Hecho ppoorr PPaauullaa SSooffííaa,, DDaavviidd 
AAppaarriicciioo,, JJuulliiaa BBoorrrrááss,, VVííccttoorr AAyyeerrzzaa 
y...
¿QQUUÉÉ EESS LLAA MMAADDEERRAA?? 
LLaa mmaaddeerraa eess uunn rreeccuurrssoo nnaattuurraall qquuee hhaa ssiiddoo 
eemmppll...
 MMéédduullaa:: EEss llaa zzoonnaa cceennttrraall ddeell ttrroonnccoo.. 
 DDuurraammeenn oo ccoorraazzóónn:: LLaa mmaadd...
DDIISSPPOONNIIBBLLEE 
LLaa mmaaddeerraa eess uunn rreeccuurrssoo nnaattuurraall qquuee tteenneemmooss aa nnuueessttrraa 
d...
EESSTTÉÉTTIICCAA AAGGRRAADDAABBLLEE 
PPrreesseennttaa uunnaa ggrraann vvaarriieeddaadd ddee ccoolloorreess,, tteexxttuurra...
BBAAJJAA DDEENNSSIIDDAADD 
FFlloottaa eenn eell aagguuaa..
AAIISSLLAANNTTEE TTÉÉRRMMIICCOO YY 
EELLÉÉCCTTRRIICCOO 
AAiissllaannttee ttéérrmmiiccoo:: AAííssllaa eell ccaalloorr eenn ...
HHEENNDDIIBBIILLIIDDAADD 
EEss llaa ffaacciilliiddaadd qquuee ttiieennee uunnaa mmaaddeerraa ppaarraa aabbrriirrssee eenn ...
DDUURREEZZAA 
EEss llaa rreessiisstteenncciiaa qquuee ooffrreeccee aall ccoorrttee..
FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD 
EEss llaa ffaacciilliiddaadd qquuee ttiieennee uunnaa mmaaddeerraa ppaarraa sseerr ccuurrvvaadda...
HHIIGGRROOSSCCOOPPIICCIIDDAADD 
EEss llaa ffaacciilliiddaadd ddee llaa mmaaddeerraa ppaarraa aabbssoorrbbeerr aagguuaa ee ...
CCOONNDDUUCCTTIIVVIIDDAADD AACCÚÚSSTTIICCAA 
TTrraannssmmiittee bbiieenn eell ssoonniiddoo..
RREESSIISSTTEENNCCIIAA MMEECCÁÁNNIICCAA 
A la tracción (estirarse), ccoommpprreennssiióónn,, fflleexxiióónn,, 
ccoorrttaad...
BBIIOODDEEGGRRAADDAABBLLEE YY 
RREECCIICCLLAABBLLEE 
BBiiooddeeggrraaddaabbllee:: NNoo pprroodduuccee ccoonnttaammiinnaacc...
FFÁÁCCIILL DDEE TTRRAABBAAJJAARR 
EEss sseenncciilllloo ddaarrllee ffoorrmmaa ssii ssee eemmpplleeaann llooss úúttiilleess...
LLaa mmaaddeerraa ssee ccllaassiiffiiccaa eenn ddooss 
ggrruuppooss:: 
 NNaattuurraalleess:: SSoonn llaass qquuee nnoo ss...
MMAADDEERRAASS 
NNAATTUURRAALLEESS DDUURRAASS
RROOBBLLEE 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ddee ccoolloorr mmaarrrróónn 
ccllaarroo,, ddeennssaa yy dduurraaddeerraa...
HHAAYYAA 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ddee ccoolloorr mmaarrrróónn 
bbllaannqquueecciinnoo qquuee ppaassaa aa 
rr...
AALLCCOORRNNOOQQUUEE 
PPrrooppiieeddaaddeess 
LLaa mmaaddeerraa eess dduurraa,, mmuuyy 
ggrruueessaa,, aaggrriieettaaddaa ...
OOLLIIVVOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
EEss uunnaa ddee llaass mmaaddeerraass 
mmááss dduurraass yy ccoommppaaccttaass,, 
tti...
CCAAOOBBAA 
PPrrooppiieeddaaddeess 
DDee ccoolloorr rroossaa ccllaarroo,, aauunnqquuee 
ssee oossccuurreeccee ccoonn eell ...
NNOOGGAALL 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ddee ccoolloorr ppaarrddoo ccoonn 
vveettaass ccaassii nneeggrraass.. SSe...
FFRREESSNNOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa dduurraa ddee ccoolloorr bbllaannccoo 
lliiggeerraammeennttee rroossaad...
ÉÉBBAANNOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ttrrooppiiccaall mmuuyy ddeennssaa.. 
SSuu ccoolloorr vvaa ddeell mmaarrr...
TTEECCAA 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ddee ccoolloorr ccaassttaaññoo 
ddoorraaddoo,, tteexxttuurraa iirrrreegguul...
MMAADDEERRAASS NNAATTUURRAALLEESS 
BBLLAANNDDAASS
PPIINNOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa bbllaannddaa yy 
rreessiinnoossaa ddee ccoolloorr ccllaarroo yy 
vveetteeaa...
AABBEETTOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa pprrááccttiiccaammeennttee 
bbllaannccaa ccoonn eell vveetteeaaddoo eenn ...
CCIIPPRRÉÉSS 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ddeellggaaddaa,, lliissaa,, ddee 
ccoolloorr ggrriiss rroojjiizzoo.. 
A...
CCHHOOPPOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa mmuuyy ccoommúúnn.. EEss 
lliiggeerraa,, ddee ccoolloorr rroojjiizzoo 
aa...
ÁÁLLAAMMOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
LLaa mmaaddeerraa ttiieennee uunnaa tteexxttuurraa 
ffiinnaa uunniiffoorrmmee yy ssuu ...
EEUUCCAALLIIPPTTOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa ddee ccoolloorr mmaarrrróónn 
mmuuyy ppáálliiddoo,, ccoonn mmaatt...
BBAALLSSAA 
PPrrooppiieeddaaddeess 
DDee llaass mmaaddeerraass ttrrooppiiccaalleess,, 
eessttaa eess llaa mmááss bbllaannd...
