Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Actieplan sup v4.1

21 visualizaciones

Publicado el

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Actieplan sup v4.1

 1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. ACTIEPLAN (voor supervisors) Versie: 4.1 Datum: 30.4.2018 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) Revisie: Beata Staszyńska-Hansen, Maria Ghiata Pozios, Radosław Nowak
 2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Introductie Dit document vormt de basis voor de pilot die georganiseerd zal worden in 2018 (mei t/m juli) in Nederland en daarbuiten. Het leunt zwaar op de Good Practices en Lessons Learned van het 2017 training programma en de uitkomst van discussies met de Griekse partners:  Het vermijdt theorie en abstractie;  Het beveelt facilitators en deelnemers aan contact aan te gaan online – met behulp van eenvoudig te gebruiken technische instrumenten;  Het beveelt de optie van contact in een anonieme modus aan;  Het beveelt neutraal gedefinieerde chat onderwerpen aan;  Het beveelt een omgeving aan waarin geen oordelen geveld worden en de opties tot gesprekken gelimiteerd zijn – om zelfreflectie en introspectie onder de deelnemers te stimuleren;  Het beveelt facilitators aan: o Hun eigen intrinsieke motivatie te hebben; o Empathisch te luisteren naar deelnemers in plaats van hun meningen te geven; o Ouders te betrekken die vertrouwd worden door de deelnemers en bij hen een informele autoriteit zijn; o Ouders te werven, niet voor leeractiviteiten maar voor sociale activiteiten online; o De kansen die de pilot aan deelnemers biedt te benadrukken, eerder dan de uitdagingen;  Het beveelt met betrekking tot deelnemers aan: o De doelgroep gelijk te stellen aan ouders die zichzelf definiëren als hebbende een afstand tot de samenleving en/ of de arbeidsmarkt. Doelen van de pilot:  Vast stellen of de deelnemers als individuen die zichzelf zien als afstand hebbend tot de samenleving en/ of de arbeidsmarkt en deze situatie zien als gegeven (“fixed mindset”) in de voorgestelde online setting bredere identiteitsetiketten krijgen en hun situatie gaan zien als een positieve uitdaging (“growth mindset”);  Vast stellen of facilitators in de voorgestelde online setting wat betreft hun “mindset” opschuiven van meer hiërarchisch naar minder hiërarchisch. Het bereiken van de doelen wordt gemeten door middel van zelf-rapportage in de vorm van enquêtes die worden ingevuld door de deelnemers aan de pilot voor (nulmeting) en na de pilot.
 3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Binnen de pilot worden er drie rollen vervuld: supervisor, facilitator en deelnemer. Dit document dient om facilitators in staat te stellen de pilot te organiseren en te implementeren. De pilot bestaat uit vijf fasen:  Fase een: het werven van facilitators;  Fase twee: voorbereiding van de evaluatie;  Fase drie: het facilitateren van facilitators;  Fase vier: disseminatie;  Fase vijf: evaluatie.
 4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Pilot beschrijving Binnenkort vindt binnen het raamwerk van het project OZO, dat mede-gefinancierd wordt door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie, een pilot plaats: van 7 mei tot en met 29 juni 2018. Het hart van de pilot wordt gevormd door zes gestructureerde online chat sessies met ouders die zelf menen op afstand te staan van de samenleving en/ of de arbeidsmarkt. De chat sessies volgen een strikt chat protocol en worden in goede banen geleid door een facilitator. Vier van de zes chat sessie hebben een tevoren bepaald onderwerp: karakteristieken van de huidige generatie jongeren (sessie 1), communicatie good practices (sessie 2), zelf-presentatie op video (sessie 5) en zelf- presentatie online (sessie 6). Twee van de chat sessie onderwerpen (sessies 3 en 4) worden bepaald door de deelnemers zelf. Het chat sessie protocol en de facilitator samen zorgen ervoor dat de communicatie plaats vindt zonder oordelen, zonder confrontaties en zo veel mogelijk zonder gesprekken. Het platform waarop de gestructureerde chats wordt gehouden, zorgt voor een maximum aan privacy en voor bijna- anonimiteit. Het doel van de pilot is om deelnemers te ondersteunen een opener manier van denken uit te proberen. De aanname is dat de ervaring van de chat sessies deelnemers zal ondersteunen hun blokkades te onderzoeken en hun eigen stem te vinden en te gebruiken. De pilot voorziet in drie rollen: supervisors die facilitators uitnodigen, steun bieden en documenten sturen aan facilitators en verantwoordelijk zijn voor de evaluatie en de berichtgeving met betrekking tot de pilot resultaten; facilitators die deelnemers uitnodigen, steun bieden en documenten sturen aan deelnemers, de zes gestructureerde online chats organiseren en in goede banen leiden en twee maal een evaluatieformulier invullen; en deelnemers die beloven om actief deel te nemen aan de zes gestructureerde chats, mede-verantwoordelijk zijn voor het bedenken van twee chat sessie onderwerpen en twee maal een evaluatieformulier invullen.
