ครูมือใหม่

P
ระดับครูมือใหม่
   Learning Environments
      Model enhancing
    Expert Mental Model
ปัญหาที่ 1
 กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร
และสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
            ดังกล่าว
กระบวนทัศน์ (Paradigm)
    หมายถึง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตั้งอยู่
บนฐานการมองโลกความจริง การปรับกระบวนทัศน์
จึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการมอง วิธีคิด วิธปฏิบัติเสีย
                        ี
ใหม่ เป็นการแหวกวงล้อมหรือกรอบการทางาน ไปสู่
ความเป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆ ก็คือ
"คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ดีกว่าเก่า"
การออกแบบการสอน
     (Instructional Design)
    เป็นกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงหลักการ
เรียนรู้และการสอนมาสู่การวางแผนสาหรับระบบการ
จัดการเรียนการสอนหรือสื่อการสอนและกิจกรรมการ
เรียน โดยเน้นเกี่ยวกับการสร้างการวางแผนสาหรับ
การพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมที่จะช่วยในการ
เพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน
ดังนั้น กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน คือ
การเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งเป็นผลให้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
ตลอดจนสื่อการสอนจาเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์
เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จากเดิมที่เป็นสื่อการสอน มาเป็นสื่อการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อที่จะนามาใช้ในการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ที่ไม่ได้มุ่งเพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้
เท่านั้น
แต่ยังมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคมไทย ได้แก่ ความสามารถการคิดแบบ
องค์รวม เรียนรู้ร่วมกันและทางานเป็นทีม
ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาความรู้
 และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อทาให้เป็นสังคมทีมีการ
                          ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อที่สามารถแข่งขัน และ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมและโลกต่อไป
สิ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ดังกล่าว ก็คือ ทฤษฎีการเรียนรู้
การออกแบบการสอนมีวัตถุประสงค์ เพือพัฒนาศักยภาพ
                        ่
ของการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ แสดงให้เห็น
ว่า ในการออกแบบการสอนหรือสื่อต่างๆ คงไม่ได้พิจารณาเพียงแต่
เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงพื้นฐานหลัก
สาคัญ ก็คือ ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theory) ที่มีอิทธิพลเป็น
อย่างมากสาหรับการออกแบบ ดังจะเห็นได้จากกระบวนทัศน์การ
ออกแบบที่เปลี่ยนไป ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนพื้นฐาน
นิยามความคิดเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มทฤษฏีการ
เรียนรู้ ตั้งแต่กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม และกาลัง
เป็นที่สนใจในปัจจุบันก็คือ ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
ปัญหาที่2
พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญ ในการออกแบบการสอน
     มีอะไรบ้างและมีสาระสาคัญอย่างไร
      และมีความแตกต่างกันอย่างไร
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญ ในการออกแบบ
การสอนมี 3 ทฤษฎี ดังนี้

  1.การเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม
  2.การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา
  3.การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
การเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม
   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
มาจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนองจะมุ่งเน้นเพียงเฉพาะพฤติกรรมที่
สามารถวัดและสังเกตได้เท่านั้น โดยไม่ศึกษาถึง
กระบวนการภายในของมนุษย์(Mental)
การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา
      การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพ คือ นอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มแล้ว
ยังสามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านัน้
ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ
และสามารถถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว
ไปสู่บริบทใหม่อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จะเกิดขึน ้
เมื่อผู้เรียนสามารถวางสารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
    การเรียนรู้เกิดขี้นเมือผู้เรียนสร้างความรู้อย่าง
               ่
ตื่นตัวด้วยตนเองโดยพยายามสร้างความเข้าใจ
(Understanding) ขึ้นมา ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของตนเอง หรืออาจจะเรียกว่าเป็น
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความแตกต่าง
ของทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 ทฤษฎี
ทฤษฎีการเรียนรู้    พฤติกรรมนิยม      พุทธิปัญญานิยม     คอนสตรัคติวิสต์
  การเรียนรู้    การเปลี่ยนแปลง     การเปลี่ยนแปลงของ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
           พฤติกรรมที่เกิดขึ้น   ความรู้ที่ถูกเก็บไว้ใน มีความหมายเกี่ยวกับ
                       หน่วยความจา      ความรู้ที่สร้างขึ้น

กระบวนการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับ    จัดระเบียบความคิด      การร่วมมือกัน
         พฤติกรรมภายนอก    เพื่อให้สามารถเรียก     แก้ปัญหา
                    กลับมาใช้ใหม่ได้
บทบาทของผู้สอน บริหารจัดการสิ่งเร้าที่ นาเสนอสารสนเทศ        แนะนาและกระตุ้นให้
        จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้               เด็กสามารถแสดง
                                  ความคิดของตน
                                  ออกมาได้อย่างอิสระ
บทบาทของผู้เรียน รับรู้สิ่งเร้าที่ครูจัดให้  รอรับสารสนเทศ     สร้างความรู้ที่เป็นของ
                                  ตนเอง
ปัญหาที่ 3
ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบ
     การสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และคอนสตรัคติวิสต์
จุดเด่นและจุดด้อยของทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และ
      คอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีการเรียนรู้       จุดเด่น             จุดด้อย
          เป็นการเรียนรู้ทผู้เรียนทาซ้าๆ
                  ี่
                         นักเรียนรอรับความรู้จากครูเพียง
          ในการตอบสนองที่ง่ายซึ่งจะ
พฤติกรรมนิยม                   อย่างเดียวโดยไม่มีการค้นคว้าหา
          ได้รับผลตอบสนองกลับทันทีที่
                         ความรู้เพิ่มเติม
          เรียนรู้
                        ความสามารถในการจัดระเบียบ
          นักเรียนจัดระเบียบความคิดได้
                        ความคิดของเด็กนั้นมีไม่เท่ากัน
พุทธิปัญญานิยม   และสามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่
                        ดังนั้นการเรียกเอาความรู้มาใช้นั้น
          ได้
                        อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันทุกคน
                        ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ในการ
                        แก้ปัญหาและมีความรู้ในเรื่องที่
          ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดทา
คอนสตรัคติวิสต์                เกี่ยวข้องในปัญหาเรื่องนั้น จึงจะ
          ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                        สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ของ
                        การเรียนรู้ครั้งนันๆได้
                                 ้
ปัญหาที่ 4
จากสิ่งที่กาหนดให้ต่อไปนี้ให้ท่านจาแนกตามลักษณะการ
ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย
 ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียน
 โปรแกรม เว็บเพื่อการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
      บนเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
จาแนกตาม การเรียนรู้ ดังนี้
1.การเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม
    ได้แก่ ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม เว็บ
เพื่อการสอน และ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่าย
เหตุผล: เนื่องจากทั้ง3 แบบข้างต้น จะออกแบบเพือให้ผู้เรียน
                         ่
สามารถจดจาความรู้ให้มากที่สุด โดยครูจะทาหน้าที่นาเสนอ
หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะต้องดูดซับข้อมูลสารสนเทศ
จานวนมาก
2.การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
    ได้แก่ ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมิเดีย ที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
และการเรียนแบบร่วมมือ
เหตุผล: เนื่องจากทั้ง 3 แบบข้างต้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือ
ทาจากความสนใจของตนเอง โดยกระทาอย่างตื่นตัว โดย
จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างความรู้ขึ้นมา โดยครูจะช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิด
การเรียนรู้
จัดทาโดย
นางสาววชิราพรรณ วรรณโพธิ์กลาง  543050053-9
นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ์    543050061-0
นางสาวประนมพร พรมโสภา      543050357-9
1 de 22

Recomendados

ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่FuangFah Tingmaha-in
252 vistas17 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Pitsiri Lumphaopun
306 vistas24 diapositivas
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ por
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ Naracha Nong
15.4K vistas65 diapositivas
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอน por
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอนทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอน
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอนNisachol Poljorhor
9.6K vistas19 diapositivas
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat por
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matSiriphan Kristiansen
13.2K vistas10 diapositivas
การเรียนรู้แบบ4 mat por
การเรียนรู้แบบ4 matการเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 matSukanya Burana
8.5K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kku5 por
Kku5Kku5
Kku5Plai Ngamjit
609 vistas36 diapositivas
ภารกิจครูมือใหม่ por
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่Phornpen Fuangfoo
80 vistas18 diapositivas
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9 por
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9maxcrycry
1K vistas20 diapositivas
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ por
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่Ailada_oa
1.1K vistas28 diapositivas
4 mat por
4 mat4 mat
4 matphakaon chaloeichanya
4.7K vistas8 diapositivas
ภารกิจครูมือใหม่ por
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่เค เอ อี ดับเบิ้ลยู'
274 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(18)