TTIILLOO 
PPrrooppiieeddaaddeess 
MMaaddeerraa bbllaannddaa,, lliiggeerraa yy 
fflleexxiibbllee.. SSee ttrraabbaajjaa mmuu...
MMAADDEERRAASS 
AARRTTIIFFIICCIIAALLEESS
TTAABBLLEERROOSS DDEE 
CCOONNTTRRAACCHHAAPPAADDOO 
SSee ffaabbrriiccaann ccoonn lláámmiinnaass ddee 
mmaaddeerraa nnaattuu...
TTAABBLLEERROOSS DDEE AAGGLLOOMMEERRAADDOO 
SSee ffaabbrriiccaann mmeezzccllaannddoo vviirruuttaass ddee 
mmaaddeerraa cco...
TTAABBLLEERROOSS DDEE FFIIBBRRAASS 
SSee oobbttiieenneenn ddee aassttiillllaass ddee mmaaddeerraa 
mmoolliiddaass,, ddaann...
LLAAMMIINNAADDOOSS 
EEssttáánn ffoorrmmaaddooss ppoorr uunnaa bbaassee ddee ttaabblleerroo aarrttiiffiicciiaall aall 
qquu...
TTAALLAA OO CCOORRTTEE 
CCoonnssiissttee eenn ttaallaarr eell 
áárrbbooll.. GGeenneerraallmmeennttee ssee 
rreeaalliizzaa ...
DDEESSRRAAMMAADDOO OO PPOODDAA 
SSee eelliimmiinnaann ttooddaass llaass 
rraammaass ppaarraa ddeejjaarr eell 
ttrroonnccoo...
TTRROOCCEEAADDOO 
LLooss ttrroonnccooss ssee ccoorrttaann aa 
uunnaa mmeeddiiddaa aaddeeccuuaaddaa 
ppaarraa sseerr ttrraa...
TTRRAANNSSPPOORRTTEE 
LLooss ttrroonnccooss ddeebbeenn sseerr 
ttrraannssppoorrttaaddooss aall aasseerrrraaddeerroo.. 
EEl...
AASSEERRRRAADDOO 
UUnnaa vveezz lllleeggaann llooss ttrroonnccooss aall 
aasseerrrraaddeerroo ssee rreeaalliizzaann llaass...
SSEECCAADDOO 
PPaarraa qquuee llaa mmaaddeerraa nnoo ssee ppuuddrraa nnii 
ssee ddeeffoorrmmee,, hhaayy qquuee eelliimmiin...
DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN YY 
CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN 
LLaa mmaaddeerraa oobbtteenniiddaa ssee ccoommeerrcciiaalli...
r Es fundamental reeaalliizzaarr uunn ttrraattaammiieennttoo aa 
llaa mmaaddeerraa ppoorr ttrreess rraazzoonneess:: 
11.. ...
Existen ddooss ttiippooss ddee aaccaabbaaddooss 
11.. OOppaaccooss:: PPiinnttuurraass,, 
llaaccaass…… 
22.. TTrraannssppaa...
TTRRAAZZAADDOO 
MMeeddiirr yy mmaarrccaarr ssoonn ddooss ddee llaass ooppeerraacciioonneess mmááss 
iimmppoorrttaanntteess...
CORTADO CCOONN EELL SSEERRRRUUCCHHOO
CCOORRTTAADDOO CCOONN LLAA SSEEGGUUEETTAA
TTAALLAADDRROO
LLIIMMAADDOO
LLIIJJAADDOO
CCLLAAVVAADDOO
AATTOORRNNIILLLLAADDOO
EENNCCOOLLAADDOO
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE 
SSUUJJEECCIIÓÓNN
BBAANNCCOO DDEE TTRRAABBAAJJOO 
EEss llaa mmeessaa ssoobbrree llaa qquuee ssee rreeaalliizzaann llaa mmaayyoorrííaa ddee l...
TTOORRNNIILLLLOO DDEE BBAANNCCOO 
AAnnccllaaddoo ssoobbrree eell bbaannccoo ddee ttrraabbaajjoo nnooss ffaacciilliittaa ll...
SSAARRGGEENNTTOO OO GGAATTOO 
IInnssttrruummeennttoo ffoorrmmaaddoo ppoorr ddooss ttooppeess:: uunnoo ffiijjoo yy oottrroo...
SSOOPPOORRTTEE CCOORRTTAADDOORR 
TTaabbllaa ccoonn ddooss lliissttoonneess ppaarraa aappooyyaarr ppiieezzaass ppeeqquueeññ...
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE 
MMEEDDIICCIIÓÓNN YY TTRRAAZZAADDOO
LLÁÁPPIIZZ 
ÚÚttiill iimmpprreesscciinnddiibbllee ppaarraa eell ttrraazzaaddoo ssoobbrree llaa mmaaddeerraa..
RREEGGLLAA GGRRAADDUUAADDAA 
PPllaannttiillllaa rreeccttaanngguullaarr ggrraadduuaaddaa eenn mmiillíímmeettrrooss,, 
eemmp...
MMEETTRROO 
IInnssttrruummeennttoo ppaarraa mmeeddiiddaass lloonnggiittuuddiinnaalleess.. LLooss mmááss 
ccoommuunneess ss...
CCOOMMPPÁÁSS 
IInnssttrruummeennttoo eemmpplleeaaddoo ppaarraa eell ttrraazzaaddoo ddee aarrccooss yy 
cciirrccuunnffeerre...
EESSCCUUAADDRRAA YY CCAARRTTAABBÓÓNN 
ÚÚttiilleess ddee ddiibbuujjoo uuttiilliizzaaddooss ppaarraa eell ttrraazzaaddoo dde...
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE 
CCOORRTTEE
SSEERRRRUUCCHHOO 
HHeerrrraammiieennttaa uussaaddaa ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee ccoorrtteess ssoobbrree 
mma...
