Valoració del menor madur

Pediatriadeponent
PediatriadeponentSalut en Pediatriadeponent
"No sabem tot el que valem fins que no podem
ser, al costat dels altres, tot el que som"
Valoració del menor madur
VALORACIÓ DEL MENOR MADUR:
Es pot fer, en poca estona,
a la consulta?       Eva Miquel
       Metgessa de família. ABS Balaguer
       Doctora en Medicina per la UdL

       Francesc Domingo
       Pediatre. ABS Balaguer
Llei d’Infància 14/2010
Quin objectiu té la llei? (p 42 …)
Llei d’Infància 14/2010
Quin objectiu té la llei? (…p 42)
Llei d’Infància 14/2010
Quin objectiu té la llei? (…p 43-4)
Llei d’Infància 14/2010
Quin objectiu té la llei? (…p 43-4)
Llei d’Infància 14/2010
Situacions del dia a dia

 Infant          0-12 anys
 Adolescent        12-18 anys

 Pediatria         0-15 anys
 Medicina de família    > 15 anys.

 Edat d’emancipació    16 anys
 Majoria d’edat      18 anys
Valoració de la maduresa del menor


   APTITUDS
    Preparats per...

   ACTITUDS
    Disposats a...
Valoració de la maduresa del menor
Valoració de la maduresa del menor
Valoració de la maduresa del menor


       Infant
       Microsistema: família
       Exosistema: societat i professionals
       Macrosistema: valors culturals
Valoració de la maduresa del menor


       Infant

       Exosistema: societat i professionals
       Macrosistema: valors culturals
Valoració de la maduresa del menor
Valoració de la maduresa del menor
VALORACIÓ DEL MENOR MADUR:

Es pot fer, en poca estona,
a la consulta?


         Eva Miquel
         Metgessa de família. ABS Balaguer
         Doctora en Medicina per la UdL

         Francesc Domingo
         Pediatre. ABS Balaguer
Valoració del menor madur
Situacions del dia a dia
 Noia de 14 anys que ve a Urgències, un
 cap de setmana, acompanyada de la seva
 parella, un noi de 16 anys, per demanar la
 píndola postcoital.

 La metgessa de guàrdia es planteja,
 atesa l’acumulació de casos que s’esperen:
  Lliurar-li i anotar-ho a la HC, amb el consell
  de visitar el seu pediatre, per a qui dóna hora.
  Aturar el temps i apofitar la situació per
  dedicar una atenció prioritària a la noia.
QÜESTIONS A PLANTEJAR-SE… - 1

 Aquesta noia, menor d’edat, vol i pot
 participar activament en la decisió a
prendre? Afavorim aquesta participació?

   És “competent” per decidir?

 Quins factors cal tenir en compte per
  avaluar la competència d’un menor?

    Qui i quan cal valorar-ho?
QÜESTIONS A PLANTEJAR-SE… - 2


El nivell de competència exigit, és el mateix
      per qualsevol decisió?

  És possible mesurar objectivament la
     competència en menors?

És bo que el menor participi? I els pares? I
  la confidencialitat? I el seguiment?
ESQUEMA

 LA RELACIÓ ASSISTENCIAL
 CONTEXT I DEFINICIÓ CONCEPTE “MENOR
 MADUR”
  -Teoria “menor madur”
 MARC LEGAL
  -Consentiment informat
  -Dret a la intimitat-Deure de confidencialitat
 VALORACIÓ DE LA “COMPETÈNCIA” DEL
 MENOR    PER   PRENDRE   DECISIONS
 MÈDIQUES
LA RELACIÓ ASSISTENCIAL: Model deliberatiu

        Presa de decisions:
  fruit d’una deliberació compartida entre
       pacient (AUTONOMIA)
    i professional (BENEFICIÈNCIA)
    dins un marc social que defineix
  el que perjudica (NO MALEFICIÈNCIA)
     i el que és injust (JUSTÍCIA)

     CONSENTIMENT INFORMAT:
  Procès/Voluntarietat/Informació/Competència
CONTEXT I DEFINICIÓ CONCEPTE “MENOR MADUR” Estudis psicologia evolutiva del s.XX (Piaget,
  Kohlberg…): el menor arriba a la seva
  maduresa moral cap als 12-15 anys.

 “Menor madur”, aquell amb certa capacitat
  intelectual i emocional que el fa competent
  per participar en el procés de presa de
  decisió.
TEORIA DEL MENOR MADUR


Els drets de la personalitat* i altres drets civils
 poden ser exercitats per l’individu des del mateix
 moment en què és capaç de gaudir-ne.

Doctrina dels drets del menor, que estableix en 12
 anys, l’edat a partir de la qual, un “menor madur”
 pot gaudir dels seus propis drets.

      *dret a la salut, entre altres.
MARC LEGAL. CONSENTIMENT INFORMAT - 1

 Codi Civil (CC), posa límits a la representació legal dels pares sobre els fills:
      “1. Els actes relatius als drets de la personalitat o altres que el fill,
       d’acord amb les lleis i amb les seves condicions de maduresa, pugui
       realitzar per sí mateix. 2. Aquells en que existeixi conflicte
       d’interesos entre pares i fills”


 Llei Orgànica (LO) de Protecció Jurídica del menor 1/1996
      “…reconeixement de la titularitat dels drets en els menor d’edat i d’una
       capacitat progresiva per exercir-los…La millor forma de garantir
       social i jurídicament la protecció de la infància és promoure la seva
       autonomia com a subjectes”


 El Conveni de Bioètica d’Oviedo, 1997
      “La opinió del menor serà tinguda en consideració com un factor que serà
       tan més determinant en funció de la seva edat i del seu grau de
       maduresa”
                                       …//…
MARC LEGAL. CONSENTIMENT INFORMAT - 2

Llei catalana 21/2000
     “En el cas de menors, si aquests no són competents, ni intelectual ni
      emocionalment, per comprendre la dimensió de la intervencio sobre la
      seva salut, el consentiment l’haurà de donar el representant del
      menor, després d’haver escoltat, en tot cas, la seva opinió si és major
      de 12 anys. En els altres casos, i especialment en casos de menors
      emancipats i adolescents de més de 16 anys, el menor ha de
      donar el seu consentiment”
     Excepcions:  interrupció voluntària de l’embaràs, assajos clínics,
      pràctica de tècniques de reproducció assistida. És necessari tenir
      18 anys o normativa espec.Llei estatal 41/2002.                    …//…
MARC LEGAL. CONSENTIMENT INFORMAT - 3


La legislació espanyola* vigent tendeix a valorar la
 competència d’un menor en funció de la seva
 maduresa.