ภารกิจครูมือใหม่ por Phornpen Fuangfoo
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Phornpen Fuangfoo80 vistas
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9 por maxcrycry
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
maxcrycry1K vistas
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ por Ailada_oa
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่
Ailada_oa1.1K vistas
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง por Nampeung Kero
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Nampeung Kero13.9K vistas
Cognitivism theory (2) por Ptato Ok
Cognitivism theory (2)Cognitivism theory (2)
Cognitivism theory (2)
Ptato Ok2K vistas
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) por Maesinee Fuguro
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory)ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory)
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory)
Maesinee Fuguro14.2K vistas
Presentation 5 por tyehh
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
tyehh222 vistas
โครงงานpowerpoint por tapatss
โครงงานpowerpointโครงงานpowerpoint
โครงงานpowerpoint
tapatss7.2K vistas
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร por Albert Sigum
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไรกระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร
Albert Sigum1.2K vistas
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model) por นพพร ตนสารี
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model)รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model)
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model)
ภารกิจระดับครูมือใหม่ por Vachii Ra
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่
Vachii Ra203 vistas

Similar a ครูมือใหม่

ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่noiiso_M2
200 vistas21 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ชัยวุฒิ พรหมกูล
86 vistas14 diapositivas
ระดับครูมือใหม่1 por
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1Kiw E D
194 vistas13 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ศิริลักษณ์ ภิวัฒน์
236 vistas18 diapositivas
Presentation 5 por
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5moohmed
150 vistas24 diapositivas
งานครูมือใหม่ por
งานครูมือใหม่งานครูมือใหม่
งานครูมือใหม่Moss Worapong
170 vistas15 diapositivas

Similar a ครูมือใหม่(20)

ครูมือใหม่ por noiiso_M2
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
noiiso_M2200 vistas
ระดับครูมือใหม่1 por Kiw E D
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1
Kiw E D194 vistas
Presentation 5 por moohmed
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
moohmed150 vistas
งานครูมือใหม่ por Moss Worapong
งานครูมือใหม่งานครูมือใหม่
งานครูมือใหม่
Moss Worapong170 vistas
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1 por Ailada_oa
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1
Ailada_oa356 vistas
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 vistas
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 vistas
Com expert1 por Ptato Ok
Com expert1Com expert1
Com expert1
Ptato Ok285 vistas
Com expert por Ptato Ok
Com expertCom expert
Com expert
Ptato Ok423 vistas
Com expert kw por Ptato Ok
Com expert kwCom expert kw
Com expert kw
Ptato Ok687 vistas
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 vistas
ครูผู้ช่วย por Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 vistas
ครูมือใหม่ por Chaya Kunnock
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
Chaya Kunnock297 vistas

