Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers

pearl studio
pearl studioradio station en 98.1 f.m. pearl studio

Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers

1
BIJLAGE
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers
Hoofdstuk 1. Begripsbepaling
Artikel 1
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. nevenfunctie : elke functie, betaald of onbetaald, die naast
het ambt van minister wordt uitgeoefend;
b. nevenwerkzaamheid : een werkzaamheid naast het hoofdberoep,
welke niet als beroep is aan te merken;
c. zakelijke belangen : alle rechten – direct of indirect – die iemand
heeft op opbrengsten uit ondernemingen;
d. partner : degene met wie de minister gedurende
tenminste één jaar onafgebroken een
gezamenlijke huishouding voert;
e. griffier : de griffier van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie of een door hem aangewezen
persoon;
f. kinderen minderjarige huwelijkse kinderen van de
minister en minderjarige buitenhuwelijkse
niet-erkende kinderen ten aanzien van wie
de minister bij rechterlijk vonnis is
veroordeeld tot het voorzien in het
levensonderhoud danwel bij authentieke
akte de onderhoudsplicht heeft erkend.
Hoofdstuk 2. Schriftelijke verklaringen en kennisgevingen
§ 1 Verplichting tot indiening van schriftelijke verklaringen en kennisgevingen
Artikel 2
1. De minister dient bij de minister-president binnen dertig dagen na aanvaarding van
zijn betrekking als minister een schriftelijke verklaring als bedoeld in het vierde lid
in. De datum van ontvangst wordt onverwijld aangetekend op de in de vorige volzin
bedoelde verklaring.
2. De minister is gehouden de schriftelijke verklaring duidelijk, stellig en zonder
voorbehoud in te vullen en te ondertekenen. Hij staat in voor de getrouwheid van
het gestelde in de verklaring ten aanzien van zijn echtgenote of partner, voorzover
hij daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.
2
3. De echtgenote of partner van de minister is desverlangd gehouden inlichtingen aan
hem te verstrekken die hij redelijkerwijs nodig heeft ter invulling van de
schriftelijke verklaring.
4. De schriftelijke verklaring moet ten aanzien van de minister en zijn echtgenote of
partner in ieder geval het volgende behelzen:
a. een nauwkeurige omschrijving van de zakelijke belangen die zij hebben of
beheren;
b. een nauwkeurige omschrijving van hun overige vermogensbestanddelen;
c. een nauwkeurige omschrijving van de aard van hun nevenfuncties en
nevenwerkzaamheden;
d. de vermelding of aan hun nevenfuncties en nevenwerkzaamheden inkomsten
of voordelen in welke vorm dan ook, zijn verbonden en voorzover een
geldelijke vergoeding daaraan is verbonden de omvang daarvan;
e. een nauwkeurige omschrijving van de zakelijke belangen en overige
vermogensbestanddelen van de kinderen.
5. Ter zake van vermogensbestanddelen, uitgezonderd onroerende zaken, die niet een
drempelwaarde van NAF. 20.000,-- te boven gaan, behoeft geen opgave te worden
gedaan.
6. In het vierde en vijfde lid wordt onder vermogensbestanddelen verstaan onroerende
zaken, roerende zaken, op geld waardeerbare rechten alsmede vorderingen en
schulden. Onder roerende zaken, genoemd in de vorige volzin, wordt verstaan alle
zaken die niet onder de categorieën onroerende zaken, op geld waardeerbare
rechten, vorderingen en schulden vallen.
7. Bij ministeriële regeling wordt het model van de schriftelijke verklaring vastgesteld.
8. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat en onder welke voorwaarden het
toegelaten wordt om langs elektronische weg een schriftelijke verklaring in te
dienen.
9. Het eerste lid is niet van toepassing op een herbenoemde minister die aan het einde
van zijn voorgaande ambtsperiode overeenkomstig artikel 5 een schriftelijke
verklaring heeft ingediend mits geen wijzigingen daarin moeten worden
aangebracht. In het geval dat geen wijzigingen in de schriftelijke verklaring moeten
worden aangebracht, verzoekt de minister-president de griffier een afschrift van de
eerder ingediende verklaring aan hem toe te zenden.
Artikel 3
1. De minister-president beslist, gehoord de minister, welke zakelijke belangen,
nevenfuncties en nevenwerkzaamheden, ongewenst zijn met het oog op een goede
vervulling van het ambt als minister of de handhaving van de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.
2. De minister-president wint over de te nemen beslissing, bedoeld in het eerste lid,
advies in van de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer. Het advies wordt
uitgebracht binnen twee weken na ontvangst van het verzoek van de minister-
president.
3. De minister is gehouden indien naar het oordeel van de minister-president
ongewenste vereniging van belangen, nevenfuncties of nevenwerkzaamheden als
3
bedoeld in het eerste lid zich voordoet de benodigde voorzieningen in zijn
vermogensbeheer te treffen of de desbetreffende nevenfunctie of
nevenwerkzaamheid neer te leggen. De vorige volzin is van overeenkomstige
toepassing op de echtgenoot of partner van de minister.
4. De minister dient binnen dertig dagen nadat de voorzieningen, bedoeld in het derde
lid, zijn getroffen, een nieuwe schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, vierde
lid, in bij de minister-president. Artikel 2, eerste lid tot en met het achtste lid, is van
overeenkomstige toepassing.
