عملی جلد یک دی 94

P
pani ansariteacher at Edu Research Group en Edu Research Group

نمونه سوال عملی بسته 3 جلد 1

‫تعالی‬ ‫بسمه‬"‫باد‬ ‫گرامی‬ ‫همزبانی‬ ‫و‬ ‫،همدلی‬ ‫ملت‬ ‫دولت‬ ‫سال‬
"
‫درس‬ ‫امتحانی‬ ‫سئواالت‬‫عملی‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬3‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫هنرستان‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫سوم‬ ‫سال‬
‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫دیماه‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫باقرالعلوم‬ ‫شاهد‬59-49
: ‫امتحان‬ ‫مدت‬ : ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ : ‫نام‬44: ‫امتحان‬ ‫تاریخ‬ ‫دقیقه‬2/04/49
‫ردیف‬‫اول‬ ‫صفحه‬‫بارم‬
1
2
3
4
5
Flash
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬SHAPE TWEEN‫به‬ ‫را‬ ‫ستاره‬ ‫شکل‬
‫تبدیل‬ ‫ماه‬. ‫نمایید‬
html
:‫بسازید‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬
‫شما‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬
.‫باشد‬
‫نام‬ ‫با‬ ‫صفحه‬Test.htm‫روی‬Desktop.‫شود‬ ‫ذخیره‬
‫متنی‬ ‫عبارت‬this is a test‫به‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫را‬
‫دو‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫محدوده‬ ‫رنگ‬ ‫دهیدبطوریکه‬ ‫حرکت‬ ‫راست‬
. ‫شود‬ ‫تکرار‬ ‫حرکت‬ ‫این‬ ‫بار‬
Dreamweaver
‫را‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬‫ایجاد‬
.‫نمایید‬‫ریاضی‬
‫دبیر‬ ‫نام‬
‫رضایی‬
‫زبان‬‫اسماعیلی‬
‫هندسه‬
‫لطفی‬
‫جبر‬
‫ریاضی‬
‫دبیر‬ ‫نام‬
‫رضایی‬
‫زبان‬‫اسماعیلی‬
‫هندسه‬
‫لطفی‬
‫جبر‬
.‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫کاربر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫در‬
‫نام‬
‫خانوادگی‬ ‫نام‬
‫زن‬ ‫جنسیت‬
‫مرد‬
‫آدرس‬
‫باشید‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫موفق‬-‫انصاری‬
3
2
2
3
3
3

Recomendados

نرم افزار3 خرداد por
نرم افزار3 خردادنرم افزار3 خرداد
نرم افزار3 خردادmahdiehsalari
216 vistas4 diapositivas
بسته های نرم افزاری جلد 2 por
بسته های نرم افزاری جلد 2بسته های نرم افزاری جلد 2
بسته های نرم افزاری جلد 2somyashabani
214 vistas2 diapositivas
Engineering mathematics 1 por
Engineering mathematics 1Engineering mathematics 1
Engineering mathematics 1Minia University
4.8K vistas32 diapositivas
الهندسة الفراغية por
الهندسة الفراغيةالهندسة الفراغية
الهندسة الفراغيةمحمد الجمل
3.2K vistas24 diapositivas
اللغة الانجليزية 2015 للصف الثانى الابتدائى por
اللغة الانجليزية 2015 للصف الثانى الابتدائىاللغة الانجليزية 2015 للصف الثانى الابتدائى
اللغة الانجليزية 2015 للصف الثانى الابتدائىEsam Said
16.9K vistas87 diapositivas
مذكرة هندسة فراغية للصف الثالث الثانوى 2017 - موقع ملزمتي por
مذكرة هندسة فراغية للصف الثالث الثانوى 2017 - موقع ملزمتيمذكرة هندسة فراغية للصف الثالث الثانوى 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة هندسة فراغية للصف الثالث الثانوى 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
31.6K vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de pani ansari

نمونه سوال فصل ششم por
نمونه سوال فصل ششمنمونه سوال فصل ششم
نمونه سوال فصل ششمpani ansari
125 vistas1 diapositiva
نمونه سوال فصل چهارم por
نمونه سوال فصل چهارمنمونه سوال فصل چهارم
نمونه سوال فصل چهارمpani ansari
350 vistas2 diapositivas
نمونه سوال فصل 5 por
نمونه سوال فصل 5 نمونه سوال فصل 5
نمونه سوال فصل 5 pani ansari
142 vistas2 diapositivas
نمونه سوال فصل 3 por
نمونه سوال فصل 3نمونه سوال فصل 3
نمونه سوال فصل 3pani ansari
225 vistas2 diapositivas
نمونه سوال فصل 1 por
نمونه سوال فصل 1نمونه سوال فصل 1
نمونه سوال فصل 1pani ansari
179 vistas1 diapositiva
نمونه سوال فصل 2 por
نمونه سوال فصل 2نمونه سوال فصل 2
نمونه سوال فصل 2pani ansari
197 vistas2 diapositivas

