επανάληψη στη Βιολογία Γ κατεύθυνσης

Παναγιώτα Γκογκόση
Παναγιώτα ΓκογκόσηΕκπαιδευτικός en Υπουργείο Παιδείας Δια Βιου Μάθησης & Θρησκευμάτων
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ
Ένα νουκλεϊκό οξύ συνίσταται από 100.000.000 νουκλεοτίδια.
   α) Πόσες αζωτούχες βάσεις, πεντόζες και φωσφορικές ομάδες
     περιέχει;
   β) Πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς περιέχει;
   γ) Πόσες ελεύθερες φωσφορικές ομάδες διαθέτει;
   δ) Αν η κυτοσίνη αποτελεί το 10% των αζωτούχων βάσεων, ποιο είναι
     το ποσοστό και το πλήθος των άλλων αζωτούχων βάσεων;
ΑΣΚΗΣΗ


Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA βρέθηκαν 2 · 107 Α και 8 · 107 φωσφοδιεστερικοί
δεσμοί. Πόσα είναι τα νουκλεοτίδια και οι δεσμοί υδρογόνου που περιέχει;
ΑΣΚΗΣΗ


Σε ένα μόριο DNA από κύτταρο εντοπίστηκαν 55.000.000 φωσφοδιεστερικοί
δεσμοί και 65.000.000 δεσμοί υδρογόνου. Ποιο είναι το πλήθος καθεμιάς από
τις αζωτούχες βάσεις;
                                      1
ΑΣΚΗΣΗ
Σε ένα μόριο DNA υπάρχουν 10.000 άτομα φωσφόρου. Το μόριο αυτό
μεταφέρεται και διπλασιάζεται σε περιβάλλον ραδιενεργού φωσφόρου. Πόσα
άτομα ραδιενεργού φωσφόρου θα υπάρχουν μετά τον πρώτο και πόσα μετά τον
τρίτο διπλασιασμό ; Εξηγήστε την απάντηση σας .
ΑΣΚΗΣΗ


Ένα μόριο βακτηριακού DNA έχει την παρακάτω ακολουθία:
   -TACCCAGGTCTCGACCCATAGTGTGACATTCACTTCCTG-
   -ATGGGTCCAGAGCTGGGTATCACACTGTAAGTGAAGGAC-

Αν είναι γνωστό ότι μια αλυσίδα δίνει λειτουργικό προϊόν (πρωτεΐνη) να βρείτε:
    α) Ποια αλυσίδα είναι η κωδική και ποια η μεταγραφόμενη
    β) Την αλληλουχία των βάσεων στο mRNA που παράγεται
    γ) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται η πρωτεΐνη που παράγεται
    δ) Πόσοι δεσμοί πεπτιδικοί συγκρατούν την πρωτεΐνη αυτή
ΑΣΚΗΣΗ


Δυο  γονίδια ευκαρυωτικού κυττάρου συνίστανται συνολικά από 6000
   νουκλεοτίδια. Οι αμετάφραστες περιοχές τους και τα εσώνιά τους
   αποτελούν το 50% του μήκους τους. Το καθένα από τα γονίδια αυτά
                                         2
κωδικοποιεί τη μία από τις δυο πολυπεπτιδικές αλυσίδες μιας πρωτεΐνης.
  Πόσα αμινοξέα αποτελούν την πρωτεΐνη αυτή;
ΑΣΚΗΣΗ


Πόσα μόρια DNA θα προκύψουν από κόψιμο με ECOR I …
   A. Ενός δίκλωνου γραμμικού μορίου το οποίο φέρει μία θέση αναγνώρισης
    για το ένζυμο;
   B. Ενός δίκλωνου γραμμικού μορίου το οποίο φέρει δύο θέσεις
    αναγνώρισης για το ένζυμο;
   C. Ενός πλασμιδίου το οποίο φέρει μια θέση αναγνώρισης για το ένζυμο;
   D. Ενός πλασμιδίου το οποίο φέρει δύο θέσεις αναγνώρισης για το
    ένζυμο;
ΑΣΚΗΣΗ