5. Ingeval een ongewenste vereniging van belangen, nevenfuncties of
nevenwerkzaamheden als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en de minister ten
aanzien van het desbetreffende zakelijke belang niet de benodigde voorzieningen in
zijn vermogensbeheer treft of de desbetreffende nevenfunctie of
nevenwerkzaamheid niet neerlegt, informeert de minister-president onverwijld de
Staten terzake.
6. Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner
aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van de
minister-president. In afwijking van de vorige volzin treedt in het geval, bedoeld in
het vijfde lid, de vice-voorzitter van de Raad van Advies in de plaats van de
minister-president op.
Artikel 4
1. De minister legt tijdens zijn ambtsperiode zijn voornemen of dat van zijn
echtgenoot of partner tot het verwerven van zakelijke belangen en het aanvaarden
van nevenfuncties en nevenwerkzaamheden schriftelijk voor aan de minister-
president. Artikel 3, eerste, tweede en zesde lid, eerste volzin, is van
overeenkomstige toepassing.
2. De minister dient binnen dertig dagen nadat hij of zijn echtgenoot of partner nieuwe
zakelijke belangen heeft verworven of nevenfuncties en nevenwerkzaamheden heeft
aanvaard bij de minister-president een nieuwe schriftelijke verklaring als bedoeld in
artikel 2, vierde lid, in. Artikel 2, eerste lid tot en met het achtste lid, is van
overeenkomstige toepassing.
3. De minister mag geen zakelijke belangen verwerven of een nevenwerkzaamheid of
nevenfunctie aanvaarden die naar het oordeel van de minister-president ongewenst
zijn. Indien de minister in strijd met het bepaalde in de vorige volzin handelt,
informeert de minister-president onverwijld de Staten terzake.
4. Op belangen die ontstaan door erfrecht, giften en andere inkomstenbronnen is
artikel 3 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
1. De minister stelt de minister-president onverwijld in kennis ingeval een van de
volgende feiten of omstandigheden zich na de aanvaarding van zijn betrekking als
minister hebben voorgedaan en waarmede geen rekening is gehouden in zijn
laatstelijk aan de minister-president ingediende schriftelijke verklaring:
4
a. in geval de minister een huwelijk aangaat of een samenlevingsrelatie van
tenminste één jaar heeft bereikt;
b. ten aanzien van een kind waarvoor vóór de aanvaarding van de betrekking als
minister geen verplichting tot het doen van opgave overeenkomstig artikel 2,
vierde lid, onderdeel e, bestond.
2. De minister dient binnen dertig dagen nadat een van de feiten of omstandigheden,
bedoeld in het eerste lid, zich hebben voorgedaan een nieuwe schriftelijke
verklaring als bedoeld in artikel 2, vierde lid, in bij de minister-president. Artikel 2,
eerste lid tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner
aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van de
minister-president.
Artikel 6
De gewezen minister dient bij de minister-president binnen dertig dagen volgende op de
dag waarop hij ophoudt minister te zijn een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel
2, vierde lid, in. Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
De artikelen 1 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op de gevolmachtigde
minister met uitzondering van artikel 4, derde lid, tweede volzin.
§ 2 Kennisneming, bewaren en vernietiging schriftelijke verklaringen en kennisgevingen
Artikel 8
1. De schriftelijke verklaringen, bedoeld in de artikelen 2, vierde lid, 3, vierde lid, 4,
tweede lid, 5, tweede lid, alsmede de kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 4,
eerste lid, en 5, eerste lid, alsmede de overige documenten, bedoeld in de artikelen
3, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, worden terstond na ontvangst respectievelijk
afdoening daarvan door de minister-president onderscheidenlijk de Raad van
Advies ingediend bij de griffier.
2. De griffier houdt een register. De Minister van Justitie stelt, in overeenstemming
met de Raad van Ministers, een reglement voor het register op. Deze minister is
verantwoordelijk voor de juiste werking ervan.
3. Het register bevat slechts gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het
is aangelegd.
4. Het register bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de datum van ontvangst van de documenten, bedoeld in het eerste lid, en de
naam van de minister;
b. de datum waarop de documenten, bedoeld in het eerste lid en in artikel 10 zijn
vernietigd alsmede de reden voor de vernietiging daarvan;
c. de datum waarop een verzoek als bedoeld in artikel 10 is ontvangen en de
datum waarop het verzoek is afgedaan.
5
5. Bij besluit houdende algemene maatregelen, kunnen op voordracht van de Minister
van Justitie, in overeenstemming met de Raad van Ministers, andere eisen dan die
genoemd in het vierde lid worden gesteld waaraan het register moet voldoen.
6. Bij ministeriële regeling kan een model registratieformulier worden vastgesteld.
Artikel 9
1. De griffier bewaart een schriftelijke verklaring en de daarmee samenhangende
kennisgevingen, alsmede de overige documenten als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
voor de duur van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van beëindiging van de
benoemingsperiode als minister of gevolmachtigde minister. In afwijking van de
vorige volzin worden bedoelde documenten langer dan de in de vorige volzin
bedoelde bewaartermijn bewaard indien op de datum waarop de bewaartermijn
verloopt de persoon waarop de documenten betrekking hebben nog het ambt van
minister of gevolmachtigde minister bekleedt. In laatstbedoeld geval worden de
betrokken documenten vijf jaar, gerekend vanaf de dag waarop zijn
benoemingsperiode is verstreken, bewaard.
2. De griffier vernietigt een schriftelijke verklaring en de daarmee samenhangende
kennisgevingen, alsmede de overige documenten bedoeld in artikel 8, eerste lid na
verloop van de bewaartermijn, bedoeld in het eerste lid.
