Qti- qida toksikoinfeksiyaları

QIDA TOKSIKI INFEKSIYALAR
ABBASƏLİZADƏ XƏYALƏ 74 A
Qida toksikoinfeksiyalarının şərti patogen
bakteriyalar və onların toksinləri tərəfindən
törədildiyi haqda çoxsaylı məlumatlar
mövcuddur. Bu məlumatlar nəticəsində məlum
olmuşdur ki, digər infeksiyalardan fərqli olaraq
QTİ-nin baş verməsi üçün qida məhsullarında
bakteriyaların toplanması ilə yanaşı əsas yeri
onların ifraz etdikləri ekzotoksinlərin toplnaması
tutur.
ETİOLOGİYASI
QTİ-nin törədicilərinə insan orqanizmindən kənarda
ekzotoksin ifraz edən bir çox şərti patogen bakteriyalar aiddir.
Ekzotoksinlərdən mədə və bağırsaq boşluğuna maye və
mineralların ifrazını gücləndirən enterotoksinləri və hüceyrə
membranlarının zədələnməsinə , onlarda zülal mübadiləsinin
pozulmasına səbəb olan sitotoksinləri göstərmək olar.
QTİ-nin tez-tez rast gəlinən, enterotoksinlər ifraz edən
törədicilərindən Cl.perfiringes, Proteus vulqaris, Proteus
mirabilis, Bacillus cereus kimi bakteriyaları göstərmək olar. Bu
və ya digər ştamları enterotoksin ifraz edən digər QTİ
törədicilərini- Klebsiella, Enterobakter, Citrobakter, Cerratia,
Pseudomonas, Aeromonos, Edwardsiella və s. də qeyd etmək
lazımdır. Xəstəlik yalnız toksin ifraz edən ştamlar tərəfindən
törədilir.
EPİDEMİOLOGİYASI
QTİ-nin törədiciləri təbiətdə
geniş yayılmışdır və hər yerdə
rast gəlinir. Adətən infeksiya
mənbəyini müəyyənləşdirmək
olmur. Lakin bəzi hallarda,
məsələn, stafilokokk etiologiyalı
QTİ-da dərisində müxtəlif irinli
xəstəliklər, angina, rinofarinfit,
farinqobronxit, pnevmoniya və
digər xəstəliyi olanlar infeksiya
mənbəyi ola bilərlər.
• Digər törədicilər (Cl.perfiringes,
B.cereus, Pr.vulqaris,mirabilis)
insanların və heyvanların
ifrazatları ilə xarici mühitə
yayılırlar. Yoluxma yolları fekal-
oraldır və alimentar yolla olur.
Stafilokok intoksikasiyası çox vaxt
infeksiyalaşmış süd məhsulları,
şirniyyatlar, ət, balıq, tərəvəz
məhsulları ilə yoluxurlar.Protey və
klostridilər zülali ərzaqlarda,
əsasən onların konservlərində
geniş yayılmışlar. Bacillus isə elə
də tələbkar olmayıb müxtəlif qida
məhsullarında sürətlə çoxalırlar.
PATOGENEZİ
QTİ-nin patogenezi və kliniki şəkli əsasən
törədicinin növündən, ekzotoksinin
miqdarından və qidada ola biləcək digər
bakterial mənşəli toksiki faktorlardan asılıdır.
Enterotoksinlərin təsirindən mədə-bağırsaq
epitel hüceyrələrinin ferment sistemində
dəyişikliklər baş verir. Bu zaman morfoloji
dəyişikliklər baş vermir. Belə ki, enterotoksinlər
adenilatsiklaza və quanilatsiklaza fermentlərini
fəallaşdırır, selikli qişa hüceyrələrində bioloji
fəal maddələr olan tsiklik AMF və QMF
turşularının əmələ gəlməsi sürətlənir.
Toksinlərin təsirindən prostoqlandinlərin,
histaminlərin, bağırsaq hormonlarının və digər
bioloji fəal maddələrin əmələ gəlməsi də artır.
Bütün bunlar mədə -bağırsaq boşluqlarına maye
və elektrolitlərin ifrazını artırır. Qusma, ishal
baş verir.
Sitokinlərin təsirindən epitel hüceyrələrinin membranı zədələnir və
onlarda zülal sintezi pozulur. Bağırsaq selikli qişasının tamlığı
pozulur, bakteriyaların keçməsinə şərait yaranır. Yerli olaraq
mikrosirkulyasiyanın pozulmasına, selikli qişada iltihabi
dəyişikliklərə və intoksikasiyanın inkişafına səbəb olur.
PATALOJİ ANATOMİYASI
Nadir hallarda rast gəlinən ölüm
hadisələri zamanı mədə və nazik
bağırsaq selikli qişalarında
hiperemiya, bəzən isə epitelin qopması
qeyd edilir. Digər üzvlərdə müxtəlif
dərəcələrdən olan , intoksikasiya və
hemodinamik pozğunluqlar
nəticəsində inkişaf edən distrofik
dəyişikliklər aşkar edilir.
