Publicidad

מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב

28 de May de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב

  1. ‫עופר‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ :‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מיקום‬ :‫תלמידים‬ ‫מספר‬340 ‫למידה‬ ‫המאפשר‬ ‫הקהילה‬ ‫בלב‬ ‫הדקל‬ ‫בי"ס‬ .‫ומעצימה‬ ‫חווייתית‬ ‫המותאם‬ ‫–רגשי‬ ‫לימודי‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬ ‫ביה"ס‬ .‫התלמידים‬ ‫למגוון‬
  2. ‫חגיגי‬ ‫פתיחה‬ ‫אירוע‬ – ‫ראשון‬ ‫שלב‬ ‫תלמידים‬ .‫הקריאה‬ ‫וטיפוח‬ ‫עידוד‬ ‫לשם‬ ‫רבות‬ ‫פעילויות‬ ‫נעשות‬ ,"‫"הדקל‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ."‫הספרים‬ ‫"בעקבות‬ ‫ומציירים‬ ‫מספרים‬ ,‫ממליצים‬ ,‫קוראים‬ .‫ביותר‬ ‫מרשימה‬ ‫חוויתית‬ ‫פעילות‬ ‫יוצר‬ ,‫המורים‬ ‫צוות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ .‫הספרים‬ ‫בקריאת‬ "‫"לצעוד‬ ‫התחלנו‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫ספרי‬ ‫קבלת‬ ‫עם‬ , ‫תשע"ה‬ ‫השנה‬ , , "‫מחייה‬ ‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫אליעזר‬ ‫של‬ ‫הולדתו‬ ‫יום‬ ‫בטבת‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫בתאריך‬ ‫בחרתי‬ ‫השפה‬ ." "‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫ל‬ ‫כפתיחה‬ ‫העברית‬ ‫דקלמו‬ ,‫שרו‬ ‫התלמידים‬ ,‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫אליעזר‬ ‫חיי‬ ‫קורות‬ ‫את‬ ‫הצגנו‬ ‫מרשים‬ ‫בטקס‬ ‫"יריית‬ ‫היווה‬ ‫הטקס‬ .‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫המצעד‬ ‫ספרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫והציגו‬ .‫לדרך‬ ‫המצעד‬ ‫ליציאת‬ "‫פתיחה‬
  3. ‫בספרייה‬ ‫פעילויות‬ – ‫שני‬ ‫שלב‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מעורר‬ ,‫המילים‬ ‫אוצר‬ ‫את‬ ‫מעשיר‬ ‫הספר‬ ,‫השפה‬ ‫לטיפוח‬ ‫רבות‬ ‫תורם‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫ההמלצות‬ ‫את‬ ,‫לספרים‬ ‫המלצות‬ ‫כתיבת‬ ,‫מרובה‬ ‫קריאה‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫הדגש‬ ‫ולכן‬ ‫רגשות‬ . ‫מסודרים‬ ‫בקלסרים‬ ‫התלמידים‬ ‫שומרים‬ ‫העבודות‬ ‫וכל‬ ‫עד‬ ‫חיקויים‬ ‫מספר‬ ‫כתבו‬ , ‫ספרונים‬ ‫כתיבת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫עברו‬ ‫התלמידים‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ , ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫לתחרות‬ ‫נבחר‬ ‫מהם‬ ‫שאחד‬ ‫קשיח‬ ‫ספרון‬ ‫כתבו‬ ‫בו‬ ‫התהליך‬ ‫לסיום‬ .