Publicidad

Impressions 98.08.19.pptx

20 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

Impressions 98.08.19.pptx

 1. Impressions
 2. • ‫خوب‬ ‫قالب‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ : 1. It should be an exact duplication of the prepared tooth, including all of the preparation and enough uncut tooth surface 2. Have a exactly finish line 3. Other teeth and tissue adjacent to the prepared tooth must be accurately reproduced 4. It must be free of bubbles, especially in the area of the finish line and occlusal surfaces of the other teeth in the arch.
 3. Wettability • ‫با‬ contact angle ‫میشود‬ ‫مشخص‬ ‫مایع‬ ‫و‬ ‫ماده‬ ‫بین‬ .  ‫هیدروفوب‬ : ‫بزرگتر‬ ‫تماس‬ ‫زاویه‬ Wettability ‫کمتر‬ • Polysulfide, PVS,condensation-reaction silicones  ‫هیدروفیل‬ : • Irreversible hydrocolloid (alginate), reversible hydrocolloid,polyether • ‫تر‬ ‫هیدروفوب‬ ‫ماده‬ ‫هرچه‬ :  ‫مشکلتر‬ ‫گچ‬ ‫وریختن‬ ‫بیشتر‬ ‫هوا‬ ‫احتباس‬ ‫خطر‬  ‫رطوبت‬ ‫یا‬ ‫خونریزی‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دشوارتر‬ ‫قالبگیری‬ • ‫ترین‬ ‫بیش‬ contact angle : ‫تراکمی‬ ‫سیلیکون‬ • ‫ترین‬ ‫کم‬ contact angle : ‫اتر‬ ‫پلی‬
 4. Viscosity • Lightbody polysulfide and condensation silicone are the least viscous, and heavybody polysulfide is the most viscous. • Shear thining : ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خاصیتی‬ fluidity ‫اثر‬ ‫در‬ ‫ماده‬ ‫افزایش‬ shear rate ( ‫قالبگیری‬ ‫ماده‬ ‫تزریق‬ ‫هنگام‬ ‫مثال‬ ) ‫افزایش‬ ‫یابد‬ ‫می‬ . • shear rate : ‫خارجی‬ ‫نیروهای‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬ flow ‫میکند‬ ‫پیدا‬ .
 5. Reversible Hydrocolloid • ‫ترکیبات‬ : o ‫آگار‬ ( ‫گاالکتوز‬ ‫خطی‬ ‫پلیمر‬ ‫استرسولفوریک‬ ) o ‫سدیم‬ ‫ت‬ ‫بورا‬ ‫تترا‬ ( ‫بوراکس‬ :) ‫ویسکوزی‬ ‫و‬ ‫ژل‬ ‫استحکام‬ ‫عامل‬ ‫سل‬ ‫ته‬ o ‫بوراکس‬ ‫عیب‬ : ‫گچ‬ ‫نرمی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫ست‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ o ‫حل‬ ‫راه‬ : ‫پتاسیم‬ ‫سولفات‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ o ‫سولفات‬ ‫پتاسیم‬ : ‫تسریع‬ setting ‫به‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬،‫آن‬ ‫شدن‬ ‫وسخت‬ ‫گچ‬ ‫پالستیکی‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫خاصیت‬ ‫بهبود‬،‫پارگی‬ o ‫سایزر‬ ‫پالستی‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫طعم‬ • approximately 85% water : ‫و‬ ‫سینرزیس‬ imbibation
 6. • gel tube → sol container → gel impression tray .1 Liquefying bath : ‫مدت‬ ‫به‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫تیوب‬ ‫در‬ ‫جامد‬ ‫نیمه‬ ‫ژل‬ 10 ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫حمام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬ sol ( ‫مایع‬ ) ‫میشود‬ . .2 Storage bath : ‫نکهداری‬ ‫و‬،‫ویسکوزیته‬ ‫کنترل‬،‫دما‬ ‫کردن‬ ‫متعادل‬ ‫تیوب‬  ‫میشود‬ ‫خارج‬ ‫حمام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دندان‬ ‫دور‬ ‫تزریق‬ ‫برای‬ ‫هیدروکلوید‬ ‫حاوی‬ ‫سرنگ‬ .  ‫تا‬ ‫میتواند‬ ‫ماده‬ 5 ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫روز‬ . .3 Tempering bath : ‫حمام‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫ماده‬ storage ‫مدت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫تری‬ ‫ودر‬ ‫خارج‬ 5 _ 10 ‫دقیقه‬ ( ‫از‬ ‫کمتر‬ 3 ‫نباشد‬ ‫دقیقه‬ ) ‫افزایش‬ ‫ماده‬ ‫ویسکوزیته‬ ‫تا‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫حمام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یابد‬