 5. 5. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 5 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Jouw rol als supervisor Jouw doel als supervisor is om een pilot online omgeving op te zetten waarin deelnemers en facilitators gestimuleerd worden hun “mindset” te veranderen: van meer hiërarchisch naar minder hiërarchisch (facilitators) en van meer gesloten naar meer groei (deelnemers). De pilot, die uit slechts zes gestructureerde chat sessies bestaat, dient een aanwijzing te geven of de mindset van deelnemers en facilitators inderdaad wijzigt. Jouw taak is het om facilitators te faciliteren en om de pilot opzet en resultaten te evalueren en te dissemineren (publiek te maken).
 6. 6. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 6 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase een: het werven van facilitators Om de voorbereidingen van de pilot succesvol aan te vangen, dien je facilitators te werven. Het criterium voor het werven is de intrinsieke motivatie van mogelijke facilitators, of dit nu ambitie, passie of een professionele behoefte is. Dit criterium neemt een uitdaging met zich mee: er bestaat een spanning tussen de intrinsieke motivatie van facilitators en hun toekomstige faciliterende rol binnen een niet-hiërarchische, interdisciplinaire, bottom-up communicatie setting die ruimte biedt aan gestructureerde pilot chats. Zoals beschreven in het document Training programma 2017 good practices en lessons learned komen de diverse intrinsieke motivaties met hun eigen uitdagingen:  De uitdagingen van de intrinsieke facilitator motivatie ambitie is het vermijden van machtsstrijd en van een hiërarchische afstand tussen facilitators en deelnemers;  De uitdagingen van de intrinsieke facilitator motivatie professionele specialisatie is het vermijden van een vernauwing van de chat onderwerpen en communicatiestijlen om meer te passen bij de facilitator specialisatie en van een hiërarchische afstand tussen facilitators en deelnemers waarbij deelnemers eerder gezien gaan worden als patiënten of cliënten. Er wordt aangenomen dat hoe minder hiërarchisch de facilitator “mindset” is des te minder waarschijnlijk het is dat de uitdagingen de kop op zullen steken, en hoe meer hiërarchisch de facilitator “mindset” is des te waarschijnlijker het is dat de uitdagingen de kop op zullen steken. Het pilot doel voor facilitators is dan ook, zoals hierboven beschreven, dat hun “mindset” zich beweegt van meer hiërarchisch naar minder hiërarchisch terwijl zij tegeklijkertijd hun intrinsieke motivatie behouden. De pilot facilitator enquête meet de mindsets van facilitators voor en na de pilot. De pilot is effectief indien de facilitator enquête scores na de pilot individueel en collectief lager zijn dan hun scores voor de pilot. Aan mogelijke facilitators dien je om te beginnen het document Pilot beschrijving te sturen (die ook is opgenomen in dit document). Een alternatief voor het werven van facilitators is jezelf te benoemen als facilitator. In dat geval moet je in staat zijn tot zelfreflectie.
 7. 7. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 7 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase twee: voorbereiding van de evaluatie Voor de start van de pilot dienen supervisors contact op te nemen met organisaties die contact onderhouden met ouders die zichzelf definiëren als hebben een afstand en dienen te onderzoeken:  Hoeveel van deze organisaties zijn geïnteresseerd in de pilot?  Hoeveel van deze organisaties zijn erin geïnteresseerd zelf een pilot te organiseren?
