Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ho so thiet ke day du bang revit

3.234 visualizaciones

Publicado el

ARCHITECTURE PRODUCT STORE
--------------------------------------------------
Điện thoại: 0919957586
Email:archshop.vn@gmail.com
Website:http://archshop.vn/

 • Sé el primero en comentar

Ho so thiet ke day du bang revit

 1. 1. X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 Y2 Y2 Y3 Y3 Y1 Y1 X5 X5 X6 X6 X7 X7 2150 3800 5050 4150 5000 2700 2040 220 3580 220 4830 220 3930 220 4780 220 2590 22850 1 A108 2150 3800 5050 4150 5000 2700 2040 220 3580 220 4830 220 3930 220 4780 220 2590 22850 4300 110416129826 12462625004411000435125 166 32026661775 210 750 225 110 1810 110 950 220 -0.300+0.000 +0.100 +0.050 +0.050 +0.050 2025 140 2120 1650 140 1257502101021190750880290 125 2025 725 1200 1170 705 990 2960 1100 2630 1005 640 4875 1165 2610 1095 10953004459001625 0150131512701630 2 A108 -0.050 905240033001400345 5380 1 A109 1 A110 1 A119 1 A114 1 A118 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:07 PM m t b ng t ng 1 A101 1 : 65 T NG 1 1
 2. 2. X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 Y2 Y2 Y3 Y3 Y1 Y1 X5 X5 X6 X6 X7 X7 1 A108 2 A108 2150 3800 5050 4150 5000 2700 2040 220 615 2130 835 220 4830 220 2300 1630 220 4780 220 2590 22850 2150 3800 5050 4150 5000 2700 2040 220 3580 5050 220 3930 220 4780 220 2590 22850 1104161826 4300826 29 193670800 100 1254082400540 4271856 5126 1 A109 1 A110 1251450601120750830340 710980900740800235 11705531659002351657 1165 2610 1220 1060 1765 875 450 650 205 4745 106375024010901401653 165017281045125 1 A121 1 A116 2 A114 A122 1 2 3 4 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:09 PM m t b ng t ng 2 A102 1 : 65 T NG 2 1
 3. 3. DN MÁY GIT X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 Y2 Y2 Y3 Y3 Y1 Y1 X5 X5 X6 X6 X7 X7 1 A108 2 A108 2150 3800 5050 4150 5000 2700 10890 220 3525 405 220 815 3965 220 2590 22850 2150 3800 5050 4150 5000 2700 10890 220 3930 220 4780 220 2590 22850 04271 4304 34 4271 0 1 A109 1 A110 13716535332400540 5263 2272555683900260 2602500589165800 132 315 233 2300 125 1615 5600 2652 15762845 2 A116 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:10 PM m t b ng t ng tum A103 1 : 65 T NG 3 1
 4. 4. X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 Y2 Y2 Y3 Y3 Y1 Y1 X5 X5 X6 X6 X7 X7 1 A108 2 A108 2150 3800 5050 4150 5000 2700 22850 2150 3800 5050 4150 5000 2700 22850 22850 4271856 4302 32 1 A109 1 A110 5126125 11032381251653125 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:11 PM m t b ng mái A104 1 : 65 T NG 4 1
 5. 5. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400Y2 Y3Y1 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:15 PM m t ñ ng chính Y1-Y3 A105 3D View 1 2
 6. 6. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400 X1X2X3X4X5X6X7 22850 2700 5000 9200 3800 2150 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:17 PM m t ñ ng bên tr c X7-X1 A106 1 : 70 North 1
 7. 7. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:18 PM m t ñ ng bên tr c X1-X7 A107 1 : 70 South 1
 8. 8. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400Y2Y3 Y1 4271 856 700800240090033003300300 1500330033003300300 700800330035021508003300300 1500330033003300300 T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400Y2 Y3Y1 700800240090033003300300 1500330033003300300 700800330033003300300 1500330033003300300 856 4271 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:19 PM m t c t X1-1, X2-2 A108 1 : 50 m t c t X1-1 1 1 : 50 m t c t X2-2 2
 9. 9. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400 X1X2X3X4X5X6X7 300330033009002400800700 3005001600120033003300800700 33002250105022501050800 2700 5000 4150 5050 3800 2150 22850 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:21 PM m t c t Y1-1 A109 1 : 70 m t c t Y1-1 1
 10. 10. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 SÂN -0.300 SÂN -0.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 T NG 4 +9.900 T NG 4 +9.900 T NG 5 +11.400 T NG 5 +11.400 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 15002400900105045018003300300 11004002400900250080012002901810300 1500330033003300300 270050004150505038002150 22850 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:23 PM m t c t Y2-2 A110 1 : 70 m t c t Y2-2 1
 11. 11. Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:27 PM ph i c nh m t b ng A111 pc t ng 1 1 pc t ng 2 2 pc t ng 3 3
 12. 12. Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:33 PM ph i c nh m t c t A112 ph i c nh m t c t Y1-1 1 ph i c nh m t c t X2-2 2
 13. 13. Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:40 PM ph i c nh m t c t A113 ph i c nh m t c t Y2-2 1 ph i c nh m t c t X1-1 2
