Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Power your web skills

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Power your web skills

 1. 1. Power your PHP SkillHow a web developer make more MONEYĐặng Minh Tuấn - hoctudau.com
 2. 2. PHPPower your Web SkillsHow a web developer make more MONEYĐặng Minh Tuấn - hoctudau.com
 3. 3. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANĐể chống lại khủng hoảng!howto = array("Thất nghiệp?" => "Có việc","Thu nhập thấp?" => "Thu nhập cao","Ước mơ lớn?" => "Đạt được ước mơ");
 4. 4. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN2 chiến lược? bạn chọn cách nào?1. Đào sâu kiến thức PHP đang có2. Mở rộng sang kiến thức khác (không phải PHP)3. Hay cả 2?
 5. 5. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANWho am I?Đặng Minh Tuấn● www.ddth.com/member.php/51960-zmt264● linkhay.com/u/ohisee● www.facebook.com/dangminhtuan● www.youtube.com/hoctudau● hoctudau.comDiễn giả PHP Day nhiều năm:● 2008: HTML, CSS, JS Best Practices● 2009: HTML, CSS Trends● 2010: HTML5, CSS3, JS● 2012: Javascript for PHP Developer
 6. 6. 1. Đào sâu kiến thức PHP đang có => vấn đề: hơi mạo hiểm2. Mở rộng sang kiến thức khác (không phải PHP) => vấn đề: biết rộng nhưng nông3. Cả 2 => vấn đề: tốn thời gian Tôi chọn chiến lược nào?
 7. 7. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANPHP Day 2012: HTML, CSS, JS...Tôi chọn giải pháp an toàn:● học rộng và vững nền tảng webTại sao tiêu đề ban đầu lại là:● Power your PHP Skill?Một số tiêu đề tôi từng nghĩ:● Power your Web Skill?● Web Developer - Survival Tips● PHP Developer - Overcome 2012
 8. 8. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANLý thuyết hay ví dụ trước?1. Trình bầy những thứ nên học rồi mới đến ví dụ về những tấm gương thành công vì đi theo con đường đó?2. Hay là kể về các tấm gương trước rồi đến những thứ nên học sau?
 9. 9. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANTấm gương● Đào Công Văn: mobile app● Đỗ Xuân Tiến: freelancer team● Phan Thành Công: freelance● Mai Duy Quang: startup● Phan Văn Đạt: award● Mark Zuckerbug: Facebook
 10. 10. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác nền tảng cần họcNền tảng client side:● HTML, CSS, JS, jQueryNền tảng server side● PHPNền tảng SQL● MySQL
 11. 11. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANTại sao lại là HTML, CSS, JS? Tại sao lập trình viên PHP nên bỏ thêm thời gian cho HTML, CSS, JS? ● buộc phải biết do nhu cầu làm việc ● dễ tiếp cận ● làm được nhiều việc, mở ra nhiều cơ hội ● thú vị, luyện trí óc, luyện cách học ● an toàn, không cần phải từ bỏ PHP, vẫn phối hợp tốt với PHP ● dễ làm freelance hoặc one-man project.
 12. 12. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS có thể làm gì?Dựng (render) web ở client-side => Lập trình viên PHP buộc phải biết, và giỏi thì càng tốt
 13. 13. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS có thể làm gì?Một số ứng dụng:● Web Application: Game trên nền web● Browser (Google Chrome, Firefox ... ) Extension● Google Script: Enterprise Application Essentials (Google Forms, Spreadsheet...)
 14. 14. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS có thể làm gì?Mobile Application Firefox OS
 15. 15. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS có thể làm gì?Desktop Application
 16. 16. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS có thể làm gì?Google Chrome Packaged Applications(Desktop Application)
 17. 17. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS có thể làm gì?Thậm chí có áp dụng ở server-side Node.js: Event-driven I/O server- side JavaScript environment based on V8. Node.js is something that PHP developers in general should learn. Its easy (assuming youve done at least a bit of JavaScript) and its useful.
 18. 18. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHTML, CSS, JS là chủ đề hotHTML5, CSS3Hot ngay ở các hội thảo PHP hàng năm ở ViệtNam và trên thế giới .
 19. 19. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANKiến thức HTML, XHTML cần biết● HTML Decoration & Deprecated Tags: Cần biết các thẻ HTML lạc hậu vì đã bị lạm dụng cho chức năng decoration như: center, font, br, b, i, ...● HTML Semantic: Ý nghía của một số thẻ cơ bản và sự liên quan giữa Semantic và SEO● HTML Entities: cách viết đúng các ký tự như <, >, &, © ..● Khái niệm về XML và DOCTYPE● Cách đọc DOCTYPE● HTML5● Quick Editing: ZenHTML (ZenCoding)
 20. 20. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHỏi xoáy, đáp xoay HTML:thẻ <b> và thẻ <strong> giống và khác nhau rasao?
 21. 21. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANKiến thức CSS cần biết● CSS Selector: là cách dùng CSS tác động đến một phần tử HTML, quan trọng và phổ biến nhất là cascading selector.● CSS Decoration: trang trí màu sắc, kích thước chữ ...● CSS Box Model & Default CSS (& CSS Reset): khái niệm về width, height, margin, padding ... và CSS mặc định (default)● CSS Float and Clear: để định vị phần tử● CSS Position: một cách khác để định vị phần tử● CSS Frameworks & CSS preprocessors● CSS3● Quick Editing: ZenCSS (ZenCoding)
 22. 22. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHỏi xoáy, đáp xoay CSS:nêu CSS mặc định của phần tử h1 trong mộttrình duyệt bất kỳ?