 7. • ‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫کست‬ ‫میتوان‬ ‫یکبار‬ ‫تنها‬ ‫هیدروکلویید‬ ‫قالب‬ ‫با‬ . • ‫ف‬ ‫تمام‬ ‫قالب‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫فک‬ ‫نیم‬ ‫قالب‬ ‫یک‬ ‫معموال‬ ‫ک‬ ‫برای‬ working cast ‫میشود‬ ‫تهیه‬ . • ‫کرده‬ ‫رامرطوب‬ ‫آن‬ ‫قدری‬ ‫لثه‬ ‫کنارزننده‬ ‫نخ‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫نشود‬ ‫زخمی‬ ‫لثه‬ ‫خروج‬ ‫هنگام‬ . • ‫المینیت‬ ‫تکنیک‬ : ‫تر‬ ‫و‬ ‫تزریق‬ ‫خورده‬ ‫تراش‬ ‫دندان‬ ‫روی‬ ‫آگار‬ ‫ی‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫آلژینات‬ ‫حاوی‬ .  ‫مزیت‬ : ‫االستومرها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬،‫زیاد‬ ‫دقت‬  ‫عیب‬ : ‫هم‬ ‫از‬ ‫ماده‬ ‫دو‬ ‫جداشدن‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫ست‬
 8. Custom Resin Trays • ‫های‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ‫االستومرها‬ 2 ‫تا‬ 3 mm ‫دقیق‬ ‫هستند‬ . • ‫اختصاص‬ ‫تری‬ ‫در‬ ‫قالبگیری‬ ‫ماده‬ ‫ضخامت‬ ‫اختالف‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫هرچند‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ساخته‬ ‫پیش‬ ‫و‬ 1 mm ‫تری‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫دای‬ ‫طول‬ ‫اختالف‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اختصاصی‬ . • ‫میشود‬ ‫مکرر‬ ‫های‬ ‫ریختن‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫دقت‬ ‫باعث‬ ‫تری‬ ‫چسب‬ • tensile strength : • Polyether< Additive silicone >Polysulfide >Condensation silicone • ‫در‬ PVS ‫تری‬ ‫در‬ ‫سوراخ‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫چسب‬ ‫اتصال‬ ‫دوام‬ 50 % ‫با‬ ‫و‬ ‫تری‬ ‫کردن‬ ‫خشن‬ 140 % ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ .
 9. • ‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ماده‬ ‫چسبیدن‬ ‫بر‬ ‫تری‬ ‫جنس‬ . • ‫به‬ ‫تراکمی‬ ‫سیلیکون‬ ‫و‬ ‫سولفاید‬ ‫پلی‬ ‫آکریلی‬ ‫های‬ ‫تری‬ ( ‫اختصاصی‬ ‫رزینی‬ ) ‫و‬ ‫اتر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ PVS ‫به‬ ‫استیرنی‬ ‫پلی‬ ‫های‬ ‫تری‬ ‫بهتر‬ ‫میچسبند‬ .
 10. Tray preparation for VLC • ‫ناح‬ ‫و‬ ‫قوس‬ ‫انتهایی‬ ‫سمت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫استاپ‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫پلیت‬ ‫بیس‬ ‫موم‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫یه‬ ‫ثنایا‬ ‫های‬ ‫دندان‬ • ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫دیستال‬ ‫در‬ ‫استاپ‬ ‫خورده‬ ‫تراش‬ ‫های‬ ‫دندان‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ . • ‫فویل‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ Al ‫وازلین‬ ‫یا‬ ‫ازموم‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫چون‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫موم‬ ‫روی‬ ‫دیستورش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫چسب‬ ‫باندینگ‬ ‫میزان‬ ‫تری‬ ‫دداخل‬ ‫ن‬ ‫میشود‬ ‫قالبگیری‬ . • ‫کیور‬ ‫مراحل‬ : 1 ‫اضافات‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫تری‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫اولیه‬ ‫کیور‬ ‫دقیقه‬ 1 ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وموم‬ ‫فویل‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫مجدد‬ ‫کیور‬ ‫دقیقه‬ ‫کاربرد‬ air barrier coation ‫برای‬ ‫نهایی‬ ‫پخت‬ ‫و‬ 2 ‫دقیقه‬
 11. Dual-Arch Impressions • ‫مزایا‬ : .1 ‫دندان‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫تراش‬ ‫های‬ ‫دندان‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫یک‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫مقابل‬ ‫های‬ MI .2 ‫شده‬ ‫مانت‬ ‫های‬ ‫کست‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫اکلوژن‬ ‫ایجاد‬ .3 ‫ماده‬ ‫کمتر‬ ‫مصرف‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خطا‬ ‫میزان‬ 5 ‫است‬ ‫میکرون‬ . ‫ها‬ ‫اندیکاسیون‬ : ‫کالس‬ ‫اکلوژن‬ ‫با‬ ‫بیمار‬ 1 ‫و‬ canin rise ‫با‬ ‫دندان‬ ‫تک‬ ‫رستوریشن‬، ‫ت‬ ‫بستن‬ ‫قوس‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬،‫سالم‬ ‫مقابل‬ ‫و‬ ‫مجاور‬ ‫های‬ ‫دندان‬ ‫ا‬ MI ‫بست‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫تری‬ ‫دیستال‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫دهان‬ ‫ن‬ ‫کند‬ ‫تداخل‬
 12. • After the cast is set, its articulated on Foster spring chrome articulator.