Más de pani ansari(14)

نمونه سوال فصل ششم por pani ansari
نمونه سوال فصل ششمنمونه سوال فصل ششم
نمونه سوال فصل ششم
pani ansari125 vistas
نمونه سوال فصل چهارم por pani ansari
نمونه سوال فصل چهارمنمونه سوال فصل چهارم
نمونه سوال فصل چهارم
pani ansari350 vistas
نمونه سوال فصل 5 por pani ansari
نمونه سوال فصل 5 نمونه سوال فصل 5
نمونه سوال فصل 5
pani ansari142 vistas
نمونه سوال فصل 3 por pani ansari
نمونه سوال فصل 3نمونه سوال فصل 3
نمونه سوال فصل 3
pani ansari225 vistas
نمونه سوال فصل 1 por pani ansari
نمونه سوال فصل 1نمونه سوال فصل 1
نمونه سوال فصل 1
pani ansari179 vistas
نمونه سوال فصل 2 por pani ansari
نمونه سوال فصل 2نمونه سوال فصل 2
نمونه سوال فصل 2
pani ansari197 vistas
عملی بسته 3 جلد 2خرداد 95 por pani ansari
عملی بسته 3 جلد 2خرداد 95عملی بسته 3 جلد 2خرداد 95
عملی بسته 3 جلد 2خرداد 95
pani ansari101 vistas
سخت افزار دی 94 por pani ansari
سخت افزار دی 94سخت افزار دی 94
سخت افزار دی 94
pani ansari122 vistas
مبانی رایانه دی 94 por pani ansari
مبانی رایانه دی 94مبانی رایانه دی 94
مبانی رایانه دی 94
pani ansari286 vistas
مبانی و کاربرد رایانه دوم معماری دیماه 94 por pani ansari
مبانی و کاربرد رایانه دوم معماری دیماه 94مبانی و کاربرد رایانه دوم معماری دیماه 94
مبانی و کاربرد رایانه دوم معماری دیماه 94
pani ansari418 vistas
سخت افزار دی 94 por pani ansari
سخت افزار دی 94سخت افزار دی 94
سخت افزار دی 94
pani ansari104 vistas
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94 por pani ansari
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
pani ansari624 vistas
طرح درس سالانه سخت افزار94 por pani ansari
طرح درس سالانه سخت افزار94طرح درس سالانه سخت افزار94
طرح درس سالانه سخت افزار94
pani ansari576 vistas
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94 por pani ansari
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
pani ansari2K vistas

عملی جلد یک دی 94

  • 1. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬"‫باد‬ ‫گرامی‬ ‫همزبانی‬ ‫و‬ ‫،همدلی‬ ‫ملت‬ ‫دولت‬ ‫سال‬ " ‫درس‬ ‫امتحانی‬ ‫سئواالت‬‫عملی‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬3‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫هنرستان‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫سوم‬ ‫سال‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫دیماه‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫باقرالعلوم‬ ‫شاهد‬59-49 : ‫امتحان‬ ‫مدت‬ : ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ : ‫نام‬44: ‫امتحان‬ ‫تاریخ‬ ‫دقیقه‬2/04/49 ‫ردیف‬‫اول‬ ‫صفحه‬‫بارم‬ 1 2 3 4 5 Flash ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬SHAPE TWEEN‫به‬ ‫را‬ ‫ستاره‬ ‫شکل‬ ‫تبدیل‬ ‫ماه‬. ‫نمایید‬ html :‫بسازید‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ .‫باشد‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫صفحه‬Test.htm‫روی‬Desktop.‫شود‬ ‫ذخیره‬ ‫متنی‬ ‫عبارت‬this is a test‫به‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫محدوده‬ ‫رنگ‬ ‫دهیدبطوریکه‬ ‫حرکت‬ ‫راست‬ . ‫شود‬ ‫تکرار‬ ‫حرکت‬ ‫این‬ ‫بار‬ Dreamweaver ‫را‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬‫ایجاد‬ .‫نمایید‬‫ریاضی‬ ‫دبیر‬ ‫نام‬ ‫رضایی‬ ‫زبان‬‫اسماعیلی‬ ‫هندسه‬ ‫لطفی‬ ‫جبر‬ ‫ریاضی‬ ‫دبیر‬ ‫نام‬ ‫رضایی‬ ‫زبان‬‫اسماعیلی‬ ‫هندسه‬ ‫لطفی‬ ‫جبر‬ .‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫کاربر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫زن‬ ‫جنسیت‬ ‫مرد‬ ‫آدرس‬ ‫باشید‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫موفق‬-‫انصاری‬ 3 2 2 3 3 3