FFOORRMMÓÓNN YY GGUUBBIIAA 
HHeerrrraammiieennttaass ddee ccoonnttoorrnnooss aaffiillaaddooss uuttiilliizzaaddaass ppaarra...
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE 
AAGGUUJJEERREEAADDOO
TTAALLAADDRROO DDEE MMAANNOO OO 
BBEERRBBIIQQUUÍÍ 
HHeerrrraammiieennttaa mmaannuuaall eemmpplleeaaddaa ppaarraa llaa rree...
BBAARRRREENNAA 
ÚÚttiill qquuee ssee eemmpplleeaa ppaarraa rreeaalliizzaarr aagguujjeerrooss eenn mmaaddeerraa..
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE 
AALLIISSAADDOO YY PPUULLIIDDOO
CCEEPPIILLLLOO 
HHeerrrraammiieennttaa pprroovviissttaa ddee ccuucchhiillllaa qquuee ssiirrvvee ppaarraa aalliissaarr 
ssu...
EESSCCOOFFIINNAASS YY LLIIMMAASS 
HHeerrrraammiieennttaass ddee hhiieerrrroo qquuee ppeerrmmiittee aaccaabbaarr ddee ppeer...
PPAAPPEELL DDEE LLIIJJAA 
PPlliieeggooss ddee ppaappeell ccoonn ggrraannooss ddee ddiiffeerreennttee ggrroossoorr ppaarraa...
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE 
GGOOLLPPEEAADDOO YY 
EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN
MMAARRTTIILLLLOO 
HHeerrrraammiieennttaa eemmpplleeaaddaa ppaarraa ggoollppeeaarr yy ccllaavvaarr..
TTEENNAAZZAASS 
UUttiilliizzaaddaa ppaarraa llaa eexxttrraacccciióónn ddee ccllaavvooss..
DDEESSTTOORRNNIILLLLAADDOORR 
HHeerrrraammiieennttaa eemmpplleeaaddaa ppaarraa ccoollooccaarr yy eexxttrraaeerr 
ttoorrnni...
MMÁÁQQUUIINNAASS 
EELLÉÉCCTTRRIICCAASS
Hoy en día muchos ddee llooss ttrraabbaajjooss ccoonn mmaaddeerraa ssoonn 
rreeaalliizzaaddooss ccoonn mmááqquuiinnaass ee...
LINKS DDEE LLAASS PPÁÁGGIINNAASS WWEEBBSS 
UUTTIILLIIZZAADDAASS 
 hhttttpp::////aauullaavviirrttuuaall..eedduuccaa..mmaad...
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Grupo nº 1. la madera
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Grupo nº 1. la madera

160 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
160
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Grupo nº 1. la madera

 1. 1. Hecho ppoorr PPaauullaa SSooffííaa,, DDaavviidd AAppaarriicciioo,, JJuulliiaa BBoorrrrááss,, VVííccttoorr AAyyeerrzzaa yy AAlleejjaannddrroo AArreess..
 2. 2. ¿QQUUÉÉ EESS LLAA MMAADDEERRAA?? LLaa mmaaddeerraa eess uunn rreeccuurrssoo nnaattuurraall qquuee hhaa ssiiddoo eemmpplleeaaddoo ppoorr eell hhoommbbrree ddeessddee llooss pprriimmeerrooss ttiieemmppooss,, pprriimmeerroo ccoommoo ccoommbbuussttiibbllee ppaarraa pprroodduucciirr ffuueeggoo,, yy mmááss ttaarrddee ppaarraa llaa ffaabbrriiccaacciióónn ddee uutteennssiilliiooss.. AAúúnn eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, llaa mmaaddeerraa,, ppoorr ssuuss pprrooppiieeddaaddeess ccaarraacctteerrííssttiiccaass,, eess uunn mmaatteerriiaall eemmpplleeaaddoo ccoonn ffiinneess mmuuyy ddiivveerrssooss ccoommoo llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee eeddiiffiicciiooss,, llaa ffaabbrriiccaacciióónn ddee mmuueebblleess,, eell ppaappeell,, eettcc..
 3. 3.  MMéédduullaa:: EEss llaa zzoonnaa cceennttrraall ddeell ttrroonnccoo..  DDuurraammeenn oo ccoorraazzóónn:: LLaa mmaaddeerraa eess sseeccaa,, dduurraa,, ccoonnssiisstteennttee yy ddee ccoolloorr mmááss oossccuurroo eenn eessaa zzoonnaa..  AAllbbuurraa oo lleeññoo:: EEss llaa zzoonnaa mmááss ccllaarraa yy mmeennooss ccoonnssiisstteennttee qquuee llaa mmaaddeerraa ddeell ccoorraazzóónn..  CCáámmbbiiuumm:: EEss uunnaa ccaappaa ffiinnaa qquuee ssiigguuee aa llaa aallbbuurraa..  CCoorrtteezzaa:: EEss llaa ccaappaa mmááss eexxtteerriioorr ddeell ttrroonnccoo..
 4. 4. DDIISSPPOONNIIBBLLEE LLaa mmaaddeerraa eess uunn rreeccuurrssoo nnaattuurraall qquuee tteenneemmooss aa nnuueessttrraa ddiissppoossiicciióónn eenn ttooddoo eell mmuunnddoo..
 5. 5. EESSTTÉÉTTIICCAA AAGGRRAADDAABBLLEE PPrreesseennttaa uunnaa ggrraann vvaarriieeddaadd ddee ccoolloorreess,, tteexxttuurraass yy vveetteeaaddooss..
 6. 6. BBAAJJAA DDEENNSSIIDDAADD FFlloottaa eenn eell aagguuaa..
 7. 7. AAIISSLLAANNTTEE TTÉÉRRMMIICCOO YY EELLÉÉCCTTRRIICCOO AAiissllaannttee ttéérrmmiiccoo:: AAííssllaa eell ccaalloorr eenn iinnvviieerrnnoo yy eell ffrrííoo eenn vveerraannoo.. AAiissllaannttee eellééccttrriiccoo:: EEssccaassaa ccaappaacciiddaadd ddee ccoonndduucccciióónn eellééccttrriiccaa.. LLaa mmaaddeerraa eess mmuuyy mmaallaa ccoonndduuccttoorraa ddeell ccaalloorr yy llaa eelleeccttrriicciiddaadd..