     Το τμήμα του DNA που φαίνεται παρακάτω εισάγεται σε βακτήριο E.
     Coli
     5’ GAAGAATTCGGCAATGAATTCAGTGAATTCAA 3’
     3’ CTTCTTAAGCCGTTACTTAAGTCACTTAAGTT 5’

                                       3
a. Ποιο είναι το προϊόν της δράσης της ECORI ;
       b. Πόσοι φωσφωδιεστερικοί δεσμοί   διασπάστηκαν  και  πόσοι
        δεσμοί Υδρογόνου καταστράφηκαν;
Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε τα παραγόμενα τμήματα DNA πόσα πλασμίδια

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;
ΑΣΚΗΣΗ
 Ένα πλασμίδιο που χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης για την
 κατασκευή  μιας  γονιδιωματικής βιβλιοθήκης  διαθέτει  το  γονίδιο
 ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη και την τετρακυκλίνη. Η μοναδική θέση
 αναγνώρισης από την ECO RI εμπεριέχεται στο γονίδιο της τετρακυκλίνης, το
 οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη η οποία είναι τοξική για το βακτήριο. Πώς
 μπορούμε να επιλέξουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια που δέχτηκαν το
 ανασυνδυασμένο πλασμίδιο;
Να συμπηρώσετε το πινακάκι
               ΤΡΟΠΟΣ
       ΑΝΑΛΟΓΙΑ    ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

            3:1

          9:3:3:1

           1:2:1


                                        4
1:1:
ΑΣΚΗΣΗ
Στο έντομο Drosophila melanogaster οι χαρακτήρες χρώμα
ματιών και σχήμα πτερύγων είναι μονογονιδιακοί και ελέγχονται
από γονίδια που το κάθε ένα έχει δύο αλληλόμορφα.
Από την διασταύρωση θηλυκής δροσόφιλας με άσπρα μάτια και
ίσιες πτέρυγες με αρσενική με κόκκινα μάτια και αναδιπλωμένες
πτέρυγες στην πρώτη θυγατρική γενιά όλοι οι απόγονοι έχουν ίσες
πτέρυγες ενώ όσον αφορά το χρώμα ματιών όλοι οι θηλυκοί
απόγονοι έχουν κόκκινα μάτια και όλοι οι αρσενικοί άσπρα. Στον
χαρακτήρα χρώμα ματιών το γονίδιο που κωδικοποιεί το κόκκινο
χρώμα επικρατεί του γονιδίου που κωδικοποιεί το άσπρο χρώμα.
 1. Να αναφέρετε τον τύπο κληρονομικότητας που ακολουθεί

   κάθε χαρακτήρας (επικρατής, φυλοσύνδετος)
 2. Αφού συμβολίσετε κατάλληλα τα αλληλόμορφα κάθε

   ιδιότητας να προσδιορίσετε τους γονότυπους των ατόμων

   της πατρικής γενιάς
 3. Να δείξετε την διασταύρωση μεταξύ ενός αρσενικού και ενός

   θηλυκού ατόμου της πρώτης θυγατρικής γενιάς και να                                 5
προσδιορίσετε την πιθανότητα στην δεύτερη θυγατρική γενιά

   να προκύψει άτομο με άσπρα μάτια και ίσιες πτέρυγες.
ΑΚΗΣΗ
Μια  γυναίκα  έχει  σύνδρομο  Turner  και  βλέπει  κανονικά  τα
χρώματα, ενώ η μητέρα της είχε μερική αχρωματοψία. Πόσα
αυτοσωμικά και πόσα φυλετικά χρωμοσώματα έχει η γυναίκα αυτή
στα σωματικά της κύτταρα; Πώς δημιουργήθηκαν οι γαμέτες για να
γεννηθεί αυτό το άτομο;
                                     6
ΑΣΚΗΣΗ
Ένας γενετιστής ανίχνευσε σημειακή μεταλλαγή και προκειμένου
να ερευνήσει τις επιπτώσεις της στους ζωντανούς οργανισμούς
την κλωνοποίησει την αλληλουχίες που την εμπεριέχει σε βακτήριο
. Για τον σκοπό αυτό έγινε πέψη της αλληλουχίας με το
περιοριστικό ένζυμο ECORI.
  Το τμήμα του DNA που φαίνεται παρακάτω εισάγεται σε βακτήριο E. Coli
     5’ GAAGAATTCGGCAATGAATTCAGTGAATTCAA 3’
     3’ CTTCTTAAGCCGTTACTTAAGTCACTTAAGTT 5’
   1. Ποιο είναι το προϊόν της δράσης της ECORI   ;
   2. Πόσοι φωσφωδιεστερικοί δεσμοί   διασπάστηκαν  και  πόσοι  δεσμοί
    Υδρογόνου καταστράφηκαν;
   3. Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε τα παραγόμενα τμήματα DNA πόσα
    πλασμίδια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;
ΑΣΚΗΣΗ
Ένα πλασμίδιο που χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης για την κατασκευή
μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης διαθέτει το γονίδιο ανθεκτικότητας στην
αμπικιλίνη και την τετρακυκλίνη. Η μοναδική θέση αναγνώρισης από την ECO RI
εμπεριέχεται στο γονίδιο της τετρακυκλίνης, το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη


                                         7
η οποία είναι τοξική για το βακτήριο. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα
μετασχηματισμένα βακτήρια που δέχτηκαν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο;
                              Να κάνετε
   Hb A            Φυσιολογική αιμοσφαιρίνη  την
   Hb A2            Δρεπανοκυτταρική αναιμία  παρακάτω
   Hb F            Φορέας β μεσογειακής
   Hb s            αναιμίας
   Α1 αντιθρυψίνη       Δρεπανοκυτταρική αναιμία
   Ινσουλίνη          Πάγκρεας
   Παραγοντας ΙΧ        Ήπαρ
   Παράγοντας VIII       Αιμορροφιλία Α
   Lactobacillus        Αιμορροφιλία Β
   Clostridium         Ρ.Η. 4-5
                 Υποχρεωτικά αναερόβιο
αντιστοίχιση
                                    8
ΑΣΚΗΣΗ


Πώς θα μεταβληθεί η καμπύλη που δείχνει τις φάσεις μια κλειστής
καλλιέργειας
 1. Αν αυξηθεί το θρεπτικό υλικό
 2. Αν γίνουν βέλτιστες οι συνθήκες (ρ. Η. θερμοκρασία)
 3. Αν ενεργοποιηθεί οπερόνιο
 4. Αν προστεθεί αντιβιοτικό
 5. Aν προστεθεί μικροβιοκτόνος ουσία (χλωρίνη, αιθανόλη )
                                 9

