สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค1

สรุ ปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

                       งานวิจัยทีเลือกใช้ เป็ นกรณีศึกษา

            พฤติกรรมการซือสิ นค้ าแฟชั นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
               PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING MEN FOR
           FASHIONABLE PRODUCTS IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS


         การวิจยเรื องพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์
            ั                   ้
     เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
                           ้
     ประชากรศาสตร์ กบคุณลักษณะของสิ นค้า เหตุผลในการซื อสิ นค้าและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน
               ั
     นอกจากนียังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสิ นค้ากับเหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการวิจยพบว่า
                                                  ั
     ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า เหตุผลในการซื อและพฤติกรรมการ
                            ั
     ซือ คุณลักษณะของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน
                          ั

     บทนํา
           การทําตลาดของสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันในอดีตนักการตลาดจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายที
     เป็ นผูหญิงมากกว่าผูชายเนื องจากผูหญิงมีพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันทีมากกว่าผูชาย ซึ งในปั จจุบน
         ้       ้       ้                      ้        ั
     พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของเพศชายเริ มเปลียนแปลงไปโดยมีการซื อสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันมากขึน
     และนํามาสู่ กระแสของผูชายแบบ Metrosexual ซึ งเป็ นผูบริ โภคในฝันของนักการตลาด ผูชายแบบ
                   ้               ้                ้
     Metrosexual จะใส่ ใจรู ปลักษณ์ของตัวเองเป็ นพิเศษ และไม่เสี ยดายเงินทองทีลงทุนไปกับเสื อผ้ายีห้อดัง
     หรื อเครื องบํารุ งผิวราคาแพง (มาร์ เก็ตเธี ยร์ ,2552)
          พฤติกรรมการซื อสิ นค้าของผูหญิงและผูชายแตกต่างกัน ผูหญิงเกือบทังหมดมีรายการสิ นค้าทีต้องซื อ
                         ้       ้     ้
     แต่ผชายประมาณ 1 ใน 4 เท่านันทีมีรายการสิ นค้าพฤติกรรมการซื อสิ นค้าของผูชายจะไม่ชอบถามว่าของที
        ู้                                    ้
     ต้องการอยูตรงไหน จะดูสินค้าในชันวางน้อยมากส่ วนใหญ่จะไม่สนใจมองสิ นค้าทีเขาไม่ตงใจซื อ ผูชาย
            ่                                       ั   ้
     ส่ วนใหญ่ถาไม่สามารถหาแผนกทีต้องการ เขาจะวนอยูประมาณ 1-2 รอบ จากนันก็ลมเลิกความตังใจ และ
             ้                    ่              ้
     เดินออกจากร้านไปโดยไม่ยอมขอความช่วยเหลือ และทีสําคัญ
     ผูชายซื อของง่ายกว่าผูหญิง ผูชายทีหยิบเสื อผ้าไปทดลองร้อยละ 65 ตัดสิ นใจซื อ แต่ผหญิงทีซื อมีเพียงร้อย
       ้           ้   ้                           ู้
     ละ 25ของทังหมดทีทดลองใส่ แสดงให้เห็นว่าการทดลองใส่ สาหรับผูชายกับผูหญิงมีความหมายแตกต่างกัน
                                    ํ   ้    ้
     สําหรับผูหญิงแล้วการทดลองก็คือหนึงในกระบวนการตัดสิ นใจ ส่ วนผูชายการทดลองมีความหมายคือ
           ้                             ้
     กําลังจะซื อ ถ้าไม่ซือเหตุผลส่ วนใหญ่เพราะใส่ ไม่เหมือนกับผูหญิงถึงแม้จะใส่ ได้พอดีดงนันจึงเป็ นเหตุผล
                                   ้              ัCreated with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
หนึงทีทําให้สนใจทีจะทําการวิจยเพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขต
                     ั                      ้
     กรุ งเทพมหานครเพือเป็ นประโยชน์กบภาคธุ รกิจในการจัดทําแผนการตลาดหรื อกิจกรรมทางการตลาดที
                         ั
     เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูชายวัยทํางาน (จากงานวิจยของ Paco Underhill)
                           ้            ั
     วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
     1. เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
                             ้
     2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน
                                     ั
     3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลใน
                                      ั
     การซื อสิ นค้า
     4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสิ นค้ากับเหตุผลในการซื อสิ นค้า
     สมมติฐานงานวิจัย
     1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ) ของผูชายวัยทํางาน
                                            ้
     มีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน
              ั
     2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ) ของผูชายวัยทํางาน้
     มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อสิ นค้า
               ั
     3. คุณลักษณะของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อสิ นค้า
                          ั
     ขอบเขตของการวิจัย
     - ด้านประชากรศาสาสตร์ ศึกษาผูชายวัยทํางานอายุระหว่าง 20-49 ปี เนื องจากเป็ นช่วงอายุทีมีความพร้อม
                       ้
     ทางด้านการเงินและสามารถตัดสิ นใจซื อสิ นค้าได้อย่างอิสระ รวมทังมีแนวโน้มว่าเป็ นผูบริ โภคสิ นค้าแฟชัน
                                               ้
     ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานทังภาครัฐและเอกชน รวมทังลูกจ้างและเจ้าของธุ รกิจ
     ต่างๆระดับสู ง
     - ด้านเนือหา ศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางาน คุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลใน
                                ้
     การซื อสิ นค้าของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
                ้
     - ด้านระยะเวลา ช่วงเวลาทําวิจยระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552
                    ั
     วิธีการ
         ประชากรในการศึกษาวิจยครังนี คือผูชายวัยทํางานทีมีอายุระหว่าง 20-49 ปี เหตุผลทีเลือกผูชายวัย
                      ั      ้                        ้
     ทํางานในช่วงอายุนี เพราะเป็ นช่วงอายุทีมีความพร้อมทางด้านการเงินและสามารถตัดสิ นใจซื อสิ นค้าได้
     อย่างอิสระรวมทังมีแนวโน้มว่าเป็ นผูบริ โภคสิ นค้าจําพวกเสื อผ้าและเครื องประดับในระดับสู ง ดังนันผูวจย
                        ้                              ้ิั
     ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างขันตําไว้เป็ นจํานวน 400 คน และใช้วธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-
        ํ                          ิ
     Stage Sampling)
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
ขันตอนที 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ผูวจยได้ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
                                        ้ิั  ํ
     เจาะจง โดยเลือกเขตทีดินประเภทพาณิ ชยกรรม เนืองจากเป็ นบริ เวณทีมีคนวัยทํางานหนาแน่นมากกว่า
     บริ เวณอืนซึ งช่วยให้การเก็บข้อมูลสามารถทําได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากทีสุ ด โดยเขตทีดินบริ เวณดังกล่าวมี
     จํานวน 16 เขต ดังนี 1) เขตสัมพันธวงศ์ 2) เขตปทุมวัน 3) เขตราชเทวี 4) เขตบางรัก 5) เขตพญาไท 6) เขต
     สาธร 7) เขตจตุจกร 8) เขตคลองสาน 9) เขตคลองเตย 10) เขตธนบุรี 11) เขตลาดพร้าว 12) เขตบางกะปิ
               ั
     13) เขตบางเขน 14) เขตห้วงขวาง 15) เขตพระโขนง 16) เขตป้ อมปราบศัตรู พาย       ่
     ขันตอนที 2 การสุ่ มตัวอย่างแบบกําหนดจํานวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ผูวจยได้กาหนดจํานวน
                                             ้ิั ํ
     ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของแต่ละเขตเป็ นจํานวนเท่ากัน คือ เขตละ 25 คน ทังนีเพือให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
     กระจายอยูในแต่ละเขตเท่าๆ กัน
           ่
     ขันตอนที 3 การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) ทําการเก็บข้อมูลในแหล่งธุ รกิจและ
     ชุมชนทีคาดว่าจะพบประชากรกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละเขต เช่น อาคารสํานักงานย่านธุ รกิจ ศูนย์รวมร้านขาย
     สิ นค้าแฟชัน เป็ นต้น
     ผลการวิจัย
          1. ลักษณะทางประชากร อายุของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูระหว่าง 25-29 ปี สถานภาพโสด
                                         ่
     การศึกษา
     ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทระดับปฏิบติการ รายได้ต่อเดือนคือ 10,001-20,000
                                 ั      ั
     บาท
          2. ข้ อมูลเกียวกับลักษณะของสิ นค้ าและเหตุผลในการซือสิ นค้ าแฟชั น พบว่า ผูชายวัยทํางาน ให้
                                                ้
     ความสําคัญในเรื องของคุณภาพของสิ นค้า และซื อสิ นค้าแฟชันเมือต้องการใช้งาน มีพฤติกรรมการซื อแบบ
     ไม่ยึดติดกับตราสิ นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื อได้หมด ให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของสื อโทรทัศน์ และ
     ซือสิ นค้าแฟชันทีซื อคือเสื อผ้ามากทีสุ ด ค่าใช้จายในการซื อสิ นค้าแฟชันแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 1,001 -2,000
                                ่
     บาท
     การวิเคราะห์ สมมติฐาน
     สมมติฐานที 1
           ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้า
                              ้               ั
     แฟชัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ดานการศึกษา สถานภาพ มี ้
     ความสัมพันธ์กบ พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางาน อย่างมีนยสําคัญ
              ั                    ้          ั
     สมมติฐานที 2
            ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า และ
                               ้               ั
     เหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการวิจยพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าเพียงปั จจัยเดียว คือ
                      ั                ั
     คุณภาพของสิ นค้า อย่างมีนยสําคัญ และ อายุมีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อเพียงปั จจัยเดียว คือการซื อ
                    ั                 ั
     ตามกลุ่มเพือน อย่างมีนยสําคัญ การศึกษา มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อ
                  ั                 ั


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
สิ นค้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า ด้านสไตล์และ
                                      ั
     รู ปแบบ สี สันแฟชัน และความคงทน อย่างมีนยสําคัญ และ การศึกษามีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อ
                             ั                 ั
     สิ นค้า ด้านการซื อเมือมีการลดราคา และการซื อเนื องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลต่างๆ อย่างมีนยสําคัญ
                                                  ั
     อาชีพ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
                   ั
     อาชีพมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าเพียงปั จจัยเดียว คือตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ อย่างมี
                  ั
     นัยสําคัญ และอาชีพมีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อด้าน การซื อเมือมีการลดราคา การซื อเมือต้องการใช้
                        ั
     งาน และการซื อเนื องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลต่างๆ อย่างมีนยสําคัญ รายได้ มีความสัมพันธ์กบ
                                     ั              ั
     คุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อสิ นค้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบ     ั
     คุณลักษณะของสิ นค้าเพียงปั จจัยเดียว คือตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ อย่างมีนยสําคัญ และรายได้ไม่มี
                                          ั
     ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื อ อย่างมีนยสําคัญ สถานภาพมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและ
                           ั                ั
     เหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า
                                             ั
     ด้าน ความพอดี คุณภาพของสิ นค้า และการดูแลรักษา อย่างมีนยสําคัญและ สถานภาพมีความสัมพันธ์กบ
                                    ั                  ั
     เหตุผลในการซื อเพียงปั จจัยเดียว คือการซื อตามกลุ่มเพือน อย่างมีนยสําคัญ
                                       ั
     สมมติฐานที 3
           คุณลักษณะของสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน
                               ั
     พบว่า คุณลักษณะของสิ นค้าด้านความพอดีมีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อสิ นค้า อย่างมีนยสําคัญ
                                   ั              ั
           การศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครมีการอภิ
                                 ้
     ปลายผลงานวิจยไว้ดงนี
             ั ั
             การพิจาณาคุณลักษณะของสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางาน ให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของ
                                  ้
     คุณภาพของสิ นค้า
             เหตุผลในการซื อสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของซื อเมือ
                              ้
     ต้องการใช้งานซึ งสอดคล้องกับ : Assael & Zinkhan (1998) กล่าวว่า กลยุทธ์ลกษณะร่ วม (Conjunctive
                                           ั
     Strategy) เป็ นกลยุทธ์การประเมินทีมีการกําหนดมาตรฐานขันตําของลักษณะของตราสิ นค้าทีสามารถ
     ยอมรับได้ ตราสิ นค้าใดทีมีค่ามากกว่าทีกําหนดก็จะได้รับการพิจารณาเป็ นทางเลือกต่อไป
     พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของความไม่ยึดติดกับตรา
                      ้
     สิ นค้าหรื อร้านค้า ถ้าถูกใจซือได้หมดซึ งสอดคล้องกับ : Mowen & Minor (2001) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื อ
     ของผูบริ โภคไม่จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล หรื อเกิดจากความต้องการแสวงหา
         ้      ํ
     ประสบการณ์ใหม่ๆ แต่การซื ออาจเกิดจากผูบริ โภคได้รับอิทธิ พลมาจากสิ งแวดล้อมภายนอกซึ งส่ งผลให้เกิด
                            ้
     การซื อ เช่น การส่ งเสริ มการขาย บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม หรื อสิ งแวดล้อมทางกายภาพ
             สถานทีซื อสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื อง
                          ้
     ของร้านแผงลอยในตลาดนัด ซึ งขัดแย้งกับ Leung &Taylor (2002) ทีพบว่าส่ วนสถานทีในการซื อสิ นค้าของ
     คนอายุ 20-49 ปี ในประเทศฮ่องกง มักเลือกซื อสิ นค้าในร้านทีมีบรรยากาศดี มีการตกแต่งทีสวยงาม สะอาด