 14. 14. X4 X4 Y3 Y3 X5 X5 1.01 110 1200 250 250 110 1700 11010902502502502502502502501090 1103930110 1109501920110950110 2501200110 110 1450 1 A115 A118 2 3 4 5 X4 X4 Y3 Y3 X5 X5 110110 950 140 250 1109501402502502502502502501251401075110 110950140250250250250250250 125 1401185 110110 950 140 250 4150 4150 220 1340 1 A115 1 A117 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:41 PM c u thang t ng 1 A114 1 : 25 chi ti t c u thang 1 t ng 1 1 1 : 25 chi ti t c u thang 2 t ng 2 2 1.19
 15. 15. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 X4X5 774168168168168168168168168168168168168168168168 774168168168168168168168168168168168168168168168 3300 3300 110950140250250250250250250250140950110 4150 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:42 PM m t c t + pc thang t ng 1 A115 1 : 35 Section 3 1 Copy of {3D} 2
 16. 16. X4 X4 Y2 Y2 110 900 500 900 110 110 2300 110 110 900 500 900 110 110 2300 110 110900250250250 900750 250250250250250250250900110 1750900110 1 A117 X4 X4 Y2 Y2 110900250250250 900750 250250250250250250250900110 1750900110 110 900 500 900 110 110 2300 110 110 900 500 900 110 110 2300 110 1 A117 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:43 PM chi ti t thang t ng 2 A116 1 : 25 chi ti t ct2 t ng 2 1 1 : 25 chi ti t ct2 t ng 3 2
 17. 17. T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 T NG 3 +6.600 T NG 3 +6.600 Y2 Y1 250 250 250 900 110 174174174174174174174174174174174174174174174174174174174 3300 174174174174174174174174174174174174174174174174174174174 3300 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:45 PM m t c t + pc thang t ng 2 A117 1 : 25 Section 4 1 Copy (2) of {3D} 2
 18. 18. X4 Y3 Y3 210 750 210 140 735 140 1401420125 1401030125 A118 2 3 4 5 140 1905 140 140 1905 140 390 1401420125 140 1030 140 735 140 T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 X4 350900460740 1035700200 1935 2450 8701580 2450 350900460740 2450 15 570 865 1450 1002250100 2450 T NG 1 +0.000 X4 1580870 2450 900 200 750 85 1935 1002250100 2450 T NG 1 +0.000 350900460740 2450 865 570 15 1002250100 2450 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:46 PM chi A118 1 : 25 chi ti t wc g m c u thang 1 1 : 25 Elevation 1 - a 2 1 : 25 Elevation 1 - b 3 1 : 25 Elevation 1 - c 41 : 25 Elevation 1 - d 5
 19. 19. X1 X1 X2 X2 Y3 Y3 A120 1 3 2 4 2025 140 190750835390 1401900125 2165 2165 235 966 75 749 140 2150 X1 X1 X2 X2 Y3 Y3 1775390 701970125 2165 2165 235 966 75 749 140 2150 235 1200 590 140 140540109575190125 235 1790 140 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:47 PM Unnamed A119 1 : 20 chi ti t wc 1 1 1 : 20 chi ti t wc 2 2
 20. 20. T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 20720280900530 2450 155701235 1820 702250130 2450 7401130450130 T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 Y3 53090028072020 2450 202430 2450 15 700 935 90 190 110 T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 530900280740 2450 15 570 825 410 1820 130225070 2450 T NG 1 +0.000 T NG 1 +0.000 202430 2450 130450180070 2450 1115 750 65 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:48 PM Unnamed A120 1 : 25 Elevation 2 - a 1 1 : 25 Elevation 2 - b 2 1 : 25 Elevation 2 - c 3 1 : 25 Elevation 2 - d 4
 21. 21. Y2 Y2 X5 X5 1063750100140 1401913140 1100 515 125 675 125 1755 925 500 1255 785 140 140 2400 140 1401247410135 1401792 A122 1 2 3 4 Y2 Y2 X5 X5 1063750100140 1401913 140 1100 515 125 730 70 1755 925 140 360 1255 785 140 140 2400 140 1401247410135 1401792 A122 1 2 3 4 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:50 PM Unnamed A121 1 : 20 Callout (2) of T NG 2 1 1 : 20 Callout (2) of T NG 1 2
 22. 22. T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 X5 1630 800 65090016072020 180225020 2450 p g ch 250x350 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 Y2 115 750 1063 180225020 2450 243020 2450 p g ch 250x350 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 X5 1105660665 2430 202250180 2450 202430 p g ch 250x350 T NG 2 +3.300 T NG 2 +3.300 Y2 545 547 700 15 1807 202430 2450 65090016072020 2450 p g ch 250x350 Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:51 PM Unnamed A122 1 : 25 Elevation 3 - a 1 1 : 25 Elevation 3 - b 2 1 : 25 Elevation 3 - c 3 1 : 25 Elevation 3 - d 4 b ch u r a ñèn p tr n b n c u b ch u r ab ch u r a b n c u
 23. 23. Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:53 PM Unnamed A123 góc 1 wc g m c u thang 1 góc 2 wc g m c u thang 2
 24. 24. Chñ tr× KÕt cÊuGi¸m ®èc - KTS tr−ëng Chñ tr× KiÕn tróc Qu¶n lý hå s¬ ThiÕtkÕ Hå s¬ PhÇn B. VÏ S.H: Chñ ®Çu t− ThÈm tra / KiÓmC«ng tr×nh M· sè dù ¸n: kts ®µo viÖt linh ks ph¹m v¨n vinh V¨n phßng : 107 - Nói Tróc - Ba §×nh - Hµ Néi - ViÖt Nam / Tel: 04.38464079 - Fax : 04.35377872 / Website: www.avagroup.com / Email: info@avargroup.vn KTS bïi anh viÖt KTS ®Æng nh− th¹ch KTS trÇn ®¨ng dòng 01-12 AVA nhµ ë gia ®×nh family house mr. bïi anh liÖu m· th−îng- phong ch©u- phï ninh - phó thäkts bïi anh viÖt KTS t©n v¨n th¾ng kiÕn tróc tkkttc 3/15/2011 5:49:55 PM Unnamed A124 góc 1 wc1+2 1 góc 1 wc3 2

×