Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Eurobank Business Services Corporate Presentation

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Fashion jewelry
Fashion jewelry
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Eurobank Business Services Corporate Presentation (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Eurobank Business Services Corporate Presentation

 1. 1. ΟΛΟ ΣΟ ΦΑ΢ΜΑ ΣΗ΢ ΜΙ΢ΘΟΔΟ΢ΙΑ΢ ΢Ε ΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
 2. 2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ΢ΣΕ; • Η Eurobank Business Services AE είναι 100% κυγατρικι εταιρεία του Σραπεηικοφ Ομίλου Εurobank. • Ιδρφκθκε το 2000 προςφζροντασ ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του τομζα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων πόρων ιδιαίτερα ςτα κζματα μιςκοδοςίασ, κατζχοντασ πλζον θγετικι κζςθ ςτθν αγορά αυτι. • Διακζτει εξειδικευμζνα και ζμπειρα ςτελζχθ, άρτιο τεχνολογικό εξοπλιςμό και ιδιόκτθτο πλιρωσ παραμετρικό λογιςμικό
 3. 3. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ΢ • Να είμαςτε ο αποκλειςτικόσ και ζμπιςτοσ ςυνεργάτθσ ςασ ςε όλο το φάςμα τθσ μιςκοδοςίασ και ςθμείο αναφοράσ ςτο χϊρο μασ. • Να ςασ προςφζρουμε αςφάλεια, ςιγουριά, εχεμφκεια και μείωςθ του λειτουργικοφ ςασ κόςτουσ κάνοντασ τθν εργαςιακι ςασ ηωι πιο εφκολθ και ενιςχφοντασ καίρια τθν επιχείρθςι ςασ.
 4. 4. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕ΢Η ΣΗ΢ ΕΚΔΟ΢Η΢ ΜΙ΢ΘΟΔΟ΢ΙΑ΢ ΢Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ • Αφξθςθ παραγωγικοφ χρόνου • Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ • Άρτια ενθμζρωςθ ςχετικά με νομοκετικό πλαίςιο • Διαςφάλιςθ από υποβολι κυρϊςεων • Αςφάλεια δεδομζνων • Απρόςκοπτθ λειτουργία
 5. 5. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΣΗ΢ ΜΙ΢ΘΟΔΟ΢ΙΑ΢ ΣΗ΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢Η΢ ΢Α΢ Σο Payroll Partner περιλαμβάνει: • Ολοκλθρωμζνθ ζκδοςθ και ζλεγχο μιςκοδοςίασ • Τποςτιριξθ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Δ/νςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ • Πλθκϊρα ςτατιςτικϊν με οικονομικά και ςτατιςτικά ςτοιχεία υπαλλιλων • ΢υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
 6. 6. Α΢ΦΑΛΗ΢, ΓΡΗΓΟΡΟ΢ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΜΙ΢ΘΟΔΟ΢ΙΑ΢ ONLINE Payroll Online: • Τπολογιςμόσ μιςκοδοςίασ με χριςθ του λογιςμικοφ μασ • Αποκικευςθ και φφλαξθ δεδομζνων ςτα ςυςτιματά μασ • ΢υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
 7. 7. ENA ΧΡΗ΢ΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Payroll News, το Διαδικτυακό portal ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ για όλα τα κζματα που επθρεάηουν τθ μιςκοδοςία κάκε μικρισ ι μεγάλθσ επιχείρθςθσ.
