Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
52                 บทที่ 3           วิธ ีด ำำ เนิน กำรรำยงำน     รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำ...
53   5. คัดเลือกผู้นำำนักเรียนเข้ำค่ำยผู้นำำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ    6. ผู้นำำนักเรียน จัดตั้งชมรม    7....
54   ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)

 1. 1. 52 บทที่ 3 วิธ ีด ำำ เนิน กำรรำยงำน รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ผู้รำยงำนได้กำำหนดวิธีกำรดำำเนินงำน ดังนี้วิธ ีด ำำ เนิน กำรโครงกำร 1. ประชุมคณะครูเพื่อพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ กับสำธำรณสุขอำำเภอโพธิ์ทอง กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 2. รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ำค่ำยผู้นำำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพของสำธำรณสุขอำำเภอโพธิ์ทอง กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 3. ผู้นำำนักเรียนจำำนวน 6 คน ครูอำนำมัยผู้รับผิดชอบ จำำนวน 1คน เข้ำค่ำยผู้นำำนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ของสำธำรณสุขอำำเภอโพธิ์ทอง 4. ผู้นำำนักเรียนและครูร่วมวำงแผนในกำรดำำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพเป้ำ หมำย 1. นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ร้อยละ 95มีควำมตระหนักเห็นควำมสำำคัญในกำรปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตที่ดี 2. นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ร้อยละ 95มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตที่ดี 3. นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ร้อยละ 95สำมำรถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนกำรดำำ เนิน งำน กำรดำำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำร ดังนี้ 1. ประชุมคณะครูเพื่อพิจำรณำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร 3. จัดทำำโครงกำรเสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่ออนุมัติโครงกำร 4. แจ้งสำธำรณสุขอำำเภอโพธิ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงกำรระดับอำำเภอเพื่อสมัครเข้ำร่วมโครงกำร
 2. 2. 53 5. คัดเลือกผู้นำำนักเรียนเข้ำค่ำยผู้นำำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 6. ผู้นำำนักเรียน จัดตั้งชมรม 7. ผู้นำำนักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เป็นกลุ่มสีต่ำงๆจำำนวน 5 กลุ่มสี 8. สมำชิกกลุ่มสีต่ำงๆ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมรำยละเอียดของโครงกำร 9. สมำชิกกลุ่มสีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของทุกกิจกรรมเสนอครูผู้รับผิดชอบโครงกำร 10. แจ้งคณะกรรมกำรประเมินโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับอำำเภอ เพื่อขอรับกำรประเมินโครงกำร 11. ประเมินผลกำรดำำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพด้ำนควำมพึงพอใจในกำรดำำเนินงำนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 12. สรุปและรำยงำนผลกำรประเมิน ผลกำรดำำ เนิน งำน รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ผู้รำยงำนได้ดำำเนินกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้วัต ถุป ระสงค์ 1. เพื่อศึกษำผลสำำเร็จของกำรดำำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อผลกำรดำำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพประชำกรและกลุ่ม ตัว อย่ำ ง 1. ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำำนวน 6 คน นักเรียนจำำนวน 61 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำำนวน 61 คน ของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำนุเครำะห์) ปีกำรศึกษำ 2554 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำได้จำกกำรกำำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบเลือกเจำะจง (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ.2543 : 78) ได้จำำนวนกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ ครู จำำนวน 6 คน นักเรียน จำำนวน 61 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำำนวน 61 คนเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำรเก็บ ข้อ มูล รำยงำนผลกำรประเมินผลโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชำ นุเครำะห์) ครั้งนี้ ผู้รำยงำนได้กำำหนดเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินผลตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ตำมองค์ประกอบ 10 ด้ำน
 3. 3. 54 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จำานวน 63 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จำานวน 36 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อผลการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)จำานวน 33 ข้อการสร้า งเครื่อ งมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ดำาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. กำาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษาที่กำาหนด 4. สร้างข้อคำาถามเป็นแบบสำารวจรายการและมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ศึกษา 5. นำาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และ ความถูกต้องในการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 5.1 นายประสงค์ รอดสมุทร์ พยาบาลวิชาชีพ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอโพธิ์ทอง 5.2 นางสาวเสริมศรี ตระพันธ์พัฒน์ ทันตสาธารณสุขชุมชน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอโพธิ์ทอง 5.3 นายสมปอง พึ่งเนตร ศึกษานิเทศก์สำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง 5.4 นายรณชัย นิ่มกุล ผู้อำานวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

×