3. Met betrekking tot het bewaren en vernietigen van de documenten, bedoeld in
artikel 8, eerste lid, worden op voordracht van de Minister van Justitie, in
overeenstemming met de Raad van Ministers, bij ministeriële beschikking met
algemene werking regels gesteld.
Artikel 10
1. De rechter-commissaris kan, op vordering van de officier van justitie, de griffier
schriftelijk verzoeken om het verlenen van inzage in of het verstrekken van een
kopie van documenten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ten behoeve van de
opsporing en vervolging van een of meer van de volgende in het Wetboek van
Strafrecht van de Nederlandse Antillen omschreven misdrijven, waarvan het
vermoeden bestaat dat de minister, gevolmachtigde minister, of de gewezen
minister deze heeft gepleegd:
a. de misdrijven, omschreven in titel X van het tweede boek;
b. de misdrijven, omschreven in titel XI van het tweede boek;
c. de misdrijven, omschreven in de artikelen 230, 231, 232 en 239;
d. de misdrijven, omschreven in titel XXII van het tweede boek, met
uitzondering van de misdrijven, omschreven in de artikelen 327 en 328;
e. de misdrijven, omschreven in de artikelen 330 en 331;
f. de misdrijven, omschreven in de artikelen 334, 335 en 336;
g. de misdrijven, omschreven in de artikelen 339, 340 en 341;
h. de misdrijven, omschreven in titel XXVI van het tweede boek;
i. de misdrijven omschreven in de artikelen 375, 376, 377, 378, 379 en 382;
j. de misdrijven, omschreven in de artikelen 431, 432 en 432bis;
6
k. de misdrijven, omschreven in de artikelen 1, 2 en 3 van de Landsverordening
strafbaarstelling witwassen van geld (P.B. 1993, no. 52).
2. De rechter-commissaris kan, op vordering van de officier van justitie, de griffier
schriftelijk verzoeken om het verlenen van inzage in of het verstrekken van een
kopie van documenten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ten behoeve van de
opsporing van een feit dat strafbaar is gesteld in artikel 15 of in de artikelen 230,
231, 232 en 239 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen,
waarvan het vermoeden bestaat dat de echtgenote of partner van de minister,
gevolmachtigde minister of gewezen minister deze heeft gepleegd.
3. Het verzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevat in ieder geval de volgende
gegevens:
a. de identiteit van de persoon waarover het Openbaar Ministerie informatie
wenst;
b. de periode waarover het Openbaar Ministerie informatie wenst;
c. het strafbare feit ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat de persoon
bedoeld in onderdeel a, heeft gepleegd;
d. de fase van het strafrechtelijk onderzoek;
e. de vorm van informatie;
f. de termijn waarbinnen aan het verzoek moet worden voldaan.
4. De griffier is verplicht binnen de door de rechter-commissaris bepaalde termijn aan
het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, te voldoen.
5. Voor het geven van informatie, waaronder begrepen het overleggen van kopieën,
worden geen kosten in rekening gebracht.
6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld
omtrent de verstrekking van gegevens uit het register aan het Openbaar Ministerie.
7. De verzoeken, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden voor de in artikel 9,
eerste lid, genoemde termijn bewaard. Na verloop van de in de vorige volzin
bedoelde bewaartermijn vernietigt de griffier de in de vorige volzin bedoelde
verzoeken.
8. De gewezen minister of gevolmachtigde minister en zijn echtgenote of partner
kunnen drie weken vóór de datum waarop de bewaartermijn, bedoeld in artikel 9,
eerste lid, eindigt, een schriftelijk verzoek aan de griffier doen om inzage te krijgen
in de verzoeken, bedoeld in het eerste lid respectievelijk het tweede lid. De griffier
beslist, gehoord de rechter-commissaris, over het in de vorige volzin bedoelde
verzoek binnen twee weken na ontvangst daarvan.
9. Het verzoek op inzage kan slechts worden geweigerd indien de documenten waarop
het verzoek betrekking heeft gegevens omvat waarvan kennisneming door de
minister of gevolmachtigde minister of zijn echtgenote of partner een
voorbereidend onderzoek en daaropvolgende onderzoeken zou kunnen belemmeren.
10. Het verzoek, bedoeld in het achtste lid, wordt na verloop van de bewaartermijn van
de documenten waarop het verzoek betrekking heeft vernietigd.
§ 3 Beveiligingsmaatregelen voor het register
Artikel 11
7
1. De griffier treft maatregelen ter beveiliging van de in het register opgenomen
gegevens. Deze maatregelen houden tenminste voorzieningen in tegen:
a. beschadiging of verloren gaan van de gegevens als gevolg van brand of andere
calamiteiten dan wel als gevolg van kwaadwillige handelingen of
onachtzaamheid van derden of eigen medewerkers;
b. onbevoegde wijziging van de gegevens;
c. ontvreemding van de gegevens;
d. kennisneming van de gegevens door onbevoegden.
2. De Minister van Justitie kan aanwijzingen omtrent de beveiliging van het register
geven.
Hoofdstuk 3. Besluitvorming
Artikel 12
1. De minister neemt in de vergaderingen van de Raad van Ministers geen deel aan de
besluitvorming over:
a. zaken die zijn nevenwerkzaamheden en nevenfuncties raken;
b. zaken die zakelijke belangen die hij beheert raken;
c. zaken waarin hij als vertegenwoordiger is betrokken; of
d. zaken die de belangen raken van de echtgenote of partner, zijn bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad.