 8. 8. HHEENNDDIIBBIILLIIDDAADD EEss llaa ffaacciilliiddaadd qquuee ttiieennee uunnaa mmaaddeerraa ppaarraa aabbrriirrssee eenn ffiibbrraass lloonnggiittuuddiinnaalleess..
 9. 9. DDUURREEZZAA EEss llaa rreessiisstteenncciiaa qquuee ooffrreeccee aall ccoorrttee..
 10. 10. FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD EEss llaa ffaacciilliiddaadd qquuee ttiieennee uunnaa mmaaddeerraa ppaarraa sseerr ccuurrvvaaddaa..
 11. 11. HHIIGGRROOSSCCOOPPIICCIIDDAADD EEss llaa ffaacciilliiddaadd ddee llaa mmaaddeerraa ppaarraa aabbssoorrbbeerr aagguuaa ee hhiinncchhaarrssee..
 12. 12. CCOONNDDUUCCTTIIVVIIDDAADD AACCÚÚSSTTIICCAA TTrraannssmmiittee bbiieenn eell ssoonniiddoo..
 13. 13. RREESSIISSTTEENNCCIIAA MMEECCÁÁNNIICCAA A la tracción (estirarse), ccoommpprreennssiióónn,, fflleexxiióónn,, ccoorrttaadduurraa,, ddeessggaassttee…… LLaa mmaaddeerraa eess mmuuyy rreessiisstteennttee aall eessffuueerrzzoo ddee ttrraacccciióónn yy bbaassttaannttee rreessiisstteennttee aa llaa ccoommpprreennssiióónn..
 14. 14. BBIIOODDEEGGRRAADDAABBLLEE YY RREECCIICCLLAABBLLEE BBiiooddeeggrraaddaabbllee:: NNoo pprroodduuccee ccoonnttaammiinnaacciióónn eenn ssuu ddeeggrraaddaacciióónn.. RReecciiccllaabbllee:: SSee ppuueeddee vvoollvveerr aa rreeuuttiilliizzaarr..
 15. 15. FFÁÁCCIILL DDEE TTRRAABBAAJJAARR EEss sseenncciilllloo ddaarrllee ffoorrmmaa ssii ssee eemmpplleeaann llooss úúttiilleess aaddeeccuuaaddooss..
 16. 16. LLaa mmaaddeerraa ssee ccllaassiiffiiccaa eenn ddooss ggrruuppooss::  NNaattuurraalleess:: SSoonn llaass qquuee nnoo ssoonn ccrreeaaddaass ppoorr eell hhoommbbrree.. SSee ddiivviiddeenn eenn ddooss ggrruuppooss:: dduurraass yy bbllaannddaass..  AArrttiiffiicciiaalleess:: SSoonn llaass qquuee ffaabbrriiccaammooss llaass ppeerrssoonnaass ccoonn pprroocceessooss ffííssiiccooss.. SSee ddiivviiddeenn eenn ccuuaattrroo ggrruuppooss:: ttaabblleerrooss ddee ccoonnttrraacchhaappaaddoo,, ttaabblleerrooss ddee aagglloommeerraaddoo,, ttaabblleerrooss ddee ffiibbrraass yy llaammiinnaaddooss..
 17. 17. MMAADDEERRAASS NNAATTUURRAALLEESS DDUURRAASS
 18. 18. RROOBBLLEE PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ddee ccoolloorr mmaarrrróónn ccllaarroo,, ddeennssaa yy dduurraaddeerraa,, bbaassttaannttee ddiiffíícciill ddee ttrraabbaajjaarr.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess,, eebbaanniisstteerrííaa,, eennttaarriimmaaddooss yy ccoonnssttrruucccciióónn ddee eemmbbaarrccaacciioonneess..
 19. 19. HHAAYYAA PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ddee ccoolloorr mmaarrrróónn bbllaannqquueecciinnoo qquuee ppaassaa aa rroossaaddoo,, ssee ccoommppoorrttaa bbiieenn ffrreennttee aa llaa ccoommpprreessiióónn.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess,, eebbaanniisstteerrííaa ddee lluujjoo,, aarrttííccuullooss ttoorrnneeaaddooss yy cchhaappaass..
 20. 20. AALLCCOORRNNOOQQUUEE PPrrooppiieeddaaddeess LLaa mmaaddeerraa eess dduurraa,, mmuuyy ggrruueessaa,, aaggrriieettaaddaa yy ddee ccoolloorr ggrriissáácceeoo.. AApplliiccaacciioonneess HHeerrrraammiieennttaass yy ccoorrcchhoo..
 21. 21. OOLLIIVVOO PPrrooppiieeddaaddeess EEss uunnaa ddee llaass mmaaddeerraass mmááss dduurraass yy ccoommppaaccttaass,, ttiieennee uunn ccoolloorr vveerrddoossoo ccoonn vveettaass ppaarrddaass yy eess ddee tteexxttuurraa ffiinnaa.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess yy eessccuullttuurraass..
 22. 22. CCAAOOBBAA PPrrooppiieeddaaddeess DDee ccoolloorr rroossaa ccllaarroo,, aauunnqquuee ssee oossccuurreeccee ccoonn eell ttiieemmppoo.. EEss ppoorr lloo ggeenneerraall ccoommppaaccttaa,, ddee ggrraannoo ffiinnoo,, ccaassii ssiinn ppoorroo yy ccoonn vveettaass llaarrggaass.. EEss ffáácciill ddee sseerrrraarr,, ppuulliirr yy bbaarrnniizzaarr.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess ddee lluujjoo,, eemmbbaarrccaacciioonneess yy cchhaappaass..
 23. 23. NNOOGGAALL PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ddee ccoolloorr ppaarrddoo ccoonn vveettaass ccaassii nneeggrraass.. SSee ttrraabbaajjaa mmuuyy bbiieenn yy pprrooppoorrcciioonnaa uunn aaccaabbaaddoo eexxcceelleennttee.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess,, eebbaanniisstteerrííaa ddee lluujjoo,, aarrttííccuullooss ttoorrnneeaaddooss yy cchhaappaass..
