Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Internet session: E-mail marketing

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 59 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Internet session: E-mail marketing (20)

Anuncio

Internet session: E-mail marketing

 1. 1. Neposílejte emaily, dělejte Email Marketing Internet Session, David Kirš, 1.4.2010 www.SmartEmailing.cz www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 2. 2. DNEŠNÍ PROGRAM 1. Email a Marketing 2. Strategie 3. Nástroje v praxi www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 3. 3. EMAIL www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 4. 4. JAK SI STOJÍ EMAIL 1. Vyhledávání (87%) 2. E-mail (81%) 3. Sociální sítě (42%) 4. ICQ atd. (37%) 5. Stahování (31%) 6. TV, film, video (30%) emarketer.com www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 5. 5. VÝHODY Je nízkonákladový Je měřitelný Je cílený Je okamţitý Je jednoduchý Je automatický A doplňuje ostatní aktivity. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 6. 6. Má EMAIL budoucnost? ANO? nebo NE? Online komunikační kanály 1. EMAIL 2. INSTANT MESSAGING 3. SOCIÁLNÍ SÍŤ www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 7. 7. MARKETING www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 8. 8. Proč Marketing? Dávejte o sobě vědět: DNES A DENNĚ! Kaţdý den se rodí noví zákazníci, kteří o vás NIC neví! www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 9. 9. Co je Email Marketing? Definice: Forma přímého marketingu, která se opírá o internet a email a umožňuje posílat informace a nabídky přímo potenciálním zákazníkům a klientům. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 10. 10. Co dělá Email Marketing? Informuje. Připomíná. Prodává. Pořadí je dŧleţité. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 11. 11. Kdyţ to děláte dobře… …tak pracujete na dŧvěře a vztahu. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 12. 12. Proč opravdu tohle všechno? Protoţe, bez dŧvěry nelze získat a udrţet si zákazníka A začít vydělávat. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 13. 13. Co není Email Marketing Posílat emaily X Dělat email marketing www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 14. 14. SPAM a Email Marketing Jste na tenkém ledu. Vyberte si: SPAM nebo Email Marketing www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 15. 15. SOUHLASNÝ A NESOUHLASNÝ EM EM není jako televize nebo rozhlas, podobá se spíše telefonu EM je extrémně cílený a osobní Dobře dělaný, souhlasný EM zajistí: • Vyšší četnost reakcí • Vyšší dŧvěru zákazníkŧ a jejich věrnost značce • Větší pravděpodobnost, ţe si zákazníci koupí vaše výrobky www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 16. 16. POZICE EM Je součástí integrovaná marketingová komunikace Propojení offline a online komunikace Začlenění e-mail marketingu do mixu E-mail marketing ideálně doplňuje ostatní aktivity www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 17. 17. Rozlišujte, co děláte 1. Přímé rozesílání propagačních emailŧ za účelem získání nových zákazníkŧ nebo s cílem přesvědčit ty stávající, aby si znovu něco koupili. Lze umístit reklamu do emailŧ rozesílaných jinými. 2. Rozesílání emailŧ s cílem posílit vztah se zákazníky a podpořit jejich loajalitu www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 18. 18. Nástroje Email Marketingu Pomáhají: 1. Evidovat, zabezpečovat a spravovat email komunikaci 2. Dodrţovat zákon 3. Získávat nové kontakty 4. Evidovat a spravovat kontakty 5. Vyhodnocovat a optimalizovat email komunikaci www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 19. 19. NĚKTERÁ FAKTA  80,4% manaţerŧ potvrdilo, silný vliv EM na úspěch firmy  Je druhým nejefektivnějším nástrojem pro generování konverzí, hned po SEO  Pravidelný EM na současné zákazníky generuje 15-20% nárŧst celkového obchodu  51,6% obchodníkŧ plánuje navýšit investice do EM v období recese  Globální rozpočet do EM vzroste z 11,9mld USD v roce 2008 na 27,8mld USD v roce 2013 Forbes Media Datran Media's 2009 Annual Marketing & Media Survey The CMO Council's Marketing Outlook '09 Report www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 20. 