2. De minister draagt een te zijner beslissing staande zaak, indien een geval als
bedoeld in het eerste lid zich voordoet, aan de Raad van Ministers voor
besluitvorming over, waarbij de minister is uitgesloten van deelname aan die
besluitvorming.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de gevolmachtigde minister
voor wat betreft het uitbrengen van een raadgevende stem in de Raad van Ministers
ten aanzien van onderwerpen welke tot zijn bemoeienis behoren. De
gevolmachtigde minister onthoudt zich tevens van het uitbrengen van advies aan de
minister-president, indien een geval als bedoeld in het eerste lid zich voordoet.
Hoofdstuk 4. Bijzondere bepaling
Artikel 13
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift
hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze
landsverordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Hoofdstuk 5. Strafbepalingen
8
Artikel 14
De gevolmachtigde minister die handelt in strijd met artikel 12, derde lid, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Artikel 15
De echtgenote of partner van de minister of gevolmachtigde minister die op grond van
artikel 2, derde lid, gehouden is inlichtingen te verstrekken en daarbij opzettelijk in strijd
met bedoelde gehoudenheid inlichtingen in strijd met de waarheid geeft of iets verzwijgt
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Artikel 16
De gewezen minister of gevolmachtigde minister die niet binnen de gestelde termijn
voldoet aan de ingevolge artikel 6 gestelde verplichting wordt gestraft met een
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Artikel 17
1. Degene die de bij artikel 13 opgelegde geheimhouding opzettelijk schendt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van ten
hoogste honderdduizend gulden.
2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van hem, te wiens aanzien de
geheimhouding is geschonden.
Artikel 18
De in de artikelen 14 tot en met 17 bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven.
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 19
Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening
integriteitbevordering gezagsdragers.
Artikel 20
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Recomendados

Landsverordening integriteitsbevordering ministers por
Landsverordening integriteitsbevordering ministersLandsverordening integriteitsbevordering ministers
Landsverordening integriteitsbevordering ministerspearl studio
822 vistas27 diapositivas
Landsverordening pensioenregeling politieke gezagdragers por
Landsverordening pensioenregeling politieke gezagdragersLandsverordening pensioenregeling politieke gezagdragers
Landsverordening pensioenregeling politieke gezagdragerspearl studio
809 vistas18 diapositivas
Gewijzigd voorstel van Wet Arbeidsomstandighedenwet (doorlopende tekst) por
Gewijzigd voorstel van Wet Arbeidsomstandighedenwet (doorlopende tekst)Gewijzigd voorstel van Wet Arbeidsomstandighedenwet (doorlopende tekst)
Gewijzigd voorstel van Wet Arbeidsomstandighedenwet (doorlopende tekst)Igor Janssen
262 vistas22 diapositivas
Landsverordening ombudsman por
Landsverordening ombudsmanLandsverordening ombudsman
Landsverordening ombudsmanpearl studio
377 vistas14 diapositivas
Landsverordening openbaarheid van bestuur por
Landsverordening openbaarheid van bestuurLandsverordening openbaarheid van bestuur
Landsverordening openbaarheid van bestuurpearl studio
903 vistas12 diapositivas
Grip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving por
Grip Op Bag Deel 1 Wet En RegelgevingGrip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving
Grip Op Bag Deel 1 Wet En RegelgevingOfelon Advies BV
1.9K vistas109 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Landsverordening politiegegevens por
Landsverordening politiegegevensLandsverordening politiegegevens
Landsverordening politiegegevenspearl studio
1.8K vistas59 diapositivas
Landsverordening bescherming persoonsgegevens por
Landsverordening bescherming persoonsgegevensLandsverordening bescherming persoonsgegevens
Landsverordening bescherming persoonsgegevenspearl studio
3K vistas27 diapositivas
NL Law document 3 por
NL Law document 3NL Law document 3
NL Law document 3Qazi Jalisi
754 vistas33 diapositivas
NL Law document 1 por
NL Law document 1NL Law document 1
NL Law document 1Qazi Jalisi
494 vistas4 diapositivas
Splitsingsreglement 1992 por
Splitsingsreglement 1992Splitsingsreglement 1992
Splitsingsreglement 1992Philip Koene NVM Aankoopmakelaar Eindhoven
1.5K vistas21 diapositivas
NL Law document 2 por
NL Law document 2NL Law document 2
NL Law document 2Qazi Jalisi
906 vistas37 diapositivas

Similar a Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers

Kiesverordening por
KiesverordeningKiesverordening
Kiesverordeningpearl studio
1.1K vistas37 diapositivas
Landsverordening algemeen pensioenfonds por
Landsverordening algemeen pensioenfondsLandsverordening algemeen pensioenfonds
Landsverordening algemeen pensioenfondspearl studio
1.1K vistas19 diapositivas
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers por
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragersLandsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragerspearl studio
413 vistas5 diapositivas
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1 por
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Siebe Sietsma
1.9K vistas55 diapositivas
Landsverordening parlementaire enquete por
Landsverordening parlementaire enqueteLandsverordening parlementaire enquete
Landsverordening parlementaire enquetepearl studio
1.1K vistas35 diapositivas
Landsverordening openbare manifestaties por
Landsverordening openbare manifestatiesLandsverordening openbare manifestaties
Landsverordening openbare manifestatiespearl studio
680 vistas12 diapositivas

Similar a Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers(6)

Landsverordening algemeen pensioenfonds por pearl studio
Landsverordening algemeen pensioenfondsLandsverordening algemeen pensioenfonds
Landsverordening algemeen pensioenfonds
pearl studio1.1K vistas
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers por pearl studio
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragersLandsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
Landsverordening bezoldiging politieke gezagdragers
pearl studio413 vistas
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1 por Siebe Sietsma
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Siebe Sietsma1.9K vistas
Landsverordening parlementaire enquete por pearl studio
Landsverordening parlementaire enqueteLandsverordening parlementaire enquete
Landsverordening parlementaire enquete
pearl studio1.1K vistas
