Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA
LOMQE
3r PRIMARIA
ÍNDEX
1. Introducció.
a) Justificació de la programació.
b) Contextualització.
2. Objectius de l’etapa (vinculats amb l’àr...
1. INTRODUCCIÓ.
a) Justificació de la programació.
Programar suposa estructurar el procés d’ensenyança - aprenentatge d’un...
b) Contextualització.
Entorn i centre:
El CEIP Trullàs de Benifaió s'inicià com a tal en el curs 1978/79. Es troba situat ...
2. OBJECTIUS DE L'ETAPA.
A l’hora de començar a realitzar una Programació Didàctica és necessari tenir en compte i agafar ...
3. COMPETÈNCIES CLAUS.
Les competències claus són aquelles competències que deu haver desenvolupat un
jove o una jove al f...
4. CONTINGUTS I ESTRUCTURA PER BLOCS.
Agafem com a referent els continguts d’aprenentatge que s’estableixen al D.108/2014
...
CURRÍCULUM DE LES ÀREES
ESPECÍFIQUES
ÀREA EDUCACIÓ FÍSICA Bloc 1: CONEIXEMENT CORPORAL I
AUTONOMIA
Bloc 2: HABILITATS MOTR...
5.UNITATS DIDÀCTIQUES
a- Organització de les unitats didàctiques:
ÀREA: CIÈNCIES NATURALS
UNITAT 1 EL NOSTRE COS
Criteris ...
 L’alfabet Braille.
 Salut i cura del cos. Higiene postural i respiratòria.
 Ús i interpretació d’imatges, esquemes i g...
UNITAT 2 L’ALIMENTACIÓ I ELS HÀBITS SALUDABLES
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Distingir i definir aliment ...
esquemes i gràfiques.
Utilitzar vocabulari propi del camp semàntic
de l’alimentació.
 Utilitza el vocabulari propi de la ...
UNITAT 3 ELS ÉSSERS VIUS
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Distingir entre ésser viu i inert.  Distingeix en...
 Completa correctament informació
en esquemes i gràfiques.
Utilitzar el vocabulari propi del camp
semàntic dels éssers vi...
UNITAT 4 LA MATÈRIA
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Diferenciar entre matèria i material.  Defineix matèri...
CONTINGUTS
 Realització d’experiments sobre la matèria.
 Desenvolupament d’hàbits de treball al voltant de l’activitat c...
UNITAT 5 MÀQUINES I EINES
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Definir el concepte de màquina. - Defineix el con...
CONTINGUTS
 Les màquines. Màquines simples i compostes.
 Evolució de les màquines al llarg de la història.
 Màquines me...
UNITAT 6 LA TECNOLOGIA
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Definir el concepte de tecnologia. - Defineix el con...
Competències Descriptors
Comunicació
lingüística
Descripció i comentari d’imatges.
Lectura comprensiva de textos.
Argument...
ÀREA: MATEMÀTIQUES
UNITAT 1 “La Història dels Nombres”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Llegir, escriure, re...
Identificació de les línies recta, corba, oberta i tancada.
Distinció entre angle, vèrtex i costat en els polígons.
Elecci...
UNITAT 2 “El Temps Passa”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Resoldre amb correcció l’algoritme de la
suma por...
Resolució de problemes interpretant l’enunciat, relacionant les
dades i valorant el resultat.
Orientació en un plànol.
Ord...
UNITAT 3 “Afegint i Llevant”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Practicar el procés de la resta portant-ne. Fa...
Identificació de rectes paral•leles o secants.
Establiment d’equivalències entre el metre i els submúltiples del
metre.
Re...
UNITAT 4 “Olimpíades”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Llegir i escriure nombres de cinc i sis dígits
amb ll...
Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia
Observació i comentari d’imatges.
Resolució d’opera...
UNITAT 5 “El País de la Multiplicació”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Conéixer i aplicar les propietats de...
en ciència i tecnologia Resolució de problemes triant les dades importants.
Coneixement de les parts d’un polígon.
Identif...
UNITAT 6 “Ciutat Triangle”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Conéixer i aplicar les propietats de la
multipli...
Competència matemàtica i
competències bàsiques en ciència i
tecnologia
Càlcul mitjançant multiplicacions i divisions.
Cone...
Consciència i expressió cultural Reconeixement de formes geomètriques en l’entorn.
Dibuix d’histogrames.
UNITAT 7 “L’Aniversari d’Adela”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Dividir en meitats, terços i quarts. Calcul...
Distinció entre divisions exactes i enteres.
Utilització d’estratègies de càlcul mental.
Invenció de l’enunciat d’un probl...
UNITAT 8 “Voltes i més voltes”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Interpretar i anomenar les fraccions. Llig f...
competències bàsiques en ciència i
tecnologia
Lectura i escriptura de fraccions.
Pràctica de la divisió amb centenes.
Util...
UNITAT 9 “La Informació Organitzada”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Interpretar i anomenar les fraccions. ...
Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia
Lectura, escriptura i dibuix de fraccions
decimals....
UNITAT 10 “Quant és?”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Calcular amb euros. Sap calcular amb euros.
Conéixer ...
Elaboració de jocs lingüístics relacionats amb la
simetria.
Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i te...
UNITAT 11 “Cara o Creu?”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Realitzar sumes i restes de nombres
decimals.
Reso...
Utilització d’estratègies de càlcul mental.
Resolució de problemes amb diverses operacions.
Identificació i nomenclatura d...
UNITAT 12 “El Calendari”
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Realitzar multiplicacions entre un nombre
decimal ...
Competència matemàtica i
competències bàsiques en
ciència i tecnologia
Resolució de multiplicacions entre un nombre decima...
ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS
UNITAT 1 LA TERRA, EL NOSTRE PLANETA
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Reconéixer la T...
Reconeixement del nostre planeta dins el sistema solar.
Distinció dels moviments de rotació i translació amb la
seqüència ...
UNITAT 2 ORIENTACIÓ A L'ESPAI
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Enumerar els quatre punts cardinals
principal...
Aprendre a aprendre Interpretació de mapes i plànols i extracció de la informació que
mostren.
Entendre la rellevància de ...
UNITAT 3 L'AIRE I L'AIGUA
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Definir què és l’atmosfera i reconèixer
les capes...
Resolució de les activitats digitals de la unitat.
Accés a recursos digitals sobre el tòpic.
Aprendre a aprendre Anàlisi d...
UNITAT 4 EL PAISATGE
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Explicar què és un paisatge i els elements més
represe...
Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia
Valoració dels coneixements previs sobre els contin...
UNITAT 5 LA NOSTRA TERRA
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Comparar diversos paisatges per a
explicar l’acció...
Ús correcte dels conceptes teòrics a partir de processos pràctics.
Memorització de conceptes i definicions de la unitat.
C...
UNITAT 6 POBLES I CUTATS
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Definir localitat, territori, població i
municipi,...
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia
Diferenciació entre poble i ciutat.
Identificació de les classes de poblamen...
UNITAT 7 LA VIDA EN COMUNITAT
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Explicar l’organització familiar identificant...
Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència
i tecnologia
Definició del creixement natural de la població.
Co...
UNITAT 8 ELS SECTORS DE PRODUCCIÓ
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Diferenciar entre productes naturals i
el...
concrets pròxims a l’entorn de l’alum-
ne i d’altres llocs, i rebutjar la discri-
minació salarial o de tracte.
discrimina...
Definició i tasques del sector secundari.
Definició i tasques del sector terciari.
Competències
socials i cíviques
Valorac...
UNITAT 9 A L' ESCOLA
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
Identificar les unitats de mesura del
temps històric (...
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Programació tercer 2015_2016

1.295 visualizaciones

Publicado el

Programació general del curs.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Programació tercer 2015_2016

 1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA LOMQE 3r PRIMARIA
 2. 2. ÍNDEX 1. Introducció. a) Justificació de la programació. b) Contextualització. 2. Objectius de l’etapa (vinculats amb l’àrea). 3. Competències bàsiques. 4. Continguts. Estructura i blocs de continguts per àrees. 5. Unitats didàctiques. a) Organització de les unitats didàctiques. b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 6. Metodologia. Orientacions didàctiques. a) Metodologia general i específica de l’àrea o matèria. b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. 7. Avaluació. a) Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables . b) Instruments d’avaluació. c) Tipus d’avaluació. d) Criteris de qualificació. e) Activitats de reforç i ampliació. f) Avaluació del procés d’ensenyança i aprenentatge. 8. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa. 9. Foment de la lectura. 10. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 11. Recursos didàctics i organitzatius. 12. Activitats complementàries.
