Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a מה ההבדל בין רשתות חברתיות וקהילות ?(20)

Publicidad

מה ההבדל בין רשתות חברתיות וקהילות ?

 1. ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וניהול‬ ‫לייעוץ‬ ‫המחלקה‬ ‫הידעת‬?
 2. ‫גבע‬ ‫אורנה‬, ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מרצה‬ ‫עסקים‬ ‫למינהל‬ ‫בתחומים‬: ‫ידע‬ ‫ניהול‬,‫תהליכי‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬,‫חשיבה‬ ‫מערכתית‬,‫פרקטיקום‬- ‫וניהול‬ ‫התנסותית‬ ‫למידה‬ ‫צוותים‬. ‫של‬ ‫קהילות‬ ‫מלווה‬ ‫וסטודנטים‬ ‫בוגרים‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬ ‫בתהליכי‬ ‫ארגונית‬ ‫יועצת‬,‫מתמחה‬ ‫שיתוף‬ ‫בתהליכי‬,‫למידה‬ ‫ידע‬ ‫וניהול‬. ‫אמנית‬
 3. ‫מושגים‬ ‫מילון‬: ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ‫וקהילות‬? Social network and community of practice
 4. ‫להשוואה‬ ‫קריטריונים‬ ‫גבולות‬‫ההתפתחות‬ ‫תהליך‬ ‫שליטה‬ ‫שיתוף‬ ‫למידה‬
 5. ‫קהילה‬ (ETIENNE WENGER) ‫הדדית‬ ‫מחויבות‬ ‫משאבים‬ ‫יצירת‬ ‫משותפים‬ ‫משותפת‬ ‫מטרה‬
 6. ‫התפתחות‬ ‫זמן‬ ‫פוטנציאל‬:‫עדין‬ ‫והפקת‬ ‫מימוש‬ ‫אין‬ ‫משיתוף‬ ‫תועלות‬ ‫בידע‬ ‫התכנסות‬-‫הבנת‬ ‫מתהליך‬ ‫התועלת‬ ‫בידע‬ ‫שיתוף‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ ‫בפועל‬‫מחיובות‬ ‫בידע‬ ‫לשיתוף‬, ‫תועלות‬ ‫והפקת‬. ‫מתפקדת‬ ‫הקהילה‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬ ‫כגוף‬.‫רמת‬ ‫מתרופפת‬ ‫המחויבות‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫מרכזית‬ ‫המשתתפים‬,‫אך‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫אנשים‬ ‫המשמעותית‬ ‫התרומה‬ ‫עבורם‬ Active Potential Coalescing Memorable Dispersed
 7. ‫גבולות‬ ‫הליבה‬ ‫גרעין‬ ‫פעילים‬ ‫פריפריאלים‬ ‫חוץ‬ ‫גורמי‬ .1‫בקהילה‬ ‫חבר‬ ‫מי‬? .2‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫וגבולות‬ ‫מטרות‬ ‫הקהילה‬. .3‫הקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫חשיפת‬-‫פרטי‬ ‫וציבורי‬. ‫שליטה‬ ‫שיתוף‬ ‫למידה‬
 8. ‫השלכות‬ ‫יש‬ ‫הגבולות‬ ‫לניהול‬ "‫מגודרות‬ ‫ידע‬ ‫קהילות‬" Gated Knowledge Communities ‫שליטה‬ ‫שיתוף‬ ‫למידה‬ ‫חדשנות‬,‫לשיתוף‬ ‫חסם‬,‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬
 9. ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מערכת‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫באופן‬ ‫המתפתחת‬ ‫טבעי‬ ‫קשרים‬ ‫דפוס‬ ‫שייך‬ ‫ברשת‬ ‫שנוצר‬ ‫מה‬ ‫הרשת‬ ‫חברי‬ ‫לכלל‬
 10. ‫התפתחות‬ •Self organizing •‫הרשת‬ ‫להבנת‬ ‫המפתח‬ ‫הוא‬ ‫הקשרים‬ ‫של‬ ‫המסוים‬ ‫הדפוס‬ ‫טבעית‬ ‫רשת‬‫ליניארית‬ ‫רשת‬ ‫קשר‬ ‫עץ‬ ‫רשת‬