KLİNİKASI
Inkubasion dövr 30
dəq-dən 24 saata qədər,
çox vaxt 2-6 saat davam
edir. Xəstəlik kəskin
başlayır. Mədə
bulanması meydana
çıxır və tezliklə qusma
qoşulur. Qusma nadir
hallarda bir dəfə olur.
Çox vaxt təkrarlanır,
bəzən inadlı,
qarşısıalınmaz,
əzabverici, üzücü olur.
Qusma ilə demək olar
ki, eyni zamandaishal
da başlanır.
• Defekasiya tezləşir,
gündə 1 dəfədən 10-15
dəfəyə çata bilir. Nəcis
çox sulu, duru olub,
enteritik xarakter daşıyır.
Selik, qan olmur.
Xəstələrin bəzilərində
epi- və mezaqastrumda
tutmaşəkilli ağrılar olur.
• Qısa müddətli hərarət
yüksəlməsi də qeyd edilir.
Xəstələrdə mədə-bağırsaq
simptomları ilə yanaşı
intoksikasiya- üşütmə,
hərarətin yüksəlməsi, mülayim
baş ağrıları, zəiflik, halsızlıq
müşahidə edilir. Hərarətin
maksimuma-38-39° C-ə
çatması xəstəliyin ilk saatlarda
olur və 12-24 saatdan sonra
normaya enir.
• Obyektiv olaraq xəstənin rəngi
avazımış, bəzən sianozlaşmış,
ətraflarda soyuma qeyd edilir.
Dil bozumtul –ağ ərplə
örtülür. Qarın palpasiyada
yumşaq, epiqastral nahiyədə,
az hallarda göbəkətrafında
ağrılar olur.
• Ürək-damar sistemində
də dəyişikliklər
bradikardiya (qızdırma
olarsa taxikardiya),
hipotoniya qeyd olunur.
Tonlar karlaşır, zirvədə
sistolik küy eşidilir.
• Bəzi hallarda huşun itməsi,
qısamüddətli kollaptoidal
vəziyyət inkişaf edir. Dəfələrlə
təkrarlanan qusma və ishal
olarsa, dehidratasiya,
demielinizasiya və asidoz
əlamətləri meydana çıxır. Dəri
turqorunun enməsi, diurezin
azalması, ətraf əzələlərdə
qıcolmalar inkişaf edir.
• Bəzi xəstələrdə qaraciyər,
dalaq böyüyür.
Hemoqrammada neytrofilli
leykositoz, EÇS-in bir qədər
yüksəlməsi olur. Xəstəlik
əsasən 1-3 gün davam edir.
• Cl.perfiringes-in patogenezində ifraz etdiyi αvə β-toksinlər daha çox
əhəmiyyət kəsb edirlər. Selikli qişanı zədələyərək sorulma prosesi
pozur, qana keçərək daxili orqanlara yayılırlar, onların hüceyrə
mitoxondrilərini zədələyirlər. Damar divarını da zədələyib
hemorragik əlamətlərə sabəb olurlar. Qastrit, qastroenterit əlamətləri
üstün olan yüngül formayla yanaşı, nekrotik enterit, anaerob sepsisin
inkişafı olan ağır fomalar da olur. Əsasən göbəkətrafında ağrılar,
ümumi zəiflik olur. Defekasiya gündə 20 dəfəyədək artır. Düyü
həlimini xatırladır.qarında güclü ağrılar, mədə bulanması, qusma,
qanlı ishal qey edilir. Dehidratasiya, hipovolemik şokdan başqa,
KBÇ, İTŞ da inkişaf edə bilər.
• CL.difficile-nin törətdiyi xəstəlik-
psevdomembranoz kolit- ağır diareya,
hipovolemik şok, yoğun bağırsağın toksiki
genişlənməsi, kor bağırsağn perforasiyası,
trombohemorragik sindromlarla xarakterizə
olunur. Xəstəliyin başlağıcında aparıcı rolu A
toksini oynayır. Onun təsirindən bağırsaqda
qansızmalar və maye ifrazının artması baş verir. B
toksin isə sitopatik effektə malikdir. Toksinlərin
birgə təsiri hüceyrə membranın zədələnməsinə,
mikrosirkulyasiya və zülal sintezinin pozulmasına
səbəb olur. Çoxsulu, yaşıla çalan, kəskin çürüntü
iyi verən, qan qarışıq ishal yaranır. Qarında
şiddətli, tutmaşəkilli ağrılar olur.
• C tipindən olan klostridilər nekrotik enteritin törədiciləri
hesab olunurlar. Xəstəliyin inkişaf etməsində
qidalanmanın pis olması (zülal çatışmazlığı) və həzm
sistemi fermentləri fəallığının zəifləməsi müəyyən rol
oynayır. Xəstəlik qarında güclü tutmaşəkilli ağrılarla
başlayır. Mədə bulanması, qanlı ishal olur. İTŞ, peritonit
baş verə bilər. Letallıq 40 %-ə çatır.