 13. Polysulfide • Base paste :polysulfide polymer+filler titanium dioxide. • Catalyst (or accelerator) paste:  lead dioxide :radiopacity and brown color  sulfur and oil • ‫دارد‬ ‫اختصاصی‬ ‫تری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حتما‬ . • ‫شود‬ ‫ریخته‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫قالب‬ . • ‫ضروری‬ ‫موم‬ ‫توسط‬ ‫دهان‬ ‫در‬ ‫وسیع‬ ‫های‬ ‫آندرکات‬ ‫اوت‬ ‫بالک‬ ‫است‬ .
 14. • ‫باشد‬ ‫خشک‬ ‫کامال‬ ‫باید‬ ‫دندان‬ ‫سطح‬ ‫است‬ ‫هیدوفوب‬ ‫چون‬ . • Setting time : 10 - 8 ‫دقیقه‬ • ‫برای‬ ‫متوسط‬ ‫قوام‬ ‫با‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫تزریق‬ ‫برای‬ ‫کم‬ ‫قوام‬ ‫با‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫تری‬ . • ‫بیشترین‬ tear strength ‫دارد‬ ‫االستومر‬ ‫مواد‬ ‫بین‬ ‫را‬ . • ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫حرکت‬ ‫بایک‬ ‫سولفاید‬ ‫پلی‬ ‫قالب‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫است‬ .
 15. Condensation Silicone • Two paste system • base paste :silicone polymer with terminal hydroxyl groups, mixed with inert fillers. • Catalyst Paste: cross-linking agent: ethyl silicate+ tin octoate • ‫ات‬ ‫وایجاد‬ ‫انتهایی‬ ‫هیدروکسیل‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بین‬ ‫متقاطع‬ ‫پیوند‬ ‫ارتو‬ ‫یل‬ ‫سیلیکات‬ • ‫ت‬ ‫و‬ ‫انقباض‬ ‫موجب‬ ‫آن‬ ‫وتبخیر‬ ‫الکل‬ ‫متیل‬ ‫یا‬ ‫اتیل‬ ‫شدن‬ ‫آزاد‬ ‫غییرات‬ ‫میشود‬ ‫ابعادی‬ . • ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫واش‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫ایجاد‬ spacer ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫پوتی‬
 16. Polyvinyl Siloxane • Also known as addition silicone • addition polymerization • 2 paste system • base paste : polymethylhydrosiloxane +fillers • Catalyst (or accelerator) paste: silicone with terminal vinyl groups, chloroplatinic acid catalyst, • and a filler • ‫جانبی‬ ‫محصول‬ ‫ایجاد‬ ‫بدون‬ ‫افزایشی‬ ‫واکنش‬ • ‫قالب‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫هیدروژن‬ ‫گاز‬ ‫ماده‬ ‫اولیه‬ ‫فرموالسیون‬ ‫در‬ ‫میشد‬ ‫کست‬ ‫سطح‬ ‫حباب‬ ‫باعث‬ . • ‫شد‬ ‫برطرف‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫پاالدیوم‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ .
 17. • ‫عالی‬ ‫ابعادی‬ ‫ثبات‬ : ‫ش‬ ‫دوبارریخته‬ ‫یا‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حتی‬ ‫بازهم‬ ‫ود‬ ‫است‬ ‫دقیق‬ . • ‫میشود‬ ‫ماده‬ ‫شدن‬ ‫هیدروفیل‬ ‫باعث‬ ‫سورفاکتانت‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ . • ‫تاخیر‬ ‫موجب‬ ‫رابردم‬ ‫یا‬ ‫التکس‬ ‫دستکش‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سولفور‬ setting ‫میشود‬ ‫ماده‬ ‫این‬ . • ‫با‬ ‫قالبگیری‬ ‫روش‬ ‫در‬ Gun ‫هدر‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حباب‬ ‫فاقد‬ ‫ماده‬ ‫میرود‬ . • 15 ‫خش‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫زده‬ ‫چسب‬ ‫تری‬ ‫به‬ ‫قالبگیری‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دقیقه‬ ‫ک‬ ‫میشود‬ . • PVS ‫وجو‬ ‫اتومیکس‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫اتر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫دارند‬ .
 18. Polyether • copolymer of 1,2-epoxyethane and tetrahydrofuran that is reacted with an α,β-unsaturated acid, such as crotonic acid. • ‫پیون‬ ‫کاتیونیک‬ ‫پلیمریزاسیون‬ ‫با‬ ‫آروماتیک‬ ‫سولفونات‬ ‫متقاطع‬ ‫د‬ ‫میکند‬ ‫ایجاد‬ . • ‫حدود‬ ‫کننده‬ ‫تسریع‬ ‫به‬ ‫بیس‬ ‫نسبت‬ 8 ‫به‬ 1 ‫است‬ . • ‫است‬ ‫عالی‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حتی‬ ‫اتر‬ ‫پلی‬ ‫حجمی‬ ‫ثبات‬ . • Shear strength ‫سولفای‬ ‫پلی‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫سیلیکون‬ ‫مشابه‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫است‬ . • ‫حدودی‬ ‫تا‬ brittle ‫است‬ . • ‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫آروماتیک‬ ‫سولفونات‬ ‫به‬ ‫آلرژی‬ ‫احتمال‬ .
 19. Disinfection of Impressions • ‫آلژینات‬ : ‫هیپوکلریت‬ ‫اسپری‬ ‫روش‬ ‫موثرترین‬ 5.25 % • ‫مشابه‬ ‫نتایج‬ ‫آلدئید‬ ‫گلوتار‬ • ‫موثر‬ ‫هم‬ ‫چهارتایی‬ ‫آمونیوم‬ • ‫آگار‬ : ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫گلوتارآلدئید‬ ‫محلول‬ ‫در‬ ‫وری‬ ‫غوطه‬ 20 ‫دقیقه‬ • ‫اتر‬ ‫پلی‬ : ‫وری‬ ‫غوطه‬ ‫با‬ ‫هرچند‬،‫نشود‬ ‫ور‬ ‫غوطه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ب‬ ‫فنل‬ ‫محلول‬ ‫و‬ ‫یدوفور‬،‫گلوتارآلدئید‬،‫سدیم‬ ‫درهیپوکلریت‬ ‫مدت‬ ‫ه‬ 30 - 10 ‫میشود‬ ‫حفظ‬ ‫اش‬ ‫ابعادی‬ ‫ثبات‬ ‫دقیقه‬ . • ‫افزایشی‬ ‫سیلیکون‬ ‫و‬ ‫سولفاید‬ ‫پلی‬ : ‫سدیم‬ ‫هیپوکلریت‬ ‫فنل‬ ‫محلول‬ ‫و‬ ‫یدوفور‬،‫گلوتارآلدئید‬، • ‫سیلیکون‬ ‫تراکمی‬ : ‫هیپوکلریت‬ ، ‫سدیم‬ ‫ف‬،‫گلوتارآلدئید‬ ‫نل‬
 20. Digital Impressions • ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ milling ‫میشوند‬ ‫متصل‬ : .1 CEREC : ‫سیستم‬ ‫اولین‬ CAD-CAM ‫پودر‬ ‫نیازمند‬ Reflective .2 E4D : ‫مشابه‬ CEREC ‫پودر‬ ‫نیازمند‬ ‫اما‬ Reflective ‫نیست‬ • ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ milling ‫متصل‬ ‫نمیشوند‬ : .1 iTero(cadent) : ‫پودر‬ ‫بدون‬ ‫لیزر‬ ‫اسکن‬ Reflective .1 Lava : ‫پودر‬ ‫از‬ light ‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫اسکن‬ ‫تسهیل‬ ‫جهت‬ .
Publicidad