Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

תנועת חזון נגד עיריית ירושלים

71 visualizaciones

Publicado el

בג"ץ

Publicado en: Derecho
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

תנועת חזון נגד עיריית ירושלים

  1. 1. ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 3801/19 ‫בג"ץ‬ ‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ "‫"חזון‬ ‫תנועת‬ :‫העותרת‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ .1 :‫המשיבים‬ ‫בע"מ‬ ‫חוצות‬ ‫זוהר‬ .2 ‫ביניים‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫פולסקי‬ ‫משה‬ ‫עו"ד‬ :‫העותרת‬ ‫בשם‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ .‫הלילה‬ ‫וכל‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫עותרים‬ ‫הפקדתי‬ ‫ירושלים‬ ‫חומותיך‬ ‫על‬ ‫כוח‬ ‫שבא‬ ‫לאחר‬ ,‫בלילה‬ 01:00 ‫לשעה‬ ‫בסמוך‬ ‫הוגשה‬ ‫שבפני‬ ‫והבקשה‬ ‫העתירה‬ .1 ‫בהולה‬ ‫בקשה‬ ‫שבאמתחתו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ועמד‬ ,‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דלתו‬ ‫על‬ ‫התדפק‬ ‫העותרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העתירה‬ ‫אלי‬ ‫הועברה‬ ,‫משכך‬ .‫בבקשה‬ ‫דחוף‬ ‫דיון‬ ‫לקיום‬ ‫ובקשה‬ ‫מניעה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫השחר‬ ‫ברכת‬ ‫את‬ ‫להקדים‬ ‫העותרת‬ ‫אותי‬ ‫זיכתה‬ ‫ובכך‬ ,‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הראשית‬ ‫המזכירה‬ ."‫מעפעפי‬ ‫ותנומה‬ ‫מעיני‬ ‫שינה‬ ‫"המעביר‬ ‫חוצות‬ ‫לפרסום‬ ‫בכירה‬ ‫מחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫מניעה‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫ובבקשה‬ ‫בעתירה‬ .2 ‫פרסום‬ ‫שלטי‬ ‫שעות‬ 6 ‫תוך‬ ‫להסיר‬ 2 ‫למשיבה‬ ‫הורתה‬ (1 ‫המשיבה‬ ‫)היא‬ ‫ירושלים‬ ‫בעיריית‬ :‫כלהלן‬ ‫הכיתוב‬ ‫את‬ ‫שמכילות‬ ,‫העותרת‬ ‫מטעם‬ ‫ירושלים‬ ‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫שנתלו‬ ."‫נורמלי‬ ‫להיות‬ ‫האומץ‬ .‫ואמא=משפחה‬ ‫"אבא‬ ‫להיות‬ ‫היו‬ ‫שאמורות‬ ‫מודעות‬ 85-‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫ומהבקשה‬ ‫מהעתירה‬ .4.6.2019 ‫מיום‬ ‫החל‬ ,‫ימים‬ 10 ‫למשך‬ 2 ‫המשיבה‬ ‫עם‬ ‫שנכרת‬ ‫הסכם‬ ‫באמצעות‬ ‫מפורסמות‬ ‫ככל‬ ‫קשור‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעיתוי‬ ‫המודעות‬ ‫פרסום‬ ,‫בעתירה‬ ‫במפורש‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫שהדבר‬ ‫הגם‬ .‫בירושלים‬ (6.6.2019) ‫מחר‬ ‫להתקיים‬ ‫שאמור‬ ‫הגאווה‬ ‫למצעד‬ ‫הנראה‬
  2. 2. ‫ובכניסה‬ ‫בשירותים‬ ,‫במוצרים‬ ‫הפליה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫טענה‬ ‫העותרת‬ ‫היה‬ (‫הפלייה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ :‫)להלן‬ 2000-‫התשס"א‬ ,‫ציבוריים‬ ‫ולמקומות‬ ‫בידור‬ ‫למקומות‬ ‫בלתי‬ ‫בהנחייה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫אפוא‬ ‫נטען‬ .‫הנ"ל‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫לסרב‬ ‫לעירייה‬ ‫אסור‬ .‫העותרת‬ ‫של‬ ‫והחוקתיות‬ ‫הקנייניות‬ ‫בזכויותיה‬ ‫הפוגעת‬ ,‫חמורה‬ ‫בהפליה‬ ‫הנגועה‬ ,‫חוקית‬ .‫בתגובה‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫להידחות‬ ‫מניעה‬ ‫לצו‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ .3 ‫עזר‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫פועלת‬ ‫העירייה‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ .‫חלופי‬ ‫סעד‬ ‫לעותרת‬ ‫עומד‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫ואפנה‬ ,‫האזרחי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫דא‬ ‫כגון‬ ‫עניינים‬ ‫נדונו‬ ‫דנא‬ ‫מקדמת‬ ‫ועוד‬ ,‫עירוני‬ ‫נצרת‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫קבלנים‬ ‫מהנדסים‬ ‫ראם‬ 105/92 ‫בע"א‬ ‫הידוע‬ ‫הדין‬ ‫לפסק‬ ‫העותרת‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫לסעיף‬ ‫בתי‬ ‫חוק‬ ‫נחקק‬ ‫לביני‬ ‫ביני‬ .(1993) 189 (5)‫מז‬ ‫פ"ד‬ ,‫עילית‬ .‫לחוק‬ ‫הראשונה‬ ‫לתוספת‬ (‫8)א‬ ‫לסעיף‬ ‫העותרת‬ ‫את‬ ‫ואפנה‬ ,2000-‫התש"ס‬ ,‫מינהליים‬ ‫בשעה‬ ‫שנשלח‬ ‫מכתב‬ ‫מצורף‬ ‫לעתירה‬ .‫הליכים‬ ‫מיצתה‬ ‫לא‬ ‫העותרת‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ ‫להימנע‬ ‫דרישה‬ ‫ובה‬ ‫ירושלים‬ ‫בעיריית‬ ‫חוצות‬ ‫לפרסום‬ ‫בכירה‬ ‫מחלקה‬ ‫למנהלת‬ 22:10 ‫על‬ ‫להתדפק‬ ‫שאצה-רצה‬ ‫לפני‬ ‫שעות‬ ‫שלוש‬ ‫המתינה‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ‫העותרת‬ .‫המודעות‬ ‫מהסרת‬ .‫לילה‬ ‫באישון‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דלתו‬ ,‫בעתירתה‬ ‫העותרת‬ ‫תזכה‬ ‫אם‬ .‫בהולות‬ ‫כה‬ ‫והבקשה‬ ‫העתירה‬ ‫אם‬ ‫ספק‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ .‫ימים‬ ‫במספר‬ ‫נדחה‬ ‫במועד‬ ‫גם‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫הרי‬ ‫לגוף‬ ‫טענה‬ ‫לכל‬ ‫נדרש‬ ‫איני‬ ‫ממילא‬ ,‫אלה‬ ‫בנסיבות‬ .‫נדחית‬ ‫הבקשה‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .4 .‫הדברים‬ .₪ 2,500 ‫בסך‬ ‫המדינה‬ ‫אוצר‬ ‫לטובת‬ ‫בהוצאות‬ ‫תישא‬ ‫העותרת‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫מבקשת‬ ‫או‬ ‫עתירתה‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫ימים‬ 7 ‫תוך‬ ‫תודיע‬ ‫העותרת‬ .5 .‫עתירתה‬ .(5.6.2019) ‫התשע"ט‬ ‫בסיון‬ '‫ב‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫עכב‬ 19038010_E01.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; 077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 2

×