• Ərzağa düşən proteylər sürətlə artıb
çoxalsalarda onların orqanaleptik
xüsusiyyətlərini dəyişmirlər. Zülalları
parçalamırlar. Ərzaqlarda orqanaleptik
dəyişikliklərin olması onlara proteylərlə birgə
digər sporlu çürümə bakteriyalarının da
düşməsini göstərir. Xəstəlik 2-24 saat davam
edən inkubasion dövrdən sonra kəskin başlanır.
Hərarət ağırlığından asılı olaraq normal,
subfebril vəya yüksək ola bilər. Ağrılar çox vaxt
epiqastral nahiyədə, bəzən isə qarına yayılmış
olur. Xəstədə mədə bulanması, təkrari
qusmalar, çoxlu, üfunətli, gündə 1-2 dəfəfən 10-
15 dəfəyədək olan ishal olur. Xəstələrin bir
qismində ishal ət suyunu xatırladır. Tenezmlər,
yalançı çağırışlar olmur. Dili nəm, ərpli olur,
qarın bir qədər köp, palpasiyada yumşaq olur.
Ağır hallarda kollaptoidal vəziyyət ola bilər.
Rəng avazıyır, sianoz, ətrafların soyuması, ürək
tonlarının karlaşması, nəbzin sapvari olması,
qan təzyiqinin düşməsi olur.
• Stafilokok mənşəli QTİ- enterotoksinlər ifraz edəbilən ştamlar tərəfindən törədilir.
Xəstəlik mənbəyi xəstə insan və heyvanlar hesab edilir. Ərzaq məhsullarının xarici
görünüşündə, iyində, dadında heç bir dəyişiklik olmur. Qızdırma, qaynatma
toksinlərin yüksək davamlılığına görə toksikoinfeksiyanın qarşısını almır.
Inkubasion dövr 30 dəq-dən 6 saatadək olur. Qarında tutmaşəkilli kəskin, kəsici
ağrılar olur. Tezliklə mədə bulanmsı, qusma qoşulur. Temperatur normal və ya
subfebril olur. Bəzən 38-39°C-dək arta bilər. Xəstəlik getdikcə artan zəiflik, rəngin
avazıması, ətrafların soyuması, qan təzyiqinin düşməsi xarakterikdir. Bununla
belə ağır gedişlərdə belə xəstəliyin ilk gününün axırlarında yaxşılaşma və sağalma
baş verir. Bəzən 2-3 gün müddətində yüngül zəiflik qalır.
AĞIRLAŞMALARI
QTİ-nin ağırlşmalarına nadir hallarda rast
gəlinir. Bununla belə dehidratasion şok,
elektrolit mübadiləsində olan
pozğunluqlarla (hipokalemiya) əlaqədar
kəskin ürək –damar çatışmazlığını
göatərmək olar. Digər ağırlaşmalar (septik
xarakterli, nekrotik enterit və s.) çox nadir
hallarda qeyd edilir və adətən xəsətnin
xəstəlikdən öncəki vəziyyəti ilə əlaqədar
olur.
DİAQNOZU
QTİ-nin diaqnostikasında klinik-epidemioloji
məlumatların mühim əhəmiyyəti vardır:
a) xəstəliyin kəskin başlanması və klinik əlamətlərin
içərisində qastrit və qastroenterit əlamətlərinin aparıcı
olması;
b) Bədən temperaturunun normal və ya subfebril olması,
yüksək temperaturun tək-tək, az xəstədə qeyd edilməsi
və qısa müddətli olması;
c) Inkubasion dövrün qısa olması və xəstələrin qısa
müddətdə, çox vaxt bir günə sağalması;
d) Qrup halında xəstələnmə və xəstələrin hamısının eyni
qidadan istifadə etməsi;
e) Xəstəliyin partlayış xarakteri daşıması, bir neçə saat
ərzində eyni qidadan istifadə edənlərin hamısının
xəstələnməsi kimi məlumatlar diqqətlə
araşdırılmalıdır.
Xəstəliyin laborator
diaqnostikasında bakterioloji
üsul əsas yer tutur. Pataloji
material kimi qusuntu kütləsi,
mədə yuyuntusu, nəcis, istifadə
olunmuş qida qalıqları
götürülür.
Cl.Difficile törətdiyi QTİ-da
instrumental müayinələrdən –
rektomanoskopiya və
fibromanoskopiyadan da
istifadə etmək olar. Belə ki,
RRS zamanı selikli qişanın
kövrəkliyi, tez zədələnməsi,
hiperemiyalı, ödemli olması
aşkar edilir. Selikli qişada
dənəvərlik, hemorragiyalar,
psevdomembranlar və
bağırsağın hərəki funksiyasının
yüksəlməsi qeyd edilir.