 11. ‫משלה‬ ‫חיים‬ ‫יש‬ ‫לרשת‬-Self organizing ‫הרשת‬ ‫את‬ ‫מעצבים‬ ‫אנחנו‬ ‫גבולות‬
 12. ‫לקשרים‬ ‫מגבולות‬ ‫חלשים‬ ‫קשרים‬---------------‫חזקים‬ ‫קשרים‬ ‫הקשרים‬ ‫כמות‬,‫אינטנסיביות‬ ‫שליטה‬ ‫שיתוף‬ ‫למידה‬ ‫חדשנות‬,‫שיתוף‬,"‫הידבקות‬",‫חברתית‬ ‫תמיכה‬
 13. ‫ברשת‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליכי‬ ‫לנהל‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬? (‫מבלי‬"‫אותם‬ ‫להרוג‬)" •‫מקרה‬ ‫חקר‬‫ועזרה‬ ‫סיוע‬ ‫במתן‬ ‫העוסק‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫ברשת‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬,‫המטה‬ ‫בהולנד‬ ‫שלו‬,‫ב‬ ‫פועל‬-5‫בעולם‬ ‫מרכזיים‬ ‫אזורים‬,‫ב‬-23‫לאוכלוסיות‬ ‫לסיוע‬ ‫הזקוקות‬ ‫בארצות‬ ‫עניות‬. •‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מעסיק‬ ‫הארגון‬-1500‫שונים‬ ‫התמחות‬ ‫בתחומי‬ ‫מומחים‬,‫ייעוץ‬ ‫במתן‬ ‫העוסקים‬ ‫וממשלתיים‬ ‫לארגונים‬.‫בבדידות‬ ‫יחסית‬ ‫עובד‬ ‫מהיועצים‬ ‫חלק‬,‫למשל‬ ‫ידע‬ ‫בהעברת‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫התמודדות‬ ‫בתחום‬HIV,‫בצורת‬. Keeping the Wheels Turning: The Dynamics ofManaging Networks of Practice Marlous Agterberg, Bart van den Hooff, Marleen Huysmanand Maura Soekijad’ Journal of Management Studies 47:1 January 2010
 14. ‫מעש‬ ‫רשת‬-“Network of practice” . ‫גבולות‬ ‫ניהול‬ •‫ברשת‬ ‫חבר‬ ‫מי‬?‫מזה‬ ‫זה‬ ‫ולומדים‬ ‫בידע‬ ‫המשתפים‬ ‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫עולם‬ ‫מאותו‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫הרשת‬ ‫חברי‬ •‫ולמידה‬ ‫שיח‬ ‫לנהל‬ ‫מאפשר‬ ‫הארגון‬ ‫מה‬ ‫על‬-‫מוגדר‬ ‫התוכן‬ ‫עולם‬,‫שמבטיח‬ ‫מה‬,‫תפיסתית‬ ‫לפחות‬, ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫מקצועי‬ ‫להקשר‬ ‫מתוחמים‬ ‫אחרת‬ ‫זו‬ ‫ברמה‬ ‫יהיו‬ ‫שהתכנים‬“‫זבל‬”‫הדעת‬ ‫את‬ ‫שמסיח‬. •‫ניהול‬-‫איזור‬ ‫בכל‬ ‫ברשת‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליכי‬ ‫ומעודד‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬( .‫ו‬ ‫וירטואלית‬ ‫עבודה‬F2F) ‫רשת‬ ‫של‬ ‫והתפתחות‬ ‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫בין‬ ‫האינטראקציות‬ ‫מעצם‬ ‫מחדש‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫המתארגן‬ ‫כמבנה‬ ‫פועלת‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדינאמיקה‬ ‫דינאמיקה‬ ‫מאותה‬ ‫שנובעים‬ ‫ומאפיינים‬ ‫החברים‬.‫למשל‬: •‫של‬ ‫מבנה‬“‫דהירה‬”‫המשתתפים‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫תרבותי‬ ‫להקשר‬ ‫בהתאם‬ ‫לנושא‬ ‫מנושא‬. •‫שונים‬ ‫מאזורים‬ ‫משתתפים‬ ‫של‬ ‫ברשת‬ ‫שיח‬ ‫של‬ ‫כיסים‬.