‫המשחק‬ ‫בהוראות‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ‫משחקים‬ ‫בהכנת‬ ‫עסקו‬ ‫התלמידים‬ ‫היוצרת‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫התקיים‬ ‫מרץ‬ ‫בחודש‬ .‫מקוונים‬ ‫בימים‬ ‫השתתפנו‬ ,‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫והמקהלה‬ ‫שיריה‬ ‫את‬ ‫למדו‬ ,‫חייה‬ ‫קורות‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ‫התלמידים‬ ,‫רוז‬ ‫אליגון‬ ‫תלמה‬ .‫המפגש‬ ‫בזמן‬ ‫שיריה‬ ‫את‬ ‫שרה‬ ‫קורות‬ ‫את‬ ‫למדו‬ ‫התלמידים‬ ,‫לבנה‬ ‫חנה‬ ‫הסופרת‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫התקיים‬ ‫מאי‬ ‫בחודש‬ ‫שמים‬ ‫"מתחת‬ ‫בספרה‬ ‫המפגש‬ ‫לקראת‬ ‫התמקדנו‬ ‫כאשר‬ , ‫ספריה‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ,‫חייה‬ "‫הספרים‬ ‫מצעד‬ "‫ב‬ ‫המשתתף‬ "‫כוכבים‬ ‫זרועי‬
  4. ‫התהליך‬ ‫סיום‬ – ‫שלישי‬ ‫שלב‬ .‫המחנכות‬ ‫של‬ ‫ופעיל‬ ‫מלא‬ ‫בשיתוף‬ ‫הכתות‬ ‫בין‬ ‫השנה‬ ‫התחלקו‬ ‫הפעילויות‬ '‫א‬ ‫כתות‬‫מיכאל‬ ‫מאת‬ "‫הענקית‬ ‫והדלעת‬ ‫"יונתן‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫והציגו‬ ‫קולית‬ ‫קריאה‬ ‫קראו‬ ."‫הספרים‬ ‫,"מצעד‬ ‫לתחרות‬ ‫שלחנו‬ ‫הסרטונים‬ ‫את‬ . ‫אבס‬ '‫ב‬ ‫כתות‬‫השיא‬ ‫עבודת‬ ‫כאשר‬ ‫יצירתי‬ ‫חיקוי‬ ‫כתיבת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫המחנכת‬ ‫בעזרת‬ ‫עברו‬ ‫שלחנו‬ ‫קשיח‬ ‫ספרון‬ ‫התוצר‬ ‫את‬ .‫סופר‬ ‫גלעד‬ ‫מאת‬ "‫"שפן‬ ‫לספר‬ ‫יצירתי‬ ‫חיקוי‬ ‫הייתה‬ .‫לתחרות‬  '‫ג‬ ‫כתות‬‫כתיבת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תוך‬ ,‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫ספרים‬ ‫בעקבות‬ ‫משחקים‬ ‫הכינו‬ .‫לאומנות‬ ‫המורה‬ ‫בשיתוף‬ ‫נערכה‬ ‫הפעילות‬ .‫מדויקות‬ ‫הוראות‬ '  ‫ד‬ ‫כתות‬‫למדעים‬ ‫המורות‬ ‫בשיתוף‬ ‫חשמלי‬ ‫משחק‬ ‫ביניהם‬ ,‫משחקים‬ ‫הכינו‬ .‫ולאומנות‬  '‫ה‬ ‫כתות‬.‫המצעד‬ ‫לספרי‬ ‫יצירתי‬ ‫כחיקוי‬ ,‫קשיח‬ ‫ספרון‬ ‫בהנחייתי‬ ‫הכינו‬
  5. ‫הבחירות‬ ‫יום‬ – ‫ואחרון‬ ‫רביעי‬ ‫שלב‬ ‫פרסמו‬ ‫התלמידים‬ ,‫הבחירות‬ ‫יום‬ ‫לפני‬ ‫שבוע‬ ‫עם‬ ‫יצאו‬ ,‫ספרים‬ ‫בחירת‬ ‫לעידוד‬ ‫כרזות‬ ‫ולעודד‬ ‫להלהיב‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫לחצר‬ ‫הכרזות‬ ‫הייתה‬ ‫האווירה‬ .‫בבחירות‬ ‫להשתתף‬ .‫ססגוני‬ ‫הפנינג‬ ‫התלמידים‬ ,‫במיוחד‬ ‫חגיגי‬ ‫יום‬ ‫היה‬ ‫הבחירות‬ ‫יום‬ ,‫לבנות‬ ‫בחולצות‬ ‫להגיע‬ ‫התבקשו‬ ‫קלפי‬ ‫הנחתי‬ ‫ובמרכזה‬ ‫קושטה‬ ‫הספרייה‬ . ‫מקושט‬ ‫את‬ ‫מסודר‬ ‫באופן‬ ‫להוריד‬ ‫דאגו‬ ‫הספרייה‬ ‫נאמני‬ ‫ההצבעה‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ .‫הכתות‬ ‫תלמידי‬ .‫התוצאות‬ ‫והוצגו‬ ‫ספירה‬ ‫נערכה‬  
Publicidad