Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Psdeg

508 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Psdeg

  1. 1. Grupo Parlamentario Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Partido dos Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á totalidade, con Socialistas petición de devolución, ao Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006 de Galicia do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia (doc. núm. 2625). O texto remitido polo Goberno debe ser devolto, en base as seguintes consideracións:  O proxecto de lei tivo un proceso de tramitación interno da Xunta de Galicia que durou case que medio ano, con departamentos da Administración autonómica que tiveron varios meses para a realización dos seus informes, ao ser unha cuestión con múltiples consideracións e matices de índoles legais e sociais, polo que non se comparte o criterio de lectura única co que tentase aprobar cuestións tan relevantes, cun trámite parlamentario total inferior a unha semana soamente.  Segundo o Regulamento do Parlamento de Galicia, a lectura única pode realizarse para un proxecto de lei “cando a súa natureza o aconsellar ou a súa simplicidade de formulación o permitir". Non compartimos o criterio que o proxecto mereza o cualificativo de "simple", xa que ademais terá unhas consecuencias importantes para o sector que regulará.  Imposibilita ademais aos grupos parlamentarios á formulación de emendas parciais, co que se dificulta - cando non directamente impide - o necesario debate e formulación de propostas concretas que posibilitarían, no seu caso, o poder chegar a acordos, constituíndose nun obstáculo que na práctica terá como consecuencia o rematar co consenso que existía ata este momento nestas materias.  O proxecto de lei basea a súa formulación no mandato dunha normativa aprobada a nivel xeral para toda España, pero cunha incidencia directa sobre un área competencial claramente exclusivaRúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
  2. 2. Grupo Parlamentario da Comunidade Autónoma, sendo incerta a facultade do Estado para poder establecela.  O proxecto de lei é obxecto de desacordo por parte de múltiples Partido dos asociacións e axentes sociais do sector, especialmente dos Socialistas representantes do pequeno comercio, sen que estea baseada a de Galicia formulación prevista en criterios obxectivos e claros, nin exista unha mínima valoración sobre os seus efectos futuros para Galicia.  Constitúe un paso atrás cara á mellora das condicións sociais dos traballadores e autónomos dos establecementos comerciais, xa que incrementa a súa xornada laboral como consecuencia dun maior número de horas de apertura, dificultando a necesaria conciliación da súa vida familiar e laboral.  A modificación introducida respecto á superficie dos establecementos comerciais, na súa consideración respecto á desafección do réxime xeral de horarios e aperturas de domingos e festivos, carecen de fundamento que poida constatarse.  Existe unha desproporción evidente entre as contías das sancións agora propostas e as existentes, cunha rebaixa do 97,5 % sobre as mínimas e un aumento do 66,7 % sobre as máximas, cando habían sido obxecto de acordo na normativa vixente. Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2013 Asdo.: Abel Losada Álvarez Portavoz do G.P. dos Socialistas de GaliciaRúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
  3. 3. Grupo Parlamentario Asinado dixitalmente por: Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/02/2013 16:30:18 Partido dos Socialistas de GaliciaRúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

×