Landsverordening openbare manifestaties por pearl studio
Landsverordening openbare manifestatiesLandsverordening openbare manifestaties
Landsverordening openbare manifestaties
pearl studio680 vistas

Más de pearl studio

New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10 por
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10pearl studio
1.1K vistas1 diapositiva
Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE por
 Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE
Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBEpearl studio
1.4K vistas2 diapositivas
Central committee meeting budget 2012 round 2 final por
Central committee meeting budget 2012 round 2 finalCentral committee meeting budget 2012 round 2 final
Central committee meeting budget 2012 round 2 finalpearl studio
1K vistas27 diapositivas
Claims submission notice por
Claims submission noticeClaims submission notice
Claims submission noticepearl studio
564 vistas1 diapositiva
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin... por
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...pearl studio
806 vistas4 diapositivas
Sxm day program 2011 por
Sxm day program 2011Sxm day program 2011
Sxm day program 2011pearl studio
564 vistas1 diapositiva

Más de pearl studio(20)

New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10 por pearl studio
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
pearl studio1.1K vistas
Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE por pearl studio
 Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE
Mr ir. Julius A. Lambert Sends In His Resignation Letter To GEBE
pearl studio1.4K vistas
Central committee meeting budget 2012 round 2 final por pearl studio
Central committee meeting budget 2012 round 2 finalCentral committee meeting budget 2012 round 2 final
Central committee meeting budget 2012 round 2 final
pearl studio1K vistas
Claims submission notice por pearl studio
Claims submission noticeClaims submission notice
Claims submission notice
pearl studio564 vistas
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin... por pearl studio
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
pearl studio806 vistas
Sxm day program 2011 por pearl studio
Sxm day program 2011Sxm day program 2011
Sxm day program 2011
pearl studio564 vistas
Public announcement november 4, 2011 por pearl studio
Public announcement november 4, 2011Public announcement november 4, 2011
Public announcement november 4, 2011
pearl studio390 vistas
Regional super50 playing conditions 2011 por pearl studio
Regional super50 playing conditions 2011Regional super50 playing conditions 2011
Regional super50 playing conditions 2011
pearl studio628 vistas
Super50 2011 points table por pearl studio
Super50 2011  points tableSuper50 2011  points table
Super50 2011 points table
pearl studio318 vistas
Regional super50 schedule v3 por pearl studio
Regional super50 schedule  v3Regional super50 schedule  v3
Regional super50 schedule v3
pearl studio335 vistas
Public program for queens visit on november 3rd 2011 por pearl studio
Public program for queens visit on november 3rd 2011Public program for queens visit on november 3rd 2011
Public program for queens visit on november 3rd 2011
pearl studio324 vistas
Rbtt 2011 tournament schedule revised october por pearl studio
Rbtt 2011 tournament schedule revised octoberRbtt 2011 tournament schedule revised october
Rbtt 2011 tournament schedule revised october
pearl studio345 vistas
Everest cricket clu bvs a x a supplyfrias bay cricket club rbtt 30 overs por pearl studio
Everest cricket clu bvs a x a supplyfrias bay cricket club rbtt 30 oversEverest cricket clu bvs a x a supplyfrias bay cricket club rbtt 30 overs
Everest cricket clu bvs a x a supplyfrias bay cricket club rbtt 30 overs
pearl studio386 vistas
St maarten national tea mvs winairconqueror cricket club rbtt 50 overs por pearl studio
St maarten national tea mvs winairconqueror cricket club rbtt 50 oversSt maarten national tea mvs winairconqueror cricket club rbtt 50 overs
St maarten national tea mvs winairconqueror cricket club rbtt 50 overs
pearl studio4.1K vistas
Meerjaren Monumentenbeleidsplan St.Maarten por pearl studio
Meerjaren Monumentenbeleidsplan St.MaartenMeerjaren Monumentenbeleidsplan St.Maarten
Meerjaren Monumentenbeleidsplan St.Maarten
pearl studio1.6K vistas
The helping hands foundation por pearl studio
The helping hands foundationThe helping hands foundation
The helping hands foundation
pearl studio352 vistas
The helping hands foundation por pearl studio
The helping hands foundationThe helping hands foundation
The helping hands foundation
pearl studio741 vistas
Regional super50 2011 schedule por pearl studio
Regional super50 2011 scheduleRegional super50 2011 schedule
Regional super50 2011 schedule
pearl studio310 vistas

Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers

 • 1. 1 BIJLAGE Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers Hoofdstuk 1. Begripsbepaling Artikel 1 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. nevenfunctie : elke functie, betaald of onbetaald, die naast het ambt van minister wordt uitgeoefend; b. nevenwerkzaamheid : een werkzaamheid naast het hoofdberoep, welke niet als beroep is aan te merken; c. zakelijke belangen : alle rechten – direct of indirect – die iemand heeft op opbrengsten uit ondernemingen; d. partner : degene met wie de minister gedurende tenminste één jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert; e. griffier : de griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie of een door hem aangewezen persoon; f. kinderen minderjarige huwelijkse kinderen van de minister en minderjarige buitenhuwelijkse niet-erkende kinderen ten aanzien van wie de minister bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot het voorzien in het levensonderhoud danwel bij authentieke akte de onderhoudsplicht heeft erkend. Hoofdstuk 2. Schriftelijke verklaringen en kennisgevingen § 1 Verplichting tot indiening van schriftelijke verklaringen en kennisgevingen Artikel 2 1. De minister dient bij de minister-president binnen dertig dagen na aanvaarding van zijn betrekking als minister een schriftelijke verklaring als bedoeld in het vierde lid in. De datum van ontvangst wordt onverwijld aangetekend op de in de vorige volzin bedoelde verklaring. 2. De minister is gehouden de schriftelijke verklaring duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen en te ondertekenen. Hij staat in voor de getrouwheid van het gestelde in de verklaring ten aanzien van zijn echtgenote of partner, voorzover hij daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.