Criteris maduresa menor per atorgar consentiment:
     •  16 anys
     •  Emancipació
     •  Valorar cas a cas en menors de 16 anys
     •  Valorar gravetat del risc en majors de 16 anys per part
       del facultatiu
*Codi Civil, LO de protecció jurídica del menor 1/1996, Conveni de Bioètica
  d’Oviedo de 1997, Llei catalana 21/200, Llei estatal 41/2002
MARC LEGAL. DRET A LA INTIMITAT-
DEURE DE CONFIDENCIALITAT -1


Llei 21/2000:

    “Tota persona té dret a que es respecti la
     confidencialitat de les dades referents a la seva
     salut”


Conflicte:
dret a la intimitat del menor ↔ dret dels pares a exercir
                        la pàtria potestat
MARC LEGAL. DRET A LA INTIMITAT-
 DEURE DE CONFIDENCIALITAT- 2

…//…
Respectar opinió menor si (K.Matinez):
   • La intervenció del pares pot fer que el menor
    rebutgi el tractament
   • El tractament estigui clínicament indicat
   • La manca de tractament sigui perjudicial pel menor
   • El tractament sigui lliure i conscientment sol.licitat
    pel menor
   • El metge consideri el menor suficientment madur
    per intervenir en la presa de decisions
MARC LEGAL. DRET A LA INTIMITAT-
 DEURE DE CONFIDENCIALITAT- 3


….//…
Preval el dret a la confidencialitat del menor si es considera
 prou madur (Comité de Bioètica de Catalunya).

  •  Excepcions: risc per 3ers, risc per la vida, víctima, salut pública.
“Confidencialitat responsable”
VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR
 Aptitud per comprendre la situació a la
 qual s’enfronta, els valors que entren en
 joc i els diferents cursos d’acció
 possibles amb les seves conseqüències
 previsibles, i posteriorment, prendre,
 expressar i defensar una decisió que
 sigui coherent amb la seva escala de
 valors
VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR

     QUI?           QUAN?           COM?

• FACULTATIU        • Implicat en decisió  • CRITERIS
 • El metge ha de      sobre pròpia salut   D’AVALUACIÓ
  determinar aquesta   • Per què?        • psquiatria
  capacitat i deixar    • RESPECTE       • Psicologia
  constància del      • AJUST
  mètode emprat. (Llei    EXPECTATIVES    • TIPUS DE DECISIÓ
  protecció del menor    • DISMINUCIÓ      (Drane)
  1/1996)
                ANSIETAT
               • AUGMENT       • CONTEXT
                CONFIANÇA       • Del menor
               • AUTONOMIA       • De la família
               • COMUNICACIÓ      • De la situació
               • ACOMPLIMENT I
                SATISFACCIÓ
VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR PER
PRENDRE UNA DECISIÓ SOBRE LA PRÒPIA SALUT
CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSIQUIÀTRICA
CAPACITATS APLICADES - 1

Understanding

Appreciation

Reasoning

Expressing a choice

           Criteris de Appelbaum i Roth. Arc Gen
            Psychiatry 1982
CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSIQUIÀTRICA
 CAPACITATS APLICADES - 2


• Weithorn

• Guia canadenca*
  • Explicació legislació actual
  • Valoració basada en criteris d’Appelbaum
  • Exploració del context (relació amb pares)
  • Dóna informació sobre el CI en menors
     • *Clinical Pediatrics 2010, 49(9);834-839
CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSIQUIÀTRICA
 CAPACITATS APLICADES - 3• British Medical Society (1995)
  • Habilitat per comprendre la decisió, les
   conseqüències
  • Desig i habilitat per prendre una decisió
  • Comprensió de la naturalesa, dels riscs, de les
   alternatives
  • Llibertat enfront possibles pressions
CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSICOLÒGICA
MADURESA - 1No està centrada en la decisió, sinó en la fase de raonament
moral, funció del desenvolupament de la persona.
CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSICOLÒGICA
MADURESA - 2


…//…

No és fàcil saber quan una persona és moralment i
jurídicament responsable dels seus actes. Cal cultivar
la presa de decisions des de la infància!.

PIAGET
 Moral Convencional heterònoma/ pre-operacional (2-7 anys)-
 obediència-
 Intermèdia/ operacions concretes (8-12 anys)
 Moral racional Autònoma/ operacions formals (12-24 anys)-igualtat-
CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSICOLÒGICA
MADURESA - 3

…//…


KOHLBERG (“capacitat de judici moral”: capacitat de
prendre decisions i de fer judicis basats en principis interns
i d’actuar segons aquests principis) (Moral Judgment
Interview-MJI-)
 Estadis de desenvolupament moral
  Preconvencional (<12a)(estadi I-II): perspectiva individualista
  concreta, autocentrada. Norma externa.
  Convencional (>12-adult)(estadi III-IV): perspectiva membre de
  societat. Identificació individu-norma.
  Postconvencional (pocs)(estadi V-VI): raonament moral de
  principis. Distingeix entre norma-propis valors.
MADUR-TEST - UdL             Fonaments 1És un test creat i validat, de raonament sobre conflictes
  morals, per inferir la maduresa moral dels adolescents,
  que diferencia entre pensament convencional i pre-
  convencional segons el paradigma de Kohlberg, aplicable
  a la presa de decisions en context sanitari.

Existeix  una  elevada  correlació  estadísticament
  significativa entre el test a validar i el gold-standard
  (Coef: 0,74), amb un coeficient de confiabilitat moderat
  (0,45).
MADUR-TEST - UdL             Fonaments 2En el test s’estableixen tres estadis de maduresa, en
  concordança amb els estadis de judici moral que proposa
  Kohlberg.