DİFFERENSİAL DİAQNOZU
QTİ-nin bir sıra kəskin bağırsaq infeksiyaları (vəba,
salmonelloz, dizenteriya, NAQ infeksiya, virus
diareyaları, botulizm vəs.), mədə-bağırsaq sisteminin
xroniki xəstəliklərinin kəskinləşməsi, qarın üzvlərinin
cərrahi xəstəlikləri (kəskin appendisit), ginekoloji
patologiyalar, MSS xəstəlikləri (menengit,
subaraxnoidal qansızma ), hipertonik krizlər,
miokardın infarktı, ağır metal duzları, fosfor üzvi
birləşmələri, zəhərli göbələklərlə və digər mənşəli qida
zəhərlənmələri ilə, eyni zamanda müxtəlif etiologiyalı
QTİ-nı bir-birindən də differensiasiya etmək lazım
gəlir.
DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜRLƏR
1 de 25

Recomendados

хвороби суглобів por
хвороби суглобівхвороби суглобів
хвороби суглобівdemon4ik demon4ik
1.5K vistas39 diapositivas
Строение слизистой оболочки рта у детей разного возраста por
Строение слизистой оболочки рта у детей разного возрастаСтроение слизистой оболочки рта у детей разного возраста
Строение слизистой оболочки рта у детей разного возрастаcrasgmu
16K vistas56 diapositivas
Pislapol begal por
Pislapol begalPislapol begal
Pislapol begalberbets
1.7K vistas44 diapositivas
Кандидоз слизистой оболочки полости рта por
Кандидоз слизистой оболочки полости ртаКандидоз слизистой оболочки полости рта
Кандидоз слизистой оболочки полости ртаRenessans
2.5K vistas20 diapositivas
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx por
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptxПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptxssuser64ff05
390 vistas131 diapositivas
Лекция травмы мягких тканей, зубов por
Лекция травмы мягких тканей, зубовЛекция травмы мягких тканей, зубов
Лекция травмы мягких тканей, зубовAlexandr Ivashchenko
2.7K vistas57 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dobrokachestvennye opukholi por
Dobrokachestvennye opukholiDobrokachestvennye opukholi
Dobrokachestvennye opukholistomat12
1.7K vistas17 diapositivas
эшерихиозы por
эшерихиозыэшерихиозы
эшерихиозыcdo_presentation
1.2K vistas18 diapositivas
Polimeri 2 por
Polimeri 2Polimeri 2
Polimeri 2vvlivvli
12.8K vistas6 diapositivas
четириаголник por
четириаголникчетириаголник
четириаголникKaterina Ivanova
5K vistas12 diapositivas
Ytulizacia pobutobux vidxodiv por
Ytulizacia pobutobux vidxodivYtulizacia pobutobux vidxodiv
Ytulizacia pobutobux vidxodivBodya Dishkant
20K vistas16 diapositivas
(6,2) vidovi na konflikti por
(6,2) vidovi na konflikti(6,2) vidovi na konflikti
(6,2) vidovi na konfliktiteodoramishevska
6.8K vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Dobrokachestvennye opukholi por stomat12
Dobrokachestvennye opukholiDobrokachestvennye opukholi
Dobrokachestvennye opukholi
stomat121.7K vistas
Polimeri 2 por vvlivvli
Polimeri 2Polimeri 2
Polimeri 2
vvlivvli12.8K vistas
Ytulizacia pobutobux vidxodiv por Bodya Dishkant
Ytulizacia pobutobux vidxodivYtulizacia pobutobux vidxodiv
Ytulizacia pobutobux vidxodiv
Bodya Dishkant20K vistas
Hormoni štitne žlezde por dr Šarac
Hormoni štitne žlezdeHormoni štitne žlezde
Hormoni štitne žlezde
dr Šarac3.9K vistas
Травма живота por medumed
Травма животаТравма живота
Травма живота
medumed9K vistas
Психосоматске болести por Simonida Vukobrat
Психосоматске болестиПсихосоматске болести
Психосоматске болести
Simonida Vukobrat3.6K vistas
oксидо-редукција и корозија на метали por Erzana Bakiu
oксидо-редукција и корозија на метали oксидо-редукција и корозија на метали
oксидо-редукција и корозија на метали
Erzana Bakiu2.1K vistas
Вакцинація por ISIDA
ВакцинаціяВакцинація
Вакцинація
ISIDA827 vistas
Эпидемиология, предрасполагающие факторы и классификация опухолей челюстно-ли... por Alexandr Ivashchenko
Эпидемиология, предрасполагающие факторы и классификация опухолей челюстно-ли...Эпидемиология, предрасполагающие факторы и классификация опухолей челюстно-ли...
Эпидемиология, предрасполагающие факторы и классификация опухолей челюстно-ли...
