Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi og kommunal utbygging Eid kommune(20)

Más de Western Norway Research Institute(18)

Publicidad

Último(20)

IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi og kommunal utbygging Eid kommune

 1. Velferdsteknologi og kommunal utbygging Skei,11.februar 2016 Torfinn Myklebust -prosjektleiar Eid kommune-
 2. Ressursgruppe for kommunal utbygging og velferdsteknologi • VÅGSØY • SOGNDAL • STRYN • EID
 3. Mandat Utarbeide ressursmateriale for utbygging av velferdsteknologi i kommunale omsorgsbygg.
 4. Mål med prosjektet Resultatmål • At Sogn og Fjordane har ein kunnskapsbase/kunnsk apsgrunnlag for å kunne planleggje og byggje ut velferdsteknologi i kommunale omsorgsbygg Effektmål • At pasientane opplever ei tryggare kvardag med optimal meistring og livskvalitet • At dei tilsette opplever arbeidsstaden som spanande og attraktiv, i eit godt tilrettelagt arbeidsmiljø • At kommunene har gode verkty for prosjektgjennomføring
 5. Rapport I. Innleiing A. Formål B. Kven C. Overordna krav
 6. II. Lovverk/standarder mv A. Lovverk B. Standarder C. Etikk D. Personvern E. Samtykkekonferanse
 7. III. Kommunale byggeprosjekt - erfaringer A. -D: Kommune 1. Kva skulle byggjast 2. Prosess 3. Velferdsteknologi 4. Erfaringer
 8. IV. Velferdsteknologi – kva er det? A. Definisjonar B. Trygghets- og sikkerhetsteknologi C. Kompensasjon- og velværeteknologi D. Teknologi for sosial kontakt E. Teknologi for behandling og pleie
 9. V. Utbygging velferdsteknologi - kva legg vi vekt på? A. Kabling B. Trådlause nett C. Pasientsignalanleg g D. Nødvarsling E. EPJ F. Tilpassa bad G. Pasientheiser H. Låsesystem I. Velværestyring J. Fjernsyn mv K. Telefonsystem L. Skilting M. Sosial kontakt N. Tilpassa møblar, hev/senk mm
 10. VI. Nye prosjekt A. Behovsvurdering B. Organisering C. Tekniske krav D. Praktiske krav/utfordringar E. Tenestemessige spørsmål F. Val av entrepriseform G. Engasjere rådgjevarar H. Planlegging I. Anbud J. Bygging K. Garantitid
 11. VII. Vedlegg A. Eksempel samtykkeerklæring B. Eksempel kravspesifikasjon C. Eksempel evaluering D. Eksempel regler investeringsprosjekt E. Eksempel strategi for velferdsteknologi
 12. Rapport • Lær av andre • ”Stel med stil” • Start • Leggast på nett med nyttige lenkar • Levande dokument • Må oppdaterast
 13. Formål Utarbeiding av ressursmateriale slik at kommunane i Sogn og Fjordane skal kunne planleggje og byggje ut velferdsteknologi i kommunale omsorgsbygg på ein god måte.
 14. Overordna krav • At pasientane skal oppleve ein tryggare kvardag med optimal meistring og livskvalitet • At dei tilsette skal oppleve arbeidsstaden som spanande og attraktiv, i eit godt tilrettelagt arbeidsmiljø • At kommunene skal ha gode verkty for prosjektgjennomføring
 15. Lovverk • Lov om pasientrettar • Personopplysningsloven • Helse- og omsorgstenesteloven
 16. Standarder • NS 3931 Elektrotekniske installasjoner • NS 3935 ITB –Integrerte tekniske bygningsinnstallasjoner,PRO, UTF,Drift • Helsedir IS-2200 Anbefaling standard/rammeverk for VT • NS-rapp VT og boliger • NS-rapp UU og VT
 17. Etikk Må ta omsyn til: • Å byggje opp under brukar sin livskvalitet og evne til meistring • Tilpasse teknologi • Ivareta sjølvbestemmelserettane • Kontakt med pårørande ved manglande evne til samtykke • Personvernet til brukar
 18. Personvern
 19. Samtykkekompetanse • Definisjonar • Kven har ikkje samtykkekompetanse • Kva skal sjekkast ved vurdering av samtykkekompetanse
