U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiques
Próximo SlideShare
U7. Funcions i GràfiquesU7. Funcions i Gràfiques
Cargando en ... 3
1 de 6

Más contenido relacionado

U7 Funcions i Gràfiques

  1. UNITAT 7: FUNCIONS I GRÀFIQUES Concepte de funció. Fórmules. Taules de valors 1. Què és una funció? 2. Troba les imatges dels valors indicats per cadascuna de les funcions proposades: a) Sumar 5 als nombres 4, 6, -1, 10. b) Multiplicar per 4 els nombres 2, 5, -2, 6. c) Restar 8 als nombres 10, 12, 5, 7. d) Dividir per 5 els nombres 40, 10, 8, 12. TOTES AQUESTES FUNCIONS LES HEM EXPRESSAT FENT SERVIR ............................. 3. Troba les imatges dels valors indicats per cadascuna de les funcions proposades: a) f(x) = x + 7 per x = 3, x = 2, x = -2 b) f(x) = x - 4 per x = 5, x = 12, x = -3 c) f(x) = 2x + 1 per x = 2, x = 10, x = 4 d) f(x) = 3x - 2 per x = 1, x = 8, x = 4 TOTES AQUESTES FUNCIONS LES HEM EXPRESSAT FENT SERVIR ............................. 4. Completa les següents taules de valors: a) f(x) = x + 1 b) f(x) = 3x + 5 x -3 -1 0 4 9 x 1 4 6 10 12 f(x) f(x) x 10 c) f(x) = d) f(x) = 4 x x 1 4 6 10 12 x -4 -1 5 10 12 f(x) f(x) TOTES AQUESTES FUNCIONS LES HEM EXPRESSAT FENT SERVIR ............................. 5. Troba les imatges dels valors indicats per cadascuna de les funcions proposades: a) f(x) = 5x per x = 3, x = 2, x = -2 b) f(x) = 2,5x per x = -4, x = 2, x = 5 c) f(x) = x2 per x = 2, x = 4, x = 5 d) f(x) = 2x + 4 per x = 1, x = 2, x = 4 TOTES AQUESTES FUNCIONS LES HEM EXPRESSAT FENT SERVIR .............................
  2. 6. Completa les següents taules de valors: a) f(x) = x – 1 b) f(x) = 3x - 5 x -3 -1 0 4 9 x 1 4 6 8 10 f(x) f(x) TOTES AQUESTES FUNCIONS LES HEM EXPRESSAT FENT SERVIR ............................. Representació de punts al pla 7. Dibuixa uns eixos de coordenades i representa-hi els punts: A = (0,0) B = (-1,4) C = (-2,-2) D = (3,-3) E = (-5,6) F = (-4,0) G = (3,-6) H = (0,5) I = (1,-3) J = (0,-3) K = (1,0) L = (3,-4) 8. Indica quines són les coordenades dels punts representats: 9. Indica quines són les coordenades dels punts següents:
  3. UNITAT 7: FUNCIONS I GRÀFIQUES 10. Dibuixa uns eixos de coordenades i representa-hi els punts: A = (-1,0) B = (-2,4) C = (-3,-3) D = (3,-5) E = (5,6) F = (-2,0) G = (3,-2) H = (0,4) I = (1,-1) J = (0,3) K = (4,0) L = (3,-6) 11. Dibuixa uns eixos de coordenades i representa-hi els punts: A = (-3,8) B = (6,8) C = (6,2) Aquests punts són els tres vèrtexs d’un rectangle, quines són les coordenades del quart vèrtex? Representació de funcions al pla 12. Completa i representa gràficament 13. Completa i representa gràficament la funció f(x) = x – 2. la funció f(x) = x + 3. x -3 -1 0 3 4 7 x -5 -6 -1 2 3 5 f(x) f(x) 14. Completa i representa gràficament 15. Completa i representa gràficament la funció f(x) = 2x. la funció f(x) = 2x + 3. x -4 -3 -1 1 3 4 x -3 -2 -1 0 2 4 f(x) f(x) 16. Completa i representa gràficament 17. Completa i representa gràficament la funció f(x) = 2x - 5. la funció f(x) = -2x. x -2 -1 1 2 4 6 x -3 -2 -1 0 2 4 f(x) f(x) Gràfiques i càlcul d’imatges 18. A partir de la gràfica, calcula els valors de: f(1), f(2), f(4), f(5), f(-1), i f(-5)
  4. Funcions i magnituds 19. El gràfic següent representa una excursió en bicicleta: a) Quines magnituds hi ha representades a cada eix i en quines unitats són expressades? b) A partir del gràfic elabora la taula de valors. 20. El gràfic següent representa la quantitat de combustible que hi ha al dipòsit d’un cotxe: a) Quines magnituds hi ha representades a cada eix i en quines unitats són expressades? b) A partir del gràfic elabora la taula de valors.
  5. UNITAT 7: FUNCIONS I GRÀFIQUES 21. Un venedor de diaris ha elaborat aquesta gràfica, que mostra el nombre de diaris que ha anat venent al llarg del dia: a) Quines magnituds es relacionen? b) A quina hora comença a vendre diaris? c) Quants diaris ha venut fins a les 10 h? I fins a les 4 de la tarda? d) Quants diaris ha venut entre les 6 h i les 7 h? I entre les 12 h i les 13 h? Funcions de proporcionalitat directa 22. Fes una taula amb cinc valors i representa gràficament les funcions següents: a) f(x) = 3x b) f(x) = -3x c) f(x) = 5x d) f(x) = -5x 23. En una parada al mercat el preu d’unes taronges és de 2€ el kg: a) Quant costaran 2kg? I 4kg? b) Quina és la fórmula de la funció que calcula l’import que hem de pagar a partir del pes? c) Fes la taula de valors d’aquesta funció amb cinc valors i representa-la. d) Com són aquestes dues magnituds? 24. En una botiga el preu d’un paquet de caramels és de 1,5€: a) Quant costaran 2 paquets? I 5 paquets? b) Quina és la fórmula de la funció que calcula l’import que hem de pagar a partir del nombre de paquets que comprem? c) Fes la taula de valors d’aquesta funció amb cinc valors i representa-la. d) Com són aquestes dues magnituds? LA GRÀFICA D’UNA FUNCIÓ DE PROPORCIONALITAT DIRECTA ÉS ......................................
  6. Funció afí 25. Fes una taula amb cinc valors i representa gràficament les següents funcions: a) f(x) = x + 6 b) f(x) = x – 5 d) f(x) = 2x + 1 e) f(x) = 2x – 4 26. De les següents funcions representades digues quines són lineals i quines afins: