙΡΘΚΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ Τ΢ΟΧΩΝ.30.Ροία είναι θ περιοχι λειτουργίασ ςτο διπλανό μανόμετρο ενόσ λεωφορείου;31.Ρόςα κυκλϊματα υπάρχουν ςτα φρζνα πορείασ και γιατί;
 9. 9. Τα φρζνα πορείασ πρζπει να ζχουν δυο ανεξάρτθτα κυκλϊματα ϊςτε αν χαλάςει τοζνα ναμείνουμε με το άλλο μζχρι να ακινθτοποιθκοφμε.Ζτςι υπάρχουν δφο τουλάχιςτοναεροφυλάκιακαι με δφο αγωγοφσ ο αζρασ ζρχεται κάτω από το πεντάλ του φρζνου.32.Τι ςυμβαίνει όταν λφνουμε το χειρόφρενο και όταν το δζνουμε;Λφνοντασ το χειρόφρενο ςτζλνουμε αζρα πίεςθσ μεγαλφτερθσ των 5.6 bar ςτουσκαλάμουσΘα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.ελατιρων των πίςω φυςοφνων (διπλζσ) ϊςτε να μαηευτεί το ελατιριο τουσ και ναμθν πατάειφρζνο.Αντίκετα δζνοντασ το χειρόφρενο αδειάηουμε τουσ καλάμουσ των ελατθρίωναπό αζρα,τα ελατιρια τεντϊνουν και πατοφν φρζνο.33.Με τι πίεςθ ςτο μανόμετρο εκκινοφμε και γιατί;Πταν θ πίεςθ ςτα αεροφυλάκια φκάςει τθν μζγιςτθ τιμι λειτουργίασ (ςτα 8 bar) .ΤΑΧΟΓ΢ΑΦΟΣ34.Ροιόσ είναι ο προοριςμόσ του ταχογράφου και ςε ποιά οχιματα εξαιρείται θχριςθτου;Υπάρχει ςε όλα τα λεωφορεία (9+1 κζςεισ) και Φορτθγά ( άνω 3.5 ton.).Εξαιροφνταιτθσ χριςθσ όςα εκτελοφν δρομολόγια ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, άγονεσ γραμμζσ,ςτρατιωτικά.Ρροοριςμόσ του είναι ο ζλεγχοσ του οδθγοφ από τονιδιοκτιτθ,αςτυνομία,Υπουργείο Εργαςίασ.Λειτουργεί ςυνεχϊσ από τθν μπαταρία του οχιματοσ 24ϊρεσ.Το ταχφτεροπαίρνει κίνθςθ από το κιβϊτιο ταχυτιτων.Ρρζπει να φζρει αρικμό ζγκριςθσ καιςφραγίδεσ ςεόλα τα ςθμεία. Συνοδεφεται από βεβαίωςθ που ςχφει για 2 χρόνια.35.Τι καταγράφει ο ταχογράφοσ;Ταχφτθτασ του οχιματοσ , χρόνο οδθγιςεωσ, τθν απόςταςθ που ζχει διατρζξει τοόχθμα ,δραςτθριοτιτων οδθγοφ ( ανάπαυςθ, χρόνοι άλλων εργαςιϊν αναμονισ), χρόνοοδθγιςεωσ.36.Τι κάνουμε ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ταχογράφου;Διλωςθ ςτθν κοντινότερθ αςτυνομία-5 μζρεσ προκεςμία για επιςκευι-ςθμειϊνονται ωράριοχειρόγραφα (πίςω).37.Τι κάνουμε όταν αλλάξουμε όχθμα ςτθν βάρδιά μασ ςε ςχζςθ με τον ταχογράφο;Κλείνουμε χιλιόμετρα του πρϊτου οχιματοσ-ελζγχουμε ςυμβατότθτα δευτζρουοχιματοσςυμπλθρϊνουμε ϊρα αλλαγισ-αρικμό κυκλ.-km νζου οχιματοσ ςτθν πίςω πλευρά.