 24. 24. FFRREESSNNOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa dduurraa ddee ccoolloorr bbllaannccoo lliiggeerraammeennttee rroossaaddoo.. EEss uunnaa mmaaddeerraa ddee ggrraann eellaassttiicciiddaadd yy tteennaacciiddaadd.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess ccuurrvvooss,, mmaannggooss ppaarraa hheerrrraammiieennttaass,, eeqquuiippooss ddeeppoorrttiivvooss,, eebbaanniisstteerrííaa,, ccoonnttrraacchhaappaaddooss..
 25. 25. ÉÉBBAANNOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ttrrooppiiccaall mmuuyy ddeennssaa.. SSuu ccoolloorr vvaa ddeell mmaarrrróónn oossccuurroo aall nneeggrroo.. SSee bbaarrnniizzaa ccoonn ddiiffiiccuullttaadd.. AApplliiccaacciioonneess IInnssttrruummeennttooss mmuussiiccaalleess,, mmuueebblleess ddee lluujjoo yy ppeeqquueeññooss oobbjjeettooss ttoorrnneeaaddooss..
 26. 26. TTEECCAA PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ddee ccoolloorr ccaassttaaññoo ddoorraaddoo,, tteexxttuurraa iirrrreegguullaarr yy aassppeeccttoo aacceeiittoossoo.. GGrraann dduurraabbiilliiddaadd yy rreessiisstteenncciiaa aa llaa hhuummeeddaadd yy eell ccaalloorr.. AApplliiccaacciioonneess EEbbaanniisstteerrííaa ddee iinntteerriioorr yy eexxtteerriioorr,, eemmbbaarrccaacciioonneess,, mmuueebblleess ddee eexxtteerriioorr..
 27. 27. MMAADDEERRAASS NNAATTUURRAALLEESS BBLLAANNDDAASS
 28. 28. PPIINNOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa bbllaannddaa yy rreessiinnoossaa ddee ccoolloorr ccllaarroo yy vveetteeaaddoo rroojjiizzoo.. AApplliiccaacciioonneess MMuueebblleess,, eebbaanniisstteerrííaa yy ttrraabbaajjooss ddee ccoonnssttrruucccciióónn..
 29. 29. AABBEETTOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa pprrááccttiiccaammeennttee bbllaannccaa ccoonn eell vveetteeaaddoo eenn ccoolloorr aammaarriilllleennttoo ppáálliiddoo.. AApplliiccaacciioonneess TTaabbllaass,, aarrmmóónniiccaass ppaarraa ppiiaannooss yy ccaajjaass ddee rreessoonnaanncciiaa ddee vviioolliinneess..
 30. 30. CCIIPPRRÉÉSS PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ddeellggaaddaa,, lliissaa,, ddee ccoolloorr ggrriiss rroojjiizzoo.. AApplliiccaacciioonneess EEllaabboorraacciióónn ddee ccaajjaass,, ttoorrnneerrííaa yy lláámmiinnaass ccoonn llaass qquuee ffoorrrraann llaass gguuiittaarrrraass..
 31. 31. CCHHOOPPOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa mmuuyy ccoommúúnn.. EEss lliiggeerraa,, ddee ccoolloorr rroojjiizzoo aammaarriilllleennttoo.. AApplliiccaacciioonneess EEmmbbaallaajjeess,, ppaassttaa ddee ppaappeell yy ccaarrppiinntteerrííaa bbaarraattaa..
 32. 32. ÁÁLLAAMMOO PPrrooppiieeddaaddeess LLaa mmaaddeerraa ttiieennee uunnaa tteexxttuurraa ffiinnaa uunniiffoorrmmee yy ssuu vveettaa eess rreeccttaa.. EEss lliiggeerraa yy ssuuaavvee.. EEss ddee uunn ccoolloorr bbllaannccoo rroossaaddoo.. AApplliiccaacciioonneess CCoonnssttrruucccciioonneess rruurraalleess,, ppoosstteess,, cceesstteerrííaa,, mmaaddeerraa ppaarraa aasseerrrraaddoo,, mmaaddeerraa ddeebboobbiinnaaddaa,, mmaaddeerraa ttrriittuurraaddaa,, vviirruuttaa ddee mmaaddeerraa..
 33. 33. EEUUCCAALLIIPPTTOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa ddee ccoolloorr mmaarrrróónn mmuuyy ppáálliiddoo,, ccoonn mmaattiizz rroossaaddoo ggrriissáácceeoo.. GGrraannoo rreeccttoo aa lliiggeerroo eennttrreeccrruuzzaaddoo.. DDee tteexxttuurraa mmeeddiiaannaa yy vveetteeaaddoo eenn llíínneeaass vveerrttiiccaalleess.. AApplliiccaacciioonneess PPaalleettaass,, cchhaappaa ddeeccoorraattiivvaa,, mmoolldduurraass,, mmuueebblleess,, ssuueellooss yy ppaarrqquueettss..
 34. 34. BBAALLSSAA PPrrooppiieeddaaddeess DDee llaass mmaaddeerraass ttrrooppiiccaalleess,, eessttaa eess llaa mmááss bbllaannddaa yy lliiggeerraa.. CCoolloorr rroossáácceeoo oo bbeeiiggee ppáálliiddoo.. SSee ttrraabbaajjaa mmuuyy bbiieenn.. AApplliiccaacciioonneess AAiissllaammiieennttoo,, rreeffuueerrzzooss ddee fflloottaacciióónn,, mmaaqquueettaass yy eemmbbaallaajjeess..
 35. 35. TTIILLOO PPrrooppiieeddaaddeess MMaaddeerraa bbllaannddaa,, lliiggeerraa yy fflleexxiibbllee.. SSee ttrraabbaajjaa mmuuyy bbiieenn.. TTiieennee ppooccaa rreessiisstteenncciiaa mmeeccáánniiccaa.. AApplliiccaacciioonneess ZZuueeccooss,, ttaallllaass,, llááppiicceess yy bbaassttoonneess..