20. TYPY EMAILŦ A. AKVIZIČNÍ MAILING cílem oslovení je získání nového zákazníka / kontaktu B. RETENČNÍ MAILING cílem je udržení zákazníka, posílení vztahu a důvěry např. zákaznický servis, rady&tipy, newsletter potvrzení-nákup, registrace, odhlášení promo akce, slevová nabídka www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 21. 21. ZÁKONY Zákon č. 480/ 2004 Sb. Vyţádání souhlasu Obchodní sdělení Odhlašovací odkaz Pokuty www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 22. 22. STRATEGIE www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 23. 23. Všechno se vším Jaké nástroje použiju? Jaký je cíl a účel? Jsou emaily doručeny? Co a jak budu dělat? Strategie Nástroj Databáze Jak a kde získávám kontakty?www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 24. 24. TVOŘÍME PLÁN A STRATEGII 1. Proč? Proč to dělám, co chci získat, jaký je cíl a účel? 2. Co? Jaký je obsah a hlavní sdělení. Jakou formu zvolím? 3. Komu? Kdo jsou mí příjemci a cílová skupina? 4. Kdy? Kdy a jak často odesílat? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 25. 25. PROČ? Proč to dělám, co chci získat, jaký je cíl a účel? Proč chci dělat email marketing? Jak mŧţu email marketing zapojit do firemní komunikace? Kolik mŧţete do e-mail marketingu investovat? Co stojí za projektem? Cíle projektu? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 26. 26. CO? Jaké je hlavní sdělení? Unique Sell Point a Call to action Lidé musí ihned vědět, o co se jedná a co mají udělat To hlavní umístěno v horní části e-mailingu www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 27. 27. CO: TEXT NEBO HTML Rok 2008...59% HTML Rok 2009...74% HTML! HTML = Emoce = barvy, obrázky, animace www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 28. 28. KOMU? Kdo je cílová skupina? Čte má cílová skupina emaily? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 29. 29. KOMU? Segmentace: Demografické rozdělení Rozdělení podle zájmu Rozdělení podle preferencí Nákupní chování (kdy naposledy, jak často, kolik) Potenciální, aktivní, neaktivní zákazník www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 30. 30. STRATEGIE: KDY A JAK ČASTO?  v pondělí ráno, středu večer či pátek ráno?  po výplatě, před narozeninami  Kaţdý den, týden, měsíc, rok? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 31. 31. Neţ něco pošlete Je nabídka snadno pochopitelná? Odpovídá zpracování komunikaci značky? Je text psán podle moţností emailu? Je design v HTML formátu optimalizovaný pro e-mail? Je přizpŧsobena také textová varianta? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 32. 32. DATABÁZE www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 33. 33. DATABÁZE: získávání kontaktŧ Disponujete databází? Koupit databázi? Pronajmout databázi? Budovat databázi? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 34. 34. DATABÁZE: sběr kontaktŧ 1. Zákazníci, dodavatelé, partneři 2. Webové formuláře 3. Konference, vizitky, veletrhy aj. Online i offline registrace www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 35. 35. WEB FORMULÁŘE Nepusťte návštěvníka stránek bez kontaktu... Jednoduše k nalezení Nejlépe na kaţdé stránce Vyuţívejte věcí zdarma, nabízejte rady a pomoc Registrace na jiných webech Definovat poţadavky na formuláře Jednoduchost x informace www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 36. 36. TYPY WEB FORMULÁŘŦ 1. Přihlášení kontaktu (newsletter, blog, novinky…) 2. Poţadavek na informace (katalog, pdf, návod, ceník...) 3. Registrace účastníkŧ (školení, setkání, akcí...) 4. Objednávky (produktŧ, sluţeb, informací...) www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 37. 37. SOUHLAS PŘÍJEMCŦ OPT-IN DOUBLE OPT-IN Ochrana a kvalita databáze X počet kontaktŧ Jak získat souhlas: A. Výslovný souhlas B. Nevýslovný souhlas www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 38. 