 8. 8. ΢ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ • Εξειδικευμζνθ ςυμβουλευτικι • Τιοκζτθςθ νζων μορφϊν εργαςίασ • ΢υλλογικζσ ςυμβάςεισ • Σρζχοντα Προγράμματα ΟΑΕΔ • Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ • ΢εμινάρια ςε εργατικά και αςφαλιςτικά κζματα Με τθ ςυνδρομι αρμόδιων και καταξιωμζνων επιςτθμόνων, ειδικϊν ςτα εργαςιακά κζματα
 9. 9. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ΢ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ΢ ΢Α΢! ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΢Α΢! • Δωρεάν και αυκθμερόν εκτζλεςθ τθσ μιςκοδοςίασ μζςω e-banking, ATM, Phone-Banking • Ενθμζρωςθ ςχετικά με νομοκετικό πλαίςιο μιςκοδοςίασ μζςω www.payroll.gr • Διευκόλυνςθ ςτθ διαδικαςία καταβολισ μιςκοδοςίασ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ΢ ΢Α΢! • Τψθλότερα επιτόκια ςτο λογαριαςμό μιςκοδοςίασ • Δυνατότθτα υπερανάλθψθσ με τα πρϊτα 150 ΕΤΡΩ άτοκα • Δωρεάν πλθρωμζσ λογαριαςμϊν ΔΕΚΟ • Χαμθλότερα επιτόκια ςε δανειακά προϊόντα • Πρόγραμμα επιςτροφι • Προνομιακά αςφαλιςτικά προγράμματα • Επιπλζον εξυπθρζτθςθ από ειδικι ομάδα
 10. 10. ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η: Καλλιρρόθσ 21, 11743 ΑΘΗΝΑ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ: www.payroll.gr ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 210 900 8500 E-mail: info@eurobank-bs.gr

Notas del editor

 • Καλησπέρα κυρίες και κύριοι,Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωσηκαι σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίασας.
 • Η εταιρεία μας Eurobank Business Services εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα μισθοδοσίας. Πιστοί στην αποστολή του ομίλου μας «Υπεύθυνα δίπλα σας» και με δεδομένο ότι οι αλλαγές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου στη χώρα μας την τελευταία διετία είναι ριζικές, σας προσκαλέσαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε εν συντομία την επίδραση των αλλαγών αυτών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές του ασφαλιστικού καθεστώτος θα παρουσιασθούν από τον κύριο Βασίλη Μακρίδη, Διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρείας μας, και οι αλλαγές του εργατικού δικαίου από τον συνεργάτη μας εργατολόγο κύριο Χάρη Χαιρόπουλο.Επιτρέψτε μου όμως τώρα να σας πω δύο λόγια για την εταιρεία μας και να σας εξηγήσω τα οφέλη της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας
 • Οόμιλός μας ίδρυσε το 2000 την εταιρεία Eurobank Business Services, με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας καθώς και να τους συμβουλεύει για όλα τα σχετικά θέματα. Όπως αντιλαμβάνεστε το τελευταίο διάστημα δουλεύουμε υπερωρίες! για να κωδικοποιήσουμε τα νέα δεδομένα και να ενημερώσουμε και να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στην προσαρμογή τους σε αυτά.Συνδέουμε επίσης με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες υπολογισμού και καταβολής μισθοδοσίας των επιχειρήσεων με αυτές των υπαλλήλων τους, και έτσι προσφέρουμε σε αυτούς ιδιαίτερα προνόμια για την κάλυψη των τραπεζικών τους αναγκών.Πελάτες μας δεν είναι μόνο φημισμένες πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες του Ελληνικού χώρου, αλλά και μικρότερες εταιρείες που κατανόησαν τη σημασία της ανάθεσης της διαδικασίας έκδοσης μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη. Τα στελέχη μας, που είναι εξειδικευμένοι εκκαθαριστές μισθοδοσίας, εκπαιδεύονται και ενημερώνονται διαρκώς για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα αιτήματα και στις ανάγκες των πελατών μας, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο των συνεχιζόμενων αλλαγών.Διαθέτουμε άριστη τεχνολογική υποδομή που διασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία, εμπιστευτικότητα σε όλες τις κινήσεις και ασφαλή φύλαξη δεδομένων.Ήδη από το 2001 λειτουργούμε σε περιβάλλον cloud που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της εταιρείας σας 24/7 με απόλυτη ασφάλεια όμως, αφού οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες χρησιμοποιούν ειδική συσκευή αναγνώρισης (token)