Recomendados

Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης por
 Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσηςΠαναγιώτα Γκογκόση
5.5K vistas1 diapositiva
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 por
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Παναγιώτα Γκογκόση
14.1K vistas7 diapositivas
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ por
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΠαναγιώτα Γκογκόση
8.9K vistas76 diapositivas
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου por
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουΕρωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουStathis Gourzis
8.1K vistas40 diapositivas
Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου por
Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουΒιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουΠαναγιώτα Γκογκόση
64.4K vistas225 diapositivas
Πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα βιομόρια ; por
Πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα βιομόρια ;Πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα βιομόρια ;
Πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα βιομόρια ;Παναγιώτα Γκογκόση
506 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ασκήσεις DNA Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por
Ασκήσεις DNA Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ασκήσεις DNA Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ασκήσεις DNA Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ Βασιλειάδου
8.6K vistas1 diapositiva
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA por
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNATεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNAPetros Karapetros
12.3K vistas38 diapositivas
Εισαγωγη στη βιολογια κατευθυνσης por
Εισαγωγη στη βιολογια κατευθυνσηςΕισαγωγη στη βιολογια κατευθυνσης
Εισαγωγη στη βιολογια κατευθυνσηςΠαναγιώτα Γκογκόση
1.7K vistas23 diapositivas
διπλή έλικα του Dna por
διπλή έλικα του Dnaδιπλή έλικα του Dna
διπλή έλικα του DnaIordanis Garipidis
5.3K vistas11 diapositivas
Kεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό por
Kεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικόKεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό
Kεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικόPetros Karapetros
23.8K vistas40 diapositivas
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ por
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΠαναγιώτα Γκογκόση
14.5K vistas56 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA por Petros Karapetros
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNATεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA
Petros Karapetros12.3K vistas
Kεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό por Petros Karapetros
Kεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικόKεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό
Kεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό
Petros Karapetros23.8K vistas
2o Κεφάλαιο: Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας por Petros Karapetros
2o Κεφάλαιο: Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας2o Κεφάλαιο: Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας
2o Κεφάλαιο: Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας
Petros Karapetros14.2K vistas
Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίας por Pauline Purpleness
Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίαςΑντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίας
Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίας
Pauline Purpleness75.4K vistas
ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ: Δομή του DNA και του RNA. por annpyl
ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ: Δομή του DNA και του RNA.ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ: Δομή του DNA και του RNA.
ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ: Δομή του DNA και του RNA.
annpyl26.3K vistas
απολυτήριες εξετάσεις στη βιολογία γ γυμνασίου por Xristos Koutras
απολυτήριες εξετάσεις στη βιολογία γ γυμνασίουαπολυτήριες εξετάσεις στη βιολογία γ γυμνασίου
απολυτήριες εξετάσεις στη βιολογία γ γυμνασίου
Xristos Koutras8K vistas
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου Βιολογία Κατεύθυνσης 2017 por Stathis Gourzis
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου Βιολογία Κατεύθυνσης 2017Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου Βιολογία Κατεύθυνσης 2017
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου Βιολογία Κατεύθυνσης 2017
Stathis Gourzis1.1K vistas
Γενετική: Χρωμοσωματα (5o κεφαλαιο) por arlap
Γενετική: Χρωμοσωματα (5o κεφαλαιο)Γενετική: Χρωμοσωματα (5o κεφαλαιο)
Γενετική: Χρωμοσωματα (5o κεφαλαιο)
arlap1.2K vistas
Genetiko yliko 10-11 por paez2013
Genetiko yliko 10-11Genetiko yliko 10-11
Genetiko yliko 10-11
paez2013590 vistas
Δομη γενετικου υλικου por thcaps
Δομη γενετικου υλικουΔομη γενετικου υλικου
Δομη γενετικου υλικου
thcaps701 vistas

Similar a επανάληψη στη Βιολογία Γ κατεύθυνσης

Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα) por
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)Kats961
37.5K vistas27 diapositivas
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx por
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docxchris09xgames
393 vistas1 diapositiva
1.ppsx por
1.ppsx1.ppsx
1.ppsxssuser29fdc3
3 vistas39 diapositivas
Them bio kat_c_hmer_no_1106 por
Them bio kat_c_hmer_no_1106Them bio kat_c_hmer_no_1106
Them bio kat_c_hmer_no_1106ireportergr
237 vistas5 diapositivas
Biolkat2011 por
Biolkat2011Biolkat2011
Biolkat2011Παναγιώτα Γκογκόση
289 vistas5 diapositivas
Phd presentation FINAL por
Phd presentation FINALPhd presentation FINAL
Phd presentation FINALLetta Argyri
105 vistas48 diapositivas

Similar a επανάληψη στη Βιολογία Γ κατεύθυνσης(20)

Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα) por Kats961
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)
Kats96137.5K vistas
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx por chris09xgames
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
chris09xgames393 vistas
Them bio kat_c_hmer_no_1106 por ireportergr
Them bio kat_c_hmer_no_1106Them bio kat_c_hmer_no_1106
Them bio kat_c_hmer_no_1106
ireportergr237 vistas
Phd presentation FINAL por Letta Argyri
Phd presentation FINALPhd presentation FINAL
Phd presentation FINAL
Letta Argyri105 vistas
Λυρατζοπουλος ncRNAs-καταλυτικές ιδιότητεςRNA-α1αντιθρυψινη-g6pd-κυστική ίνωσ... por 3ο Λύκειο Ξάνθης
Λυρατζοπουλος ncRNAs-καταλυτικές ιδιότητεςRNA-α1αντιθρυψινη-g6pd-κυστική ίνωσ...Λυρατζοπουλος ncRNAs-καταλυτικές ιδιότητεςRNA-α1αντιθρυψινη-g6pd-κυστική ίνωσ...
Λυρατζοπουλος ncRNAs-καταλυτικές ιδιότητεςRNA-α1αντιθρυψινη-g6pd-κυστική ίνωσ...
προβλήματα por thcaps
προβλήματαπροβλήματα
προβλήματα
thcaps208 vistas
διαγωνισμα 6 κεφαλαιο por Joanna Tzioufa
διαγωνισμα 6 κεφαλαιοδιαγωνισμα 6 κεφαλαιο
διαγωνισμα 6 κεφαλαιο
Joanna Tzioufa1.1K vistas
Λυρατζοπουλος δομές πρωτεινών-διαβήτης-ουβικουιτίνη por 3ο Λύκειο Ξάνθης
Λυρατζοπουλος δομές πρωτεινών-διαβήτης-ουβικουιτίνηΛυρατζοπουλος δομές πρωτεινών-διαβήτης-ουβικουιτίνη
Λυρατζοπουλος δομές πρωτεινών-διαβήτης-ουβικουιτίνη
Θεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου por Christos Gotzaridis
Θεματα Βιολογιας γ' ΓυμνασιουΘεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Θεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Christos Gotzaridis35.3K vistas
Them bio gen_c_hmer_no_1106 por ireportergr
Them bio gen_c_hmer_no_1106Them bio gen_c_hmer_no_1106
Them bio gen_c_hmer_no_1106
ireportergr243 vistas
Θέματα Βιολογία Γ Λυκείου por Stathis Gourzis
Θέματα Βιολογία Γ ΛυκείουΘέματα Βιολογία Γ Λυκείου
Θέματα Βιολογία Γ Λυκείου
Stathis Gourzis418 vistas

Más de Παναγιώτα Γκογκόση

Kefalaio 7 por
Kefalaio 7Kefalaio 7
Kefalaio 7Παναγιώτα Γκογκόση
2.4K vistas64 diapositivas
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα por
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΚεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΠαναγιώτα Γκογκόση
2.1K vistas111 diapositivas
H βιολογία μέσα από την τέχνη por
H βιολογία μέσα από την τέχνηH βιολογία μέσα από την τέχνη
H βιολογία μέσα από την τέχνηΠαναγιώτα Γκογκόση
393 vistas13 diapositivas
17noemvri por
17noemvri17noemvri
17noemvriΠαναγιώτα Γκογκόση
263 vistas41 diapositivas
"Μάντεψε τι κρύβεις" por
"Μάντεψε τι κρύβεις""Μάντεψε τι κρύβεις"
"Μάντεψε τι κρύβεις"Παναγιώτα Γκογκόση
329 vistas27 diapositivas
Η ακτινοβολία των κινητών por
Η ακτινοβολία των κινητώνΗ ακτινοβολία των κινητών
Η ακτινοβολία των κινητώνΠαναγιώτα Γκογκόση
309 vistas32 diapositivas

Más de Παναγιώτα Γκογκόση(20)

