Se ha denunciado esta presentación.

Ovchar oleg kursova

0

Compartir

1 de 11
1 de 11

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Ovchar oleg kursova

 1. 1. Використання Flash-анімації на уроках фізики. Виконав: Студент групи СОМ(І)з-5 Овчар Олег
 2. 2. Актуальність проблеми Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна забезпечити зростання потреб споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення освіти. Використання нових технологій у навчальному процесі приводить до: • розвитку нових педагогічних методів і прийомів; • зміні стилю роботи викладачів, розв'язуваних ними завдань; • структурним змінам у педагогічній системі. 2
 3. 3. Тому: Одним з пріоритетів розвитку освіти зараз є впровадження сучасних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів. Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. 3
 4. 4. Використання інноваційних технологій при вивченні фізичних явищ Однiєю з найважливiших дiлянок роботи в системi навчання фiзики в школi є розв’язування фiзичних задач. Розв’язування фiзичних задач, як правило, має три етапи дiяльностi учнiв: • аналiзу фiзичної проблеми або опису фiзичної ситуацiї; • пошуку математичної моделi розв’язку; • реалiзацiї розв’язку та аналiзу одержаних результатiв. 4
 5. 5. В умовах інформатизації освітньої галузі перспективними стають комп'ютерно-орієнтовані технології навчання, засобами реалізації яких є комп'ютерне та мультимедійне обладнання, а також відповідне програмно-методичне забезпечення — сучасні електронні засоби навчання. 5
 6. 6. Вони також забезпечують підвищення якості: • поточного та підсумкового тематичного контролю знань учнів використанням програмного забезпечення; • формування практичних умінь і навичок розв'язування задач та експериментальних навичок застосуванням програм-тренажерів; • проведення демонстраційного та лабораторного експерименту впровадженням у навчально-виховний процес комп'ютерно- вимірювальних комплексів, активним використанням обчислювальних та графічних можливостей комп'ютера. 6
 7. 7. Мультимедійний супровід на уроках фізики. Особливості візуального електронного середовища Ефекти анімації. • Прийом типу "накладення ". Суть цього прийому полягає в тому, що автор, вибравши статичну ілюстрацію, розбиває її на складові частини, а потім описує послідовність накладення цих частин один на одного • Прийом типу "приховування ". Суть цього прийому полягає в тому, що заповнена текстом таблиця спочатку закрита, а потім відбувається поступове її відкриття. • Прийом типу "рух в просторі". Відмінність його від прийому "накладення" полягає в тому, що в цьому випадку в інформаційному ресурсі описується послідовність дій, які для ілюстрування здійснюватиме на екрані вибраний об'єкт, що пересувається по траєкторії, яка наперед задана (ефект мультиплікації). 7
 8. 8. Перелік типів і видів навчальних анімованих презентацій та дослідів, які можна використати в навчально-виховному процесі: • Конспект уроку; • Слайд-шоу; • «Тільки текст»; • Анімовані схеми; • Заповнюємо таблицю; • Аналіз картини; • Тренажер; • Тестування; • Робочий зошит. 8
 9. 9. Практичне використання Flash-анімації на прикладі розробки уроку з фізики на тему " Механічні коливання і хвилі " Тема уроку: Механічні коливання і хвилі Тип уроку: підсумково- узагальнюючий урок Методична мета: Використання сучасних засобів інформаційних технологій при вивченні теми «Механічні коливання і хвилі». На даному уроці використовуються завдання з графічного зображення коливних рухів (мал.2). Розглянувши алгоритм виконання даного завдання, учням можна запропонувати провести роботу з імітаційною моделлю та розглянути етапи побудови графіка використовуючи можливості табличного процесора Excel. Імітаційна модель створена засобами Flash MX (Мал.1) дозволяє в будь – який момент часу зупинити маятник та внести до таблиці відповідне значення часу і прослідкувати зміни, які відбулися в коливній системі, проаналізувати отримані дані та зробити висновок відповідно при потребі продовжити дослідження. 9
 10. 10. Мал. 1 Імітаційна модель математичного маятника, створена засобами FlashMX Мал.2 Flash-анімація, що зображає математичний маятник. 10
 11. 11. Висновки В результаті впровадження сучасних мультимедійних технологій в школі створюється інноваційне розвивальне середовище, яке здатне вирішувати такі завдання: мотивація навчальної діяльності; проблемна креативна спрямованість, інтерактивна організація освітньої діяльності; набуття знань, умінь і навичок, як самостійного, так і колективного пошуку, постійна актуалізація їх застосування, формування нового досвіду психологічних якостей; орієнтація на особистий і колективний успіх. Застосовуючи на уроках фізики мультимедійні технології, вчитель може демонструвати: • мікросвіт, взаємодії, сили, спостерігати за зірками і т.д., тобто за короткий час демонструвати процеси, які проходять впродовж місяців, років і навіть століть; • знайомити з явищами що мають звукове відображення; • проводити практичні та лабораторні роботи. 11

×