 • Ποιο είναι το όραμά μας? . Να είμαστε ο αποκλειστικός και έμπιστος συνεργάτης σας σε όλο τοφάσμα της μισθοδοσίας και σημείο αναφοράς στο χώρο μας. • Να σας προσφέρουμε ασφάλεια, σιγουριά, εχεμύθεια και μείωση του λειτουργικού σας κόστους κάνοντας την εργασιακή σας ζωή πιο εύκολη και ενισχύοντας καίρια την επιχείρησή σας
 • Γιατί όμως συνεργασία με εξωτερικό πάροχο για την έκδοση μισθοδοσίας?Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και καταιγισμό αλλαγών στο νομικό πλαίσιο που ορίζει τους όρους εργασίας, σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανάπτυξη ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, είναι άκρως απαραίτητη η ενασχόληση του υπεύθυνου μισθοδοσίας με τα ουσιαστικά ζητήματα της μείωσης του εργασιακού κόστους . Η διοίκηση της εταιρείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην επερχόμενη νέα εποχή της επιχειρηματικής πραγματικότητας, χρειάζεται να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και τηννέα νομική πλατφόρμα, ναεξασφαλίσει εργασιακή ειρήνη και να αναβαθμίσει το γνωστικό επίπεδο των εργαζομένων. Η ανάθεση της αναγκαίας αλλά μή παραγωγικής εργασίας της έκδοσης μισθοδοσίας σε εξωτερικό πάροχοέχει σαν πρώτο θετικό αποτέλεσμα την αύξηση των παραγωγικών ωρών των ανθρώπων σας, τις οποίες μπορούν και οφείλουν να διαθέσουν για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών των επιχειρήσεων σας.Η μείωση του λειτουργικού κόστους των τμημάτων που ασχολούνται με την μισθοδοσία, η οποία επιτυγχάνεται με την εξωτερική ανάθεση της έκδοσης μισθοδοσίας, αποτελεί τη δεύτερη σημαντική και μετρήσιμη ωφέλεια που προκύπτει από την επιλογή αυτή.Ο καταιγισμός των νομοθετικών αλλαγών καθιστά επιτακτική την ανάγκη υποστήριξής σας από εξειδικευμένους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, οι οποίοι θα διαλευκάνουν ερωτήματα και θα προτείνουν λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν.Ταυτόχρονα η πρόσβαση σε εξειδικευμένους γνώστες του αντικειμένου αφενός προφυλάσσει την επιχείρηση από αστοχίες, που μπορεί να προκαλέσουν διατάραξη των σχέσεών της με τις Δημόσιες Αρχές ή ακόμη και την επιβολή προστίμων σε αυτήν και αφετέρου να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης στο εσωτερικό της.Με την ανάθεση της έκδοσης μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη αποκτάτε πρόσβαση σε μεγαλύτερα και καλύτερα μηχανογραφικά συστήματα, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων διασφαλίζετε την φύλαξή τους, αλλά και το απόρρητο των αμοιβών σας , χωρίς την αναγκαία, για την αντίστοιχη επένδυση σε εξοπλισμό και συστήματα, οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης.Τέλος, διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση και ολοκλήρωση αυτής της τόσο σημαντικής εργασίας που είναι η διαχείριση μισθοδοσίας, ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που μπορεί να συμβούν σε κάθε επιχείρηση, την ημέρα έκδοσης της μισθοδοσίας.
 • Με στόχο την καταλληλότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:Το Payroll Partnerπεριλαμβάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για την έκδοση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας, την προετοιμασία όλων των αρχείων και καταστάσεων προς τις τράπεζες και τις Δημόσιες αρχές καθώς και ό,τι άλλο απαιτούν η νομοθεσία και οι διαδικασίες της επιχείρησής σας καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα εργασιών του συγκεκριμένου τομέα.Διαθέτοντας ιδιόκτητο λογισμικό και ειδικούς στη μισθοδοσία μηχανογράφους προσαρμοζόμαστε εμείς στην πολιτική και τις διαδικασίες σας, χωρίς εσείς να είναι ανάγκη να κάνετε κάποια αλλαγή.Επίσης σας παρέχουμε:Συμβουλές & υποστήριξη σε εργασιακά θέματα με συνεχή ενημέρωση για τις νομοθετικές αλλαγές που πραγματοποιούνταιΕργαλείο παραγωγής στατιστικών αναφορών τόσο για τη μισθοδοσία όσο και για ευρύτερα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)Συμβουλευτική στη διοίκηση Ανθρωπίνων ΠόρωνΥποστήριξη στα διαδικαστικά θέματα της Δ/νσης Ανθρώπινων πόρων για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της εταιρείας με σημαντικότατη μείωση του φόρτου εργασίας