επανάληψη στη Βιολογία Γ κατεύθυνσης

 • 1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Ένα νουκλεϊκό οξύ συνίσταται από 100.000.000 νουκλεοτίδια. α) Πόσες αζωτούχες βάσεις, πεντόζες και φωσφορικές ομάδες περιέχει; β) Πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς περιέχει; γ) Πόσες ελεύθερες φωσφορικές ομάδες διαθέτει; δ) Αν η κυτοσίνη αποτελεί το 10% των αζωτούχων βάσεων, ποιο είναι το ποσοστό και το πλήθος των άλλων αζωτούχων βάσεων; ΑΣΚΗΣΗ Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA βρέθηκαν 2 · 107 Α και 8 · 107 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί. Πόσα είναι τα νουκλεοτίδια και οι δεσμοί υδρογόνου που περιέχει; ΑΣΚΗΣΗ Σε ένα μόριο DNA από κύτταρο εντοπίστηκαν 55.000.000 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και 65.000.000 δεσμοί υδρογόνου. Ποιο είναι το πλήθος καθεμιάς από τις αζωτούχες βάσεις; 1
 • 2. ΑΣΚΗΣΗ Σε ένα μόριο DNA υπάρχουν 10.000 άτομα φωσφόρου. Το μόριο αυτό μεταφέρεται και διπλασιάζεται σε περιβάλλον ραδιενεργού φωσφόρου. Πόσα άτομα ραδιενεργού φωσφόρου θα υπάρχουν μετά τον πρώτο και πόσα μετά τον τρίτο διπλασιασμό ; Εξηγήστε την απάντηση σας . ΑΣΚΗΣΗ Ένα μόριο βακτηριακού DNA έχει την παρακάτω ακολουθία: -TACCCAGGTCTCGACCCATAGTGTGACATTCACTTCCTG- -ATGGGTCCAGAGCTGGGTATCACACTGTAAGTGAAGGAC- Αν είναι γνωστό ότι μια αλυσίδα δίνει λειτουργικό προϊόν (πρωτεΐνη) να βρείτε: α) Ποια αλυσίδα είναι η κωδική και ποια η μεταγραφόμενη β) Την αλληλουχία των βάσεων στο mRNA που παράγεται γ) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται η πρωτεΐνη που παράγεται δ) Πόσοι δεσμοί πεπτιδικοί συγκρατούν την πρωτεΐνη αυτή ΑΣΚΗΣΗ Δυο γονίδια ευκαρυωτικού κυττάρου συνίστανται συνολικά από 6000 νουκλεοτίδια. Οι αμετάφραστες περιοχές τους και τα εσώνιά τους αποτελούν το 50% του μήκους τους. Το καθένα από τα γονίδια αυτά 2
 • 3. κωδικοποιεί τη μία από τις δυο πολυπεπτιδικές αλυσίδες μιας πρωτεΐνης. Πόσα αμινοξέα αποτελούν την πρωτεΐνη αυτή; ΑΣΚΗΣΗ Πόσα μόρια DNA θα προκύψουν από κόψιμο με ECOR I … A. Ενός δίκλωνου γραμμικού μορίου το οποίο φέρει μία θέση αναγνώρισης για το ένζυμο; B. Ενός δίκλωνου γραμμικού μορίου το οποίο φέρει δύο θέσεις αναγνώρισης για το ένζυμο; C. Ενός πλασμιδίου το οποίο φέρει μια θέση αναγνώρισης για το ένζυμο; D. Ενός πλασμιδίου το οποίο φέρει δύο θέσεις αναγνώρισης για το ένζυμο; ΑΣΚΗΣΗ Το τμήμα του DNA που φαίνεται παρακάτω εισάγεται σε βακτήριο E. Coli 5’ GAAGAATTCGGCAATGAATTCAGTGAATTCAA 3’ 3’ CTTCTTAAGCCGTTACTTAAGTCACTTAAGTT 5’ 3
 • 4. a. Ποιο είναι το προϊόν της δράσης της ECORI ; b. Πόσοι φωσφωδιεστερικοί δεσμοί διασπάστηκαν και πόσοι δεσμοί Υδρογόνου καταστράφηκαν; Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε τα παραγόμενα τμήματα DNA πόσα πλασμίδια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; ΑΣΚΗΣΗ Ένα πλασμίδιο που χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης για την κατασκευή μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης διαθέτει το γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη και την τετρακυκλίνη. Η μοναδική θέση αναγνώρισης από την ECO RI εμπεριέχεται στο γονίδιο της τετρακυκλίνης, το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη η οποία είναι τοξική για το βακτήριο. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια που δέχτηκαν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; Να συμπηρώσετε το πινακάκι ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3:1 9:3:3:1 1:2:1 4
