Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco20112014Art. 2.- Vixencia e Duración.Catro anos (2011-2014).Art. 3.- Den...
Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco20112014Art. 25.- Excedencias. (novo redactado)1. Excedencia voluntaria:...
Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco20112014Para tales efectos será requisito imprescindible:a) Comunicar ao...
Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco201120145. Non poderán facer uso da cláusula de inaplicación aquelas emp...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Plataforma peixe fresco

879 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Plataforma peixe fresco

  1. 1. Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco20112014Art. 2.- Vixencia e Duración.Catro anos (2011-2014).Art. 3.- Denuncia. (Engadir)Denunciado en tempo e forma o convenio e hasta que entre en vigor un novo convenio, será deaplicación o presente na súa totalidade.Art.. 8.- Vacacións.Establecer a recuperación das vacacións non desfrutadas por motivo de baixa por IT ou suspensiónpor risco prenatal ou lactación, tanto antes de comezar como unha vez comezadas estas, incluso unhavez rematado o ano natural.Art. 7.- Xornada de traballo.Regular a flexibilidade de xornada con as seguintes premisas:• Circunstancias nas que a empresa pode facer uso dá distribución irregular dá xornada.• Prazo de comunicación anticipada tanto os afectados como a RLT.• Tempo de flexibilidade nos horarios. Horas máximas e mínimas así como distribución diaria.• Garantías para salvagardar vos dereitos individuais en materia de conciliación dá vida persoale laboral.• Condicionar ou uso dá distribución irregular dá xornada dispoñible para ás empresas a nonsuperar un determinado volume máximo de contratación temporal ou de contratación a tempoparcial.Art. 9.- Licencias con soldo:• Cinco días nos casos de nacemento de fillo ou por falecemento, accidente, enfermidade grave,hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización de parentes ata segundo grao deconsanguinidade ou afinidade. Nos casos de enfermidade grave ou hospitalización, o permisopoderá gozarse de forma descontinua logo de aviso á empresa.• Por cambio de domicilio: 2 días.Art. 12.- Retribucións.• Incremento lineal de 30 € no salario base para cada un dos anos.• Incremento do resto de conceptos económicos do 3%.• Cláusula de revisión garantindo o IPC real final como mínimo.Art. 24.- Emprego fixo.Garantía mínima de emprego fixo do 75% do persoal total de cada un dos lugares de traballo daempresa; incluíndo medidas de control por parte dá Comisión Paritaria.Fixar ás consecuencias en caso de incumprimento desta garantía e vos mecanismos para aplicar estasconsecuencias.
  2. 2. Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco20112014Art. 25.- Excedencias. (novo redactado)1. Excedencia voluntaria:O traballador ou traballadora cunha antigüidade na empresa dun ano ou máis, terá dereito a que se llerecoñeza a situación de excedencia voluntaria, por un período mínimo catro meses e máximo decinco anos.Para acollerse a outra excedencia voluntaria, o traballador deberá cumprir un novo período polomenos de dous anos de servizo na empresa.No último mes do seu período de excedencia, deberá solicitar a prórroga desta ou a súareincorporación ao traballo a partir da data en que aquela finalice. No caso de que non cumpra esterequisito, considerarase que renuncia ao seu dereito a reincorporación e será dado de baixadefinitivamente na empresa.Todas as excedencias voluntarias serán cubertas obrigatoriamente por contratos de substitución epolo período que dure a devandita excedencia, reincorporándose o traballador ou traballadoraexcedente ao seu posto de traballo conforme ao estipulado no parágrafo anterior.2. Excedencia por coidado de familiares:Os traballadores ou traballadoras terán dereito a un período de excedencia non superior a tres anospara atender o coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza coma por adopción, ou nossupostos de acollemento, tanto permanente coma preadoptivo, a contar dende a data de nacementoou, no seu caso, da resolución xudicial ou administrativa.Así mesmo, o persoal terá dereito a un período de excedencia non superior a un ano, para atender ocoidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razón de idade,accidente, discapacidade ou enfermidade non poida valerse, por se mesmo e non desempeñenactividade retribuída.Durante o período que o traballador permaneza en situación de excedencia por coidado de familiaresterá dereito á reserva do seu posto de traballo e ao cómputo da antigüidade. Para garantir este dereitoo seu posto de traballo será cuberto obrigatoriamente por un contrato de substitución e polo períodoque dure a devandita excedencia.O traballador ou traballadora terá dereito á asistencia a cursos de formación, a cuxa participacióndeberá ser convocado pola empresa.Finalizado o período desta excedencia ou desaparecida a causa que dera lugar a ela, ao traballador oua traballadora deberá solicitar o seu reingreso dentro do prazo dun mes anterior á devanditafinalización, no suposto da súa duración normal ou cando cese o suposto que dera lugar á excedencia.Art. novo.- Lactación.Establecer a acumulación da lactación en 21 días.Art. 27.- Cláusula de desvinculación salarial. (Redactado)1. Co obxecto de conseguir a necesaria estabilidade económica, as porcentaxes deincremento salarial pactadas non serán de necesaria e obrigada aplicación para aquelasempresas que acrediten, obxectiva e fehacientemente situacións de perdas mantidasnos exercicios contables dos dous anos anteriores. Así mesmo, teranse en conta asprevisións para os anos de vixencia do convenio.
  3. 3. Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco20112014Para tales efectos será requisito imprescindible:a) Comunicar aos representantes dos traballadores e á Comisión Mixta, a súa intenciónde acollerse ao presente artigo no prazo de 30 días naturais dende a publicación noBOE do Convenio Colectivo no primeiro ano de vixencia ou da súa actualización parao/os seguinte/s. Este prazo establecido ten carácter obrigatorio. O seu incumprimentoimpedirá ás empresas acollerse ao acordado neste artigo.b) Alcanzar acordo sobre o incremento a aplicar na empresa cos representantes dostraballadores nesta. O acordo alcanzado deberá remitirse, para a súa plena validez áComisión Mixta do Convenio para que o arquive e dea fe deste cando fose requiridapara iso.c) A negociación terá un prazo máximo de 30 días a partir da data de notificación daempresa aos representantes dos traballadores da súa intención de acollerse ao sinaladoneste artigo.d) Nos supostos de desacordo remitirase a documentación e a proposta á ComisiónMixta do Convenio para que resolva no prazo de 15 días, de modo que a súa decisiónterá igual forza que se se tivese alcanzado acordo no período de consultas. A ComisiónMixta deberá pronunciarse necesariamente sobre a existencia ou non de causasxustificativas da solicitude de inaplicación, tomando como base obxectiva adocumentación salientada no apartado seguinte.2. A dirección da empresa deberá entregar aos representantes dos traballadores aseguinte documentación:Balance, contas de resultados dos anos de referencia, coas correspondentes auditorías,se é o caso, e as declaracións do Imposto de Sociedades, que poñan de manifesto osresultados alegados para a inaplicación, así como a previsión do ano en curso. Nasempresas de menos de 25 traballadores, e en función dos custos económicos que isoimplica, substituirase o informe de auditores pola documentación que resulte precisadentro dos sinalados nos parágrafos anteriores, para demostrar, fehacentemente, asituación de perdas.Estudo da incidencia dos salarios na estrutura xeral da empresa.3. O acordo alcanzado definirá expresamente se procede aplicar algún incrementoretributivo.4. Finalizado o período de descolgue, a empresa obrígase a proceder á actualizacióninmediata dos salarios dos traballadores e, para iso, aplicaranse sobre os salariosiniciais os diferentes incrementos pactados en Convenio. Non obstante, e sen prexuízodo manifestado anteriormente, a dirección da empresa e a representación legal dostraballadores, en función dos resultados económicos que obteña a empresa, durante operíodo de descolgue, procederán á negociación dunha posible recuperación efectivados incrementos non realizados no seu momento como consecuencia da aplicación dodescolgue.
  4. 4. Plataforma Convenio deExportadores de peixe fresco201120145. Non poderán facer uso da cláusula de inaplicación aquelas empresas que fixesen usodesta durante dous anos consecutivos ou tres alternos, dentro dun período de 4 anos.6. Agás o incremento salarial pactado en contía diferente do xeneral do convenio, ououtros aspectos que puidesen incidir na recuperación económica, o resto do convenioserá de plena aplicación na empresa.7. No caso de que a empresa obxecto da inaplicación formase parte dun grupo deempresas que estivera suxeita á presentación de contas anuais consolidadas noRexistro Mercantil, a Comisión Mixta do Convenio analizará que, a raíz desta conexión,non puidesen desvirtuarse os resultados concretos da empresa en cuestión,examinando para iso se fose necesario, os datos que correspondan.

×