Alexandr Ivashchenko1.3K vistas
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević por NašaŠkola.Net
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir MilićevićSpektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
NašaŠkola.Net8.6K vistas
Prezentacija negativan uticaj tekstilne industrije na životnu sredinu por Marijana Šmelcerović
Prezentacija negativan uticaj tekstilne industrije na životnu sredinuPrezentacija negativan uticaj tekstilne industrije na životnu sredinu
Prezentacija negativan uticaj tekstilne industrije na životnu sredinu
моделі педагогічної взаємодії por Alenka1988
моделі педагогічної взаємодіїмоделі педагогічної взаємодії
моделі педагогічної взаємодії
Alenka19882K vistas
Rad i spoljasnji faktori por Profpsiholog
Rad i spoljasnji faktoriRad i spoljasnji faktori
Rad i spoljasnji faktori
Profpsiholog185 vistas
Polno prenosive bolesti std por dr Šarac
Polno prenosive bolesti stdPolno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti std
dr Šarac13.3K vistas

Similar a Qti- qida toksikoinfeksiyaları

Qyr spsfk xrl klt por
Qyr spsfk xrl kltQyr spsfk xrl klt
Qyr spsfk xrl kltYunisNizamioglu
91 vistas27 diapositivas
ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS por
ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS
ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS ClCN7
601 vistas15 diapositivas
Qastrit DXP por
Qastrit DXPQastrit DXP
Qastrit DXPDrHuseynAli
211 vistas21 diapositivas
Xroniki xolesistit por
Xroniki xolesistitXroniki xolesistit
Xroniki xolesistitLemanPirmemmedova
174 vistas13 diapositivas
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu əsas şikayətlər, on... por
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu  əsas şikayətlər, on...Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu  əsas şikayətlər, on...
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu əsas şikayətlər, on...ClCN7
1.9K vistas25 diapositivas
şəKərli diabet por
şəKərli diabetşəKərli diabet
şəKərli diabetClCN7
1.2K vistas26 diapositivas

Similar a Qti- qida toksikoinfeksiyaları(20)

ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS por ClCN7
ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS
ŞİGELLOZ- ŞİGELLOSİS
ClCN7 601 vistas
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu əsas şikayətlər, on... por ClCN7
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu  əsas şikayətlər, on...Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu  əsas şikayətlər, on...
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu əsas şikayətlər, on...
ClCN7 1.9K vistas
şəKərli diabet por ClCN7
şəKərli diabetşəKərli diabet
şəKərli diabet
ClCN7 1.2K vistas
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoraları por ClCN7
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarıMədə və onikibarmaq bağırsaq xoraları
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoraları
ClCN7 2.5K vistas
Kron xəstəliyi por ClCN7
Kron xəstəliyiKron xəstəliyi
Kron xəstəliyi
ClCN7 2K vistas
Xroniki aclıq zamanı immunitet por ClCN7
Xroniki aclıq zamanı immunitetXroniki aclıq zamanı immunitet
Xroniki aclıq zamanı immunitet
ClCN7 840 vistas
Öd kisəsi por ClCN7
Öd kisəsiÖd kisəsi
Öd kisəsi
ClCN7 372 vistas
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis) por LemanPirmemmedova
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
LemanPirmemmedova171 vistas
Vaxtı ötmüş hamiləlik por ClCN7
Vaxtı ötmüş hamiləlikVaxtı ötmüş hamiləlik
Vaxtı ötmüş hamiləlik
ClCN7 2.3K vistas
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe... por ClCN7
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
ClCN7 908 vistas
kidney.pptx por FidanRsul
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptx
FidanRsul13 vistas
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit por ClCN7
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangitÖd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
ClCN7 3.2K vistas
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri por ClCN7
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləriZahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
ClCN7 1.9K vistas
Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s ) por ClCN7
Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s )Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s )
Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s )
ClCN7 1.3K vistas
Böyrək çatışmazlığı por ClCN7
Böyrək çatışmazlığıBöyrək çatışmazlığı
Böyrək çatışmazlığı
ClCN7 1.8K vistas

Más de Parvana Talibova

Anevrizma/ cərrahi xəstəliklər por
Anevrizma/ cərrahi xəstəliklərAnevrizma/ cərrahi xəstəliklər
Anevrizma/ cərrahi xəstəliklərParvana Talibova
320 vistas19 diapositivas
Angina por
AnginaAngina
AnginaParvana Talibova
524 vistas14 diapositivas
Rezus konflikt por
Rezus konfliktRezus konflikt
Rezus konfliktParvana Talibova
419 vistas26 diapositivas
Usaqliq cirilmasi por
Usaqliq cirilmasiUsaqliq cirilmasi
Usaqliq cirilmasiParvana Talibova
3.6K vistas30 diapositivas
Miliar vərəm por
Miliar vərəmMiliar vərəm
Miliar vərəmParvana Talibova
2K vistas19 diapositivas
yeni doğulmuşlarda Tranzitor vəziyyətlər por
yeni doğulmuşlarda Tranzitor vəziyyətləryeni doğulmuşlarda Tranzitor vəziyyətlər
yeni doğulmuşlarda Tranzitor vəziyyətlərParvana Talibova
1.8K vistas22 diapositivas

Qti- qida toksikoinfeksiyaları

 • 2. Qida toksikoinfeksiyalarının şərti patogen bakteriyalar və onların toksinləri tərəfindən törədildiyi haqda çoxsaylı məlumatlar mövcuddur. Bu məlumatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, digər infeksiyalardan fərqli olaraq QTİ-nin baş verməsi üçün qida məhsullarında bakteriyaların toplanması ilə yanaşı əsas yeri onların ifraz etdikləri ekzotoksinlərin toplnaması tutur.