38. NÁSTROJE V PRAXI www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 39. 39. ČÍM ROZESÍLÁTE? Microsoft Outlook nebo jiný klient? Lokální aplikace? Aplikace na serveru? Email Service Provider? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 40. 40. ROZESÍLÁTE SAMI? Je váš server dŧvěryhodný? Je váš server optimalizovaný na zátěţ? Analyzujete vrácené zprávy? Co kdyţ budete na blacklistu? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 41. 41. OPRAVDU DORUČUJETE? Odeslala se kampaň opravdu na všechny? Někdy dvakrát? Byla zpráva odeslána aţ do schránky příjemce? Nevrátila se zpráva zpět? Proč se vrátila? Neposílám kampaně na zrušené adresy? Neposílám kampaně na chybné adresy? Nebudu označen za spammera? Jak čistou a kvalitní máte databázi, tak jste dŧvěryhodní. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 42. 42. PERSONALIZACE Pouţíváte oslovení? Pouţíváte informace, které o příjemci máme? Tvoříte jedinečné emaily? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 43. 43. POUŢÍVÁME STATISTIKY Kdo čte mé emaily? Kdo kliká na odkazy? Porovnáváme open-rate a click-rate našich kampaní. Jak přesné jsou statistiky? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 44. 44. ANALÝZA VÝSLEDKŦ Propojitelnost s Google analytics Typické měření: počet doručených e-mailŧ (bounce rate) počet počet otevřených e-mailŧ kliknutí na jednotlivé linky procento proklikŧ z rozesílky CTR (click-through-rate) počet odhlášených adresátŧ konverzní poměr www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 45. 45. ANALÝZA VÝSLEDKŦ Co dalšího mŧţete sledovat? Předmět zprávy Vyhodnocujte odkaz s nejvyšší mírou proklikŧ Vyhodnocujte odkaz s nejniţší mírou proklikŧ Čas, den v týdnu Dlouhodobá úspěšnost podle měsícŧ Sledujte oblíbená slova Sledujte domény Katagorie newsletterŧ www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 46. 46. TESTUJEME, SPLIT TESTING Zkoušíme a vybíráme nejúčinnější varianty. Testujeme předmět, obsah i grafiku emailu. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 47. 47. NASAZUJEME AUTOMATIZACI SmartKampaně alias Autoresponders. Děláme věci jen jednou. Pouţíváme „Follow-up“ a automatické akce. Připomínáme se a děkujeme. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 48. 48. EVIDUJEME A PŘESNĚ CÍLÍME Pouţíváme seznamy. Pouţíváme segmenty. Pouţíváme vlastní pole. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 49. 49. POUŢÍVÁME ŠABLONY Optimalizujte šablony Pouţívejte rŧzné typy šablon Buďte konzistentní www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 50. 50. POUŢÍVÁME DOTAZNÍKY Máme zpětnou vazbu. Víme co přesně příjemci chtějí. Lépe kategorizujeme. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 51. 51. EMAILY V MOBILU Jak vypadá email v mobilu Kontrola kompatibility www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 52. 52. VIDEO V EMAILU Nový trend a vyšší click-rate Pozor na technické omezení. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 53. 53. ZÁVĚR A SHRNUTÍ www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 54. 54. EMAIL POMÁHÁ Zvyšuje dŧvěru a tím zvyšuje prodeje. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 55. 55. VĚNUJTE HODINU STRATEGII Nezapomeňte si poloţit otázku: Proč dělám e-mailing a co od něj očekávám? www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 56. 56. NEPODCEŇUJTE ZÁKON Nezapomeňte na zákonné náleţitosti spojené s hromadnou email komunikací. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 57. 57. NEPODCEŇUJTE TECHNIKU Rozeslat 10.000 emailŧ není to samé, jako poslat email kolegovi. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 58. 58. ZA EMAILEM JE ČLOVĚK Nikdy neztraťte dŧvěru příjemce. Email čte ţivý člověk. Příjemce nesnáší spam stejně jako vy. Nikdy nesdílejte a neprodávejte databázi. www.SmartEmailing.cz/na-zkousku
 59. 59. Děkuji Děkuji. David Kirš david@smartemailing.cz www.SmartEmailing.cz/na-zkousku

×