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
กว้างขวาง และต้องมีการบริ การทีดี ซึ งจากการวิจยพบว่าผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ได้ให้
                              ั    ้
     ความสําคัญกับเรื องบรรยากาศและการตกแต่ง แต่จะให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายใจการทีซื อสิ นค้า
     เป็ นหลัก กล่าวคือใกล้ทีไหนก็ซือทีนัน
             การเลือกสื อในการติดตามข้อมูลข่าวสารของแฟชัน พบว่า ผูชายวัยทํางานให้
                                             ้
     ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของสื อโทรทัศน์ ซึ งสอดคล้องกับ นทีรัย เกรียงชั ยพร (2543) ทีศึกษาเรื อง
     รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูชายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูชายวัยทํางานเลือกเปิ ดรับสื อโทรทัศน์มาก
                    ้                   ้
     ทีสุ ดรองลงมาคือสื อหนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิตยสาร และอินเทอร์ เน็ตตามลําดับความถีในการซื อ
     สิ นค้าประเภทต่างๆ
      ผูชายวัยทํางานมีความถีในการซื อเสื อผ้า มากทีสุ ด ซึ งสอดคล้องกับ นทีรย เกรี ยงชัยพร (2543)
       ้                                   ั
     ทีศึกษาเรื องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูชายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูชายวัยทํางานมีอตราการ
                          ้                     ้      ั
     บริ โภคสิ นค้าในหมวดหมู่ของเครื องแต่งกาย ประเภทของเสื อผ้ามากทีสุ ด รองลงมาคือ รองเท้า ถุงเท้า
     กางเกง ตามลําดับ
     การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐาน
          ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า เหตุผล
                           ้                ั
     ในการซื อและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน
     บทสรุ ป
          การทําตลาดของสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันในอดีตนักการตลาดจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายที
     เป็ นผูหญิงมากกว่าผูชาย เนื องจากผูหญิงมีพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันทีมากกว่าผูชาย ซึ งในปั จจุบน
         ้       ้       ้                         ้       ั
     พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของเพศชายเริ มเปลียนแปลงไป โดยมีการซื อสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันมากขึน
     ดังผลการวิจยทีได้ศึกษามาจะพบว่าผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครให้ความสําคัญกับสิ นค้าแฟชัน
             ั           ้
     ดังนันการพัฒนาตลาดหรื อขยายตลาดไปยังกลุ่มผูชายวัยทํางานเป็ นสิ งทีธุ รกิจสามารถทําได้ โดยสิ งทีธุ รกิจ
                               ้
     ต้องสนใจคือ เหตุผลและพฤติกรรมการเลือกซื อสิ นค้าแฟชันของผูชาย โดยผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญใน
                                        ้      ้
     เรื องของการซื อเมือต้องการใช้งาน และให้ความสําคัญในเรื องของคุณภาพของสิ นค้าโดยไม่ยึดติดกับตรา
     สิ นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจจะซื อโดยทันที จากข้อมูลข้างต้นสิ งทีธุ รกิจต้องทําคือ การจัดการส่ งเสริ ม
     การตลาด เช่น การโฆษณาทีสื อให้เห็นถึงประโยชน์หลักของสิ นค้า (Core benefit) เช่น สิ นค้าสามารถ
     แก้ปัญหาให้ผบริ โภคได้ หรื อเรื องของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความประหยัด นอกจากการ
              ู้
     โฆษณาแล้วควรใช้ในเรื องของพนักงานขายเพราะผูชายถ้าเข้าไปลองสิ นค้าหรื อเดินดูสินค้าจะเกิดการซื อ
                                ้
     ตามมา ในจุดนีพนักงานขายจึงมีความสําคัญอย่างมาก ถ้าพนักงานขายได้รับการอบรมมาเป็ นอย่างดีโอกาส
     ทีจะขายสิ นค้าได้จะเพิมมากขึน โดยพนักงานขายควรบอกถึงประโยชน์ในการใช้งานและคุณภาพของสิ นค้า
     เพือให้ลูกค้ามีขอมูลไว้ใช้ในการตัดสิ นใจซื อแต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานขายให้คาแนะนําไม่ดีหรื อแสดง
               ้                                ํ
     กิริยาไม่เหมาะสม อาจทําให้โอกาสในการขายลดลงสิ งทีควรให้ความสําคัญต่อมาคือ การส่ งเสริ มการขาย
     ต้องชัดเจนตรงไปตรงมา อาจแสดงให้เห็นว่าถ้าซือสิ นค้าในช่วงเวลาทีจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายจะได้