 15. ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הניהול‬ ‫צורת‬ ‫השפעת‬ •‫מתנהלים‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הניהול‬ ‫צורת‬ ‫כיצד‬ ‫מדגים‬ ‫המחקר‬ ‫אלו‬ ‫מתהליכים‬ ‫רווחים‬ ‫הארגון‬ ‫מפיק‬ ‫בו‬ ‫והאופן‬ ‫ברשת‬ ‫והלמידה‬ ‫השיתוף‬ ‫תהליכי‬. •‫השיתוף‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫ניהול‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫ההשפעות‬ ‫ומה‬ ‫מנהלים‬ ‫מה‬ ‫השאלה‬ ‫והלמידה‬: •‫קשרים‬:‫מבנה‬,‫הקשרים‬ ‫ועוצמות‬ ‫איכות‬. •‫תכנים‬:‫ברשת‬ ‫השיתוף‬ ‫בתהליכי‬ ‫והמידע‬ ‫הידע‬.
 16. ‫מנהלים‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫חשוב‬ ‫למה‬? ‫במעש‬ ‫הטמעה‬–‫רלוונטי‬ ‫הידע‬ ‫הרשת‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫ומשמש‬ ‫ומבוזר‬ ‫בעבודתם‬ ‫שלהם‬ ‫בפרקטיקה‬. ‫ארגונית‬ ‫הטמעה‬–‫הנוצר‬ ‫הידע‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫והאינטגרציה‬ ‫ברשת‬ ‫הארגון‬ ‫בכלל‬ ‫הפורמאלי‬ ‫הידע‬. ‫ויחסים‬ ‫קשרים‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬–‫חוזק‬ ‫החברים‬ ‫בין‬ ‫ואמון‬ ‫הקשרים‬. . ‫מבנית‬ ‫הטמעה‬–‫מנגישה‬ ‫הרשת‬ ‫אנשים‬ ‫וממפה‬,‫הרשת‬ ‫שחברי‬ ‫כך‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫מי‬ ‫יודעים‬. ‫תכנים‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫דגש‬‫קשרים‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫ויידעו‬ ‫מהרשת‬ ‫להפיק‬ ‫שיוכלו‬ ‫התועלות‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫יוכלו‬ ‫מנהלים‬ ‫שכך‬ ‫משום‬‫היכן‬ ‫לא‬ ‫והיכן‬ ‫להתערב‬,‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫המאפיינים‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליכי‬ ‫לאפשר‬ ‫וכך‬.
 17. ‫מנהלים‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫חשוב‬ ‫למה‬? •‫קסמים‬ ‫מעגל‬ ‫מתקיים‬,‫עצמה‬ ‫את‬ ‫המגשימה‬ ‫הנבואה‬ ‫בחזקת‬. •‫למשל‬,‫מסוג‬ ‫ברשת‬“‫ארגונית‬ ‫הטמעה‬”,‫אותו‬ ‫להפוך‬ ‫שניתן‬ ‫בידע‬ ‫שיתוף‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ ‫הארגון‬ ‫כלל‬ ‫לטובת‬ ‫לפורמאלי‬,‫המנהלים‬ ‫כך‬‫בידע‬ ‫לשתף‬ ‫יעודדו‬,‫לשתף‬ ‫שיעודדו‬ ‫ככל‬ ‫פורמאלי‬ ‫לידע‬ ‫האינטראקציה‬ ‫תהליכי‬ ‫מתוך‬ ‫שעלה‬ ‫ידע‬ ‫עוד‬ ‫להפוך‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כך‬ ‫בידע‬ ‫הארגון‬ ‫כלל‬ ‫לטובת‬,‫חלילה‬ ‫וחוזר‬.‫עצמה‬ ‫את‬ ‫המזינה‬ ‫מערכת‬ ‫זו‬.
 18. ‫אינטראקציה‬ ‫מתוך‬ ‫נוצרים‬ ‫קשרים‬ ‫ועשויים‬ ‫הרשת‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫טבעית‬ ‫קהילה‬ ‫לייצר‬. ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ‫נוצרות‬ ‫קהילות‬ ‫בתהליך‬ ‫הדדית‬ ‫ומחויבות‬ ‫משותפת‬ ‫מאורגן‬. ‫משלימים‬ ‫תהליכים‬ ‫ורשתות‬ ‫קהילות‬
Publicidad