 • 2. 2 3. De echtgenote of partner van de minister is desverlangd gehouden inlichtingen aan hem te verstrekken die hij redelijkerwijs nodig heeft ter invulling van de schriftelijke verklaring. 4. De schriftelijke verklaring moet ten aanzien van de minister en zijn echtgenote of partner in ieder geval het volgende behelzen: a. een nauwkeurige omschrijving van de zakelijke belangen die zij hebben of beheren; b. een nauwkeurige omschrijving van hun overige vermogensbestanddelen; c. een nauwkeurige omschrijving van de aard van hun nevenfuncties en nevenwerkzaamheden; d. de vermelding of aan hun nevenfuncties en nevenwerkzaamheden inkomsten of voordelen in welke vorm dan ook, zijn verbonden en voorzover een geldelijke vergoeding daaraan is verbonden de omvang daarvan; e. een nauwkeurige omschrijving van de zakelijke belangen en overige vermogensbestanddelen van de kinderen. 5. Ter zake van vermogensbestanddelen, uitgezonderd onroerende zaken, die niet een drempelwaarde van NAF. 20.000,-- te boven gaan, behoeft geen opgave te worden gedaan. 6. In het vierde en vijfde lid wordt onder vermogensbestanddelen verstaan onroerende zaken, roerende zaken, op geld waardeerbare rechten alsmede vorderingen en schulden. Onder roerende zaken, genoemd in de vorige volzin, wordt verstaan alle zaken die niet onder de categorieën onroerende zaken, op geld waardeerbare rechten, vorderingen en schulden vallen. 7. Bij ministeriële regeling wordt het model van de schriftelijke verklaring vastgesteld. 8. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat en onder welke voorwaarden het toegelaten wordt om langs elektronische weg een schriftelijke verklaring in te dienen. 9. Het eerste lid is niet van toepassing op een herbenoemde minister die aan het einde van zijn voorgaande ambtsperiode overeenkomstig artikel 5 een schriftelijke verklaring heeft ingediend mits geen wijzigingen daarin moeten worden aangebracht. In het geval dat geen wijzigingen in de schriftelijke verklaring moeten worden aangebracht, verzoekt de minister-president de griffier een afschrift van de eerder ingediende verklaring aan hem toe te zenden. Artikel 3 1. De minister-president beslist, gehoord de minister, welke zakelijke belangen, nevenfuncties en nevenwerkzaamheden, ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het ambt als minister of de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 2. De minister-president wint over de te nemen beslissing, bedoeld in het eerste lid, advies in van de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer. Het advies wordt uitgebracht binnen twee weken na ontvangst van het verzoek van de minister- president. 3. De minister is gehouden indien naar het oordeel van de minister-president ongewenste vereniging van belangen, nevenfuncties of nevenwerkzaamheden als
 • 3. 3 bedoeld in het eerste lid zich voordoet de benodigde voorzieningen in zijn vermogensbeheer te treffen of de desbetreffende nevenfunctie of nevenwerkzaamheid neer te leggen. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de echtgenoot of partner van de minister. 4. De minister dient binnen dertig dagen nadat de voorzieningen, bedoeld in het derde lid, zijn getroffen, een nieuwe schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, vierde lid, in bij de minister-president. Artikel 2, eerste lid tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 5. Ingeval een ongewenste vereniging van belangen, nevenfuncties of nevenwerkzaamheden als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en de minister ten aanzien van het desbetreffende zakelijke belang niet de benodigde voorzieningen in zijn vermogensbeheer treft of de desbetreffende nevenfunctie of nevenwerkzaamheid niet neerlegt, informeert de minister-president onverwijld de Staten terzake. 6. Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van de minister-president. In afwijking van de vorige volzin treedt in het geval, bedoeld in het vijfde lid, de vice-voorzitter van de Raad van Advies in de plaats van de minister-president op. Artikel 4 1. De minister legt tijdens zijn ambtsperiode zijn voornemen of dat van zijn echtgenoot of partner tot het verwerven van zakelijke belangen en het aanvaarden van nevenfuncties en nevenwerkzaamheden schriftelijk voor aan de minister- president. Artikel 3, eerste, tweede en zesde lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing. 2. De minister dient binnen dertig dagen nadat hij of zijn echtgenoot of partner nieuwe zakelijke belangen heeft verworven of nevenfuncties en nevenwerkzaamheden heeft aanvaard bij de minister-president een nieuwe schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, vierde lid, in. Artikel 2, eerste lid tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 3. De minister mag geen zakelijke belangen verwerven of een nevenwerkzaamheid of nevenfunctie aanvaarden die naar het oordeel van de minister-president ongewenst zijn. Indien de minister in strijd met het bepaalde in de vorige volzin handelt, informeert de minister-president onverwijld de Staten terzake. 4. Op belangen die ontstaan door erfrecht, giften en andere inkomstenbronnen is artikel 3 van overeenkomstige toepassing. Artikel 5 1. De minister stelt de minister-president onverwijld in kennis ingeval een van de volgende feiten of omstandigheden zich na de aanvaarding van zijn betrekking als minister hebben voorgedaan en waarmede geen rekening is gehouden in zijn laatstelijk aan de minister-president ingediende schriftelijke verklaring:
 • 4. 4 a. in geval de minister een huwelijk aangaat of een samenlevingsrelatie van tenminste één jaar heeft bereikt; b. ten aanzien van een kind waarvoor vóór de aanvaarding van de betrekking als minister geen verplichting tot het doen van opgave overeenkomstig artikel 2, vierde lid, onderdeel e, bestond. 2. De minister dient binnen dertig dagen nadat een van de feiten of omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, zich hebben voorgedaan een nieuwe schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, vierde lid, in bij de minister-president. Artikel 2, eerste lid tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 3. Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van de minister-president. Artikel 6 De gewezen minister dient bij de minister-president binnen dertig dagen volgende op de dag waarop hij ophoudt minister te zijn een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, vierde lid, in. Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 7 De artikelen 1 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op de gevolmachtigde minister met uitzondering van artikel 4, derde lid, tweede volzin. § 2 Kennisneming, bewaren en vernietiging schriftelijke verklaringen en kennisgevingen Artikel 8 1. De schriftelijke verklaringen, bedoeld in de artikelen 2, vierde lid, 3, vierde lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, alsmede de kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, en 5, eerste lid, alsmede de overige documenten, bedoeld in de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, worden terstond na ontvangst respectievelijk afdoening daarvan door de minister-president onderscheidenlijk de Raad van Advies ingediend bij de griffier. 2. De griffier houdt een register. De Minister van Justitie stelt, in overeenstemming met de Raad van Ministers, een reglement voor het register op. Deze minister is verantwoordelijk voor de juiste werking ervan. 3. Het register bevat slechts gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het is aangelegd. 4. Het register bevat in ieder geval de volgende gegevens: a. de datum van ontvangst van de documenten, bedoeld in het eerste lid, en de naam van de minister; b. de datum waarop de documenten, bedoeld in het eerste lid en in artikel 10 zijn vernietigd alsmede de reden voor de vernietiging daarvan; c. de datum waarop een verzoek als bedoeld in artikel 10 is ontvangen en de datum waarop het verzoek is afgedaan.
 • 5. 5 5. Bij besluit houdende algemene maatregelen, kunnen op voordracht van de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Raad van Ministers, andere eisen dan die genoemd in het vierde lid worden gesteld waaraan het register moet voldoen. 6. Bij ministeriële regeling kan een model registratieformulier worden vastgesteld. Artikel 9 1. De griffier bewaart een schriftelijke verklaring en de daarmee samenhangende kennisgevingen, alsmede de overige documenten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, voor de duur van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van beëindiging van de benoemingsperiode als minister of gevolmachtigde minister. In afwijking van de vorige volzin worden bedoelde documenten langer dan de in de vorige volzin bedoelde bewaartermijn bewaard indien op de datum waarop de bewaartermijn verloopt de persoon waarop de documenten betrekking hebben nog het ambt van minister of gevolmachtigde minister bekleedt. In laatstbedoeld geval worden de betrokken documenten vijf jaar, gerekend vanaf de dag waarop zijn benoemingsperiode is verstreken, bewaard. 2. De griffier vernietigt een schriftelijke verklaring en de daarmee samenhangende kennisgevingen, alsmede de overige documenten bedoeld in artikel 8, eerste lid na verloop van de bewaartermijn, bedoeld in het eerste lid. 3. Met betrekking tot het bewaren en vernietigen van de documenten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, worden op voordracht van de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Raad van Ministers, bij ministeriële beschikking met algemene werking regels gesteld. Artikel 10 1. De rechter-commissaris kan, op vordering van de officier van justitie, de griffier schriftelijk verzoeken om het verlenen van inzage in of het verstrekken van een kopie van documenten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ten behoeve van de opsporing en vervolging van een of meer van de volgende in het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen omschreven misdrijven, waarvan het vermoeden bestaat dat de minister, gevolmachtigde minister, of de gewezen minister deze heeft gepleegd: a. de misdrijven, omschreven in titel X van het tweede boek; b. de misdrijven, omschreven in titel XI van het tweede boek; c. de misdrijven, omschreven in de artikelen 230, 231, 232 en 239; d. de misdrijven, omschreven in titel XXII van het tweede boek, met uitzondering van de misdrijven, omschreven in de artikelen 327 en 328; e. de misdrijven, omschreven in de artikelen 330 en 331; f. de misdrijven, omschreven in de artikelen 334, 335 en 336; g. de misdrijven, omschreven in de artikelen 339, 340 en 341; h. de misdrijven, omschreven in titel XXVI van het tweede boek; i. de misdrijven omschreven in de artikelen 375, 376, 377, 378, 379 en 382; j. de misdrijven, omschreven in de artikelen 431, 432 en 432bis;