 • Για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να υπολογίζουν τη μισθοδοσία τους εσωτερικά δημιουργήσαμε τοPayroll Online. Tην πλέον αξιόπιστη & ευέλικτη υπηρεσία-λογισμικό, για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας σας σε περιβάλλον cloud. Με το Payroll Online, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας σας, μπορούν να υπολογίζουν την μισθοδοσία σας, έχοντας στην διάθεσή τους έναεξελιγμένο και πλήρες εργαλείο.Παράλληλα συνεχίζουμενα σας προσφέρουμε:Προσαρμογή του λογισμικού στη δομή και πολιτική της εταιρείας σαςΠαραμετροποίηση, έλεγχο και ένταξη στο σύστημα κάθε νέας πρόσληψης, βάσει των δικών σας προδιαγραφώνΑναλυτική παροχή συμβουλών και υποστήριξης επί εργασιακών θεμάτων Ασφαλή διαδικτυακή σύνδεση και συνεχή διαθεσιμότητα των αρχείων (24/7)Άριστη τεχνολογική υποδομή που δεν απαιτεί επένδυση από εσάς και σας εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων και πληροφοριών και φύλαξη των δεδομένων σας
 • Payroll Newsείναι το Διαδικτυακό portal έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη μισθοδοσία κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης.Μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών του χώρου της μισθοδοσίας και εργατικού δικαίου μεριμνά για τη συγκέντρωση και κατάταξη όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν ειδικότερα την μισθοδοσία και τις αμοιβές εν γένει του προσωπικού αλλά και ευρύτερα θέματα εργασιακών σχέσεων.Πληροφορίες για τις ΣΣΕ και τις αλλαγές τους, απαιτήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων, Επιθεώρησης Εργασίας, Εφορίας, ΟΑΕΔ, και όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών απαντούν στα καθημερινά ερωτήματα των αρμόδιων στελεχών της επιχείρησής σας.Όλα τα νέα έρχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες μας και μέσω email αλλά και σύντομα μέσω Τwitter. Δεκαπενθήμερη σύνοψή και σχολιασμός τους εμπεριέχεται και στο newsletter που αποστέλλεται.
 • Εκτός όμως όσων προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας Payroll Partner και της αναλυτικής σας ενημέρωσης από το Payroll news σας παρέχουμε επιπλέον εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.Ιδιαίτερα σήμερα που η εργατική νομοθεσία μεταβάλλεται συνεχώς, έχουμε εξασφαλίσει τη συνδρομή αρμόδιων και καταξιωμένων επιστημόνων, ειδικών στα εργασιακά θέματα, οι οποίοι, σε συνεργασία με το λοιπό στελεχιακό δυναμικό μας μπορούν να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αντιμετώπιση των θεμάτων που παρουσιάζονται στην εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων, με ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους, καθώς και να σας προτείνουν να επιλέξετε την βέλτιστη διαδικασία επίλυσής τους. Τέλος θα ήθελα να τονίσω την υποστήριξή μας για τα τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία μπορούμε τόσο να σας ενημερώνουμε όσο και να σας υποστηρίζουμε στην ετοιμασία και κατάθεση του φακέλου.
 • Η καταβολή της μισθοδοσίας μέσω τράπεζας γίνεται ήδη από πολλούς από εσάς. Οι περισσότεροι μάλιστα χρησιμοποιείτε για αυτό την τράπεζά μας απολαμβάνοντας προνόμια και εσείς και οι υπάλληλοί σαςΠροσφέρουμε υψηλότερα επιτόκια στους καταθετικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων σας,χαμηλότερες ή μηδενικές προμήθειες για τραπεζικές συναλλαγές καθώς και χαμηλότερα επιτόκια στα δανειακά μας προϊόντα, έτσι ώστε να ανταποδίδουμε σε εσάς και στους υπαλλήλους σας την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε εμπιστευόμενοι την τράπεζά μας. Ιδιαίτερα το πρόγραμμα επιστροφή είναι σημαντικό στις μέρες μας, γιατί επιστρέφει στους πελάτες μας χρήματα
 • Τελειώνοντας τη παρουσίαση της εταιρείας μας να τονίσω ότι η σημερινή μας ημερίδα έχει σκοπό να σας ενημερώσει γενικά για τις σημερινές εξελίξεις στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και την εφαρμογή τους. Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να διαλευκάνουν τυχόν απορίες σας.Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάτι πιο εξειδικευμένο παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

×