 • 3. ETİOLOGİYASI QTİ-nin törədicilərinə insan orqanizmindən kənarda ekzotoksin ifraz edən bir çox şərti patogen bakteriyalar aiddir. Ekzotoksinlərdən mədə və bağırsaq boşluğuna maye və mineralların ifrazını gücləndirən enterotoksinləri və hüceyrə membranlarının zədələnməsinə , onlarda zülal mübadiləsinin pozulmasına səbəb olan sitotoksinləri göstərmək olar. QTİ-nin tez-tez rast gəlinən, enterotoksinlər ifraz edən törədicilərindən Cl.perfiringes, Proteus vulqaris, Proteus mirabilis, Bacillus cereus kimi bakteriyaları göstərmək olar. Bu və ya digər ştamları enterotoksin ifraz edən digər QTİ törədicilərini- Klebsiella, Enterobakter, Citrobakter, Cerratia, Pseudomonas, Aeromonos, Edwardsiella və s. də qeyd etmək lazımdır. Xəstəlik yalnız toksin ifraz edən ştamlar tərəfindən törədilir.
 • 4. EPİDEMİOLOGİYASI QTİ-nin törədiciləri təbiətdə geniş yayılmışdır və hər yerdə rast gəlinir. Adətən infeksiya mənbəyini müəyyənləşdirmək olmur. Lakin bəzi hallarda, məsələn, stafilokokk etiologiyalı QTİ-da dərisində müxtəlif irinli xəstəliklər, angina, rinofarinfit, farinqobronxit, pnevmoniya və digər xəstəliyi olanlar infeksiya mənbəyi ola bilərlər.
 • 5. • Digər törədicilər (Cl.perfiringes, B.cereus, Pr.vulqaris,mirabilis) insanların və heyvanların ifrazatları ilə xarici mühitə yayılırlar. Yoluxma yolları fekal- oraldır və alimentar yolla olur. Stafilokok intoksikasiyası çox vaxt infeksiyalaşmış süd məhsulları, şirniyyatlar, ət, balıq, tərəvəz məhsulları ilə yoluxurlar.Protey və klostridilər zülali ərzaqlarda, əsasən onların konservlərində geniş yayılmışlar. Bacillus isə elə də tələbkar olmayıb müxtəlif qida məhsullarında sürətlə çoxalırlar.
 • 6. PATOGENEZİ QTİ-nin patogenezi və kliniki şəkli əsasən törədicinin növündən, ekzotoksinin miqdarından və qidada ola biləcək digər bakterial mənşəli toksiki faktorlardan asılıdır. Enterotoksinlərin təsirindən mədə-bağırsaq epitel hüceyrələrinin ferment sistemində dəyişikliklər baş verir. Bu zaman morfoloji dəyişikliklər baş vermir. Belə ki, enterotoksinlər adenilatsiklaza və quanilatsiklaza fermentlərini fəallaşdırır, selikli qişa hüceyrələrində bioloji fəal maddələr olan tsiklik AMF və QMF turşularının əmələ gəlməsi sürətlənir. Toksinlərin təsirindən prostoqlandinlərin, histaminlərin, bağırsaq hormonlarının və digər bioloji fəal maddələrin əmələ gəlməsi də artır. Bütün bunlar mədə -bağırsaq boşluqlarına maye və elektrolitlərin ifrazını artırır. Qusma, ishal baş verir.
 • 7. Sitokinlərin təsirindən epitel hüceyrələrinin membranı zədələnir və onlarda zülal sintezi pozulur. Bağırsaq selikli qişasının tamlığı pozulur, bakteriyaların keçməsinə şərait yaranır. Yerli olaraq mikrosirkulyasiyanın pozulmasına, selikli qişada iltihabi dəyişikliklərə və intoksikasiyanın inkişafına səbəb olur.
 • 8. PATALOJİ ANATOMİYASI Nadir hallarda rast gəlinən ölüm hadisələri zamanı mədə və nazik bağırsaq selikli qişalarında hiperemiya, bəzən isə epitelin qopması qeyd edilir. Digər üzvlərdə müxtəlif dərəcələrdən olan , intoksikasiya və hemodinamik pozğunluqlar nəticəsində inkişaf edən distrofik dəyişikliklər aşkar edilir.
 • 9. KLİNİKASI Inkubasion dövr 30 dəq-dən 24 saata qədər, çox vaxt 2-6 saat davam edir. Xəstəlik kəskin başlayır. Mədə bulanması meydana çıxır və tezliklə qusma qoşulur. Qusma nadir hallarda bir dəfə olur. Çox vaxt təkrarlanır, bəzən inadlı, qarşısıalınmaz, əzabverici, üzücü olur. Qusma ilə demək olar ki, eyni zamandaishal da başlanır.