 • 6. 6 k. de misdrijven, omschreven in de artikelen 1, 2 en 3 van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld (P.B. 1993, no. 52). 2. De rechter-commissaris kan, op vordering van de officier van justitie, de griffier schriftelijk verzoeken om het verlenen van inzage in of het verstrekken van een kopie van documenten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ten behoeve van de opsporing van een feit dat strafbaar is gesteld in artikel 15 of in de artikelen 230, 231, 232 en 239 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, waarvan het vermoeden bestaat dat de echtgenote of partner van de minister, gevolmachtigde minister of gewezen minister deze heeft gepleegd. 3. Het verzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevat in ieder geval de volgende gegevens: a. de identiteit van de persoon waarover het Openbaar Ministerie informatie wenst; b. de periode waarover het Openbaar Ministerie informatie wenst; c. het strafbare feit ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat de persoon bedoeld in onderdeel a, heeft gepleegd; d. de fase van het strafrechtelijk onderzoek; e. de vorm van informatie; f. de termijn waarbinnen aan het verzoek moet worden voldaan. 4. De griffier is verplicht binnen de door de rechter-commissaris bepaalde termijn aan het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, te voldoen. 5. Voor het geven van informatie, waaronder begrepen het overleggen van kopieën, worden geen kosten in rekening gebracht. 6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld omtrent de verstrekking van gegevens uit het register aan het Openbaar Ministerie. 7. De verzoeken, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden voor de in artikel 9, eerste lid, genoemde termijn bewaard. Na verloop van de in de vorige volzin bedoelde bewaartermijn vernietigt de griffier de in de vorige volzin bedoelde verzoeken. 8. De gewezen minister of gevolmachtigde minister en zijn echtgenote of partner kunnen drie weken vóór de datum waarop de bewaartermijn, bedoeld in artikel 9, eerste lid, eindigt, een schriftelijk verzoek aan de griffier doen om inzage te krijgen in de verzoeken, bedoeld in het eerste lid respectievelijk het tweede lid. De griffier beslist, gehoord de rechter-commissaris, over het in de vorige volzin bedoelde verzoek binnen twee weken na ontvangst daarvan. 9. Het verzoek op inzage kan slechts worden geweigerd indien de documenten waarop het verzoek betrekking heeft gegevens omvat waarvan kennisneming door de minister of gevolmachtigde minister of zijn echtgenote of partner een voorbereidend onderzoek en daaropvolgende onderzoeken zou kunnen belemmeren. 10. Het verzoek, bedoeld in het achtste lid, wordt na verloop van de bewaartermijn van de documenten waarop het verzoek betrekking heeft vernietigd. § 3 Beveiligingsmaatregelen voor het register Artikel 11
 • 7. 7 1. De griffier treft maatregelen ter beveiliging van de in het register opgenomen gegevens. Deze maatregelen houden tenminste voorzieningen in tegen: a. beschadiging of verloren gaan van de gegevens als gevolg van brand of andere calamiteiten dan wel als gevolg van kwaadwillige handelingen of onachtzaamheid van derden of eigen medewerkers; b. onbevoegde wijziging van de gegevens; c. ontvreemding van de gegevens; d. kennisneming van de gegevens door onbevoegden. 2. De Minister van Justitie kan aanwijzingen omtrent de beveiliging van het register geven. Hoofdstuk 3. Besluitvorming Artikel 12 1. De minister neemt in de vergaderingen van de Raad van Ministers geen deel aan de besluitvorming over: a. zaken die zijn nevenwerkzaamheden en nevenfuncties raken; b. zaken die zakelijke belangen die hij beheert raken; c. zaken waarin hij als vertegenwoordiger is betrokken; of d. zaken die de belangen raken van de echtgenote of partner, zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. 2. De minister draagt een te zijner beslissing staande zaak, indien een geval als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, aan de Raad van Ministers voor besluitvorming over, waarbij de minister is uitgesloten van deelname aan die besluitvorming. 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de gevolmachtigde minister voor wat betreft het uitbrengen van een raadgevende stem in de Raad van Ministers ten aanzien van onderwerpen welke tot zijn bemoeienis behoren. De gevolmachtigde minister onthoudt zich tevens van het uitbrengen van advies aan de minister-president, indien een geval als bedoeld in het eerste lid zich voordoet. Hoofdstuk 4. Bijzondere bepaling Artikel 13 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze landsverordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Hoofdstuk 5. Strafbepalingen
 • 8. 8 Artikel 14 De gevolmachtigde minister die handelt in strijd met artikel 12, derde lid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Artikel 15 De echtgenote of partner van de minister of gevolmachtigde minister die op grond van artikel 2, derde lid, gehouden is inlichtingen te verstrekken en daarbij opzettelijk in strijd met bedoelde gehoudenheid inlichtingen in strijd met de waarheid geeft of iets verzwijgt wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Artikel 16 De gewezen minister of gevolmachtigde minister die niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de ingevolge artikel 6 gestelde verplichting wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Artikel 17 1. Degene die de bij artikel 13 opgelegde geheimhouding opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden. 2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden. Artikel 18 De in de artikelen 14 tot en met 17 bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven. Hoofdstuk 6. Slotbepalingen Artikel 19 Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening integriteitbevordering gezagsdragers. Artikel 20 Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.