 10. 10. 38.Τι γνωρίηεται για τον εβδομαδιαίο χρόνο οδιγθςθσ;Εβδομαδιαία εργαςία 56 ϊρεσ *(6χ9)+2+.Εργαςία δφο εβδομάδων 90 ϊρεσ.Συνεχόμενθ οδιγθςθ 4.5 ϊρεσ-Διάλειμμα 45 λεπτϊν.Αν γίνει το διάλειμμα ςπαςτό:15 +30.39.Τι γνωρίηεται για τθν Θμεριςια διάρκεια οδιγθςθ.Θμεριςια οδιγθςθ 9 ϊρεσ.Δυο φορζσ τθν εβδομάδα 10 ϊρεσ (δικαίωμα ι υποχρζωςθ).ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓ΢ΑΦΟΣ40.Ρόςεσ και ποιεσ κάρτεσ αφοροφν ςτον ψθφιακά ταογράφο και ποια θ διάρκειαιςχφοστουσ;Θα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.1 .ΚΑ΢ΤΑ ΟΔΘΓΟΥ ζχει λευκό φόντο και ιςχφει για 5 ζτθ.Αποκθκεφει δεδομζνα 28θμερϊν.Φζρει φωτογραφία κακϊσ και τα ςτοιχεία του οδθγοφ.2 ΚΑ΢ΤΑ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΣΘΣ:ζχει κίτρινο φόντο και ιςχφει για 5 ζτθ.3.ΚΑ΢ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:ζχει μπλζ φόντο (ανικει ςτισ αρχζσ).4.ΚΑ΢ΤΑ ΣΥΝΕ΢ΓΕΙΟΥ:ζχει κόκκινο φόντο, ιςχφει για 1 ζτοσ και ςυνοδεφεται με PIN.ECO DRIVING.41.Τι πρζπει να προςζχει ζνασ οδθγόσ κατά τον ζλεγχο και ςυντιρθςθ του οχιματοσϊςτε να επιτυγχάνεται οικονομία ςτα καφςιμα;Κατα τθ ςυντιρθςθ:Συντθροφμε καλάτον κινθτιρα. Συντθροφμεκαι ελζγχουμε ςυχνά το ςφςτθμα τροφοδοςίασ.Ειδικό πρόςκετο αζρα-μπζκ-αντλίadiesel-καταλφτθ.Αν ζχουμε νζασ τεχνολογίασ λεωφορείο, χρθςιμοποιοφμε το ειδικόπρίςκετο για τοπετρζλαιο.Ελζγχουμε κακθμερινά τθν πίεςθ των ελαςτικϊν.42.Τι πρζπει να προςζχει ζνασ οδθγόσ κατά τθν οδιγθςθ ενόσ λεωφορείου ϊςτε ναεπιτυγχάνεται Οικονομία ςτα καφςιμα;Κατα τθν οδιγθςθ:Οδθγοφμε με τον δείκτθ του ςτροφόμετρου ςτοπράςινο.Αλλάηουμε ςχζςθςτο κιβϊτιο ταχυτιτων ςε χαμθλζσ ςτροφζσ ανάλογα με τισ οδθγικζσ ςυνκικεσ.Αποφεφγουμετθν υπερβολικι χριςθ air condition.Δεν μεταφζρουμε περιττά βάρθ.Δενεπιταχφνουμεαπότομα.Ρροβλζπουμε ϊςτε να μειϊνουμε προοδευτικά τθν ταχφτθτα τουοχιματοσαποφεφγοντασ τα απότομα φρεναρίςματα.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ
 11. 11. 43.Τι ενζργειεσ πρζπει να κάνει ο οδθγόσ ςε περίπτωςθ κλαταρίςματοσ τουεμπρόςκιουελαςτικοφ;Σε περίπτωςθ κλαταρίςματοσ εμπρόςκιου ελαςτικοφ, ο κίνδυνοσ απϊλειασ τουελζγχουτου οχιματοσ είναι μεγάλοσ.Για να διατθριςετε τον ζλεγχοκρατιςτε ςτακερά τοτιμόνι καιςτθ ςυνζχεια :Ελζγχουμε διαρκϊσ τθ δεξιά πλευρά του οχιματοσ.Ανάψτε το δεξί φλασ.Ρροςπακιςτε να κατευκφνεται το όχθμα προσ τθ δεξιά πλευρά τθσ οδοφ( ςεζρειςμα,Λωρίδα Εκτακτθσ Ανάγκθσ- ΛΕΑ-κλπ.).Επιβραδφνετε προοδευτικά αποφεφγοντασ το απότομο φρζνο.Ρροςπακιςτε να ακινθτοποιιςετε το όχθμα.Επιςθμάνετε το χϊρο (προειδοποιθτικότρίγωνο, αλάρμ κλπ.)44.Τι ενζργειεσ πρζπει να κάνει ο οδθγόσ ςε περίπτωςθ κλαταρίςματοσ τουΘα ςασ δοκοφν 10 από τισ ερωτιςεισ και κα πρζπει να απαντιςετε ςωςτάτουλάχιςτον τισ 7.οπίςκιου ελαςτικοφ και ποιά διαφορά διακρίνεται ςε ςχζςθ με τον εμπρόςκιοτροχό;Σε περίπτωςθ κλαταρίςματοσ οπιςκίου ελαςτικοφ μπορεί να μθν αντιλθφκείτεάμεςα τιζχει ςυμβεί, κακϊσ πολλά λεωφορεία διακζτουν ηεγοσ τροχϊν ςτον οπίςκιοάξονα.Ανςυνεχίςετε,όμωσ, να οδθγιτε κα κλατάρει και το δεφτερο ελαςτικό, γιατί δεν είναιςχεδιαςμζνονα λειτουργεί μόνο του.Θ επίδραςθ του κλαταρίςματοσ οπιςκίου ελαςτικοφ είναιλιγότερθαιςκθτι ςτο χειριςμό του οχιματοσ, αλλά πρζπει να είςτε ςε εγριγορςθ, ϊςτε νααποφφγετεχειρότερεσ καταςτάςεισ.Θ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ που ακολουκεί είναιαντίςτοιχθ μ αυτιντων εμπρόςκιων ελαςτικϊν45.Αν διαπιςτϊςετε πυρκαγιά τι μζτρα πρζπει να λάβετε;Σταματάμε δεξιά, ανάβουμε allarm, αςφαλίηουμε με χειρόφρενο το όχθμα καιςβινουμε τονκινθτιρα, ενεργοποιοφμε τον διακόπτθ κινδφνου,φροντίηουμε να αποβιβάςουμε ςεαςφαλζσςθμείο τουσ επιβάτεσ, με τουσ πυροςβεςτιρεσ που διακζτει το όχθμα επιχειροφμενα ςβιςουμετθν φωτιά, καλοφμε ανάλογα Ρ.Υ.-ΕΚΑΒ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,τοποκετοφμε τρίγωνο.
 12. 12. Ο΢ΘΟΛΟΓΙΚΘ ΟΔΘΓΘΣΘ ΤΘ΢ΘΣΘ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΦΟ΢ΤΩΣΘ46.Τι πρζπει να ζχει κατά νου ο οδθγόσ ςχετικά με τθ φόρτωςθ;Το μζγιςτο βάροσ.47.Ρωσ πρζπει να κατανζμεται το φορτίο;48.Ρωσ υπολογίηετε το απόβαρο;Το βάροσ του οχιματοσ χωρίσ πλιρωμα, επιβάτεσ ι φορτίο αλλά με το ρεηερβουάργεμάτοκαφςιμα μζχρι και 90%, τα ςυνικωσ φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό49.Τι ονομάηουμε μικτό βάροσ ενόσ οχιματοσ;Το εκάςτοτε πραγματικό βάροσ του οχιματοσ μετά του φορτίου, του πλθρϊματοσκαι τωνεπιβατϊν.(Κάποιεσ ερωτιςεισ δεν ζχουν απάντθςθ, ζτςι μασ ζχουν παραδοκεί από τουπουργείο μεταφορϊν. Απευκυνκείτε ςτον εκπαιδευτιςασ για ερμθνεία)

×