Es tracta d’una prova útil, objectiva, ràpida de realitzar,
  fiable, fàcil d’autocomplimentar i de corregir que pot
  ajudar el facultatiu a valorar la maduresa dels
  adolescents mitjançant la reflexió sobre conflictes
  ètics.
MADUR-TEST - UdL           Fonaments 3 Aquest mètode estimula el desenvolupament del
 raonament moral, que capacita per decidir.

 La valoració de la maduresa esdevé necessària per la
 valoració de la competència d’un menor que ha de
 decidir sobre la pròpia salut.
MADUR-TEST - UdL             Fonaments 4


 S’estimula la reflexió dels professionals sanitaris
 sobre la participació del pacient menor en la presa de
 decisions i, més enllà, sobre la capacitació d’aquests,
 per decidir.

 Amb aquesta participació activa, millora la satisfacció,
 la cooperació, augmenta la sensació de control amb
 disminució d’ansietat, i s’afavoreix el desenvolupament
 de les capacitats del nen.
MADUR-TEST – Preguntes de valoració

Acabas de comprar un ordenador por Internet. Cuando lo hiciste,
 clicaste en la opción “enviar el dinero por correo”, pero al final, te
 olvidaste de pagar. Cuando recibes el ordenador, lleva la etiqueta
 de ”PAGADO”. ¿Qué haces?


• Aviso de que aún no he pagado, y lo pago, pues no está bien
 estafar.
• Los llamo y pago, porque podrían descubrir el error, y luego
 hacérmelo pagar más caro.
• No digo nada, y si me avisan, ya me haré el despistado.
• No aviso, pues el error cometido está fuera de mi alcance.
MADUR-TEST – Preguntes de valoració

María es una madre soltera con dos hijos pequeños a su cargo.
 Tiene un vecino que tiene SIDA; son muy amigos. Un día Maria
 oye gritos y va a la casa de al lado, donde se encuentra a su
 vecino desangrándose por una herida profunda. María llama a
 una ambulancia la cual le dice que estará allí en 15 minutos y
 que mientras tanto tapone la herida. María no tiene guantes a
 mano y sabe que el virus de la SIDA es contagioso.


• Debería ayudarle pues sino su amigo se morirá.
• No debería ayudarle pues tiene SIDA.
• Debería ayudarle pues si lo deja morir ella tendría muchos
 problemas.
• No debería ayudarle pues nadie está obligado a ayudar ante un
 riesgo grande.
DECISIÓ A PRENDRE:
Escala mòbil de la competència (Drane)
  Tipus de        Fàcil        Mitjana        Difícil
   decisió
 Competència        Baixa        Mitjana         Alta
 necessària
Per consentir    Tractament      Benefici/risc     Tractament
           eficaç, alt      mitjà         d'alt risc
           benefici/baix                Tractament
           risc                    incert,
                                 d'eficàcia
                                 desconeguda
Per rebutjar     Tractament    Benefici/risc       Tractament
           incert      mitjà           efectiu d'alt
           Tractament de                benefici/baix
           baix                    risc
           benefici/alt risc

Drane J.F. Grappling with patient competency. De: Clinical biethics:Theory and
practice in medical-ethical decision-making. Kansas City: Sheed i Ward; 1994. p.150-
157.
CONTEXT

    Del menor        De la família i        De la situació
                  cultura
•Presència de dolor,    •Afectivitat dins la família  •Context d'urgències
malestar, us de medicació
que altera el nivell de
consciència


•Pressió externa del grup
 Pressió          •Suport familiar
               Suport            •Relació esporàdica o de
                              Relació
•o de la família                      confiança


•Estat emocional: estrès,  •“Rol” del menor dins la    •Pressió assistencial
por, depressió       cultura a la qual pertany


•Malaltia crònica


•Pensament màgic
adolescent
•Nivell cognitiu
•Desenvolupament social
VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR PER
PRENDRE UNA DECISIÓ SOBRE LA PRÒPIA SALUT
Valoració del menor madur
Cal ensenyar, els adolescents, a prendre les seves
 pròpies decisions!
“Per què el cultiu de l’autonomia, els farà pujar
 l’autoestima: la seva confiança en la pròpia capacitat
 per pensar i fer front als desafiaments de la vida,
 però també confiança en el dret de ser feliç, de
 sentir-se digne i respectable, amb dret a afirmar
 els propis drets i necessitats, i dret de gaudir del
 fruit del propi esforç”.
              Seligman M.E.P.
Què va passar amb la noia de 14 anys…?

L’entrevista clínic fou llarga...
• Avaluació de les capacitats aplicades per
  aquella situació en concret (comprensió,
  apreciació, raonament i elecció)
• Avaluació de la maduresa (Madur-test)
• Tipus de decisió (prendre la PPC, dir-ho als
  pares)
• Context (situació-Atenció continuada al CAP-,
  noia, família)

I després…què?
• SEGUIMENT amb el seu pediatre
Què va passar amb la noia de 14 anys…?

L’entrevista clínic fou llarga...
• Avaluació de les capacitats aplicades per
  aquella situació en concret (comprensió,
  apreciació, raonament i elecció)
• Avaluació de la maduresa (Madur-test)
• Tipus de decisió (prendre la PPC, dir-ho als
  pares)
• Context (situació-Atenció continuada al CAP-,
  noia, família)

I després…què?
• SEGUIMENT amb el seu pediatre
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Què hi ha a la HC? - Dia 0

1a relació sexual amb la seva 1a
 parella de 16 anys d'edat. No
 relacions sexuals anteriorment.

Desconeix quan té més risc de quedar
 embarassada. Parlem amb ella
 sobre riscs-conseqüències

                  …//…
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 0

19:55-inicia test maduresa menor que
 acaba a les 20: 07h (12’ de durada)

       …//…
Respecte a prendre PPC: Decisió de alt
 benefici/baix perjudici: risc baix

Madurtest: 7/9 respostes madures

                  …//…
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 0Compren riscs, beneficis, i assumeix la
 decisió de prendre PPC.