 8. 8. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 8 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase drie: het facilitateren van facilitators Nadat je facilitators hebt geworven, dien je hen te voorzien van de noodzakelijke instructies in de vorm van documenten die hen in staat stellen hun concrete taken uit te voeren:  Deelnemers werven;  Deelnemers voorbereiden op de gestructureerde chat sessies;  De gestructureerde chat sesies begeleiden;  Deelnemer evaluaties van de pilot begeleiden;  Zelf de pilot evalueren. Je dient per email documenten te zenden die facilitators in staat stellen hun concrete taken uit te voeren:  Actieplan voor facilitators – om hen in al hun taken te ondersteunen; o Je dient ook zelf dit document te lezen om de rol van facilitator te begrijpen;  Chat instructies voor deelnemers – voor de facilitators om te sturen aan de deelnemers en om hen te ondersteunen in het begeleiden van deelnemers in de deelname aan de gestructureerde chats; o Je dient ook zelf dit document te lezen om de aard van de gestructureerde chats te begrijpen;  Chat protocol voor facilitators en supervisors – om facilitators te ondersteunen in het begeleiden van de gestructureerde chats; o Je dient ook zelf dit document te lezen om de structuur van de gestructureerde chats te begrijpen;  Chat protocol voor deelnemers – voor de facilitators om te sturen aan de deelnemers;  Pilot enquête voor deelnemers – voor de facilitators om te sturen aan de deelnemers;  Pilot enquête voor facilitators – om facilitators te ondersteunen in het begeleiden van de deelnemer evaluatie voor de eerste gestructureerde chat sessie en na opnieuw de laatste gestructureerde chat sessie; o Je dient zelf het document Pilot enquête voor supervisors te lezen om te begrijpen wat je dient te doen met de door facilitators verwerkte deelnemer evaluaties.  Pilot facilitator enquête voor facilitators – die facilitators voor de eerste gestructureerde chat sessie en na opnieuw de laatste gestructureerde chat sessie dienen in te vullen; o Je dient zelf het document Pilot facilitator enquête voor supervisors te lezen om te begrijpen wat je dient te doen met de ingevulde facilitator enquêtes; Alle voor de pilot relevante documenten vind je hier.
 9. 9. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 9 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Behalve het opsturen van deze documenten naar de facilitators, dien je ook stand-by voor hen te zijn als eerstelijns hulp bij vragen van faciltators. Dit document en de documenten die hiervoor zijn opgesomd, dienen jou hierin tot steun.
 10. 10. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 10 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase vier: disseminatie Je dient berichten met betrekking tot de pilot activiteiten op te stellen, te publiceren en te verspreiden:  Voor de pilot neem je contact op met organisaties die in contact staan met achtergestelde ouders en informeert hen over de pilot;  Gedurende de pilot publiceer je informatie: o Op EPALE; o Op lokale internetplatforms;  Na de pilot neem je contact op met organisaties die in contact staan met achtergestelde ouders en informeert hen over de resultaten van de pilot.
 11. 11. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 11 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase vijf: evaluatie Jij bnt verantwoordelijk voor de evaluatie van de pilot. Jouw bronnen zijn:  De evaluatie resultaten van de deelnemers, die aan je opgestuurd worden door de facilitators in de vorm van een tabel met geanonimiseerde deelnemer scores;  Andere facilitator evaluatie data: chat statistieken en kwalitatieve evaluatie resultaten;  Ingevulde facilitator enquêtes die je verwerkt tot een tabel met geanonimiseerde facilitator scores;  Data die je hebt verzameld in fase twee (voorbereiding van de evaluatie): o Hoeveel organisaties zijn geïnteresseerd in de pilot? o Hoeveel organisaties zijn erin geïnteresseerd zelf een pilot te organiseren?  Data die je hebt verzameld in fase vier (disseminatie): o Met hoeveel organisaties die contact staan met achtergestelde ouders was er contact? o Hoeveel mensen lazen en hoeveel deelden de pubicaties? De resulterende evaluatie vormt de basis voor jouw disseminatie activiteiten na afloop van de pilot (fase vier). Gedurende deze activiteiten verzamel je de laatste data voor de pilot evaluatie: o Hoeveel organisaties zijn geïnteresseerd in de pilot resultaten? o Hoeveel organisaties zijn erin geïnteresseerd zelf een pilot te organiseren? Al deze data dienen door jou samengevat te worden in een pilot evaluatie document.

×