 20. Kommunale byggeprosjekt - erfaringar • 4 ulike kommunar • 4 ulike byggeprosjekt • Ulike behov for VT • Relativ tidleg i prosess • Stor byggeaktivitet
 21. Vågsøy • Bygg med to bustadar • Avlastningsbustad for funksjonshemma barn • Omsorgsbustad for multifunksjonshemma ungdom • Felles personalrom i avlastningsbustad • Ferdig hausten 2016
 22. VT-Vågsøy • Fokus på løysingar i veggar, tak og liknande • Elektronisk låssystem • Elektrisk opning av ytterdør og nokre vindauge • Takheis i omsorgbustad • Legge til rette for overvakingssystem
 23. Sogndal • Nytt helse- og omsorgssenter • Sjukeheim (57 plassar + framtidig 38) • Dagsenter • Ressursbase omsorgstenesta • Legevakt, helsestasjon mv.
 24. SOGNDAL HELSE OG OMSORGSSENTER Illustrasjon 1 31.10.2014 1:7,46
 25. VT - Sogndal • Pasientsignalanlegg • Posisjoneringssystem • Naudvarsling • Adgangskontroll • Pasientheis • Trådlause nett med PoE • Intern TV
 26. Stryn • 4 bufellesskap à 10 plassar (omsorgsbustadar) • VT inkluderer og 23 sjukeheimsplassar • 9 omsorgsbustadar med personalbase
 27. N Tiltakshaver : Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Målestokk: 1:0,67, 1:1,33 Revisj Kontroll prosjekt Sign.: Kontroll: Tegningsnr.: A50-1Lokalisering: b+b arkitekter Strandgaten 199 5004 Bergen Telefon 55 90 74 40 Telefax 55 90 74 41 mail : post@bbark.no Type tegning: Formkonsept - volumskisse Målestokk: 1:0,67, 1:1,33 i A3 Prosjekt : Stryn Omsorgssenter Byggetrinn 1 Dato: 15.10.2012 Fra nordvest Fra sørFra øst Perspektiver viser opprinnelig forprosjekt 05122011
 28. VT - Stryn • Sjukesignalanlegg • Smarttelefon med alarmstyring • Ulike sensorar (personretta) • Løysingar på bad • Personheis
 29. Eid • 4 bugrupper à 10 bueiningar • Lege-/tannlegekontor • Fysioterapi Dette er første byggetrinn. Har planlagt å samle all heildøgnspleie på området. Vil og samle alle støttefunksjonar og administrative funksjonar innan pleie og omsorg.
 30. VT - Eid • Pasientvarsling • Telefonsystem – to veis kommunikasjon mot rom • Sosial kontakt • Ulike sensorar og alarmar • Låssystem • Takheis • Bad hev/senk spyl/tørk
 31. Velferdsteknologi, definisjonar • Trygghet- og sikkerhetsteknologi • Kompensasjons- og velværeteknologi • Teknologi for sosial kontakt • Teknologi for behandling og pleie
 32. Trygghet- og sikkerhetsteknologi http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering
 33. Utbygging VT – kva legg vi vekt på? A. Kabling B. Trådlause nett C. Pasientsignal D. Nødvarsling E. EPJ F. Tilpassa bad G. Pasientheiser H.Låsesystem I. Velværestyring J. Fjernsyn K.Telefonsystem L. Skilting M.Sosial kontakt N.Tilpassa møblar, hev/senk
 34. Nye prosjekt (I) A. Behovsvurdering 1. Økonomiplan 2. Budsjett B. Organisering 1. Mandat 2. Forankring 3. Risikovurdering 4. Medverknad
 35. Nye prosjekt (II) C. Tekniske krav D. Praktiske krav/utfordringar E. Tenestemessige spørsmål F. Val av entrepriseform http://www.anskaffelser.no
 36. Nye prosjekt (III) G. Engasjere rådgjevarar 1. Rådgjevar velferdsteknologi 2. ITB-koordinator H. Planlegging I. Anbud 1. Utlysing (www.anskaffelser.no) 2. Evaluering – val (www.anskaffelser.no)
 37. Nye prosjekt (IV) J. Bygging 1. Byggeleiing 2. Byggherreforskrifta/koordinator www.arbeidstilsynet.no 3. ITB-koordinator 4. Opplæring 5. Overtaking
 38. Nye prosjekt (V) K. Bygging 1. Prøvedrift 2. Opplæring 3. Serviceavtaler 4. Reklamasjoner
 39. VII. Vedlegg A. Eksempel samtykkeerklæring B. Eksempel kravspesifikasjon C. Eksempel evaluering D. Eksempelregler investeringsprosjekt E. Eksempel strategi for velferdsteknologi
Publicidad