 36. 36. MMAADDEERRAASS AARRTTIIFFIICCIIAALLEESS
 37. 37. TTAABBLLEERROOSS DDEE CCOONNTTRRAACCHHAAPPAADDOO SSee ffaabbrriiccaann ccoonn lláámmiinnaass ddee mmaaddeerraa nnaattuurraall uunniiddaass ppoorr ccoollaa pprreennssaaddaass.. PPrrooppiieeddaaddeess:: SSoonn sseennssiibblleess aa llooss ccaammbbiiooss ddee tteemmppeerraattuurraa yy hhuummeeddaadd,, lloo qquuee lleess hhaaccee ccuurrvvaarrssee yy ccaammbbiiaarr ddee ggrroossoorr.. AApplliiccaacciioonneess:: EEbbaanniisstteerrííaa,, ppuueerrttaass,, eemmbbaallaajjeess,, ccoonnssttrruucccciioonneess aaggrrííccoollaass,, eettcc..
 38. 38. TTAABBLLEERROOSS DDEE AAGGLLOOMMEERRAADDOO SSee ffaabbrriiccaann mmeezzccllaannddoo vviirruuttaass ddee mmaaddeerraa ccoonn ccoollaa qquuee ppoosstteerriioorrmmeennttee ssee pprreennssaann.. PPrrooppiieeddaaddeess:: EEss uunnaa mmaaddeerraa bbaarraattaa yy ffáácciill ddee ttrraabbaajjaarr.. PPuueeddee sseerr iinnddeeffoorrmmaabbllee,, ppeerroo ffrráággiill.. AApplliiccaacciioonneess:: RReevveessttiimmiieennttooss ddee tteecchhooss yy ttaabbiiqquueess,, mmoobbiilliiaarriioo,, ppaanneelleess aaiissllaanntteess eenn ccoonnssttrruucccciioonneess pprreeffaabbrriiccaaddaass,, eettcc..
 39. 39. TTAABBLLEERROOSS DDEE FFIIBBRRAASS SSee oobbttiieenneenn ddee aassttiillllaass ddee mmaaddeerraa mmoolliiddaass,, ddaannddoo lluuggaarr aa ppeeqquueeññooss hhiillooss lleeññoossooss qquuee ssee uunneenn ccoonn rreessiinnaa ssiinnttééttiiccaa.. PPrrooppiieeddaaddeess:: SSoonn mmuuyy rreessiisstteenntteess aa llaa hhuummeeddaadd yy nnoo ssee ppuuddrreenn.. SSuu ssuuppeerrffiicciiee eess mmuuyy ppuulliiddaa.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, ssoonn ttaabblleerrooss rreellaattiivvaammeennttee ppeessaaddooss.. AApplliiccaacciioonneess:: RReevveessttiimmiieennttooss eexxtteerriioorreess..
 40. 40. LLAAMMIINNAADDOOSS EEssttáánn ffoorrmmaaddooss ppoorr uunnaa bbaassee ddee ttaabblleerroo aarrttiiffiicciiaall aall qquuee ssee llee hhaa ppeeggaaddoo uunnaa lláámmiinnaa mmuuyy ffiinnaa ddee mmaaddeerraa oo pplláássttiiccoo ccoonn uunn vveetteeaaddoo oo aaccaabbaaddoo aattrraaccttiivvoo..
 41. 41. TTAALLAA OO CCOORRTTEE CCoonnssiissttee eenn ttaallaarr eell áárrbbooll.. GGeenneerraallmmeennttee ssee rreeaalliizzaa ccoonn ssiieerrrraass mmeeccáánniiccaass ppeerroo ttaammbbiiéénn ssee ppuueeddee ccoonn hhaacchhaass..
 42. 42. DDEESSRRAAMMAADDOO OO PPOODDAA SSee eelliimmiinnaann ttooddaass llaass rraammaass ppaarraa ddeejjaarr eell ttrroonnccoo lliimmppiioo yy pprreeppaarraaddoo ppaarraa sseerr eevvaaccuuaaddoo ddee zzoonnaa..
 43. 43. TTRROOCCEEAADDOO LLooss ttrroonnccooss ssee ccoorrttaann aa uunnaa mmeeddiiddaa aaddeeccuuaaddaa ppaarraa sseerr ttrraannssppoorrttaaddooss..
 44. 44. TTRRAANNSSPPOORRTTEE LLooss ttrroonnccooss ddeebbeenn sseerr ttrraannssppoorrttaaddooss aall aasseerrrraaddeerroo.. EEll ttrraannssppoorrttee ssee ppuueeddee hhaacceerr ppoorr::  TTiieerrrraa:: MMeeddiiaannttee ccaammiioonneess yy ffeerrrrooccaarrrriilleess..  MMaarr:: MMeeddiiaannttee bbaarrccooss..  RRííoo:: MMeeddiiaannttee llaa vvííaa fflluuvviiaall ((yyaa ccaassii nnoo ssee uussaa))..
 45. 45. AASSEERRRRAADDOO UUnnaa vveezz lllleeggaann llooss ttrroonnccooss aall aasseerrrraaddeerroo ssee rreeaalliizzaann llaass ssiigguuiieenntteess ooppeerraacciioonneess::  DDeessccoorrtteezzaaddoo:: SSee eelliimmiinnaa llaa ccoorrtteezzaa ddee llooss ttrroonnccooss..  DDeessaavviiaaddoo:: ssee ssuummeerrggee eenn uunn ccaannaall yy eell aagguuaa aarrrraassttrraa llaa ssaavviiaa..  SSeerrrraaddoo:: CCoonnssiissttee eenn ddeessppiieezzaarr eell ttrroonnccoo ppaarraa oobbtteenneerr ttaabbllaass yy ttaabblloonneess ddee ddiiffeerreenntteess ggrroossoorreess yy lloonnggiittuuddeess..  CCllaassiiffiiccaacciióónn:: LLaass ttaabbllaass yy ttaabblloonneess ssee ccllaassiiffiiccaann sseeggúúnn ccaalliiddaadd yy mmeeddiiddaass..