No vol informar al pare, tutor legal,
 amb el qual conviu (té mare, però
 mala relació) per por a càstigs...
 potser en uns dies...
                  …//…
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 0

Es reflexiona amb la pacient i la
 parella (de 16 anys) sobre el que
 suposa tenir relacions sexuals.

De moment, es recomana:
- cita llevadora…
- es concerta ja cita amb pediatra el
 proper dimecres…
- i avui no s'informa el pare.
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 5

Entrevista conjunta de 30' amb ella,
 la metgessa de guàrdia i el pediatre:
 després de diferents reflexions i
 escoltades les seves perspectives
 acordem que ella i el seu company
 parlaran amb el pare d'ella =
 compromís d’abans de 10 dies

Demanarem anàlisis i citem als 10 dies
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 16Ja comentat amb el pare fa dos dies

Arriben la noia i el seu pare. El pare
 ho ha entomat bé i valoro la
 maduresa de la noia davant d'ell.

Demano les anàlisis
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 30

Ve amb la companya actual del pare
 que la sermoneja i diu que no ha
 estat la primera vegada que ha hagut
 de prendre PPC

La primera vegada se n’encarrega ella
 de comprar-la, donar-la-hi i controlar
 que arribés la regla a la setmana, diu
 la companya paterna .
                  …//…
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
Dia 30Parlo de la confiança que em mereix la
 noia després d'haver actuat amb
 responsabilitat.

Lliuro còpia de les anàlisis, normals.
Què va passar amb la noia de 14 anys…?
 Dia 120


Nova consulta per mètodes anticonceptius

Cito a llevadora (donen per a un mes!)

Llibretó informatiu –   sessions de les llevadores
 (maig i juny 2013 de Open Meetings)Què faries ara, després del que has viscut?
Valoració del menor madur
Valoració de la maduresa del menor
 Pediatria Catalana 2012; 72: 105-109
Esquerda M, Pifarré J, Miquel E, Viñas J.
Poden els infants i adolescents prendre
decisions sanitàris? Com es pot valorar?
Pediatria Catalana 2012; 72: 105-109
FEBRER

“Els núvols són més blancs, el cel més pur.
Ara és temps de morir, que la vida es reforça.
El món, altra vegada despert davant l'atzur,
pressent càlidament que ha de tenir un futur
- sempre el somni que precedeix la força! -
Les branques d'ametller senten, sota l'escorça,
un moviment suau i obscur.

...//...
FEBRER

El trèvol ja verdeja a la ribera.
Ara és temps de morir, que la mort no és enlloc.
Tremola cada cosa de no saber què espera.
La neu assolellada llisca per la gelera.
Els torrents se'n nodreixen poc a poc.
Tot és tebi i frisós, com davançant el foc
de la pròxima primavera.

...//...
FEBRER

Daurats migdies dels minvants d'hivern!
Ara és temps de morir que la vida comença.
Com un foc invisible, meravellós, intern,
sota la terra batega el crit etern
de la larva, l'arrel i la semença.
Així els antics, en gerres de rústega faiença,
guardaven el vi de Falern”


           Màrius Torres (febrer 1937)
Moltes gràcies per la vostra atenció!
1 de 67

Recomendados

Ética: curs introducció a la gestió sanitaria. por
Ética: curs introducció a la gestió sanitaria.Ética: curs introducció a la gestió sanitaria.
Ética: curs introducció a la gestió sanitaria.Ramon Morera i Castell
341 vistas82 diapositivas
Maltractament i Abús Sexual Infantil (ASI) Presentació de l'EFE por
Maltractament i Abús Sexual Infantil (ASI) Presentació de l'EFEMaltractament i Abús Sexual Infantil (ASI) Presentació de l'EFE
Maltractament i Abús Sexual Infantil (ASI) Presentació de l'EFEPediatriadeponent
754 vistas63 diapositivas
Experiències de respecte cap a la dignitat humana. Fundació Pere Tarrés por
Experiències de respecte cap a la dignitat humana. Fundació Pere TarrésExperiències de respecte cap a la dignitat humana. Fundació Pere Tarrés
Experiències de respecte cap a la dignitat humana. Fundació Pere TarrésFundació Pere Tarrés
387 vistas40 diapositivas
Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis) por
Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis)Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis)
Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis)Vic3n7
128 vistas19 diapositivas
Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis) por
Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis)Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis)
Treball filosofia dilema 2 (vicent, marc, sergi, lluis)Vic3n7
175 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Valoració del menor madur

Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent... por
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...Pediatriadeponent
2K vistas72 diapositivas
Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez por
Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinezPrevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez
Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinezSigrid Fadrique
211 vistas17 diapositivas
Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011 por
Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011
Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011castellbou
581 vistas54 diapositivas
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia. por
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.Jordi Bernabeu Farrús
275 vistas62 diapositivas
Gestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i mares por
Gestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i maresGestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i mares
Gestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i maresCafeiSocialMedia
524 vistas15 diapositivas
«Adolescències i consums de drogues: rituals de pas i autoatenció en una soci... por
«Adolescències i consums de drogues: rituals de pas i autoatenció en una soci...«Adolescències i consums de drogues: rituals de pas i autoatenció en una soci...
«Adolescències i consums de drogues: rituals de pas i autoatenció en una soci...Universitat Autònoma de Barcelona.
161 vistas3 diapositivas

Similar a Valoració del menor madur(20)

Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent... por Pediatriadeponent
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...
Llei d'infància 14/2010. Quins treballs no estem fent...
Pediatriadeponent2K vistas
Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez por Sigrid Fadrique
Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinezPrevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez
Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez
Sigrid Fadrique211 vistas
Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011 por castellbou
Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011
Tastets d'Ètica quotidiana a l'ABS Castelldefels 1 2011
castellbou581 vistas
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia. por Jordi Bernabeu Farrús
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
Gestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i mares por CafeiSocialMedia
Gestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i maresGestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i mares
Gestió xarxes socials a la infància i adolescència per a pares i mares
CafeiSocialMedia524 vistas
Families adoptives powerpoint por judithvelez
Families adoptives powerpointFamilies adoptives powerpoint
Families adoptives powerpoint
judithvelez271 vistas
Families adoptives powerpoint por Artur-Titanium
Families adoptives powerpointFamilies adoptives powerpoint
Families adoptives powerpoint
Artur-Titanium220 vistas
Families adoptives powerpoint por puxi17
Families adoptives powerpointFamilies adoptives powerpoint
Families adoptives powerpoint
puxi1765 vistas
L'entrevista amb adolescents por administracion
L'entrevista amb adolescentsL'entrevista amb adolescents
L'entrevista amb adolescents
administracion3.3K vistas
Educación temprana por jarajam
Educación tempranaEducación temprana
Educación temprana
jarajam412 vistas
Les drogues projecte de clase por Andrés Gil
Les drogues projecte de claseLes drogues projecte de clase
Les drogues projecte de clase
Andrés Gil2.2K vistas

Más de Pediatriadeponent

Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria por
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaPediatriadeponent
50 vistas58 diapositivas
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent por
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPediatriadeponent
38 vistas185 diapositivas
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023 por
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Pediatriadeponent
64 vistas59 diapositivas
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023 por
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Pediatriadeponent
72 vistas77 diapositivas
Nou paradigma d'atenció al nen prematur por
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurPediatriadeponent
35 vistas80 diapositivas
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para... por
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Pediatriadeponent
74 vistas52 diapositivas

Más de Pediatriadeponent(20)

Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent por Pediatriadeponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Pediatriadeponent38 vistas
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023 por Pediatriadeponent
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Pediatriadeponent64 vistas
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023 por Pediatriadeponent
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Pediatriadeponent72 vistas
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para... por Pediatriadeponent
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Pediatriadeponent74 vistas
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica por Pediatriadeponent
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Pediatriadeponent167 vistas
Canvi d'hàbits i resistències en infància por Pediatriadeponent
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Pediatriadeponent69 vistas
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023 por Pediatriadeponent
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Pediatriadeponent100 vistas
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023 por Pediatriadeponent
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Pediatriadeponent86 vistas
Dislèxia: què han de conèixer els professionals de Pediatria? por Pediatriadeponent
Dislèxia: què han de conèixer els professionals de Pediatria?Dislèxia: què han de conèixer els professionals de Pediatria?
Dislèxia: què han de conèixer els professionals de Pediatria?
Pediatriadeponent135 vistas
Circuit d’atenció a les dificultats de llenguatge oral por Pediatriadeponent
Circuit d’atenció a les dificultats de llenguatge oralCircuit d’atenció a les dificultats de llenguatge oral
Circuit d’atenció a les dificultats de llenguatge oral
Pediatriadeponent108 vistas
Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns d... por Pediatriadeponent
Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns d...Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns d...
Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns d...
Pediatriadeponent562 vistas
Maneig des de la perspectiva dels professionals de Pediatria por Pediatriadeponent
Maneig des de la perspectiva dels professionals de PediatriaManeig des de la perspectiva dels professionals de Pediatria
Maneig des de la perspectiva dels professionals de Pediatria
Pediatriadeponent66 vistas
Aproximació a les bases neurobiològiques por Pediatriadeponent
Aproximació a les bases neurobiològiquesAproximació a les bases neurobiològiques
Aproximació a les bases neurobiològiques
Pediatriadeponent101 vistas
Ingestión de cuerpos extraños. Pediatria 2022 por Pediatriadeponent
Ingestión de cuerpos extraños. Pediatria 2022Ingestión de cuerpos extraños. Pediatria 2022
Ingestión de cuerpos extraños. Pediatria 2022
Pediatriadeponent1.1K vistas
Urgències en Oftalmologia infantil. 2022 por Pediatriadeponent
Urgències en Oftalmologia infantil. 2022Urgències en Oftalmologia infantil. 2022
Urgències en Oftalmologia infantil. 2022
Pediatriadeponent282 vistas
Urología pediátrica para pediatras 2022.pdf por Pediatriadeponent
Urología pediátrica para pediatras 2022.pdfUrología pediátrica para pediatras 2022.pdf
Urología pediátrica para pediatras 2022.pdf
Pediatriadeponent5.5K vistas

Valoració del menor madur

 • 1. "No sabem tot el que valem fins que no podem ser, al costat dels altres, tot el que som"
 • 3. VALORACIÓ DEL MENOR MADUR: Es pot fer, en poca estona, a la consulta? Eva Miquel Metgessa de família. ABS Balaguer Doctora en Medicina per la UdL Francesc Domingo Pediatre. ABS Balaguer
 • 4. Llei d’Infància 14/2010 Quin objectiu té la llei? (p 42 …)
 • 5. Llei d’Infància 14/2010 Quin objectiu té la llei? (…p 42)
 • 6. Llei d’Infància 14/2010 Quin objectiu té la llei? (…p 43-4)
 • 7. Llei d’Infància 14/2010 Quin objectiu té la llei? (…p 43-4)
 • 8. Llei d’Infància 14/2010 Situacions del dia a dia Infant 0-12 anys Adolescent 12-18 anys Pediatria 0-15 anys Medicina de família > 15 anys. Edat d’emancipació 16 anys Majoria d’edat 18 anys
 • 9. Valoració de la maduresa del menor APTITUDS Preparats per... ACTITUDS Disposats a...
 • 10. Valoració de la maduresa del menor
 • 11. Valoració de la maduresa del menor
 • 12. Valoració de la maduresa del menor Infant Microsistema: família Exosistema: societat i professionals Macrosistema: valors culturals
 • 13. Valoració de la maduresa del menor Infant Exosistema: societat i professionals Macrosistema: valors culturals
 • 14. Valoració de la maduresa del menor
 • 15. Valoració de la maduresa del menor
 • 16. VALORACIÓ DEL MENOR MADUR: Es pot fer, en poca estona, a la consulta? Eva Miquel Metgessa de família. ABS Balaguer Doctora en Medicina per la UdL Francesc Domingo Pediatre. ABS Balaguer
 • 18. Situacions del dia a dia Noia de 14 anys que ve a Urgències, un cap de setmana, acompanyada de la seva parella, un noi de 16 anys, per demanar la píndola postcoital. La metgessa de guàrdia es planteja, atesa l’acumulació de casos que s’esperen: Lliurar-li i anotar-ho a la HC, amb el consell de visitar el seu pediatre, per a qui dóna hora. Aturar el temps i apofitar la situació per dedicar una atenció prioritària a la noia.
 • 19. QÜESTIONS A PLANTEJAR-SE… - 1 Aquesta noia, menor d’edat, vol i pot participar activament en la decisió a prendre? Afavorim aquesta participació? És “competent” per decidir? Quins factors cal tenir en compte per avaluar la competència d’un menor? Qui i quan cal valorar-ho?
 • 20. QÜESTIONS A PLANTEJAR-SE… - 2 El nivell de competència exigit, és el mateix per qualsevol decisió? És possible mesurar objectivament la competència en menors? És bo que el menor participi? I els pares? I la confidencialitat? I el seguiment?
 • 21. ESQUEMA LA RELACIÓ ASSISTENCIAL CONTEXT I DEFINICIÓ CONCEPTE “MENOR MADUR” -Teoria “menor madur” MARC LEGAL -Consentiment informat -Dret a la intimitat-Deure de confidencialitat VALORACIÓ DE LA “COMPETÈNCIA” DEL MENOR PER PRENDRE DECISIONS MÈDIQUES
 • 22. LA RELACIÓ ASSISTENCIAL: Model deliberatiu Presa de decisions: fruit d’una deliberació compartida entre pacient (AUTONOMIA) i professional (BENEFICIÈNCIA) dins un marc social que defineix el que perjudica (NO MALEFICIÈNCIA) i el que és injust (JUSTÍCIA) CONSENTIMENT INFORMAT: Procès/Voluntarietat/Informació/Competència
 • 23. CONTEXT I DEFINICIÓ CONCEPTE “MENOR MADUR” Estudis psicologia evolutiva del s.XX (Piaget, Kohlberg…): el menor arriba a la seva maduresa moral cap als 12-15 anys. “Menor madur”, aquell amb certa capacitat intelectual i emocional que el fa competent per participar en el procés de presa de decisió.
 • 24. TEORIA DEL MENOR MADUR Els drets de la personalitat* i altres drets civils poden ser exercitats per l’individu des del mateix moment en què és capaç de gaudir-ne. Doctrina dels drets del menor, que estableix en 12 anys, l’edat a partir de la qual, un “menor madur” pot gaudir dels seus propis drets. *dret a la salut, entre altres.
 • 25. MARC LEGAL. CONSENTIMENT INFORMAT - 1 Codi Civil (CC), posa límits a la representació legal dels pares sobre els fills: “1. Els actes relatius als drets de la personalitat o altres que el fill, d’acord amb les lleis i amb les seves condicions de maduresa, pugui realitzar per sí mateix. 2. Aquells en que existeixi conflicte d’interesos entre pares i fills” Llei Orgànica (LO) de Protecció Jurídica del menor 1/1996 “…reconeixement de la titularitat dels drets en els menor d’edat i d’una capacitat progresiva per exercir-los…La millor forma de garantir social i jurídicament la protecció de la infància és promoure la seva autonomia com a subjectes” El Conveni de Bioètica d’Oviedo, 1997 “La opinió del menor serà tinguda en consideració com un factor que serà tan més determinant en funció de la seva edat i del seu grau de maduresa” …//…
 • 26. MARC LEGAL. CONSENTIMENT INFORMAT - 2 Llei catalana 21/2000 “En el cas de menors, si aquests no són competents, ni intelectual ni emocionalment, per comprendre la dimensió de la intervencio sobre la seva salut, el consentiment l’haurà de donar el representant del menor, després d’haver escoltat, en tot cas, la seva opinió si és major de 12 anys. En els altres casos, i especialment en casos de menors emancipats i adolescents de més de 16 anys, el menor ha de donar el seu consentiment” Excepcions: interrupció voluntària de l’embaràs, assajos clínics, pràctica de tècniques de reproducció assistida. És necessari tenir 18 anys o normativa espec. Llei estatal 41/2002. …//…
 • 27. MARC LEGAL. CONSENTIMENT INFORMAT - 3 La legislació espanyola* vigent tendeix a valorar la competència d’un menor en funció de la seva maduresa. Criteris maduresa menor per atorgar consentiment: • 16 anys • Emancipació • Valorar cas a cas en menors de 16 anys • Valorar gravetat del risc en majors de 16 anys per part del facultatiu *Codi Civil, LO de protecció jurídica del menor 1/1996, Conveni de Bioètica d’Oviedo de 1997, Llei catalana 21/200, Llei estatal 41/2002
 • 28. MARC LEGAL. DRET A LA INTIMITAT- DEURE DE CONFIDENCIALITAT -1 Llei 21/2000: “Tota persona té dret a que es respecti la confidencialitat de les dades referents a la seva salut” Conflicte: dret a la intimitat del menor ↔ dret dels pares a exercir la pàtria potestat
 • 29. MARC LEGAL. DRET A LA INTIMITAT- DEURE DE CONFIDENCIALITAT- 2 …//… Respectar opinió menor si (K.Matinez): • La intervenció del pares pot fer que el menor rebutgi el tractament • El tractament estigui clínicament indicat • La manca de tractament sigui perjudicial pel menor • El tractament sigui lliure i conscientment sol.licitat pel menor • El metge consideri el menor suficientment madur per intervenir en la presa de decisions