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
ประโยชน์หรื อคุมค่ามากกว่าซื อในช่วงเวลาปกติอย่างไร เพราะผูชายวัยทํางานตัดสิ นใจซื อด้วยเหตุผล
              ้                        ้
     มากกว่าอารมณ์ จากผลการศึกษาสิ งทีน่าเป็ นห่วงคือ ผูชายวัยทํางานไม่ยึดติดกับตราสิ นค้าหรื อร้านค้า ดังนัน
                                 ้
     ความมันใจของบรรดาธุ รกิจสิ นค้าแฟชันในเรื องของชือเสี ยงทีมีมานานหรื อเป็ นตราสิ นค้าระดับโลกอาจใช้
     ไม่ได้ผลกับผูชายวัยทํางาน สิ งทีธุ รกิจสิ นค้าแฟชันทําได้คือ การสื อสารในเรื องของคุณภาพของสิ นค้า
            ้
     วัตถุดิบ ความคุมค่ากับเงินทีเสี ยไป การทําตลาดสิ นค้าแฟชันโดยเจาะกลุ่มเป้ าหมายผูชายวัยทํางานเป็ นสิ งที
             ้                                  ้
     ท้าทายความสามารถของนักการตลาด
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
เอกสารอ้ างอิง

            พฤติกรรมการซือสิ นค้ าแฟชั นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
               PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING MEN FOR
          FASHIONABLE PRODUCTS IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS
                       วราภรณ์ ลิมเปรมวัฒนา 1
                        จิรวุฒิ หลอมประโคน 2
        1อาจารย์ ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: dafish-morent@hotmail.com
       2อาจารย์ ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: chirawut_taetae@hotmail.com
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
สมาชิก
        1.นายพัฒนพงษ์    อินทอง     รหัสนิสิต 54010911072 MK-SMART54
        2.นายเดชาธร     สิ นประสงค์  รหัสนิสิต 54010911071 MK-SMART54
        3.นายธีรพงค์    ขาวจันทร์   รหัสนิสิต 54010911077 MK541
        4.นายวิษณุ     ไชยมณี     รหัสนิสิต 54010911134 MK541
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Recomendados

5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5) por
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)
5การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน(week5)DrWilaiporn Rittikoop
19K vistas52 diapositivas
แบบฝึกหัดารอ่านชื่อแอลเคน แอลีน อแลไคน์ por
แบบฝึกหัดารอ่านชื่อแอลเคน แอลีน อแลไคน์แบบฝึกหัดารอ่านชื่อแอลเคน แอลีน อแลไคน์
แบบฝึกหัดารอ่านชื่อแอลเคน แอลีน อแลไคน์Maruko Supertinger
50.6K vistas8 diapositivas
Key Performance Indicator por
Key Performance IndicatorKey Performance Indicator
Key Performance IndicatorNukool Thanuanram
5K vistas27 diapositivas
ชุดการสอนที่ 9 การรักษาดุลยภาพด้วยฮอร์โมน por
ชุดการสอนที่ 9 การรักษาดุลยภาพด้วยฮอร์โมนชุดการสอนที่ 9 การรักษาดุลยภาพด้วยฮอร์โมน
ชุดการสอนที่ 9 การรักษาดุลยภาพด้วยฮอร์โมนวิเชียร กีรติศักดิ์กุล
9.3K vistas44 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

การทำงานระบบประสาท por
การทำงานระบบประสาทการทำงานระบบประสาท
การทำงานระบบประสาทDew Thamita
56.9K vistas22 diapositivas
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี por
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีSophinyaDara
1.9K vistas30 diapositivas
Gene por
GeneGene
GeneOui Nuchanart
3.6K vistas176 diapositivas
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 por
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Sombom
43.2K vistas28 diapositivas
ข้อสอบ O net คณิตศาสตร์ (ประถม) por
ข้อสอบ O net คณิตศาสตร์ (ประถม)ข้อสอบ O net คณิตศาสตร์ (ประถม)
ข้อสอบ O net คณิตศาสตร์ (ประถม)นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
9.3K vistas44 diapositivas
รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์ por
รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์
รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์pitsanu duangkartok
571 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

การทำงานระบบประสาท por Dew Thamita
การทำงานระบบประสาทการทำงานระบบประสาท
การทำงานระบบประสาท
Dew Thamita56.9K vistas
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี por SophinyaDara
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
SophinyaDara1.9K vistas
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 por Sombom
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Sombom43.2K vistas
รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์ por pitsanu duangkartok
รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์
รังสีเอกซ์ (X ray) คุณสมบัติ และประโยชน์รังสีเอกซ์
pitsanu duangkartok571 vistas
การกำหนดหัวข้อและประเด็นปัญหาการวิจัย por DuangdenSandee
การกำหนดหัวข้อและประเด็นปัญหาการวิจัยการกำหนดหัวข้อและประเด็นปัญหาการวิจัย
การกำหนดหัวข้อและประเด็นปัญหาการวิจัย
DuangdenSandee5K vistas
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล por Suriya Phongsiang
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
Suriya Phongsiang17.4K vistas
คอมพลีเมนต์ por Aon Narinchoti
คอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์
คอมพลีเมนต์
Aon Narinchoti63.3K vistas
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat110.6K vistas
ตัวอย่างความเรียงเชิงวิชาการ por Hyings
ตัวอย่างความเรียงเชิงวิชาการตัวอย่างความเรียงเชิงวิชาการ
ตัวอย่างความเรียงเชิงวิชาการ
Hyings13.1K vistas
ค่าคงที่สมดุล (K) por Manchai
ค่าคงที่สมดุล (K)ค่าคงที่สมดุล (K)
ค่าคงที่สมดุล (K)
Manchai9.2K vistas
Balanced scorecard shabu noodle2 por Rungrat Panli
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
Rungrat Panli2.6K vistas
โจทย์ปัญหา por Aon Narinchoti
โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
Aon Narinchoti212.6K vistas
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน por thkitiya
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
thkitiya315.7K vistas
Powerpoint(football) por teinprakul
Powerpoint(football)Powerpoint(football)
Powerpoint(football)
teinprakul4.2K vistas
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม por อำนาจ ศรีทิม
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

Destacado

พฤติกรรมผู้บริโภค por
พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคWut Sookcharoen
55.1K vistas37 diapositivas
พฤติกรรมผู้บริโภค por
 พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคtumetr1
2.7K vistas30 diapositivas
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1 por
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1Dok-Dak R-Sasing
8.9K vistas13 diapositivas
รายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม por
รายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มรายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม
รายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มHappy Zaza
28.8K vistas15 diapositivas
พฤติกรรมผู้บริโภค por
พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคWut Sookcharoen
3.2K vistas17 diapositivas
Chapter5 por
Chapter5Chapter5
Chapter5Sorasak Tongon
17.6K vistas28 diapositivas

Destacado(16)

พฤติกรรมผู้บริโภค por Wut Sookcharoen
พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
Wut Sookcharoen55.1K vistas
พฤติกรรมผู้บริโภค por tumetr1
 พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
tumetr12.7K vistas
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1 por Dok-Dak R-Sasing
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1
Dok-Dak R-Sasing8.9K vistas
รายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม por Happy Zaza
รายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มรายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม
รายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม
Happy Zaza28.8K vistas
พฤติกรรมผู้บริโภค por Wut Sookcharoen
พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
Wut Sookcharoen3.2K vistas
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น por tumetr1
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
tumetr13K vistas
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค por Thitapha Ladpho
 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค
Thitapha Ladpho14.4K vistas
บทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาด por Ornkapat Bualom
บทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาดบทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาด
บทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาด
Ornkapat Bualom89.9K vistas
หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องอรรถประโยชน์ por Orawonya Wbac
หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องอรรถประโยชน์หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องอรรถประโยชน์
หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องอรรถประโยชน์
Orawonya Wbac46.8K vistas
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค por Ornkapat Bualom
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคบทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
Ornkapat Bualom117.4K vistas
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน por Jariya Jaiyot
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
Jariya Jaiyot12K vistas
การรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภค por Ratchadaporn Khwanpanya
การรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภคการรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภค
การรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภค
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M vistas
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการดื่มสุรา por Chatmongkon C-Za
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการดื่มสุราสรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการดื่มสุรา
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการดื่มสุรา
Chatmongkon C-Za23.2K vistas

Similar a สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค1

การบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา por
การบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภาการบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา
การบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภาUtai Sukviwatsirikul
4.5K vistas21 diapositivas
ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด por
 ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด
ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาดDrDanai Thienphut
2.7K vistas5 diapositivas
การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้... por
การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้...การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้...
การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้...NoppapadonTreewihit
29 vistas18 diapositivas
STP and Consumer Behavior (Consumer Behavior Class : Ch.2) por
STP and Consumer Behavior (Consumer Behavior Class : Ch.2)STP and Consumer Behavior (Consumer Behavior Class : Ch.2)
STP and Consumer Behavior (Consumer Behavior Class : Ch.2)Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
27.3K vistas43 diapositivas
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก por
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีกเรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีกarm_smiley
6.6K vistas25 diapositivas

Similar a สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค1(20)

การบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา por Utai Sukviwatsirikul
การบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภาการบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา
การบริหารส่วนประสมการค้าปลีก ของร้านค้าแบบดั้งเดิม โดย อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา
Utai Sukviwatsirikul4.5K vistas
ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด por DrDanai Thienphut
 ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด
ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด
DrDanai Thienphut2.7K vistas
การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้... por NoppapadonTreewihit
การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้...การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้...
การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด และรูปแบบกลยุทธ์การสร้...
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก por arm_smiley
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีกเรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
arm_smiley6.6K vistas
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ por Sutasinee Phu-on
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
Sutasinee Phu-on32.9K vistas
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก por supatra39
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีกเรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
supatra396.3K vistas
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก por supatra39
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีกเรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก
supatra399.8K vistas
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคการสื่อสารการตลาด por etcenterrbru
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคการสื่อสารการตลาดบทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคการสื่อสารการตลาด
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคการสื่อสารการตลาด
etcenterrbru1.7K vistas
ดร.ดนัย เทียนพุฒ : รายงานของ นศ.MBA มวล. กรณีเครือกฤษฏา&เครืออิสระวัฒนา por DrDanai Thienphut
ดร.ดนัย เทียนพุฒ : รายงานของ นศ.MBA มวล. กรณีเครือกฤษฏา&เครืออิสระวัฒนาดร.ดนัย เทียนพุฒ : รายงานของ นศ.MBA มวล. กรณีเครือกฤษฏา&เครืออิสระวัฒนา
ดร.ดนัย เทียนพุฒ : รายงานของ นศ.MBA มวล. กรณีเครือกฤษฏา&เครืออิสระวัฒนา
DrDanai Thienphut4.1K vistas
artscolumn por RMIT
artscolumnartscolumn
artscolumn
RMIT175 vistas
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ por Chatnakrop Sukhonthawat
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
รายงานวิจัย por Enooann Love
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัย
Enooann Love47.2K vistas
Factors affecting the well being of olay facial cream products of female cons... por attpong Boonmaha
Factors affecting the well being of olay facial cream products of female cons...Factors affecting the well being of olay facial cream products of female cons...
Factors affecting the well being of olay facial cream products of female cons...
attpong Boonmaha28 vistas

สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค1

 • 1. สรุ ปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจัยทีเลือกใช้ เป็ นกรณีศึกษา พฤติกรรมการซือสิ นค้ าแฟชั นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING MEN FOR FASHIONABLE PRODUCTS IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS การวิจยเรื องพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์ ั ้ เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง ้ ประชากรศาสตร์ กบคุณลักษณะของสิ นค้า เหตุผลในการซื อสิ นค้าและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน ั นอกจากนียังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสิ นค้ากับเหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการวิจยพบว่า ั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า เหตุผลในการซื อและพฤติกรรมการ ั ซือ คุณลักษณะของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน ั บทนํา การทําตลาดของสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันในอดีตนักการตลาดจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายที เป็ นผูหญิงมากกว่าผูชายเนื องจากผูหญิงมีพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันทีมากกว่าผูชาย ซึ งในปั จจุบน ้ ้ ้ ้ ั พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของเพศชายเริ มเปลียนแปลงไปโดยมีการซื อสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันมากขึน และนํามาสู่ กระแสของผูชายแบบ Metrosexual ซึ งเป็ นผูบริ โภคในฝันของนักการตลาด ผูชายแบบ ้ ้ ้ Metrosexual จะใส่ ใจรู ปลักษณ์ของตัวเองเป็ นพิเศษ และไม่เสี ยดายเงินทองทีลงทุนไปกับเสื อผ้ายีห้อดัง หรื อเครื องบํารุ งผิวราคาแพง (มาร์ เก็ตเธี ยร์ ,2552) พฤติกรรมการซื อสิ นค้าของผูหญิงและผูชายแตกต่างกัน ผูหญิงเกือบทังหมดมีรายการสิ นค้าทีต้องซื อ ้ ้ ้ แต่ผชายประมาณ 1 ใน 4 เท่านันทีมีรายการสิ นค้าพฤติกรรมการซื อสิ นค้าของผูชายจะไม่ชอบถามว่าของที ู้ ้ ต้องการอยูตรงไหน จะดูสินค้าในชันวางน้อยมากส่ วนใหญ่จะไม่สนใจมองสิ นค้าทีเขาไม่ตงใจซื อ ผูชาย ่ ั ้ ส่ วนใหญ่ถาไม่สามารถหาแผนกทีต้องการ เขาจะวนอยูประมาณ 1-2 รอบ จากนันก็ลมเลิกความตังใจ และ ้ ่ ้ เดินออกจากร้านไปโดยไม่ยอมขอความช่วยเหลือ และทีสําคัญ ผูชายซื อของง่ายกว่าผูหญิง ผูชายทีหยิบเสื อผ้าไปทดลองร้อยละ 65 ตัดสิ นใจซื อ แต่ผหญิงทีซื อมีเพียงร้อย ้ ้ ้ ู้ ละ 25ของทังหมดทีทดลองใส่ แสดงให้เห็นว่าการทดลองใส่ สาหรับผูชายกับผูหญิงมีความหมายแตกต่างกัน ํ ้ ้ สําหรับผูหญิงแล้วการทดลองก็คือหนึงในกระบวนการตัดสิ นใจ ส่ วนผูชายการทดลองมีความหมายคือ ้ ้ กําลังจะซื อ ถ้าไม่ซือเหตุผลส่ วนใหญ่เพราะใส่ ไม่เหมือนกับผูหญิงถึงแม้จะใส่ ได้พอดีดงนันจึงเป็ นเหตุผล ้ ั Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 2. หนึงทีทําให้สนใจทีจะทําการวิจยเพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขต ั ้ กรุ งเทพมหานครเพือเป็ นประโยชน์กบภาคธุ รกิจในการจัดทําแผนการตลาดหรื อกิจกรรมทางการตลาดที ั เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูชายวัยทํางาน (จากงานวิจยของ Paco Underhill) ้ ั วัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1. เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ้ 2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน ั 3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลใน ั การซื อสิ นค้า 4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสิ นค้ากับเหตุผลในการซื อสิ นค้า สมมติฐานงานวิจัย 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ) ของผูชายวัยทํางาน ้ มีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน ั 2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ) ของผูชายวัยทํางาน้ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อสิ นค้า ั 3. คุณลักษณะของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อสิ นค้า ั ขอบเขตของการวิจัย - ด้านประชากรศาสาสตร์ ศึกษาผูชายวัยทํางานอายุระหว่าง 20-49 ปี เนื องจากเป็ นช่วงอายุทีมีความพร้อม ้ ทางด้านการเงินและสามารถตัดสิ นใจซื อสิ นค้าได้อย่างอิสระ รวมทังมีแนวโน้มว่าเป็ นผูบริ โภคสิ นค้าแฟชัน ้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานทังภาครัฐและเอกชน รวมทังลูกจ้างและเจ้าของธุ รกิจ ต่างๆระดับสู ง - ด้านเนือหา ศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางาน คุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลใน ้ การซื อสิ นค้าของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ้ - ด้านระยะเวลา ช่วงเวลาทําวิจยระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 ั วิธีการ ประชากรในการศึกษาวิจยครังนี คือผูชายวัยทํางานทีมีอายุระหว่าง 20-49 ปี เหตุผลทีเลือกผูชายวัย ั ้ ้ ทํางานในช่วงอายุนี เพราะเป็ นช่วงอายุทีมีความพร้อมทางด้านการเงินและสามารถตัดสิ นใจซื อสิ นค้าได้ อย่างอิสระรวมทังมีแนวโน้มว่าเป็ นผูบริ โภคสิ นค้าจําพวกเสื อผ้าและเครื องประดับในระดับสู ง ดังนันผูวจย ้ ้ิั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างขันตําไว้เป็ นจํานวน 400 คน และใช้วธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi- ํ ิ Stage Sampling) Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 3. ขันตอนที 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ผูวจยได้ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ ้ิั ํ เจาะจง โดยเลือกเขตทีดินประเภทพาณิ ชยกรรม เนืองจากเป็ นบริ เวณทีมีคนวัยทํางานหนาแน่นมากกว่า บริ เวณอืนซึ งช่วยให้การเก็บข้อมูลสามารถทําได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากทีสุ ด โดยเขตทีดินบริ เวณดังกล่าวมี จํานวน 16 เขต ดังนี 1) เขตสัมพันธวงศ์ 2) เขตปทุมวัน 3) เขตราชเทวี 4) เขตบางรัก 5) เขตพญาไท 6) เขต สาธร 7) เขตจตุจกร 8) เขตคลองสาน 9) เขตคลองเตย 10) เขตธนบุรี 11) เขตลาดพร้าว 12) เขตบางกะปิ ั 13) เขตบางเขน 14) เขตห้วงขวาง 15) เขตพระโขนง 16) เขตป้ อมปราบศัตรู พาย ่ ขันตอนที 2 การสุ่ มตัวอย่างแบบกําหนดจํานวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ผูวจยได้กาหนดจํานวน ้ิั ํ ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของแต่ละเขตเป็ นจํานวนเท่ากัน คือ เขตละ 25 คน ทังนีเพือให้กลุ่มตัวอย่างมีการ กระจายอยูในแต่ละเขตเท่าๆ กัน ่ ขันตอนที 3 การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) ทําการเก็บข้อมูลในแหล่งธุ รกิจและ ชุมชนทีคาดว่าจะพบประชากรกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละเขต เช่น อาคารสํานักงานย่านธุ รกิจ ศูนย์รวมร้านขาย สิ นค้าแฟชัน เป็ นต้น ผลการวิจัย 1. ลักษณะทางประชากร อายุของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูระหว่าง 25-29 ปี สถานภาพโสด ่ การศึกษา ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทระดับปฏิบติการ รายได้ต่อเดือนคือ 10,001-20,000 ั ั บาท 2. ข้ อมูลเกียวกับลักษณะของสิ นค้ าและเหตุผลในการซือสิ นค้ าแฟชั น พบว่า ผูชายวัยทํางาน ให้ ้ ความสําคัญในเรื องของคุณภาพของสิ นค้า และซื อสิ นค้าแฟชันเมือต้องการใช้งาน มีพฤติกรรมการซื อแบบ ไม่ยึดติดกับตราสิ นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื อได้หมด ให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของสื อโทรทัศน์ และ ซือสิ นค้าแฟชันทีซื อคือเสื อผ้ามากทีสุ ด ค่าใช้จายในการซื อสิ นค้าแฟชันแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 1,001 -2,000 ่ บาท การวิเคราะห์ สมมติฐาน สมมติฐานที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมการซื อสิ นค้า ้ ั แฟชัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ดานการศึกษา สถานภาพ มี ้ ความสัมพันธ์กบ พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางาน อย่างมีนยสําคัญ ั ้ ั สมมติฐานที 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า และ ้ ั เหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการวิจยพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าเพียงปั จจัยเดียว คือ ั ั คุณภาพของสิ นค้า อย่างมีนยสําคัญ และ อายุมีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อเพียงปั จจัยเดียว คือการซื อ ั ั ตามกลุ่มเพือน อย่างมีนยสําคัญ การศึกษา มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อ ั ั Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 4. สิ นค้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า ด้านสไตล์และ ั รู ปแบบ สี สันแฟชัน และความคงทน อย่างมีนยสําคัญ และ การศึกษามีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อ ั ั สิ นค้า ด้านการซื อเมือมีการลดราคา และการซื อเนื องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลต่างๆ อย่างมีนยสําคัญ ั อาชีพ มีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ั อาชีพมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าเพียงปั จจัยเดียว คือตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ อย่างมี ั นัยสําคัญ และอาชีพมีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อด้าน การซื อเมือมีการลดราคา การซื อเมือต้องการใช้ ั งาน และการซื อเนื องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลต่างๆ อย่างมีนยสําคัญ รายได้ มีความสัมพันธ์กบ ั ั คุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื อสิ นค้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบ ั คุณลักษณะของสิ นค้าเพียงปั จจัยเดียว คือตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ อย่างมีนยสําคัญ และรายได้ไม่มี ั ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื อ อย่างมีนยสําคัญ สถานภาพมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้าและ ั ั เหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า ั ด้าน ความพอดี คุณภาพของสิ นค้า และการดูแลรักษา อย่างมีนยสําคัญและ สถานภาพมีความสัมพันธ์กบ ั ั เหตุผลในการซื อเพียงปั จจัยเดียว คือการซื อตามกลุ่มเพือน อย่างมีนยสําคัญ ั สมมติฐานที 3 คุณลักษณะของสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน ั พบว่า คุณลักษณะของสิ นค้าด้านความพอดีมีความสัมพันธ์กบเหตุผลในการซื อสิ นค้า อย่างมีนยสําคัญ ั ั การศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครมีการอภิ ้ ปลายผลงานวิจยไว้ดงนี ั ั  การพิจาณาคุณลักษณะของสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางาน ให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของ ้ คุณภาพของสิ นค้า  เหตุผลในการซื อสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของซื อเมือ ้ ต้องการใช้งานซึ งสอดคล้องกับ : Assael & Zinkhan (1998) กล่าวว่า กลยุทธ์ลกษณะร่ วม (Conjunctive ั Strategy) เป็ นกลยุทธ์การประเมินทีมีการกําหนดมาตรฐานขันตําของลักษณะของตราสิ นค้าทีสามารถ ยอมรับได้ ตราสิ นค้าใดทีมีค่ามากกว่าทีกําหนดก็จะได้รับการพิจารณาเป็ นทางเลือกต่อไป พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของความไม่ยึดติดกับตรา ้ สิ นค้าหรื อร้านค้า ถ้าถูกใจซือได้หมดซึ งสอดคล้องกับ : Mowen & Minor (2001) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื อ ของผูบริ โภคไม่จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล หรื อเกิดจากความต้องการแสวงหา ้ ํ ประสบการณ์ใหม่ๆ แต่การซื ออาจเกิดจากผูบริ โภคได้รับอิทธิ พลมาจากสิ งแวดล้อมภายนอกซึ งส่ งผลให้เกิด ้ การซื อ เช่น การส่ งเสริ มการขาย บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม หรื อสิ งแวดล้อมทางกายภาพ  สถานทีซื อสิ นค้าแฟชัน ผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื อง ้ ของร้านแผงลอยในตลาดนัด ซึ งขัดแย้งกับ Leung &Taylor (2002) ทีพบว่าส่ วนสถานทีในการซื อสิ นค้าของ คนอายุ 20-49 ปี ในประเทศฮ่องกง มักเลือกซื อสิ นค้าในร้านทีมีบรรยากาศดี มีการตกแต่งทีสวยงาม สะอาด Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 5. กว้างขวาง และต้องมีการบริ การทีดี ซึ งจากการวิจยพบว่าผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ได้ให้ ั ้ ความสําคัญกับเรื องบรรยากาศและการตกแต่ง แต่จะให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายใจการทีซื อสิ นค้า เป็ นหลัก กล่าวคือใกล้ทีไหนก็ซือทีนัน  การเลือกสื อในการติดตามข้อมูลข่าวสารของแฟชัน พบว่า ผูชายวัยทํางานให้ ้ ความสําคัญมากทีสุ ดในเรื องของสื อโทรทัศน์ ซึ งสอดคล้องกับ นทีรัย เกรียงชั ยพร (2543) ทีศึกษาเรื อง รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูชายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูชายวัยทํางานเลือกเปิ ดรับสื อโทรทัศน์มาก ้ ้ ทีสุ ดรองลงมาคือสื อหนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิตยสาร และอินเทอร์ เน็ตตามลําดับความถีในการซื อ สิ นค้าประเภทต่างๆ ผูชายวัยทํางานมีความถีในการซื อเสื อผ้า มากทีสุ ด ซึ งสอดคล้องกับ นทีรย เกรี ยงชัยพร (2543) ้ ั ทีศึกษาเรื องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูชายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูชายวัยทํางานมีอตราการ ้ ้ ั บริ โภคสิ นค้าในหมวดหมู่ของเครื องแต่งกาย ประเภทของเสื อผ้ามากทีสุ ด รองลงมาคือ รองเท้า ถุงเท้า กางเกง ตามลําดับ การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบคุณลักษณะของสิ นค้า เหตุผล ้ ั ในการซื อและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน บทสรุ ป การทําตลาดของสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันในอดีตนักการตลาดจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายที เป็ นผูหญิงมากกว่าผูชาย เนื องจากผูหญิงมีพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันทีมากกว่าผูชาย ซึ งในปั จจุบน ้ ้ ้ ้ ั พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของเพศชายเริ มเปลียนแปลงไป โดยมีการซื อสิ นค้าทีเกียวกับแฟชันมากขึน ดังผลการวิจยทีได้ศึกษามาจะพบว่าผูชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครให้ความสําคัญกับสิ นค้าแฟชัน ั ้ ดังนันการพัฒนาตลาดหรื อขยายตลาดไปยังกลุ่มผูชายวัยทํางานเป็ นสิ งทีธุ รกิจสามารถทําได้ โดยสิ งทีธุ รกิจ ้ ต้องสนใจคือ เหตุผลและพฤติกรรมการเลือกซื อสิ นค้าแฟชันของผูชาย โดยผูชายวัยทํางานให้ความสําคัญใน ้ ้ เรื องของการซื อเมือต้องการใช้งาน และให้ความสําคัญในเรื องของคุณภาพของสิ นค้าโดยไม่ยึดติดกับตรา สิ นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจจะซื อโดยทันที จากข้อมูลข้างต้นสิ งทีธุ รกิจต้องทําคือ การจัดการส่ งเสริ ม การตลาด เช่น การโฆษณาทีสื อให้เห็นถึงประโยชน์หลักของสิ นค้า (Core benefit) เช่น สิ นค้าสามารถ แก้ปัญหาให้ผบริ โภคได้ หรื อเรื องของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความประหยัด นอกจากการ ู้ โฆษณาแล้วควรใช้ในเรื องของพนักงานขายเพราะผูชายถ้าเข้าไปลองสิ นค้าหรื อเดินดูสินค้าจะเกิดการซื อ ้ ตามมา ในจุดนีพนักงานขายจึงมีความสําคัญอย่างมาก ถ้าพนักงานขายได้รับการอบรมมาเป็ นอย่างดีโอกาส ทีจะขายสิ นค้าได้จะเพิมมากขึน โดยพนักงานขายควรบอกถึงประโยชน์ในการใช้งานและคุณภาพของสิ นค้า เพือให้ลูกค้ามีขอมูลไว้ใช้ในการตัดสิ นใจซื อแต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานขายให้คาแนะนําไม่ดีหรื อแสดง ้ ํ กิริยาไม่เหมาะสม อาจทําให้โอกาสในการขายลดลงสิ งทีควรให้ความสําคัญต่อมาคือ การส่ งเสริ มการขาย ต้องชัดเจนตรงไปตรงมา อาจแสดงให้เห็นว่าถ้าซือสิ นค้าในช่วงเวลาทีจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายจะได้ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 6. ประโยชน์หรื อคุมค่ามากกว่าซื อในช่วงเวลาปกติอย่างไร เพราะผูชายวัยทํางานตัดสิ นใจซื อด้วยเหตุผล ้ ้ มากกว่าอารมณ์ จากผลการศึกษาสิ งทีน่าเป็ นห่วงคือ ผูชายวัยทํางานไม่ยึดติดกับตราสิ นค้าหรื อร้านค้า ดังนัน ้ ความมันใจของบรรดาธุ รกิจสิ นค้าแฟชันในเรื องของชือเสี ยงทีมีมานานหรื อเป็ นตราสิ นค้าระดับโลกอาจใช้ ไม่ได้ผลกับผูชายวัยทํางาน สิ งทีธุ รกิจสิ นค้าแฟชันทําได้คือ การสื อสารในเรื องของคุณภาพของสิ นค้า ้ วัตถุดิบ ความคุมค่ากับเงินทีเสี ยไป การทําตลาดสิ นค้าแฟชันโดยเจาะกลุ่มเป้ าหมายผูชายวัยทํางานเป็ นสิ งที ้ ้ ท้าทายความสามารถของนักการตลาด Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 7. เอกสารอ้ างอิง พฤติกรรมการซือสิ นค้ าแฟชั นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING MEN FOR FASHIONABLE PRODUCTS IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS วราภรณ์ ลิมเปรมวัฒนา 1 จิรวุฒิ หลอมประโคน 2 1อาจารย์ ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: dafish-morent@hotmail.com 2อาจารย์ ประจําภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: chirawut_taetae@hotmail.com Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 8. สมาชิก 1.นายพัฒนพงษ์ อินทอง รหัสนิสิต 54010911072 MK-SMART54 2.นายเดชาธร สิ นประสงค์ รหัสนิสิต 54010911071 MK-SMART54 3.นายธีรพงค์ ขาวจันทร์ รหัสนิสิต 54010911077 MK541 4.นายวิษณุ ไชยมณี รหัสนิสิต 54010911134 MK541 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/