 46. 46. SSEECCAADDOO PPaarraa qquuee llaa mmaaddeerraa nnoo ssee ppuuddrraa nnii ssee ddeeffoorrmmee,, hhaayy qquuee eelliimmiinnaarr llaa hhuummeeddaadd.. EExxiisstteenn ttrreess mmééttooddooss:: 11.. SSeeccaaddoo nnaattuurraall:: CCoonnssiissttee eenn aappiillaarr llaa mmaaddeerraa ddee ffoorrmmaa qquuee eell aaiirree ppuueeddaa cciirrccuullaarr aa ssuu aallrreeddeeddoorr.. 22.. SSeeccaaddoo aarrttiiffiicciiaall:: LLaa mmaaddeerraa ssee sseeccaa eenn uunn aallmmaaccéénn cceerrrraaddoo eenn eell ccuuaall ssee hhaaccee cciirrccuullaarr aaiirree ccaalliieennttee.. 33.. SSeeccaaddoo mmiixxttoo:: LLaa mmaaddeerraa ssee sseeccaa nnaattuurraall hhaassttaa qquuee aallccaannzzaa uunn ggrraaddoo ddee hhuummeeddaadd ddeell 2200%%.. DDeessppuuééss ssee sseeccaa mmeeddiiaannttee eell sseeccaaddoo aarrttiiffiicciiaall..
 47. 47. DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN YY CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN LLaa mmaaddeerraa oobbtteenniiddaa ssee ccoommeerrcciiaalliizzaa eenn llooss ggrraannddeess aallmmaacceenneess,, iinndduussttrriiaass yy ttaalllleerreess ddee ccaarrppiinntteerrííaa..
 48. 48. r Es fundamental reeaalliizzaarr uunn ttrraattaammiieennttoo aa llaa mmaaddeerraa ppoorr ttrreess rraazzoonneess:: 11.. PPrrootteeggeerr ddee llaass tteerrmmiittaass,, ddee llaa hhuummeeddaadd,, ddeell ffuueeggoo,, ddeell ccaarrccoommaa…… 22.. PPrreevveenniirr ddee rroozzaadduurraass,, ddee llaa ppuuttrreeffaacccciióónn…… 33.. EEmmbbeelllleecceerr rreeaallzzaa llaa bbeelllleezzaa nnaattuurraall ddee llaa mmaaddeerraa..
 49. 49. Existen ddooss ttiippooss ddee aaccaabbaaddooss 11.. OOppaaccooss:: PPiinnttuurraass,, llaaccaass…… 22.. TTrraannssppaarreenntteess:: BBaarrnniicceess……
 50. 50. TTRRAAZZAADDOO MMeeddiirr yy mmaarrccaarr ssoonn ddooss ddee llaass ooppeerraacciioonneess mmááss iimmppoorrttaanntteess,, yyaa qquuee ddee eellllaass ddeeppeennddeenn ttooddaass llaass ddeemmááss;; uunn ttrraazzaaddoo ppeerrffeeccttoo ppeerrmmiittee uunn mmááxxiimmoo aapprroovveecchhaammiieennttoo ddee llooss mmaatteerriiaalleess..
 51. 51. CORTADO CCOONN EELL SSEERRRRUUCCHHOO
 52. 52. CCOORRTTAADDOO CCOONN LLAA SSEEGGUUEETTAA
 53. 53. TTAALLAADDRROO
 54. 54. LLIIMMAADDOO
 55. 55. LLIIJJAADDOO
 56. 56. CCLLAAVVAADDOO
 57. 57. AATTOORRNNIILLLLAADDOO
 58. 58. EENNCCOOLLAADDOO
 59. 59. HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE SSUUJJEECCIIÓÓNN
 60. 60. BBAANNCCOO DDEE TTRRAABBAAJJOO EEss llaa mmeessaa ssoobbrree llaa qquuee ssee rreeaalliizzaann llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss ttrraabbaajjooss..
 61. 61. TTOORRNNIILLLLOO DDEE BBAANNCCOO AAnnccllaaddoo ssoobbrree eell bbaannccoo ddee ttrraabbaajjoo nnooss ffaacciilliittaa llaa ssuujjeecciióónn ddee ttaabbllaass bbllaannddaass yy ppooccoo ppeessaaddaass..
 62. 62. SSAARRGGEENNTTOO OO GGAATTOO IInnssttrruummeennttoo ffoorrmmaaddoo ppoorr ddooss ttooppeess:: uunnoo ffiijjoo yy oottrroo ddeesslliizzaannttee,, qquuee ssee eemmpplleeaa ppaarraa llaa ssuujjeecciióónn ddee ppiieezzaass rreecciiéénn eennccoollaaddaass..
 63. 63. SSOOPPOORRTTEE CCOORRTTAADDOORR TTaabbllaa ccoonn ddooss lliissttoonneess ppaarraa aappooyyaarr ppiieezzaass ppeeqquueeññaass yy ccoorrttaarrllaass ddee ffoorrmmaa gguuiiaaddaa..
 64. 64. HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE MMEEDDIICCIIÓÓNN YY TTRRAAZZAADDOO
 65. 65. LLÁÁPPIIZZ ÚÚttiill iimmpprreesscciinnddiibbllee ppaarraa eell ttrraazzaaddoo ssoobbrree llaa mmaaddeerraa..
 66. 66. RREEGGLLAA GGRRAADDUUAADDAA PPllaannttiillllaa rreeccttaanngguullaarr ggrraadduuaaddaa eenn mmiillíímmeettrrooss,, eemmpplleeaaddaa ppaarraa llaa mmeeddiicciióónn yy eell ttrraazzaaddoo ddee llíínneeaass rreeccttaass..
 67. 67. MMEETTRROO IInnssttrruummeennttoo ppaarraa mmeeddiiddaass lloonnggiittuuddiinnaalleess.. LLooss mmááss ccoommuunneess ssoonn eennrroollllaabblleess..