 3. 3. 1. INTRODUCCIÓ. a) Justificació de la programació. Programar suposa estructurar el procés d’ensenyança - aprenentatge d’una forma flexible, concreta i realista, per a posar-ho en pràctica en un context determinat: l’aula. Aquesta programació pot ser definida com un conjunt d’unitats Didàctiques ordenades i seqüenciades per a una determinada àrea i nivell; suposa per tant, el tercer nivell de concreció curricular. Amb la realització d’aquesta P.D. pretenem complir amb les següents finalitats:  Facilitar la pràctica docent.  Assegurar la coherència entre les intencions educatives del professorat i la posada en pràctica en l’aula.  Servir com a instrument de planificació, desenrotllament i avaluació del procés d’ensenyança i aprenentatge.  Oferir el marc de referència més pròxim per a organitzar les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat.  Proporcionar elements d’anàlisi per a l’avaluació del projecte educatiu, de les concrecions dels currículums i de la mateixa pràctica docent. Per a la realització de la PD hem tingut en compte el marc legal actual:  Article 27 de la Constitució Espanyola de 1978, que proclama el dret a l’educació.  Llei Orgànica 8/2013, de 8 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.  Real Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Primària.  Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. També tenim presents documents importants de centre i els diferents plans dels quals disposem.
 4. 4. b) Contextualització. Entorn i centre: El CEIP Trullàs de Benifaió s'inicià com a tal en el curs 1978/79. Es troba situat als afores de la població en direcció Sud-Sud-Oest (C/ Pintor Segrelles,1) i amb unes instal·lacions àmplies i funcionals. El centre constitueix una part de l'oferta pública d'ensenyament a la localitat. Alumnat i famíles Hi ha 356 alumnes repartits en 6 unitats d’infantil i 10 de Primària. Un 10,7 % de l’alumnat, aproximadament , és d’E. Compensatòria. El nostre alumnat pertany a famílies de diferents nivells socioeconòmics i al centre conviuen sense produir-se cap tipus de discriminació. Els pares/mares treballen als tres sectors. La llengua que utilitzen és en una gran majoria el valencià. Respecte a la procedència de l’alumnat, la majoria són nascuts al poble, i també s’han incorporat alguns alumnes immigrants. Davant aquesta presència l’actitud ha estat sempre respectuosa i afavoridora vers la integració . Clima de convivència. En general, no hi ha problemes importants de violència i convivència entre l’alumnat, únicament xicotets conflictes que es solucionen generalment a través del diàleg entre les parts implicades o amb sancions molt puntuals. Característiques alumnat de tercer de primària. S'ha de tenir en compte l'etapa evolutiva de les característiques físiques i psíquiques dels xiquets i xiquetes de tercer per entendre la seua evolució en l'aprenentatge, comportament i educació dins i fora de l'escola. L'educació és un procés continu amb molta dedicació per part del professorat i les famílies amb un esforç permanent per comprendre i ajudar-los a fer-se persones madures, crítiques i lliures. Cal observar-los i escoltar-los, compartint amb ells la nostra experiència i la seua per poder descobrir des d'un clima positiu com són i el que necessiten de nosaltres. Els alumnes de tercer acostumen a: * Mostrar-se moguts i espontanis. * Els agrada l'esport i els jocs de moviment. * S'interessen pel món dels adults. * Senten curiositat per tot i passen sovint d'un tema a un altre. * Es mostren menys servicials. Sol protestar però no ha de eixir amb la seua. *Tenen molta necessitat d'afecte i que els feliciten per les feines ben fetes. * En aquest etapa es confirma la lectura. Comencen a llegir més àgilment i són capaços de reflexionar sobre el que lligen. Els agraden els còmics i les revistes. * Els agrada la televisió però encara no saben comentar i valorar el que veuen. * La intel·ligència lògica està cada vegada més present. * Tenen més capacitat de memoritzar. Cal ensenyar-los a descobrir i retenir idees a la memòria. * Importància de treballar la percepció, la repetició i el repàs.
 5. 5. 2. OBJECTIUS DE L'ETAPA. A l’hora de començar a realitzar una Programació Didàctica és necessari tenir en compte i agafar com a referència els objectius generals de l’Etapa d’Educació Primària que estableix el R.D. 126/2014. L’Educació Primària ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permeten: a) Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb elles, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica. b) Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge i esperit emprenedor. c) Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que les permeten desenvolupar- se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relacionen. d) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat. e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i, si hi haguera, la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma i desenvolupar hàbits de lectura. f) Adquirir en, almenys, una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els permeta expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions quotidianes. g) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que impliquen la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així como ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la seua vida quotidiana. h) Conèixer els aspectes fonamentals de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials, la Geografia, la Història i la Cultura. i) Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren. j) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals. k) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport com mitjans per a afavorir el desenvolupament personal i social. l) Conèixer i valorar els animals més pròxims al ser humà i adoptar comportaments que afavorisquen la seua cura. m) Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb la resta, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes. n) Fomentar l’educació vial i actituds de respecte que ajuden en la prevenció dels accidents de tràfic.
 6. 6. 3. COMPETÈNCIES CLAUS. Les competències claus són aquelles competències que deu haver desenvolupat un jove o una jove al finalitzar l’ensenyança bàsica obligatòria per poder aconseguir la seua realització personal, exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent durant la seua vida. A efectes del RD 126/2015, les competències del currículum seran les següents: Competències 1. Comunicació lingüística. 2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 3. Competència digital. 4. Aprendre a aprendre. 5. Competències socials i cíviques. 6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 7. Consciència i expressions culturals. Per a una adquisició eficaç de les competències i la seua integració efectiva en el currículum, a les UUDD s’inclouen activitats d’aprenentatge integrades que permeten a l‘alumnat avançar cap als resultats d’aprenentatge de més d’una competència al mateix temps. Es potenciarà el desenvolupament de les competències Comunicació lingüística, Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 7. 7. 4. CONTINGUTS I ESTRUCTURA PER BLOCS. Agafem com a referent els continguts d’aprenentatge que s’estableixen al D.108/2014 que fixa el currículum a la nostra comunitat. Els continguts venen especificats per a cadascun dels nivells de l’etapa i estan relacionats amb els criteris d’avaluació i les competències bàsiques a les quals fan referència. Aquestos continguts estan estructurats en blocs i per àrees. CURRÍCULUM DE LES ÀREES TRONCALS ÀREA DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA Bloc 1: INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA Bloc 2: EL SER HUMÀ I LA SALUT Bloc 3: ELS SERS VIUS Bloc 4: MATÈRIA I ENERGIA Bloc 5: LA TECNOLOGIA, OBJECTES I MÀQUINES ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS Bloc 1: CONTINGUTS COMUNS Bloc 2: EL MÓN EN QUÈ VIVIM Bloc 3: VIURE EN SOCIETAT Bloc 4: LES EMPREMTES DEL TEMPS ÀREA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA ÀREA MATEMÀTIQUES Bloc 1: PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES Bloc 2: NOMBRES Bloc 3: MESURA Bloc 4: GEOMETRIA Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT ÀREA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS Bloc 1: COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS Bloc 2: PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ Bloc 3: COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS Bloc 4: PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS I INTERACCIÓ
 8. 8. CURRÍCULUM DE LES ÀREES ESPECÍFIQUES ÀREA EDUCACIÓ FÍSICA Bloc 1: CONEIXEMENT CORPORAL I AUTONOMIA Bloc 2: HABILITATS MOTRIUS, COORDINACIÓ I EQUILIBRI. ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL Bloc 3: EXPRESSIÓ MOTRIU I COMUNICACIÓ Bloc 4: ACTIVITAT FÍSICA I SALUT Bloc 5: JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES ÀREA VALORS SOCIALS I CÍVICS Bloc 1: LA IDENTITAT I LA DIGNITAT DE LA PERSONA Bloc 2: LA COMPRENSIÓ I EL RESPECTE EN LES RELACIONS INTERPERSONALS Bloc 3: LA CONVIVÈNCIA I ELS VALORS SOCIALS ÀREA EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA Bloc 1: ESCOLTA Bloc 2: LA INTERPRETACIÓ MUSICAL Bloc 3: LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA PLÀSTICA Bloc 1: EDUCACIÓ AUDIOVISUAL Bloc 2: EXPRESSIÓ PLÀSTICA Bloc 3: DIBUIX GEOMÈTRIC CURRÍCULUM DE LES ÀREES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA ÀREA VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: PARLAR I ESCOLTAR Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA ÀREA DE CULTURA VALENCIANA Bloc 1: L’ESPAI GEOGRÀFIC VALENCIÀ Bloc 2: LES ARRELS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Bloc 3: UN PROJECTE EN COMÚ
 9. 9. 5.UNITATS DIDÀCTIQUES a- Organització de les unitats didàctiques: ÀREA: CIÈNCIES NATURALS UNITAT 1 EL NOSTRE COS Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Conéixer els aparells i sistemes del cos humà.  Coneix els diferents aparells i sistemes del cos humà. Identificar els òrgans i les parts del cos humà.  Identifica en imatges, gràfiques o en el seu propi cos, les parts del cos humà.  Identifica en imatges o gràfiques els òrgans del cos humà. Relacionar els aparells, sistemes, òrgans i parts del cos humà amb les seues funcions.  Coneix les funcions de cada aparell, sistema, òrgan o part del cos. Relacionar la higiene postural amb la salut.  Explica la relació de la higiene postural amb la salut. Practicar la relaxació mitjançant la respiració.  Relaciona la respiració amb la relaxació.  Respira de manera correcta. Descriure correctament el procés digestiu.  Descriu correctament el procés digestiu. Obtenir informació de forma autònoma.  Utilitza diverses fonts per a la recerca d’informació.  Compara i contrasta la informació abans d’utilitzar-la. Interpretar imatges, esquemes i gràfiques.  Interpreta correctament les representacions gràfiques relacionades amb l’anatomia i la fisiologia humanes.  Completa amb coherència buits en imatges, esquemes i gràfiques. Utilitzar vocabulari propi del camp semàntic de l’anatomia i la fisiologia humanes en diverses llengües.  Utilitza el vocabulari de la unitat en les seues produccions orals i escrites. CONTINGUTS Anatomia i fisiologia del cos humà: aparells i sistemes.  Parts i òrgans del cos humà i les seues funcions.