 • 10. • Defekasiya tezləşir, gündə 1 dəfədən 10-15 dəfəyə çata bilir. Nəcis çox sulu, duru olub, enteritik xarakter daşıyır. Selik, qan olmur. Xəstələrin bəzilərində epi- və mezaqastrumda tutmaşəkilli ağrılar olur.
 • 11. • Qısa müddətli hərarət yüksəlməsi də qeyd edilir. Xəstələrdə mədə-bağırsaq simptomları ilə yanaşı intoksikasiya- üşütmə, hərarətin yüksəlməsi, mülayim baş ağrıları, zəiflik, halsızlıq müşahidə edilir. Hərarətin maksimuma-38-39° C-ə çatması xəstəliyin ilk saatlarda olur və 12-24 saatdan sonra normaya enir.
 • 12. • Obyektiv olaraq xəstənin rəngi avazımış, bəzən sianozlaşmış, ətraflarda soyuma qeyd edilir. Dil bozumtul –ağ ərplə örtülür. Qarın palpasiyada yumşaq, epiqastral nahiyədə, az hallarda göbəkətrafında ağrılar olur.
 • 13. • Ürək-damar sistemində də dəyişikliklər bradikardiya (qızdırma olarsa taxikardiya), hipotoniya qeyd olunur. Tonlar karlaşır, zirvədə sistolik küy eşidilir.
 • 14. • Bəzi hallarda huşun itməsi, qısamüddətli kollaptoidal vəziyyət inkişaf edir. Dəfələrlə təkrarlanan qusma və ishal olarsa, dehidratasiya, demielinizasiya və asidoz əlamətləri meydana çıxır. Dəri turqorunun enməsi, diurezin azalması, ətraf əzələlərdə qıcolmalar inkişaf edir.
 • 15. • Bəzi xəstələrdə qaraciyər, dalaq böyüyür. Hemoqrammada neytrofilli leykositoz, EÇS-in bir qədər yüksəlməsi olur. Xəstəlik əsasən 1-3 gün davam edir.
 • 16. • Cl.perfiringes-in patogenezində ifraz etdiyi αvə β-toksinlər daha çox əhəmiyyət kəsb edirlər. Selikli qişanı zədələyərək sorulma prosesi pozur, qana keçərək daxili orqanlara yayılırlar, onların hüceyrə mitoxondrilərini zədələyirlər. Damar divarını da zədələyib hemorragik əlamətlərə sabəb olurlar. Qastrit, qastroenterit əlamətləri üstün olan yüngül formayla yanaşı, nekrotik enterit, anaerob sepsisin inkişafı olan ağır fomalar da olur. Əsasən göbəkətrafında ağrılar, ümumi zəiflik olur. Defekasiya gündə 20 dəfəyədək artır. Düyü həlimini xatırladır.qarında güclü ağrılar, mədə bulanması, qusma, qanlı ishal qey edilir. Dehidratasiya, hipovolemik şokdan başqa, KBÇ, İTŞ da inkişaf edə bilər.
 • 17. • CL.difficile-nin törətdiyi xəstəlik- psevdomembranoz kolit- ağır diareya, hipovolemik şok, yoğun bağırsağın toksiki genişlənməsi, kor bağırsağn perforasiyası, trombohemorragik sindromlarla xarakterizə olunur. Xəstəliyin başlağıcında aparıcı rolu A toksini oynayır. Onun təsirindən bağırsaqda qansızmalar və maye ifrazının artması baş verir. B toksin isə sitopatik effektə malikdir. Toksinlərin birgə təsiri hüceyrə membranın zədələnməsinə, mikrosirkulyasiya və zülal sintezinin pozulmasına səbəb olur. Çoxsulu, yaşıla çalan, kəskin çürüntü iyi verən, qan qarışıq ishal yaranır. Qarında şiddətli, tutmaşəkilli ağrılar olur.
 • 18. • C tipindən olan klostridilər nekrotik enteritin törədiciləri hesab olunurlar. Xəstəliyin inkişaf etməsində qidalanmanın pis olması (zülal çatışmazlığı) və həzm sistemi fermentləri fəallığının zəifləməsi müəyyən rol oynayır. Xəstəlik qarında güclü tutmaşəkilli ağrılarla başlayır. Mədə bulanması, qanlı ishal olur. İTŞ, peritonit baş verə bilər. Letallıq 40 %-ə çatır.