 68. 68. CCOOMMPPÁÁSS IInnssttrruummeennttoo eemmpplleeaaddoo ppaarraa eell ttrraazzaaddoo ddee aarrccooss yy cciirrccuunnffeerreenncciiaass..
 69. 69. EESSCCUUAADDRRAA YY CCAARRTTAABBÓÓNN ÚÚttiilleess ddee ddiibbuujjoo uuttiilliizzaaddooss ppaarraa eell ttrraazzaaddoo ddee ppaarraalleellaass yy ppeerrppeennddiiccuullaarreess,, yy llaa mmeeddiicciióónn ddee áánngguullooss..
 70. 70. HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE CCOORRTTEE
 71. 71. SSEERRRRUUCCHHOO HHeerrrraammiieennttaa uussaaddaa ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee ccoorrtteess ssoobbrree mmaaddeerraa..
 72. 72. FFOORRMMÓÓNN YY GGUUBBIIAA HHeerrrraammiieennttaass ddee ccoonnttoorrnnooss aaffiillaaddooss uuttiilliizzaaddaass ppaarraa rreebbaajjaarr llaa mmaaddeerraa..
 73. 73. HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE AAGGUUJJEERREEAADDOO
 74. 74. TTAALLAADDRROO DDEE MMAANNOO OO BBEERRBBIIQQUUÍÍ HHeerrrraammiieennttaa mmaannuuaall eemmpplleeaaddaa ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee aagguujjeerrooss eenn mmaaddeerraa..
 75. 75. BBAARRRREENNAA ÚÚttiill qquuee ssee eemmpplleeaa ppaarraa rreeaalliizzaarr aagguujjeerrooss eenn mmaaddeerraa..
 76. 76. HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE AALLIISSAADDOO YY PPUULLIIDDOO
 77. 77. CCEEPPIILLLLOO HHeerrrraammiieennttaa pprroovviissttaa ddee ccuucchhiillllaa qquuee ssiirrvvee ppaarraa aalliissaarr ssuuppeerrffiicciieess ppllaannaass ddee mmaaddeerraa..
 78. 78. EESSCCOOFFIINNAASS YY LLIIMMAASS HHeerrrraammiieennttaass ddee hhiieerrrroo qquuee ppeerrmmiittee aaccaabbaarr ddee ppeerrffiillaarr eell ccoonnttoorrnnoo ddee uunnaa ppiieezzaa ddee mmaaddeerraa..
 79. 79. PPAAPPEELL DDEE LLIIJJAA PPlliieeggooss ddee ppaappeell ccoonn ggrraannooss ddee ddiiffeerreennttee ggrroossoorr ppaarraa aalliissaarr ssuuppeerrffiicciieess..
 80. 80. HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE GGOOLLPPEEAADDOO YY EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN
 81. 81. MMAARRTTIILLLLOO HHeerrrraammiieennttaa eemmpplleeaaddaa ppaarraa ggoollppeeaarr yy ccllaavvaarr..
 82. 82. TTEENNAAZZAASS UUttiilliizzaaddaa ppaarraa llaa eexxttrraacccciióónn ddee ccllaavvooss..
 83. 83. DDEESSTTOORRNNIILLLLAADDOORR HHeerrrraammiieennttaa eemmpplleeaaddaa ppaarraa ccoollooccaarr yy eexxttrraaeerr ttoorrnniillllooss..
 84. 84. MMÁÁQQUUIINNAASS EELLÉÉCCTTRRIICCAASS
 85. 85. Hoy en día muchos ddee llooss ttrraabbaajjooss ccoonn mmaaddeerraa ssoonn rreeaalliizzaaddooss ccoonn mmááqquuiinnaass eellééccttrriiccaass mmeeddiiaannttee ttaallaaddrraaddoorraass,, ssiieerrrraass eellééccttrriiccaass,, cceeppiillllooss yy lliijjaaddoorraass eellééccttrriiccaass,, hhaann ssuussttiittuuiiddoo aa llaass ttrraaddiicciioonnaalleess hheerrrraammiieennttaass mmaannuuaalleess..
 86. 86. LINKS DDEE LLAASS PPÁÁGGIINNAASS WWEEBBSS UUTTIILLIIZZAADDAASS  hhttttpp::////aauullaavviirrttuuaall..eedduuccaa..mmaaddrriidd..oorrgg//ccpp..pprriinncciippeessddeeaassttuurriiaass..ppoozzuueellooddeeaallaarrccoonn//ffiillee..pphhpp//1100//11__LLaa__MMaaddeerraa__yy__eell__PPaappeell..ppddff  hhttttpp::////aauullaavviirrttuuaall..eedduuccaa..mmaaddrriidd..oorrgg//ccpp..pprriinncciippeessddeeaassttuurriiaass..ppoozzuueellooddeeaallaarrccoonn//ffiillee..pphhpp//1100//11__ hhttttpp::////wwwwww..lliinnaallqquuiibbllaa..ccoomm//TTeeccnnooWWeebb//mmaaddeerraa//mmaaddeerraa__iinnddeexx..hhttmm  hhttttpp::////iieessvviillllaallbbaahheerrvvaasstteeccnnoollooggiiaa..ffiilleess..wwoorrddpprreessss..ccoomm//22001100//0022//mmaatteerriiaalleess__mmaaddeerraa..ppddff  hhttttpp::////wwwwww..iieessllaaaallddeeaa..ccoomm//ddooccuummeennttooss//tteeccnnoollooggiiaa//tteemmaa44llaammaaddeerraa..ppddff  hhttttpp::////wwwwww..cceeppaazzaahhaarr..oorrgg//rreeccuurrssooss//ffiillee..pphhpp//5577//PPrrooyyeeccttooss11//LLaa__MMaaddeerraa__JJoossee__MMiigguueell__MMoonnttiillllaa// hhttttpp::////iieessmmoonnrree..eedduuccaa..aarraaggoonn..eess//ddeepp//tteeccnnoo//rreeccuurrssooss//mmaaddeerraa//hheerrrraammiieennttaass..hhttmm

×