 10. 10.  L’alfabet Braille.  Salut i cura del cos. Higiene postural i respiratòria.  Ús i interpretació d’imatges, esquemes i gràfiques.  La digestió.  Respiració. Pràctica de la relaxació mitjançant una respiració correcta.  Coneixement de si mateix i dels altres.  Utilització de diverses fonts d’informació. Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Lectura comprensiva de textos i esquemes gràfics. Expressió oral d’idees i opinions. Utilització de vocabulari del camp semàntic del cos humà en anglés. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Formulació d’hipòtesis. Prevenció de riscos per a la salut. Competència digital Ús racional dels aparells tecnològics. Aprendre a aprendre Divisió d’un tot en parts. Classificació de la informació. Reflexió i propiocepció. Recerca d’informació. Ús i interpretació de graelles. Elaboració d’esquemes. Resolució de mots encreuats. Social i cívica Expressió de sentiments mitjançant el joc. Comprensió de l’alfabet Braille. Convivència entre persones. Desenvolupament de l’empatia. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Argumentació de les respostes. Aportació d’idees. Revisió autocrítica d’hàbits.
 11. 11. UNITAT 2 L’ALIMENTACIÓ I ELS HÀBITS SALUDABLES Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Distingir i definir aliment i nutrient.  Diferència entre aliment i nutrient.  Classifica els aliments segons la funció que tenen. Conéixer l’origen i la conservació del aliments.  Classifica els aliments segons l’origen animal, vegetal i mineral.  Distingeix entre aliments naturals i elaborats.  Explica les diverses tècniques de conservació d’aliments. Comprendre la piràmide dels aliments.  Interpreta la piràmide dels aliments.  Relaciona la piràmide dels aliments amb una dieta sana i equilibrada. Valorar la dieta sana i equilibrada.  Comprén la importància de la dieta sana per a la salut.  Elabora una dieta equilibrada senzilla.  Prevé les conseqüències derivades dels trastorns alimentaris. Valorar la importància de la higiene bucodental.  Explica el procés de raspallar-se les dents.  Adquireix l’hàbit de raspallar-se les dents després de menjar. Conéixer la relació entre pobresa i malnutrició.  Pren consciència de les desigualtats socials i la relació d’aquestes amb la desnutrició. Elaborar una recepta de cuina.  Dissenya una recepta de cuina amb el format adequat.  Elabora una recepta de cuina sana i equilibrada. Obtenir informació de forma autònoma.  Utilitza diverses fonts per a la recerca d’informació.  Compara i contrasta la informació abans d’utilitzar-la. Interpretar imatges, esquemes i gràfiques.  Interpreta correctament les representacions gràfiques relacionades amb l’alimentació.  Completa correctament informació en
 12. 12. esquemes i gràfiques. Utilitzar vocabulari propi del camp semàntic de l’alimentació.  Utilitza el vocabulari propi de la unitat en les seues produccions orals i escrites. CONTINGUTS  Aliments i nutrients, la seua funció en l’organisme.  Origen i formes de conservació dels aliments.  Dieta sana i equilibrada. Piràmide dels aliments.  Salut alimentària. Prevenció de trastorns alimentaris.  Hàbits saludables. Raspallar-se les dents.  Desigualtats socials i alimentació.  La recepta. Disseny i elaboració.  Recerca i contrastació de dades de diverses fonts.  Ús de material didàctic visual: làmines, gràfiques, fotografies... Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Lectura comprensiva de textos i esquemes gràfics. Expressió oral de vivències i opinions personals. Utilització de vocabulari del camp semàntic de l’alimentació en anglés. La recepta de cuina. Competència matemàtica competències bàsiques en ciència i tecnologia Prevenció de riscos per a la salut. Tècniques de conservació dels aliments. Competència digital Ús racionals d’aparells tecnològics. Aprendre a aprendre Resolució de mots encreuats. Classificació de la informació. Interpretació de la piràmide dels aliments. Recerca d’informació. Social i cívica Desigualtats socials i alimentació. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Revisió autocrítica d’hàbits. Aplicació dels coneixements en la presa de decisions. Consciència i expressions culturals Alimentació i costums culturals. Explicació de refranys populars.
 13. 13. UNITAT 3 ELS ÉSSERS VIUS Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Distingir entre ésser viu i inert.  Distingeix entre ésser viu i inert.  Classifica els éssers inerts en naturals i artificials.  Classifica els ésser vius en regnes. Conéixer les funcions vitals.  Enumera les funcions vitals dels éssers vius.  Defineix correctament cadascuna de les funcions vitals. Classificar els éssers vius en regnes.  Classifica els ésser vius en regnes segons les seues característiques.  Explica la subdivisió de cada regne. Conéixer els ecosistemes.  Defineix el terme ecosistema.  Enumera els components d’un ecosistema.  Classifica els ecosistemes a partir de l’observació dels seus components.  Explica el perill d’extinció d’espècies i les conseqüències que té.  Proposa alternatives per a evitar la desaparició d’espècies. Conéixer la ramaderia.  Defineix la ramaderia.  Distingeix els diversos tipus de ramaderia.  Coneix paraules del camp semàntic de la ramaderia. Participar en equips de treball.  Aporta idees pròpies constructives.  Valora el treball dels companys i es responsabilitza del propi treball.  Mostra constància i resiliència.  Practica l’escolta activa. Obtenir informació de forma autònoma  Utilitza diverses fonts per a la recerca d’informació.  Compara i contrasta la informació abans d’utilitzar-la.  Confecciona un fitxer sobre animals. Interpretar imatges, esquemes i gràfiques.  Interpreta correctament les representacions gràfiques relacionades amb els éssers vius.
 14. 14.  Completa correctament informació en esquemes i gràfiques. Utilitzar el vocabulari propi del camp semàntic dels éssers vius.  Utilitza el vocabulari propi de la unitat en les seues produccions orals i escrites.  Defineix correctament la biologia.  Explica la tasca dels veterinaris a les granges.  Elabora una definició bàsica de la fotosíntesi. CONTINGUTS  Els éssers vius. Característiques, funcions vitals i diferència amb els éssers inerts.  Classes d’éssers vius. Els regnes.  Ecosistemes. Definició i classificació.  Causes d’extinció d’espècies.  Definició i tipus de ramaderia.  Lectura de textos relacionats amb els éssers vius.  Iniciació a l’activitat científica. Confecció d’un fitxer d’animals.  Estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Debat i treball en equip.  Utilització de material didàctic visual: làmines, gràfiques, fotografies... Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Lectura comprensiva de textos i esquemes gràfics. Utilització de vocabulari del camp semàntic dels éssers vius. Utilització de vocabulari del camp semàntic dels éssers vius en anglés. Argumentació de les respostes. Comprensió i elaboració de definicions Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Utilització de l’estimació i el redondeig. Interpretació de quadres de doble entrada. Aplicació dels números de 12 xifres en la vida diària. Digital Resolució d’activitats digitals. Aprendre a aprendre Classificació de la informació. Elaboració i interpretació de mapes conceptuals. Ús de la comparació com a mètode d’aprenentatge. Relació de conceptes i imatges. Elaboració d’esquemes. Utilització del diccionari. Confecció d’un fitxer. Obtenció d’informació mitjançant preguntes. Utilització d’un codi. Social i cívica Conscienciació envers la ciutadania activa. Conscienciació envers la protecció dels animals. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Confecció de murals en grup. Participació en debats. Consciència i expressions culturals Confecció d’auques.