 23. 23. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANKiến thức về Javascript cần biết● JS & DOM: các hàm cơ bản về DOM: getElementById, getElementsByTagName ... DOM tree: parent, child● JS & HTML Attribute & Style: .id, .style ... (cái này thực ra cũng là một phần của DOM mà tôi tách riêng ra để nhấn mạnh sự phổ biến của nó)● JS Events & Unobstrusive Javascript● JS Frameworks: jQuery,...● JS Animation
 24. 24. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHỏi xoáy, đáp xoay Javascript:Hãy thêm sự kiện click vào nút bấm mà không dùng onlick
 25. 25. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANSome Tools, Frameworks, LibrariesCSS Frameworks: JS "Frameworks":● Twitter Bootstraps ● jQuery● Zurbs Foundation ● Require.js● 960gs ● Underscore.js● YUI ● modernizr● blueprint ● history.jsCSS Preprocessors: ● backbone.js● SASS ● KnockoutJS● LESS ● YUI
 26. 26. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANKiến thức về jQuery cần biết● CSS Selector: vì cách chọn phần tử của jQuery và CSS giống hệt nhau● Kiến thức Javascrip căn bản: Biến, lệnh điều kiện, vòng lặp, vì jQuery cũng là Javascript● jQuery & DOM: các hàm liên quan đến DOM của jQuery như: next() ...● jQuery & animation: các hàm liên quan đến điều khiển chuyển động của jQuery● jQuery & UI: jQueryUI, thư viện hỗ trợ giao diện chính thức của jQuery● jQuery Plugin: cách tìm, dùng ... Plugin. và thuộc tên các Plugin thường gặp
 27. 27. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHỏi xoáy, đáp xoay jQuery:ready của jQuery khác onload của Javascript như thế nào?
 28. 28. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANKiến thức về PHP, MySQL cần biết● Tư duy lập trình: Biến, lệnh điều kiện, vòng lặp, toán tử, hàm thông dụng (toán học, thời gian, chuỗi, mảng ...)● MySQL: các lệnh query của MySQL (CRUD) và dùng vài hàm PHP tương tác với chúng: mysql_query ...● Request & Response: mô hình client-server, stateless, phân biệt request: Get, Post, Cookie, AJAX; header, response code, redirect ... Đáng sợ nhất là tưởng đã hiểu rồi mà hóa ra không hiểu!● Storage: stateful vs stateless: Cookie (client) & Session (server); memory & file & mysql
 29. 29. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANHỏi xoáy, đáp xoay PHP:Có thể tắt (ngăn không cho trình duyệt sử dụng) cookieđược không? Nếu tắt được thì tắt bằng cách nào và nếu tắtcookie đi thì session còn hoạt động không?
 30. 30. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác khái niệm phải biếtDRY (Dont Repeat Yourself)● external CSS● unobstrusive Javscript● normalization● cache● separation, templateFallback● bullet proofMobile● Responsive Web Design
 31. 31. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANMột số kiến thức khác● Kết hợp và rút gọn (minify) CSS và JS● Kiểm tra thực thi JS: YSlow, Google Chromes speed tracer● Kiểm tra network traffic: Fiddler● Kiểm tra web trên nhiều màn hình: Screenly● Kiểm tra thao tác trên mobile, sử dụng công cụ mô phỏng như: Ripple
 32. 32. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtKhảo sát các công cụ (editors, frameworks, ide,db...) được lập trình viên Việt Nam sử dụng(100 người, 1 năm)http://bit.ly/vietdevtools
 33. 33. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtText Editor:● Notepad++● Notepad● Vim● Text Mate● gedit● Sublime Text 2● Emacs
 34. 34. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtIDE● Eclipse● Visual Studio● Netbeans● Aptana● phpDesigner● PhpStorm● XCode● Dreamweaver
 35. 35. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtBug Tracking● BugZilla● Jira● Mantis● FogBugz● Trac● Google Docs
 36. 36. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtProject Management (& Collaboration)● Redmine● Trac● Basecamp● Jira● TopTeam
 37. 37. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtVersion control● Subversion● Git● Mercurial
 38. 38. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtPHP Frameworks:● CodeIgniter● ZenFramework● Yii
 39. 39. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCác công cụ lập trình cần biếtDatabase● MySQL● SQLite● MongoDB● Oracle● Redis● PostgreSQL
 40. 40. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANCertificate● ZCE: Zend Certified Engineer● ZFC: Zend Framework Certification● MCSD - Course 20480A: Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3● W3Schools Certifications: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, XML, PHP● các trang web Freelance
 41. 41. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUANKỹ năng khác cần biết● Cách học: quá nhiều thứ, chọn cái nào? học cách nào cho nhanh?● Ý tưởng● Giao tiếp, quan hệ● Tiếng Anh
 42. 42. Kỹ năng học● Học từ đầu, từ căn bản● Học cách học
 43. 43. Kỹ năng viết CV● Trình bày nghiêm túc● Không sai chính tả● Chi tiết● Trung thực● Viết đúng tên công ty● Sử dụng ít font chữ, rõ ràng● Đặt tên CV: CV-HoTen● Email có tiêu đề, nghiêm túc● Ghi rõ chức danh ứng cử
 44. 44. Kỹ năng học tiếng Anh, giao tiếp● Chịu khó đọc sách, blog ... tiếng Anh● Chịu khó tham gia chat, viết bài ở các diễn đàn, mạng xã hội sử dụng tiếng Anh: http: //stackoverflow.com/● Chăm chỉ tiếp xúc Tây, tham gia offline● Sẵn sàng đi phỏng vấn nhiều nơi● Lịch sự, gọn gàng, vui vẻ
 45. 45. HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN Q&A & resources http://bit.ly/phpday2012

×