ครูมือใหม่

 • 1. ระดับครูมือใหม่ Learning Environments Model enhancing Expert Mental Model
 • 2. ปัญหาที่ 1 กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร และสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ดังกล่าว
 • 3. กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตั้งอยู่ บนฐานการมองโลกความจริง การปรับกระบวนทัศน์ จึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการมอง วิธีคิด วิธปฏิบัติเสีย ี ใหม่ เป็นการแหวกวงล้อมหรือกรอบการทางาน ไปสู่ ความเป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆ ก็คือ "คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ดีกว่าเก่า"
 • 4. การออกแบบการสอน (Instructional Design) เป็นกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงหลักการ เรียนรู้และการสอนมาสู่การวางแผนสาหรับระบบการ จัดการเรียนการสอนหรือสื่อการสอนและกิจกรรมการ เรียน โดยเน้นเกี่ยวกับการสร้างการวางแผนสาหรับ การพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมที่จะช่วยในการ เพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • 5. ดังนั้น กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน คือ การเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นผลให้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนสื่อการสอนจาเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากเดิมที่เป็นสื่อการสอน มาเป็นสื่อการเรียนรู้ และ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อที่จะนามาใช้ในการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ไม่ได้มุ่งเพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ เท่านั้น
 • 6. แต่ยังมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสังคมไทย ได้แก่ ความสามารถการคิดแบบ องค์รวม เรียนรู้ร่วมกันและทางานเป็นทีม ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อทาให้เป็นสังคมทีมีการ ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อที่สามารถแข่งขัน และ ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมและโลกต่อไป
 • 8. การออกแบบการสอนมีวัตถุประสงค์ เพือพัฒนาศักยภาพ ่ ของการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ แสดงให้เห็น ว่า ในการออกแบบการสอนหรือสื่อต่างๆ คงไม่ได้พิจารณาเพียงแต่ เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงพื้นฐานหลัก สาคัญ ก็คือ ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theory) ที่มีอิทธิพลเป็น อย่างมากสาหรับการออกแบบ ดังจะเห็นได้จากกระบวนทัศน์การ ออกแบบที่เปลี่ยนไป ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนพื้นฐาน นิยามความคิดเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มทฤษฏีการ เรียนรู้ ตั้งแต่กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม และกาลัง เป็นที่สนใจในปัจจุบันก็คือ ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
 • 9. ปัญหาที่2 พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญ ในการออกแบบการสอน มีอะไรบ้างและมีสาระสาคัญอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร
 • 10. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญ ในการออกแบบ การสอนมี 3 ทฤษฎี ดังนี้ 1.การเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม 2.การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา 3.การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
 • 11. การเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง มาจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองจะมุ่งเน้นเพียงเฉพาะพฤติกรรมที่ สามารถวัดและสังเกตได้เท่านั้น โดยไม่ศึกษาถึง กระบวนการภายในของมนุษย์(Mental)
 • 12. การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ คือ นอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านัน้ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปสู่บริบทใหม่อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จะเกิดขึน ้ เมื่อผู้เรียนสามารถวางสารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
 • 13. การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้เกิดขี้นเมือผู้เรียนสร้างความรู้อย่าง ่ ตื่นตัวด้วยตนเองโดยพยายามสร้างความเข้าใจ (Understanding) ขึ้นมา ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์เดิมของตนเอง หรืออาจจะเรียกว่าเป็น การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 • 15. ทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ การเปลี่ยนแปลงอย่าง พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ความรู้ที่ถูกเก็บไว้ใน มีความหมายเกี่ยวกับ หน่วยความจา ความรู้ที่สร้างขึ้น กระบวนการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับ จัดระเบียบความคิด การร่วมมือกัน พฤติกรรมภายนอก เพื่อให้สามารถเรียก แก้ปัญหา กลับมาใช้ใหม่ได้ บทบาทของผู้สอน บริหารจัดการสิ่งเร้าที่ นาเสนอสารสนเทศ แนะนาและกระตุ้นให้ จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เด็กสามารถแสดง ความคิดของตน ออกมาได้อย่างอิสระ บทบาทของผู้เรียน รับรู้สิ่งเร้าที่ครูจัดให้ รอรับสารสนเทศ สร้างความรู้ที่เป็นของ ตนเอง
 • 16. ปัญหาที่ 3 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบ การสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และคอนสตรัคติวิสต์
 • 18. ทฤษฎีการเรียนรู้ จุดเด่น จุดด้อย เป็นการเรียนรู้ทผู้เรียนทาซ้าๆ ี่ นักเรียนรอรับความรู้จากครูเพียง ในการตอบสนองที่ง่ายซึ่งจะ พฤติกรรมนิยม อย่างเดียวโดยไม่มีการค้นคว้าหา ได้รับผลตอบสนองกลับทันทีที่ ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ ความสามารถในการจัดระเบียบ นักเรียนจัดระเบียบความคิดได้ ความคิดของเด็กนั้นมีไม่เท่ากัน พุทธิปัญญานิยม และสามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นการเรียกเอาความรู้มาใช้นั้น ได้ อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันทุกคน ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ในการ แก้ปัญหาและมีความรู้ในเรื่องที่ ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดทา คอนสตรัคติวิสต์ เกี่ยวข้องในปัญหาเรื่องนั้น จึงจะ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ของ การเรียนรู้ครั้งนันๆได้ ้
 • 19. ปัญหาที่ 4 จากสิ่งที่กาหนดให้ต่อไปนี้ให้ท่านจาแนกตามลักษณะการ ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียน โปรแกรม เว็บเพื่อการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ บนเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
 • 20. จาแนกตาม การเรียนรู้ ดังนี้ 1.การเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม ได้แก่ ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม เว็บ เพื่อการสอน และ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน เครือข่าย เหตุผล: เนื่องจากทั้ง3 แบบข้างต้น จะออกแบบเพือให้ผู้เรียน ่ สามารถจดจาความรู้ให้มากที่สุด โดยครูจะทาหน้าที่นาเสนอ หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะต้องดูดซับข้อมูลสารสนเทศ จานวนมาก
 • 21. 2.การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมิเดีย ที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และการเรียนแบบร่วมมือ เหตุผล: เนื่องจากทั้ง 3 แบบข้างต้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือ ทาจากความสนใจของตนเอง โดยกระทาอย่างตื่นตัว โดย จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ สร้างความรู้ขึ้นมา โดยครูจะช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิด การเรียนรู้
 • 22. จัดทาโดย นางสาววชิราพรรณ วรรณโพธิ์กลาง 543050053-9 นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ์ 543050061-0 นางสาวประนมพร พรมโสภา 543050357-9