 15. 15. UNITAT 4 LA MATÈRIA Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Diferenciar entre matèria i material.  Defineix matèria i materials de forma correcta i diferenciada.  Classifica els materials segons siguen naturals o artificials. Conéixer les propietats dels materials.  Distingeix les propietats d’un determinat material mitjançant l’observació o la manipulació.  Tria els materials òptims per a una determinada finalitat en funció de les propietats que tenen. Comprendre l’electricitat estàtica.  Defineix l’electricitat estàtica de forma correcta.  Du a terme experiments amb l’electricitat estàtica i n’extrau conclusions. Conéixer el concepte de força.  Explica la funció de la força.  Classifica els diferents tipus de força.  Formula hipòtesis relacionades amb la força.  Defineix el concepte d’imant. Distingir i definir mescla i dissolució.  Dur a terme experiments relacionats amb mescles i dissolucions i n’extrau conclusions.  Defineix mescla i dissolució i coneix exemples de cada concepte. Comunicar els passos d’un experiment i les conclusions extretes.  Du a terme un experiment a partir de la lectura d’una explicació escrita.  Elabora un informe a partir de l’observació de resultats.  Explica un experiment després de portar-lo a la pràctica. Dur a terme experiments senzills per a reconéixer les lleis bàsiques de la matèria.  Explica un experiment després de portar-lo a la pràctica. Utilitzar el vocabulari propi del camp semàntic de la unitat.  Utilitza el vocabulari propi de la unitat en les seues produccions orals i escrites.
 16. 16. CONTINGUTS  Realització d’experiments sobre la matèria.  Desenvolupament d’hàbits de treball al voltant de l’activitat científica.  Iniciació a l’activitat científica.  Elaboració d’informes per a comunicar resultats.  Diferenciació entre matèria i energia.  Materials naturals i artificials.  Apropament a les lleis bàsiques del corrent elèctric. El corrent electrostàtic.  La força. La gravetat i les forces d’atracció i repulsió.  Diferenciació entre mescla i dissolució.  Utilització de material didàctic visual: làmines, gràfiques, fotografies...  Ús d’esquemes, gràfiques, graelles... Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Lectura comprensiva de textos i esquemes gràfics. Expressió oral de vivències i opinions personals. Utilització de diferents registres per a la transmissió d’informació. Aplicació de coneixements per a la resolució d’activitats. Utilització del camp semàntic dels materials en anglés. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Aplicació dels coneixements matemàtics als fets quotidians. Realització d’experiments senzills. Formulació d’hipòtesis. Competència digital Resolució d’activitats digitals de la unitat. Aprendre a aprendre Classificació de la informació. Comparació d’imatges i objectes per a extraure informació. Recerca d’informació. Utilització de tècniques de resum. Elaboració i interpretació de mapes conceptuals. Resolució del mots encreuats. Social i cívica Desenvolupament de la capacitat d’empatia. Relació entre la descomposició dels materials i la contaminació. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Aplicació dels coneixements en la presa de decisions. Desenvolupament d’experiments senzills en equip. Consciència i expressions culturals Reconeixement de la riquesa natural valenciana.
 17. 17. UNITAT 5 MÀQUINES I EINES Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Definir el concepte de màquina. - Defineix el concepte de màquina. - Explica l’evolució del concepte al llarg de la història. Distingir diferents tipus de màquines. - Explica les característiques de cada tipus de màquina. - Dóna exemples concrets de màquina simple i de màquina composta. - Diferencia entre màquines mecàniques, elèctriques i electrodomèstics. Investigar al voltant de les màquines. - Dissenya una màquina per a un ús determinat. - Investiga a Leonardo da Vinci i algunes de les màquines que va inventar. Reconéixer la bicicleta com a màquina composta. - Defineix la bicicleta com un tipus de màquina composta. - Explica de forma bàsica la història de la bicicleta. - Coneix les peces que formen la bicicleta i les funcions que tenen. Conéixer algunes eines i oficis. - Explica la funció dels oficis de fuster i electricista. - Anomena les principals eines del fuster i l’electricista i les funcions de cadascuna. Valorar les mesures de prevenció de riscos laborals. - Anomena les mesures de protecció bàsiques per als treballadors (guants i protectors d’orelles). Construir una palanca amb materials bàsics. - Segueix les instruccions per a elaborar una palanca. - Fabrica una palanca amb materials del seu entorn. Utilitzar el mètode científic per a la realització d’experiments senzills. - Utilitza els passos bàsics del mètode científic (hipòtesi, experimentació i conclusió). Utilitzar les tècniques d’estudi. - Elabora esquemes al voltant de les màquines. - Completa un resum de la unitat de les màquines. Obtenir informació de forma autònoma - Utilitza diferents fonts per a buscar informació al voltant de la figura de Leonardo da Vinci. - Compara i contrasta la informació abans d’utilitzar-la. Interpretar imatges, esquemes i gràfiques. - Interpreta correctament les representacions gràfiques relacionades amb les màquines. - Completa correctament informació en esquemes i gràfiques. Utilitzar vocabulari propi del camp semàntic de les màquines. - Utilitza el vocabulari propi de la unitat en les seues produccions orals i escrites.
 18. 18. CONTINGUTS  Les màquines. Màquines simples i compostes.  Evolució de les màquines al llarg de la història.  Màquines mecàniques i elèctriques. Electrodomèstics.  Màquines simples. La corriola, l’eix, la roda, la palanca i el pla inclinat.  Màquines compostes. La bicicleta. Parts i funcions de la bicicleta.  Eines i oficis.  Prevenció de riscos laborals. Mesures de protecció.  Procés d’elaboració d’una palanca.  Recerca i contrastació de dades de diferents fonts.  Ús de material didàctic visual: làmines, gràfiques, fotografies...  Tècniques d’estudi: el resum i l’esquema. Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Lectura comprensiva de textos i esquemes gràfics. Comprensió i elaboració de definicions. Argumentació de les respostes. Utilització del camp semàntic de les eines. Utilització del camp semàntic de les eines en anglés. Lectura comprensiva d’un experiment . Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Utilització de quadres de doble entrada. Disseny d’una màquina. Transformació de la força en moviment. Elaboració d’una palanca senzilla. Introducció al mètode científic. Competència digital Resolució d’activitats digitals de la unitat didàctica. Aprendre a aprendre Recerca d’informació a diferents fonts. Relació de conceptes i imatges. Contextualització dels aprenentatges. Revisió dels conceptes treballats a la unitat. Classificació de la informació. Elaboració d’esquemes. Social i cívica Elecció de la bicicleta com a mitja de transport ecològic. Prevenció de riscos laborals. Rebuig de les discriminacions. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Participació en debats. Presa de decisions de manera autònoma. Consciència i expressions culturals Coneixement d’oficis tradicionals.
 19. 19. UNITAT 6 LA TECNOLOGIA Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Definir el concepte de tecnologia. - Defineix el concepte de tecnologia. - Assenyala elements tecnològics del seu entorn. Relacionar la tecnologia amb la vida quotidiana. - Exemplifica aplicacions de la tecnologia a la vida diària. - Dóna exemples d’aparells tecnològics. Definir el mètode científic. - Defineix el mètode científic i les seues fases. - Explica el descobriment de la penicil·lina com a exemple del mètode científic. Reconéixer els avanços científics. - Explica l’evolució històrica de la ciència. - Exemplifica l’acumulació i provisionalitat dels coneixements científics. Valora el desenvolupament sostenible. - Relaciona les conseqüències dels avanços tecnològics sobre el medi ambient. - Anomena alternatives per al desenvolupament sostenible. Conéixer el tractament de textos. - Explica l’evolució històrica de l’escriptura. - Utilitza un processador de textos. - Valora la funcionalitat i sostenibilitat de l’escriptura en suport digital front a l’escriptura en paper. - Dóna exemples de processadors de textos. Conéixer l’evolució i les funcions d’Internet. - Explica l’evolució històrica d’Internet. - Anomena les funcions bàsiques d’Internet. - Compara la desigualtat d’accés a Internet entre països. Utilitzar els exploradors i cercadors d’Internet. - Diferencia explorador i cercador. - Utilitza correctament un explorador. - Troba informació en un cercador. - Utilitza diferents exploradors i cercadors. Investigar al voltant de les xarxes socials. - Coneix el fenomen de les xarxes socials. - Anomena alguna de les principals xarxes socials i les característiques bàsiques que tenen. CONTINGUTS  Definició de tecnologia.  El mètode científic.  La invenció de la penicil·lina.  Aplicacions de la tecnologia.  Els coneixements científics. Evolució, transmissió i característiques.  La relació entre tecnologia i medi ambient. El desenvolupament sostenible.  El tractament de textos. Història i evolució.  Internet. Història, evolució i funcions actuals.  Recerca d’informació. Utilització de l’explorador i del cercador.  Les xarxes socials.