 • 30. MARC LEGAL. DRET A LA INTIMITAT- DEURE DE CONFIDENCIALITAT- 3 ….//… Preval el dret a la confidencialitat del menor si es considera prou madur (Comité de Bioètica de Catalunya). • Excepcions: risc per 3ers, risc per la vida, víctima, salut pública. “Confidencialitat responsable”
 • 31. VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR Aptitud per comprendre la situació a la qual s’enfronta, els valors que entren en joc i els diferents cursos d’acció possibles amb les seves conseqüències previsibles, i posteriorment, prendre, expressar i defensar una decisió que sigui coherent amb la seva escala de valors
 • 32. VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR QUI? QUAN? COM? • FACULTATIU • Implicat en decisió • CRITERIS • El metge ha de sobre pròpia salut D’AVALUACIÓ determinar aquesta • Per què? • psquiatria capacitat i deixar • RESPECTE • Psicologia constància del • AJUST mètode emprat. (Llei EXPECTATIVES • TIPUS DE DECISIÓ protecció del menor • DISMINUCIÓ (Drane) 1/1996) ANSIETAT • AUGMENT • CONTEXT CONFIANÇA • Del menor • AUTONOMIA • De la família • COMUNICACIÓ • De la situació • ACOMPLIMENT I SATISFACCIÓ
 • 33. VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR PER PRENDRE UNA DECISIÓ SOBRE LA PRÒPIA SALUT
 • 34. CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSIQUIÀTRICA CAPACITATS APLICADES - 1 Understanding Appreciation Reasoning Expressing a choice Criteris de Appelbaum i Roth. Arc Gen Psychiatry 1982
 • 35. CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSIQUIÀTRICA CAPACITATS APLICADES - 2 • Weithorn • Guia canadenca* • Explicació legislació actual • Valoració basada en criteris d’Appelbaum • Exploració del context (relació amb pares) • Dóna informació sobre el CI en menors • *Clinical Pediatrics 2010, 49(9);834-839
 • 36. CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSIQUIÀTRICA CAPACITATS APLICADES - 3 • British Medical Society (1995) • Habilitat per comprendre la decisió, les conseqüències • Desig i habilitat per prendre una decisió • Comprensió de la naturalesa, dels riscs, de les alternatives • Llibertat enfront possibles pressions
 • 37. CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSICOLÒGICA MADURESA - 1 No està centrada en la decisió, sinó en la fase de raonament moral, funció del desenvolupament de la persona.
 • 38. CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSICOLÒGICA MADURESA - 2 …//… No és fàcil saber quan una persona és moralment i jurídicament responsable dels seus actes. Cal cultivar la presa de decisions des de la infància!. PIAGET Moral Convencional heterònoma/ pre-operacional (2-7 anys)- obediència- Intermèdia/ operacions concretes (8-12 anys) Moral racional Autònoma/ operacions formals (12-24 anys)-igualtat-
 • 39. CRITERIS D’AVALUACIÓ: PERSPECTIVA PSICOLÒGICA MADURESA - 3 …//… KOHLBERG (“capacitat de judici moral”: capacitat de prendre decisions i de fer judicis basats en principis interns i d’actuar segons aquests principis) (Moral Judgment Interview-MJI-) Estadis de desenvolupament moral Preconvencional (<12a)(estadi I-II): perspectiva individualista concreta, autocentrada. Norma externa. Convencional (>12-adult)(estadi III-IV): perspectiva membre de societat. Identificació individu-norma. Postconvencional (pocs)(estadi V-VI): raonament moral de principis. Distingeix entre norma-propis valors.
 • 40. MADUR-TEST - UdL Fonaments 1 És un test creat i validat, de raonament sobre conflictes morals, per inferir la maduresa moral dels adolescents, que diferencia entre pensament convencional i pre- convencional segons el paradigma de Kohlberg, aplicable a la presa de decisions en context sanitari. Existeix una elevada correlació estadísticament significativa entre el test a validar i el gold-standard (Coef: 0,74), amb un coeficient de confiabilitat moderat (0,45).
 • 41. MADUR-TEST - UdL Fonaments 2 En el test s’estableixen tres estadis de maduresa, en concordança amb els estadis de judici moral que proposa Kohlberg. Es tracta d’una prova útil, objectiva, ràpida de realitzar, fiable, fàcil d’autocomplimentar i de corregir que pot ajudar el facultatiu a valorar la maduresa dels adolescents mitjançant la reflexió sobre conflictes ètics.
 • 42. MADUR-TEST - UdL Fonaments 3 Aquest mètode estimula el desenvolupament del raonament moral, que capacita per decidir. La valoració de la maduresa esdevé necessària per la valoració de la competència d’un menor que ha de decidir sobre la pròpia salut.
 • 43. MADUR-TEST - UdL Fonaments 4 S’estimula la reflexió dels professionals sanitaris sobre la participació del pacient menor en la presa de decisions i, més enllà, sobre la capacitació d’aquests, per decidir. Amb aquesta participació activa, millora la satisfacció, la cooperació, augmenta la sensació de control amb disminució d’ansietat, i s’afavoreix el desenvolupament de les capacitats del nen.
 • 44. MADUR-TEST – Preguntes de valoració Acabas de comprar un ordenador por Internet. Cuando lo hiciste, clicaste en la opción “enviar el dinero por correo”, pero al final, te olvidaste de pagar. Cuando recibes el ordenador, lleva la etiqueta de ”PAGADO”. ¿Qué haces? • Aviso de que aún no he pagado, y lo pago, pues no está bien estafar. • Los llamo y pago, porque podrían descubrir el error, y luego hacérmelo pagar más caro. • No digo nada, y si me avisan, ya me haré el despistado. • No aviso, pues el error cometido está fuera de mi alcance.
 • 45. MADUR-TEST – Preguntes de valoració María es una madre soltera con dos hijos pequeños a su cargo. Tiene un vecino que tiene SIDA; son muy amigos. Un día Maria oye gritos y va a la casa de al lado, donde se encuentra a su vecino desangrándose por una herida profunda. María llama a una ambulancia la cual le dice que estará allí en 15 minutos y que mientras tanto tapone la herida. María no tiene guantes a mano y sabe que el virus de la SIDA es contagioso. • Debería ayudarle pues sino su amigo se morirá. • No debería ayudarle pues tiene SIDA. • Debería ayudarle pues si lo deja morir ella tendría muchos problemas. • No debería ayudarle pues nadie está obligado a ayudar ante un riesgo grande.
