Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

พอต4

303 visualizaciones

Publicado el

นางสาวปานวาด สุขบุญเพ็ง

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

พอต4

 1. 1. เกียรติบัตร
 2. 2. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 3. 3. เป็นสตาฟให้กับกีฬาสี
 4. 4. กิจกรรมเกี่ยวทางด้านภาษาญี่ปุ่น
 5. 5. เดินขบวนกีฬาสี
 6. 6. การแสดงวันเปิดกีฬาสี
 7. 7. 3.ปีการศึกษา 2553-2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เกรดเฉลี่ย 2.96
 8. 8. ACTIVITIES
 9. 9. แฟ้มสะสมงานเล่มนี้ ได้รวบรวมผลงาน การแสดง กิจกรรมต่างๆ ที่ ข้าพเจ้าได้กระทา รวมถึงประกาศนียบัตรที่ข้าพเจ้าได้รับข้าพเจ้าได้นามา รวบรวมขึ้น จักทาเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการ ข้าพเจ้า ได้จัดทาแฟ้มสะสมงานนี้ด้วยความตั้งใจอย่างสุดความสามารถ ละหวังเป็น อย่างยิ่ง จะได้รับการพิจารณาจากท่านกรรมการ หากแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้มี ข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทาต้องขอ อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ด้วยความนับถือ นางสาวปานวาด สุขบุญเพ็ง คานา
 10. 10. Resume ชื่อ นางสาวปานวาด สุขบุญเพ็ง เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 ที่อยู่ 44/3 ม.2 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0971163677 อีเมล Panwad2541@live.com บิดา นายศรยุทธ สุขบุญเพ็ง มารดาชื่อ นางสาวเพ็ญรัตนา จิรฐิติพงศ์ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ งานอดิเรก ฟังเพลง
 11. 11. ชท่อ PORTFOLIO Chomsurang Upatham School โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางสาวปานวาด สุขบุญเพ็ง สายการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 12. 12. 2. ปีการศึกษา 2547-2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
 13. 13. คุณธรรมประการที่ ๓ ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ คือ พฤติกรรมตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก ความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ต่อ วิชาชีพตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของ ตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง โดยรูปภาพนี้ดิฉันเก็บกระเป๋าของเพื่อนได้ จึงนาไปคืนแสดงถึงความซื่อสัตย์ ของฉัน
 14. 14. คุณธรรมประการที่ ๔วินัย มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน / องค์กร / สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติ ตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ เช่น การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ เข้าแถวรับบริการตามลาดับ โดยรูปนี้ดิฉันได้แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนเป็นประจาทุกวัน
 15. 15. คุณธรรมประการที่ ๕สุขภาพ สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมา คารวะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเอง เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
 16. 16. คุณธรรมประการที่ ๗ สามัคคี สามัคคีี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมกลืนกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการ ยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ ความกลมกลืนในลักษณะนี้ เรียกว่า ความสมานฉันท์ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตาม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้งานสาเร็จ แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้ที่มีเหตุผล โดยรูปภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมกีฬาสีของดิฉัน
 17. 17. คุณธรรมประการที่ ๘ มีน้าใจ มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอา ใจใส่ ความทุกข์ของคนอื่น และพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณลักษณะเชิง พฤติกรรม คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อ ทาประโยชน์แก่ผู้อื่น อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อ บรรเทาปัญหา ในชุมชน โดยรูปภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการมีน้าใจในการช่วยเพื่อนยกโต๊ะค่ะ
 18. 18. คุณธรรมประการที่ ๖ สะอาด สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใน และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความ แจ่มใสอยู่เสมอ โดยรูปนี้ดิฉันได้ทาความสะอาดห้องเรียนแสดงให้เห็นถึงความ สะอาด
 19. 19. คุณธรรมประการที่ ๑ ขยัน ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบ อุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย เด็กที่มี ความขยัน คือ เด็กที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวัน เด็ก ประจาปี 2530 โดยรูปนี้ดิฉันได้ตั้งใจในการทางานทาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์และส่ง ตรงตามกาหนด
 20. 20. คุณธรรมประการที่ ๒ ประหยัด ประหยัด ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควร พอประมาณให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนอยู่ เสมอ โดยรูปภาพนี้ดิฉันได้แสดงให้เห็นถึงการอดออม มีเงินเก็บจากการไปโรงเรียนวันล่ะ 35 บาทเป็นประจา
 21. 21. ประวัติการศึกษา 1.ปีการศึกษา 254-2546 ชั้นอนุบาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี

×