 20. 20. Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Lectura comprensiva de textos. Argumentació de les respostes. Explicació de l’aparició de l’escriptura. Coneixement de sigles. Utilització del vocabulari de la tecnologia i Internet en anglés. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Coneixement d’aparells tecnològics. Coneixement del mètode científic. Definició de tecnologia. Relació dels avanços científics i tècnics amb la millora de la nostra vida. Competència digital Utilització de processadors de textos. Coneixement de la història i utilitats d’Internet. Utilització de l’explorador i el cercador. Coneixement de les principals xarxes socials. Prevenció de riscos en l’ús d’Internet i les xarxes socials. Aprendre a aprendre Recerca d’informació en diverses fonts. Comparació i contrastació de fets de manera empírica. Aplicació de coneixements a la resolució de tasques. Elaboració d’esquemes gràfics. Social i cívica Visió crítica envers la sobreexplotació dels recursos naturals. Valoració positiva del desenvolupament sostenible. Visió crítica de la desigualtat d’accés a Internet. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Aportació d’idees pròpies constructives. Presa de decisions de manera autònoma. Consciència i expressions culturals Relació entre cultures i escriptures.
 21. 21. ÀREA: MATEMÀTIQUES UNITAT 1 “La Història dels Nombres” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Llegir, escriure, representar i descompondre nombres en unitats, desenes, centenes i unitats de miler. Llig, escriu, representa i descompon nombres en unitats, desenes, centenes i unitats de miler. Llegir, interpretar i resoldre problemes. Llig, interpreta i resol problemes utilitzant les operacions pertinents. Reconéixer línies rectes, corbes, obertes i tancades. Distingeix entre línies rectes, corbes, obertes i tancades. Identificar el centímetre, el decímetre i el metre. Reconeix el centímetre, el decímetre i el metre com a unitats de longitud. Utilitzar el regle i el metre per a mesurar longituds. Mesura objectes en centímetres, decímetres i metres utilitzant el regle i el metre. CONTINGUTS  Sistema de numeració decimal: unitat, desena, centena i unitat de miler.  Valor posicional de les xifres.  Estructura dels problemes.  Línies poligonals: oberta i tancada, recta i corba.  Els elements d’un polígon.  La longitud: el centímetre, el decímetre i el metre.  Utilització d’instruments de mesura: el regle i el metre.  Interés per la presentació neta, ordenada i clara dels càlculs i resultats. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura i escolta d’un text relacionat amb la història dels nombres. Interpretació dels enunciats dels problemes. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Reconeixement , lectura i escriptura de nombres a partir del seu valor posicional. Resolució de problemes per mitjà de diverses estratègies.
 22. 22. Identificació de les línies recta, corba, oberta i tancada. Distinció entre angle, vèrtex i costat en els polígons. Elecció de la unitat adequada per a mesurar longituds. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Aprendre a aprendre Iniciació als nombres de quatre xifres. Determinació del sistema numèric posicional. Representació de nombres utilitzant àbacs i blocs multibase. Iniciació del metre com a unitat principal per a mesurar longituds. Elecció de les operacions necessàries per a la resolució de problemes. Desenvolupament de la capacitat deductiva. Trasllat de les estratègies de càlcul mental a la vida ordinària. Competències socials i cíviques Resolució dels problemes plantejats en la vida quotidiana. Consciència de les capacitats pròpies. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Recerca de solucions als dubtes plantejats. Capacitat d’autoavaluació. Valoració de l’aportació maia i egípcia al sistema de numeració actual). Consciència i expressió cultural
 23. 23. UNITAT 2 “El Temps Passa” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Resoldre amb correcció l’algoritme de la suma portant-ne. Resol amb exactitud sumes portant-ne i sense portar-ne. Recordar i interioritzar les propietats commutativa i associativa de la suma. Usa correctament les propietats commutativa i associativa de la suma. Ampliar les estratègies de càlcul mental amb la suma i la resta de 190 a un nombre. Resol mentalment la suma i la resta de 190 a un nombre donat. Aplicar el procés de resolució de problemes. Identifica els elements bàsics d’un problema i el resol seguint els passos adequats. Fer un recorregut orientant-se en un plànol. Fa el recorregut d’un objecte en el plànol. Conéixer les unitats de mesura del temps. Reconeix les hores i els minuts com a unitats de mesura del temps. Interpretar i dibuixar gràfics de barres. Llig i interpreta dades que apareixen en gràfics de barres senzills. CONTINGUTS  La propietat commutativa i la propietat associativa de la suma.  Passos a seguir en la resolució de problemes.  Orientació en un plànol.  Mesura del temps: hores i minuts.  La taula de doble entrada i el gràfic de barres.  Identificació de l’operació adequada per a resoldre problemes.  Apreciació de l’aplicació de les matemàtiques en la vida quotidiana. Competències Indicadors Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Resolució de sumes portant-ne. Interiorització de les propietats de la suma. Utilització d’estratègies de càlcul mental.
 24. 24. Resolució de problemes interpretant l’enunciat, relacionant les dades i valorant el resultat. Orientació en un plànol. Ordenació de seqüències espaciotemporals. Reconeixement de l’hora i el minut com a unitats de mesura del temps. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Organització de la informació. Accés a recursos matemàtics per Internet. Aprendre a aprendre Assimilació de les propietats de la suma. Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental. Capacitat d’orientació. Representació de taules i gràfics. Competències socials i cíviques Observació de situacions temporals quotidianes per a entendre la línia espaciotemporal. Acceptació dels punts de vista diferents a l’hora de dur a terme treballs en equip. Observació de situacions temporals quotidianes per a entendre la línia espaciotemporal. Acceptació dels punts de vista diferents a l’hora de dur a terme treballs en equip. Observació de situacions temporals quotidianes per a entendre la línia espaciotemporal. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Esforç en la resolució de les activitats complexes i perseverança en l’aplicació de procediments matemàtics. Cerca de connexions entre la realitat i la resolució de problemes. Consciència i expressió cultural Ús de recursos propis d’expressió i representació. Desenvolupament de mètodes creatius en la representació de gràfics de barres.
 25. 25. UNITAT 3 “Afegint i Llevant” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Practicar el procés de la resta portant-ne. Fa amb correcció la resta portant. Aplicar la prova de la resta. Fa servir correctament la prova de la resta. Diferenciar la informació rellevant en un problema i descartar aquella que no ho és. Diferencia la informació rellevant d’un problema d’aquella que no ho és. Conéixer i identificar rectes paral•leles i secants. Identifica rectes paral•leles i secants. Interioritzar l’equivalència entre el metre i els seus submúltiples. Coneix les equivalències entre el metre, el decímetre i el centímetre. Aplicar l’algoritme de la divisió com a repartiment d’elements. Reconeix la divisió com a operació contrària a la multiplicació. Conéixer el concepte de perspectiva. Reconeix les diferents perspectives en una imatge. CONTINGUTS  Tècnica de la resta portant.  Propietats de la resta.  Aplicació de la prova de la resta.  Problemes amb excés d’informació.  Rectes paral•leles i secants.  La divisió com a repartiment.  Unitats de mesura convencionals: metre i submúltiples.  Diferents perspectives en una imatge.  Interés i curiositat per les representacions artístiques. Competències Indicadors Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Resolució de restes portant-ne. Interiorització de la prova de la resta per a comprovar el resultat. Ús d’estratègies de càlcul mental. Resolució de problemes destriant les dades rellevants de les que no ho són.