 • 5. 1:1: ΑΣΚΗΣΗ Στο έντομο Drosophila melanogaster οι χαρακτήρες χρώμα ματιών και σχήμα πτερύγων είναι μονογονιδιακοί και ελέγχονται από γονίδια που το κάθε ένα έχει δύο αλληλόμορφα. Από την διασταύρωση θηλυκής δροσόφιλας με άσπρα μάτια και ίσιες πτέρυγες με αρσενική με κόκκινα μάτια και αναδιπλωμένες πτέρυγες στην πρώτη θυγατρική γενιά όλοι οι απόγονοι έχουν ίσες πτέρυγες ενώ όσον αφορά το χρώμα ματιών όλοι οι θηλυκοί απόγονοι έχουν κόκκινα μάτια και όλοι οι αρσενικοί άσπρα. Στον χαρακτήρα χρώμα ματιών το γονίδιο που κωδικοποιεί το κόκκινο χρώμα επικρατεί του γονιδίου που κωδικοποιεί το άσπρο χρώμα. 1. Να αναφέρετε τον τύπο κληρονομικότητας που ακολουθεί κάθε χαρακτήρας (επικρατής, φυλοσύνδετος) 2. Αφού συμβολίσετε κατάλληλα τα αλληλόμορφα κάθε ιδιότητας να προσδιορίσετε τους γονότυπους των ατόμων της πατρικής γενιάς 3. Να δείξετε την διασταύρωση μεταξύ ενός αρσενικού και ενός θηλυκού ατόμου της πρώτης θυγατρικής γενιάς και να 5
 • 6. προσδιορίσετε την πιθανότητα στην δεύτερη θυγατρική γενιά να προκύψει άτομο με άσπρα μάτια και ίσιες πτέρυγες. ΑΚΗΣΗ Μια γυναίκα έχει σύνδρομο Turner και βλέπει κανονικά τα χρώματα, ενώ η μητέρα της είχε μερική αχρωματοψία. Πόσα αυτοσωμικά και πόσα φυλετικά χρωμοσώματα έχει η γυναίκα αυτή στα σωματικά της κύτταρα; Πώς δημιουργήθηκαν οι γαμέτες για να γεννηθεί αυτό το άτομο; 6
 • 7. ΑΣΚΗΣΗ Ένας γενετιστής ανίχνευσε σημειακή μεταλλαγή και προκειμένου να ερευνήσει τις επιπτώσεις της στους ζωντανούς οργανισμούς την κλωνοποίησει την αλληλουχίες που την εμπεριέχει σε βακτήριο . Για τον σκοπό αυτό έγινε πέψη της αλληλουχίας με το περιοριστικό ένζυμο ECORI. Το τμήμα του DNA που φαίνεται παρακάτω εισάγεται σε βακτήριο E. Coli 5’ GAAGAATTCGGCAATGAATTCAGTGAATTCAA 3’ 3’ CTTCTTAAGCCGTTACTTAAGTCACTTAAGTT 5’ 1. Ποιο είναι το προϊόν της δράσης της ECORI ; 2. Πόσοι φωσφωδιεστερικοί δεσμοί διασπάστηκαν και πόσοι δεσμοί Υδρογόνου καταστράφηκαν; 3. Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε τα παραγόμενα τμήματα DNA πόσα πλασμίδια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; ΑΣΚΗΣΗ Ένα πλασμίδιο που χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης για την κατασκευή μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης διαθέτει το γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη και την τετρακυκλίνη. Η μοναδική θέση αναγνώρισης από την ECO RI εμπεριέχεται στο γονίδιο της τετρακυκλίνης, το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 7
 • 8. η οποία είναι τοξική για το βακτήριο. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια που δέχτηκαν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; Να κάνετε Hb A Φυσιολογική αιμοσφαιρίνη την Hb A2 Δρεπανοκυτταρική αναιμία παρακάτω Hb F Φορέας β μεσογειακής Hb s αναιμίας Α1 αντιθρυψίνη Δρεπανοκυτταρική αναιμία Ινσουλίνη Πάγκρεας Παραγοντας ΙΧ Ήπαρ Παράγοντας VIII Αιμορροφιλία Α Lactobacillus Αιμορροφιλία Β Clostridium Ρ.Η. 4-5 Υποχρεωτικά αναερόβιο αντιστοίχιση 8
 • 9. ΑΣΚΗΣΗ Πώς θα μεταβληθεί η καμπύλη που δείχνει τις φάσεις μια κλειστής καλλιέργειας 1. Αν αυξηθεί το θρεπτικό υλικό 2. Αν γίνουν βέλτιστες οι συνθήκες (ρ. Η. θερμοκρασία) 3. Αν ενεργοποιηθεί οπερόνιο 4. Αν προστεθεί αντιβιοτικό 5. Aν προστεθεί μικροβιοκτόνος ουσία (χλωρίνη, αιθανόλη ) 9