 • 46. DECISIÓ A PRENDRE: Escala mòbil de la competència (Drane) Tipus de Fàcil Mitjana Difícil decisió Competència Baixa Mitjana Alta necessària Per consentir Tractament Benefici/risc Tractament eficaç, alt mitjà d'alt risc benefici/baix Tractament risc incert, d'eficàcia desconeguda Per rebutjar Tractament Benefici/risc Tractament incert mitjà efectiu d'alt Tractament de benefici/baix baix risc benefici/alt risc Drane J.F. Grappling with patient competency. De: Clinical biethics:Theory and practice in medical-ethical decision-making. Kansas City: Sheed i Ward; 1994. p.150- 157.
 • 47. CONTEXT Del menor De la família i De la situació cultura •Presència de dolor, •Afectivitat dins la família •Context d'urgències malestar, us de medicació que altera el nivell de consciència •Pressió externa del grup Pressió •Suport familiar Suport •Relació esporàdica o de Relació •o de la família confiança •Estat emocional: estrès, •“Rol” del menor dins la •Pressió assistencial por, depressió cultura a la qual pertany •Malaltia crònica •Pensament màgic adolescent •Nivell cognitiu •Desenvolupament social
 • 48. VALORACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’UN MENOR PER PRENDRE UNA DECISIÓ SOBRE LA PRÒPIA SALUT
 • 50. Cal ensenyar, els adolescents, a prendre les seves pròpies decisions! “Per què el cultiu de l’autonomia, els farà pujar l’autoestima: la seva confiança en la pròpia capacitat per pensar i fer front als desafiaments de la vida, però també confiança en el dret de ser feliç, de sentir-se digne i respectable, amb dret a afirmar els propis drets i necessitats, i dret de gaudir del fruit del propi esforç”. Seligman M.E.P.
 • 51. Què va passar amb la noia de 14 anys…? L’entrevista clínic fou llarga... • Avaluació de les capacitats aplicades per aquella situació en concret (comprensió, apreciació, raonament i elecció) • Avaluació de la maduresa (Madur-test) • Tipus de decisió (prendre la PPC, dir-ho als pares) • Context (situació-Atenció continuada al CAP-, noia, família) I després…què? • SEGUIMENT amb el seu pediatre
 • 52. Què va passar amb la noia de 14 anys…? L’entrevista clínic fou llarga... • Avaluació de les capacitats aplicades per aquella situació en concret (comprensió, apreciació, raonament i elecció) • Avaluació de la maduresa (Madur-test) • Tipus de decisió (prendre la PPC, dir-ho als pares) • Context (situació-Atenció continuada al CAP-, noia, família) I després…què? • SEGUIMENT amb el seu pediatre
 • 53. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Què hi ha a la HC? - Dia 0 1a relació sexual amb la seva 1a parella de 16 anys d'edat. No relacions sexuals anteriorment. Desconeix quan té més risc de quedar embarassada. Parlem amb ella sobre riscs-conseqüències …//…
 • 54. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 0 19:55-inicia test maduresa menor que acaba a les 20: 07h (12’ de durada) …//… Respecte a prendre PPC: Decisió de alt benefici/baix perjudici: risc baix Madurtest: 7/9 respostes madures …//…
 • 55. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 0 Compren riscs, beneficis, i assumeix la decisió de prendre PPC. No vol informar al pare, tutor legal, amb el qual conviu (té mare, però mala relació) per por a càstigs... potser en uns dies... …//…
 • 56. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 0 Es reflexiona amb la pacient i la parella (de 16 anys) sobre el que suposa tenir relacions sexuals. De moment, es recomana: - cita llevadora… - es concerta ja cita amb pediatra el proper dimecres… - i avui no s'informa el pare.
 • 57. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 5 Entrevista conjunta de 30' amb ella, la metgessa de guàrdia i el pediatre: després de diferents reflexions i escoltades les seves perspectives acordem que ella i el seu company parlaran amb el pare d'ella = compromís d’abans de 10 dies Demanarem anàlisis i citem als 10 dies
 • 58. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 16 Ja comentat amb el pare fa dos dies Arriben la noia i el seu pare. El pare ho ha entomat bé i valoro la maduresa de la noia davant d'ell. Demano les anàlisis
 • 59. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 30 Ve amb la companya actual del pare que la sermoneja i diu que no ha estat la primera vegada que ha hagut de prendre PPC La primera vegada se n’encarrega ella de comprar-la, donar-la-hi i controlar que arribés la regla a la setmana, diu la companya paterna . …//…
 • 60. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 30 Parlo de la confiança que em mereix la noia després d'haver actuat amb responsabilitat. Lliuro còpia de les anàlisis, normals.
 • 61. Què va passar amb la noia de 14 anys…? Dia 120 Nova consulta per mètodes anticonceptius Cito a llevadora (donen per a un mes!) Llibretó informatiu – sessions de les llevadores (maig i juny 2013 de Open Meetings) Què faries ara, després del que has viscut?
 • 63. Valoració de la maduresa del menor Pediatria Catalana 2012; 72: 105-109 Esquerda M, Pifarré J, Miquel E, Viñas J. Poden els infants i adolescents prendre decisions sanitàris? Com es pot valorar? Pediatria Catalana 2012; 72: 105-109
 • 64. FEBRER “Els núvols són més blancs, el cel més pur. Ara és temps de morir, que la vida es reforça. El món, altra vegada despert davant l'atzur, pressent càlidament que ha de tenir un futur - sempre el somni que precedeix la força! - Les branques d'ametller senten, sota l'escorça, un moviment suau i obscur. ...//...
 • 65. FEBRER El trèvol ja verdeja a la ribera. Ara és temps de morir, que la mort no és enlloc. Tremola cada cosa de no saber què espera. La neu assolellada llisca per la gelera. Els torrents se'n nodreixen poc a poc. Tot és tebi i frisós, com davançant el foc de la pròxima primavera. ...//...
 • 66. FEBRER Daurats migdies dels minvants d'hivern! Ara és temps de morir que la vida comença. Com un foc invisible, meravellós, intern, sota la terra batega el crit etern de la larva, l'arrel i la semença. Així els antics, en gerres de rústega faiença, guardaven el vi de Falern” Màrius Torres (febrer 1937)
 • 67. Moltes gràcies per la vostra atenció!