 26. 26. Identificació de rectes paral•leles o secants. Establiment d’equivalències entre el metre i els submúltiples del metre. Relació entre el concepte de repartir i l’algoritme de la divisió. Identificació de figures geomètriques en obres d’art geomètriques. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Aplicació correcta de la prova de la resta. Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental. Competència d’aprendre a aprendre Estimació de la longitud d’objectes de l’entorn. Iniciació en l’algoritme da la divisió. Iniciació a l’art geomètric. Apreciació de l’art en tots els vessants. Competències socials i cíviques Acceptació dels punts de vista diferents a l’hora de dur a terme treballs en equip. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Planificació i utilització d’estratègies per a afrontar situacions problemàtiques. Desenvolupament de la capacitat d’autoavaluar-se i cerca de solucions correctes davant de l’error. Consciència i expressió cultural Expressió artística per a la creació d’una obra d’art a partir d’elements geomètrics. Coneixement i valoració de l’entorn cultural propi a través d’obres d’art geomètric.
 27. 27. UNITAT 4 “Olimpíades” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Llegir i escriure nombres de cinc i sis dígits amb lletres i xifres. Llig i escriu nombres de cinc i sis xifres amb lletres i amb xifres. Descompondre nombres de cinc i sis xifres. Descompon nombres de cinc i sis xifres. Resoldre distintes classes d’operacions. Resol correctament distintes operacions amb nombres de quatre, cinc i sis xifres. Exercitar el càlcul mental. Utilitza amb correcció estratègies de càlcul mental. Identificar la pregunta d’un problema. Identifica la pregunta d’un problema i busca la solució. Conéixer el regle i el compàs com a instruments matemàtics. Utilitza el regle i el compàs per a dibuixar rectes i per a transportar longituds. Repassar els algoritmes de la multiplicació i la divisió. Entén els algoritmes de la multiplicació i de la divisió. Aplicar a la realitat les diverses unitats de mesura del temps. Aplica a la realitat les diverses unitats de mesura del temps. CONTINGUTS  Els nombres de fins a sis xifres.  El valor posicional de la xifra.  Utilització de diferents estratègies de càlcul mental.  La pregunta en els problemes.  Els regles com a instruments per a dibuixar diferents tipus de recta.  El compàs.  Els algoritmes de la multiplicació i la divisió.  La mesura del temps. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura de textos diversos amb l’entonació adequada. Lectura i escriptura de nombres de fins a sis xifres. Interpretació i exposició clara i precisa d’informacions, dades i argumentacions.
 28. 28. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Observació i comentari d’imatges. Resolució d’operacions amb nombres de fins a sis xifres. Mecanització dels algoritmes de la multiplicació i la divisió. Ús d’estratègies de càlcul mental. Resolució de problemes escollint la pregunta adequada. Identificació de formes geomètriques en una obra d’art geomètric. Identificació de diferents instruments de mesurament del temps. Competència digital Identificació de figures geomètriques en obres d’art geomètriques. Observació i comentari d’imatges. Aprendre a aprendre Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Desenvolupament de les capacitats de lògica, raonament i abstracció. Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental. Domini d’instruments bàsics matemàtics per a dur a terme uns altres aprenentatges. Cerca d’informació per a ampliar coneixements sobre els continguts treballats. Aprendre a Competències socials i cíviques Expressió d’opinions i preferències i respecte dels altres punts de vista. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Pràctica en la cerca d’informació. Planificació, gestió de recursos, repàs i valoració del treball propi. Consciència i expressió cultural aprendre Descripció d’imatges identificant, en aquestes, formes geomètriques.
 29. 29. UNITAT 5 “El País de la Multiplicació” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Conéixer i aplicar les propietats de la multiplicació. Aplica correctament les propietats de la multiplicació. Triar i classificar les dades d’un problema. Llig i comprén els enunciats dels problemes. Identificar els elements d’un polígon. Assenyala les parts d’un polígon. Conéixer els quadrilàters paral•lelograms. Identifica quadrilàters paral•lelograms en objectes quotidians. Dividir a partir del mètode de repartició. És capaç de dividir seguint distints mètodes. Dibuixar mosaics a partir de figures poligonals. Dibuixa mosaics seguint el patró de distints polígons. CONTINGUTS  La multiplicació i els seus elements.  Les propietats de la multiplicació.  La divisió com a repartiment.  Les dades d’un problema.  Els polígons: elements i tipus.  Els quadrilàters paral·lelograms.  Les figures geomètriques presents a la vida quotidiana. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius. Observació i comentari d’imatges. Lectura comprensiva dels enunciats dels problemes i identificació de les dades importants. Assimilació de la terminologia geomètrica. Competència matemàtica i competències bàsiques Càlcul mitjançant multiplicacions, divisions, sumes i restes. Utilització d’estratègies de càlcul mental.
 30. 30. en ciència i tecnologia Resolució de problemes triant les dades importants. Coneixement de les parts d’un polígon. Identificació de quadrilàters paral•lelograms. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Aprendre a aprendre Resolució de multiplicacions i divisions de diverses maneres. Resolució de problemes mitjançant operacions matemàtiques. Foment del càlcul mental. Identificació dels elements d’un polígon. Competències socials i cíviques Descobriment d’altres cultures a partir de diverses monedes. Distinció entre les diverses possibilitats d’elecció formulades per problemes matemàtics. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Expressió d’opinions i preferències i respecte d’altres punts de vista. Pràctica en la identificació de dades rellevants. Interés pel valor del càlcul en la vida quotidiana. Consciència i expressió cultural Repàs i avaluació del propi treball. Descripció d’imatges identificant en aquestes formes geomètriques. Creació de mosaics.
 31. 31. UNITAT 6 “Ciutat Triangle” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Conéixer i aplicar les propietats de la multiplicació. Aplica correctament les propietats de la multiplicació. Triar i classificar les dades d’un problema. Fa una lectura comprensiva dels problemes. Identificar els elements constitutius d’un polígon. Assenyala les parts que composen un polígon. Conéixer els quadrilàters paral•lelograms. Identifica quadrilàters paral•lelograms en objectes quotidians. Dividir a partir del mètode de repartició. És capaç de dividir seguint distints mètodes proposats. Dibuixar mosaics a partir de figures poligonals. Dibuixa mosaics seguint el patró de distints polígons. CONTINGUTS  La divisió i els seus termes.  La divisió inexacta o entera.  Problemes amb diverses operacions.  Les classes de triangles.  El perímetre del polígons.  Realització de càlcul mental.  L’histograma. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius per a respondre a preguntes relatives. Observació i comentari d’imatges. Lectura comprensiva dels enunciats dels problemes per a saber quines operacions cal fer per resoldre’ls. Assimilació de la terminologia relacionada amb la geometria.
 32. 32. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Càlcul mitjançant multiplicacions i divisions. Coneixement dels termes de la divisió. Interiorització del concepte de divisió exacta. Suma d’11 i resta d’11 com a estratègia de càlcul mental. Resolució de problemes amb diverses operacions. Classificació de triangles segons la seua tipologia. Càlcul del perímetre d’un polígon. Tractament de la informació amb l’histograma. Competència Digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Competència d’aprendre a aprendre. Utilització de diferents suports per al càlcul matemàtic. Aplicació de la prova de la divisió per a comprovar si està ben resolta. Resolució de problemes mitjançant operacions matemàtiques. Foment del càlcul mental. Reconeixement dels tipus de triangles. Trasllat del càlcul del perímetre d’un polígon a una superfície real. Aplicació dels continguts treballats en la unitat per a la resolució d’exercicis. Competències socials i cíviques Identificació i utilització d’elements del món físic en textos i activitats relacionades amb la geometria. Explicació de costums, expressió d’opinions i preferències i respecte cap als altres. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Expressió d’opinions en públic i aprendre de les intervencions dels altres. Pràctica en la identificació de dades rellevants. Interés pel valor del càlcul per a la vida quotidiana. Revisió i avaluació del treball propi.
 33. 33. Consciència i expressió cultural Reconeixement de formes geomètriques en l’entorn. Dibuix d’histogrames.