 • 19. • Ərzağa düşən proteylər sürətlə artıb çoxalsalarda onların orqanaleptik xüsusiyyətlərini dəyişmirlər. Zülalları parçalamırlar. Ərzaqlarda orqanaleptik dəyişikliklərin olması onlara proteylərlə birgə digər sporlu çürümə bakteriyalarının da düşməsini göstərir. Xəstəlik 2-24 saat davam edən inkubasion dövrdən sonra kəskin başlanır. Hərarət ağırlığından asılı olaraq normal, subfebril vəya yüksək ola bilər. Ağrılar çox vaxt epiqastral nahiyədə, bəzən isə qarına yayılmış olur. Xəstədə mədə bulanması, təkrari qusmalar, çoxlu, üfunətli, gündə 1-2 dəfəfən 10- 15 dəfəyədək olan ishal olur. Xəstələrin bir qismində ishal ət suyunu xatırladır. Tenezmlər, yalançı çağırışlar olmur. Dili nəm, ərpli olur, qarın bir qədər köp, palpasiyada yumşaq olur. Ağır hallarda kollaptoidal vəziyyət ola bilər. Rəng avazıyır, sianoz, ətrafların soyuması, ürək tonlarının karlaşması, nəbzin sapvari olması, qan təzyiqinin düşməsi olur.
 • 20. • Stafilokok mənşəli QTİ- enterotoksinlər ifraz edəbilən ştamlar tərəfindən törədilir. Xəstəlik mənbəyi xəstə insan və heyvanlar hesab edilir. Ərzaq məhsullarının xarici görünüşündə, iyində, dadında heç bir dəyişiklik olmur. Qızdırma, qaynatma toksinlərin yüksək davamlılığına görə toksikoinfeksiyanın qarşısını almır. Inkubasion dövr 30 dəq-dən 6 saatadək olur. Qarında tutmaşəkilli kəskin, kəsici ağrılar olur. Tezliklə mədə bulanmsı, qusma qoşulur. Temperatur normal və ya subfebril olur. Bəzən 38-39°C-dək arta bilər. Xəstəlik getdikcə artan zəiflik, rəngin avazıması, ətrafların soyuması, qan təzyiqinin düşməsi xarakterikdir. Bununla belə ağır gedişlərdə belə xəstəliyin ilk gününün axırlarında yaxşılaşma və sağalma baş verir. Bəzən 2-3 gün müddətində yüngül zəiflik qalır.
 • 21. AĞIRLAŞMALARI QTİ-nin ağırlşmalarına nadir hallarda rast gəlinir. Bununla belə dehidratasion şok, elektrolit mübadiləsində olan pozğunluqlarla (hipokalemiya) əlaqədar kəskin ürək –damar çatışmazlığını göatərmək olar. Digər ağırlaşmalar (septik xarakterli, nekrotik enterit və s.) çox nadir hallarda qeyd edilir və adətən xəsətnin xəstəlikdən öncəki vəziyyəti ilə əlaqədar olur.
 • 22. DİAQNOZU QTİ-nin diaqnostikasında klinik-epidemioloji məlumatların mühim əhəmiyyəti vardır: a) xəstəliyin kəskin başlanması və klinik əlamətlərin içərisində qastrit və qastroenterit əlamətlərinin aparıcı olması; b) Bədən temperaturunun normal və ya subfebril olması, yüksək temperaturun tək-tək, az xəstədə qeyd edilməsi və qısa müddətli olması; c) Inkubasion dövrün qısa olması və xəstələrin qısa müddətdə, çox vaxt bir günə sağalması; d) Qrup halında xəstələnmə və xəstələrin hamısının eyni qidadan istifadə etməsi; e) Xəstəliyin partlayış xarakteri daşıması, bir neçə saat ərzində eyni qidadan istifadə edənlərin hamısının xəstələnməsi kimi məlumatlar diqqətlə araşdırılmalıdır.
 • 23. Xəstəliyin laborator diaqnostikasında bakterioloji üsul əsas yer tutur. Pataloji material kimi qusuntu kütləsi, mədə yuyuntusu, nəcis, istifadə olunmuş qida qalıqları götürülür. Cl.Difficile törətdiyi QTİ-da instrumental müayinələrdən – rektomanoskopiya və fibromanoskopiyadan da istifadə etmək olar. Belə ki, RRS zamanı selikli qişanın kövrəkliyi, tez zədələnməsi, hiperemiyalı, ödemli olması aşkar edilir. Selikli qişada dənəvərlik, hemorragiyalar, psevdomembranlar və bağırsağın hərəki funksiyasının yüksəlməsi qeyd edilir.
 • 24. DİFFERENSİAL DİAQNOZU QTİ-nin bir sıra kəskin bağırsaq infeksiyaları (vəba, salmonelloz, dizenteriya, NAQ infeksiya, virus diareyaları, botulizm vəs.), mədə-bağırsaq sisteminin xroniki xəstəliklərinin kəskinləşməsi, qarın üzvlərinin cərrahi xəstəlikləri (kəskin appendisit), ginekoloji patologiyalar, MSS xəstəlikləri (menengit, subaraxnoidal qansızma ), hipertonik krizlər, miokardın infarktı, ağır metal duzları, fosfor üzvi birləşmələri, zəhərli göbələklərlə və digər mənşəli qida zəhərlənmələri ilə, eyni zamanda müxtəlif etiologiyalı QTİ-nı bir-birindən də differensiasiya etmək lazım gəlir.