 34. 34. UNITAT 7 “L’Aniversari d’Adela” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Dividir en meitats, terços i quarts. Calcula la meitat, el terç i el quart d’un nombre. Distingir entre divisió exacta i entera. Diferencia entre divisions exactes i enteres. Resoldre operacions utilitzant estratègies de càlcul mental. Utilitza estratègies de càlcul mental en la resolució d’operacions. Elaborar enunciats de problemes. Redacta enunciats de problemes. Conéixer els cossos geomètrics de cares rectes. Reconeix els cossos geomètrics de cares rectes. Reconéixer l’hora en punt i la mitja. Reconeix l’hora en punt i la mitja. Multiplicar i restar amb zeros. Resol operacions per zeros. Identificar el contingut matemàtic de l’expressió musical. Reconeix el contingut matemàtic de l’expressió musical. CONTINGUTS  La meitat, el terç i el quart.  Les divisions exactes i enteres.  Els cossos geomètrics de cares rectes.  L’hora en punt i la mitja.  La invenció de l’enunciat d’un problema Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius diversos. Observació d’imatges i comentari. Resposta a preguntes sobre textos narratius breus i amb problemes matemàtics. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Capacitat de relacionar la terminologia geomètrica i les matemàtiques. Divisió en la meitat, el terç i el quart d’un nombre.
 35. 35. Distinció entre divisions exactes i enteres. Utilització d’estratègies de càlcul mental. Invenció de l’enunciat d’un problema. Coneixement dels cossos geomètrics amb cares rectes. Reconeixement de la base dels cossos geomètrics. Lectura de l’hora en punt i de la mitja en rellotges analògics i digitals. Multiplicació i sostracció amb zeros. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Competència d’Aprendre a aprendre Utilització dels conceptes de repartiment equitatiu en activitats de la vida diària. Foment del càlcul mental. Reconeixement dels cossos geomètrics de cares rectes. Aplicació dels continguts treballats en la unitat per a la resolució d’exercicis Competències socials i cíviques Respecte cap a les opinions dels companys en treballs d’equip. Prendre consciència sobre el valor del temps. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Redacció d’enunciats de problemes. Establiment de relacions entre els conceptes fraccionaris i la vida diària. Repàs i avaluació del treball propi. Consciència i expressió cultural Creació de cossos geomètrics de cares rectes. Descobriment del component matemàtic de la música.
 36. 36. UNITAT 8 “Voltes i més voltes” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Interpretar i anomenar les fraccions. Llig fraccions. Practicar la divisió de centenes amb l’ajuda de blocs multibase. Divideix centenes correctament. Resoldre operacions utilitzant estratègies de càlcul mental. Utilitza estratègies de càlcul mental en la resolució d’operacions. Resoldre problemes amb dues operacions. Resol problemes amb dues operacions. Conéixer els elements bàsics del cercle i la circumferència. Reconeixement dels elements bàsics del cercle i la circumferència. Calcular el perímetre i l’àrea d’un polígon. Calcula el perímetre i l’àrea d’un polígon. Practicar la multiplicació i la resta amb zeros. Resol multiplicacions i restes amb zeros. Interpretar i classificar dades en una taula de dades. Interpreta i classifica informació. CONTINGUTS  Les fraccions.  La meitat, el terç i el quart.  El cercle i la circumferència.  Centre, radi i diàmetre.  La taula de dades Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius diversos. Observació d’imatges i comentari sobre aquestes. Utilitza la terminologia matemàtica per a la lectura fraccions. Assimilació de nous vocables relacionats amb la geometria. Competència matemàtica i Divisió en la meitat, el terç i el quart d’un nombre.
 37. 37. competències bàsiques en ciència i tecnologia Lectura i escriptura de fraccions. Pràctica de la divisió amb centenes. Utilització d’estratègies de càlcul mental. Resolució de problemes amb dues operacions. Coneixement dels elements bàsics del cercle i la circumferència. Càlcul del perímetre i l’àrea d’un polígon. Pràctica dels algoritmes de la multiplicació i la sostracció amb zeros. Classificar dades en una taula de dades i interpretar-la. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Competència d’Aprendre a aprendre Utilització dels conceptes de repartiment fraccionari en activitats de la vida quotidiana. Foment del càlcul mental. Reconeixement del cercle i la circumferència en objectes del seu entorn. Aplicació dels continguts treballats en la unitat i en el trimestre per a la resolució d’exercicis Competències socials i cíviques Respecte cap a les opinions dels companys en treballs d’equip. Prendre consciència del valor de les matemàtiques per a relacionar-nos amb el nostre entorn més pròxim. Actitud activa davant la cerca d’informació. Repàs i avaluació del propi treball. Consciència i expressió cultural Descripció d’imatges relacionades conceptes geomètrics. Apreciació de l’art geomètric.
 38. 38. UNITAT 9 “La Informació Organitzada” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Interpretar i anomenar les fraccions. Llig i escriu fraccions. Llegir i escriure fraccions decimals. Llig i escriu fraccions decimals. Reconéixer i anomenar nombres decimals. Coneix i anomena nombres decimals. Resoldre operacions utilitzant estratègies de càlcul mental. Utilitza estratègies de càlcul mental en la resolució d’operacions. Resoldre problemes completant la pregunta. Completa la pregunta del problema. Conéixer el quilo i el gram com unitats de mesura de pes. Utilitza el quilo i el gram per a estimar pesos. Aplicar la prova de la divisió. Aplica correctament la prova de la divisió. Interpretar un gràfic de coordenades. Interpreta la informació d’un gràfic de coordenades. CONTINGUTS  La fracció decimal.  Els nombres decimals: la centèsima.  La pregunta del problema.  Les unitats de mesura de pes: el quilo i el gram.  El gràfic de coordenades. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius diversos. Observació d’imatges i comentari sobre aquestes. Utilitza la terminologia matemàtica per a la lectura i escriptura de fraccions. Assimilació de nous vocables relacionats amb el tractament i organització de dades. Lectura i escriptura de fraccions senzilles.
 39. 39. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Lectura, escriptura i dibuix de fraccions decimals. Transformar fraccions en decimals. Utilització d’estratègies de càlcul mental. Completar un problema amb la pregunta que falta. Conéixer el quilo i el gram com a unitats de mesura de pes i les seues equivalències. Practicar la prova de la divisió. Interpretar un gràfic de coordenades. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Aprendre a aprendre Utilització dels conceptes de repartiment equitatiu en activitats de la vida quotidiana. Foment del càlcul mental. Estimació de pes d’objectes del propi entorn. Reconeixement de la importància de l’estadística. Aplicació dels continguts treballats en la unitat per a la resolució d’exercicis Competències socials i cíviques Respecte cap a les opinions dels companys en treballs d’equip. Valoració de la necessitat de l’estadística per a l’organització de dades en una societat. Repàs i avaluació del propi treball.
 40. 40. UNITAT 10 “Quant és?” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Calcular amb euros. Sap calcular amb euros. Conéixer els elements dels nombres decimals. Diferencia la part entera de la part decimal en un nombre. Comparar nombres decimals. Coneix les equivalències entre nombre decimals. Resoldre operacions utilitzant estratègies de càlcul mental. Utilitza estratègies de càlcul mental en la resolució d’operacions. Inventar un problema a partir d’unes dades. Inventa un problema a partir d’unes dades. Conéixer les rectes relatives a una circumferència. Reconeix el nom de les rectes segons la seua posició respecte a una circumferència. Conéixer el litre, el mig litre i el quart com a unitats de mesura de capacitat. Realitza estimacions de capacitats. CONTINGUTS  L’euro.  Els nombres decimals.  Comparació de nombres decimals.  Les rectes i la circumferència.  El litre, el mig litre i el quart de litre.  Problemes amb litres.  Jocs de llengua matemàtica. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius diversos. Observació d’imatges i comentari sobre aquestes. Utilització de la terminologia matemàtica per a la lectura de nombres decimals. Redacció d’enunciats de problemes.
 41. 41. Elaboració de jocs lingüístics relacionats amb la simetria. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Lectura i escriptura de nombres decimals. Comparació de nombres decimals. Reconeixement del litre, el mig litre i el quart de litre com unitats de mesura de capacitat. Utilització d’estratègies de càlcul mental. Invenció d’un problema a partir d’unes dades. Identificació i nomenclatura de les rectes relatives a una circumferència. Resolució de problemes de capacitat. Resolució d’operacions diverses. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Aprendre a aprendre Distinció entre nombres naturals i nombres decimals. Foment del càlcul mental. Estimació de la capacitat d’objectes del propi entorn. Aplicació dels continguts treballats en la unitat per a la resolució d’exercicis Competències socials i cíviques Respecte cap a les opinions dels companys en treballs d’equip. Reconeixement de les monedes i els bitllets d’euro per a realitzar compres. Valoració de la necessitat del càlcul amb euros per en la economia domèstica. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Expressió en públic de les conclusions extretes sobre un tema en particular. Consciència i expressió cultural Aproximació a la història del sistema monetari mundial.
 42. 42. UNITAT 11 “Cara o Creu?” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Realitzar sumes i restes de nombres decimals. Resol correctament sumes i restes de nombres decimals. Practicar la divisió de centenes per una xifra. Resol amb correcció divisions de centenes per una xifra. Utilitzar estratègies de càlcul mental per a sumar i restar centenes. Utilitza estratègies de càlcul mental per a sumar i restar centenes. Resoldre problemes en els quals intervenen vaires operacions per a la seua resolució. Identifica les operacions necessàries per a la resolució d’un problema. Conéixer els cossos geomètrics de cares corbes. Reconeix el cilindre, l’esfera i el con com a cossos geomètrics de cares corbes. Practicar els algoritmes de la multiplicació i la divisió. Resol amb correcció multiplicacions i divisions. Construir un joc d’atzar i jugar amb ell. Construeix un joc d’atzar i juga amb ell. CONTINGUTS  Operacions amb decimals: la suma i la resta.  La divisió de centenes i milers per una xifra.  Els problemes amb diverses operacions.  Els cossos geomètrics de cares corbes.  Els conceptes d’atzar i probabilitat. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius diversos. Observació d’imatges i comentari sobre aquestes. Utilització de la terminologia matemàtica per a la lectura de nombres decimals. Assimilació dels vocables relacionats amb l’atzar i la probabilitat. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Resolució de sumes i restes de nombres decimals. Resolució de divisions de centenes per una xifra.
 43. 43. Utilització d’estratègies de càlcul mental. Resolució de problemes amb diverses operacions. Identificació i nomenclatura dels cossos geomètrics de cares corbes. Resolució de multiplicacions aplicant les seues propietats. Realització de repartiments utilitzant fraccions. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Aprendre a aprendre Aplicació de procediments matemàtics per a la resolució d’activitats complexes sobre conceptes estudiats amb anterioritat. Integració i aplicació de conceptes matemàtics geomètrics en contextos determinats. Domini de la representació, descomposició, estimació i aproximació numèrica per a la resolució de jocs d’atzar. Capacitat d’autoavaluar-se i cerca de solucions correctes davant dels errors. Competències socials i cíviques Respecte cap a les opinions dels companys en treballs d’equip. Tenir iniciativa, participar i col•laborar activament en el treball cooperatiu. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Domini de les estratègies de càlcul mental apreses per a poder aplicar-les. Resolució de situacions problemàtiques variades: problemes amb diverses operacions. Consciència i expressió cultural Utilització dels propis recursos d’expressió i representació per a construir un joc d’atzar.
 44. 44. UNITAT 12 “El Calendari” Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Realitzar multiplicacions entre un nombre decimal i un natural. Resol correctament multiplicacions entre un nombre decimal i un natural. Conéixer les potències al quadrat i al cub d’un nombre. Calcula les potències al quadrat i al cub d’un nombre. Utilitzar estratègies de càlcul mental per dividir nombres acabats en 0. Utilitza estratègies de càlcul mental per a dividir nombres acabats en 0. Resoldre problemes en els quals intervenen diverses operacions per a la seua resolució. Identifica les operacions necessàries per a la resolució d’un problema. Reconéixer les unitats de mesura del temps i les seues equivalències. Aplica les equivalències entre les unitats de mesura del temps. Repassar les unitats de mesura de capacitat. Identifica i resol problemes amb el litre i les seues equivalències. Interpretar i realitzar un gràfic lineal. Interpreta i realitza un gràfic lineal. CONTINGUTS  Operacions amb decimals: multiplicació d’un decimal per un nombre natural.  Les potències: quadrat i cub.  Els problemes amb diverses operacions.  El temps: les hores, les mitges, els quarts, els minuts i els segons.  Mesures de capacitat: el litre, el mig litre i el quart de litre.  El gràfic lineal. Competències Indicadors Competència en comunicació lingüística Lectura comprensiva de textos narratius diversos. Observació d’imatges i comentari sobre aquestes. Utilització de la terminologia matemàtica per a la lectura de nombres decimals. Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
 45. 45. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Resolució de multiplicacions entre un nombre decimal i un nombre enter. Interpretació i expressió amb claredat i precisió d’informacions, dades i argumentacions relacionades amb les unitats de temps i de capacitat. Utilització d’estratègies de càlcul mental. Resolució de problemes amb diverses operacions. Interpretació i expressió amb claredat i precisió d’informacions extretes de suports gràfics, analògics i digitals. Domini del litre i les seues equivalències per a mesurar capacitats. Tenir gust i respecte per la certesa. Competència digital Resolució d’activitats digitals. Accés a recursos matemàtics per Internet. Competència d’Aprendre a aprendre Aplicació de procediments matemàtics per a la resolució d’activitats complexes sobre conceptes estudiats amb anterioritat. Desenvolupament les capacitats de lògica, raonament i abstracció. Domini de les eines matemàtiques bàsiques per a fer altres aprenentatges com mesurar o interpretar. Capacitat d’autoavaluar-se i cerca de solucions correctes davant dels errors. Competències socials i cíviques Respecte cap a les opinions dels companys en treballs d’equip. Valoració de la importància del temps i reconeixement de la puntualitat com una conducta social i un signe de consideració cap a les altres persones. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Pràctica en la recerca d’informació en suports digitals, suports analògics, taules i gràfics. Planificació i gestió dels recursos, així com repassar i valorar el treball propi. Consciència i expressió cultural Utilització dels propis recursos d’expressió i representació per a dibuixar gràfics.
 46. 46. ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS UNITAT 1 LA TERRA, EL NOSTRE PLANETA Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Reconéixer la Terra com a planeta on vivim i algunes de les seues característiques. Reconeix la Terra com a planeta propi. Enumera algunes de les seues característiques. Representar i conéixer el sistema solar i els elements que el componen. Reconeix el sistema solar i els seus elements. Usa les arts plàstiques com a mitjà de representació del sistema solar. Diferenciar els moviments de rotació i translació de la Terra i els seus efectes sobre el dia i la nit i les estacions de l’any. Distingeix el moviment de rotació com a responsable del dia i la nit. Distingeix el moviment de translació com a responsable de les estacions de l’any. Conéixer les quatre estacions de l’any, així com algunes de les propietats que les caracteritzen. Coneix les estacions de l’any i algunes de les seues propietats. Descriure les tres capes de la Terra i la seua composició. Descriu què és i de què es composa l’atmosfera, la hidrosfera i la geosfera i les distingeix. Identificar la Lluna com a satèl·lit natural de la Terra. Identifica i reconeix la Lluna com a únic satèl·lit natural de la Terra. Enumerar i representar les quatre fases de la Lluna. Enumera les quatre fases de la Lluna. Dibuixa les fases de la Lluna. Aprendre i utilitzar adequadament el vocabulari propi de la unitat relacionat amb el tòpic. Usa adequadament el vocabulari propi del tòpic. CONTINGUTS  La Terra i el sistema solar.  Els planetes que formen el sistema solar.  La composició de la Terra:  Els moviments de la Terra i els seus efectes.  Les estacions de l’any.  La lluna i les seues fases. Competències Descriptors Comunicació lingüística Lectura d’un text sobre la Terra i el seu origen. Interpretació dels enunciats de les activitats. Descripció i comentaris d’imatges. Ús del vocabulari específic sobre el tòpic. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Coneixement de l’espai i el temps en què vivim. Realització d’activitats diverses: completar, classificar, relacionar, interpretar, numerar. Identificació del lloc que ocupa la Terra en l’espai Competència digital Utilització del diccionari en suport paper o multimèdia per extraure’n informació per a les activitats. Resolució de les activitats digitals de la unitat. Accés a recursos digitals sobre el tòpic. Aprendre a aprendre Extracció d’ informació de textos i imatges. Identificació dels elements dels sistema solar.
 47. 47. Reconeixement del nostre planeta dins el sistema solar. Distinció dels moviments de rotació i translació amb la seqüència dia i nit i les estacions de l’any, respectivament. Mostra interés per l’observació i estudi de l’univers. Revisió dels continguts de la unitat. Competència social i cívica Respecte de les intervencions dels altres. Col·laboració per a la bona relació entre companys. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Esforç per a millorar el treball. Expressió d’opinions. Plantejament de dubtes i curiositats sobre el tòpic. Desenvolupament del plaer de comunicar-se per mitjà de la lectura i l’escriptura. Consciència i expressions culturals Expressió artística per a la creació d’un collage. Valoració de l’ús creatiu de la llengua.
 48. 48. UNITAT 2 ORIENTACIÓ A L'ESPAI Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Enumerar els quatre punts cardinals principals i conéixer els punts intermedis. Cita el nord, el sud, l’est i l’oest. Coneix el nord-est, sud-est, nord-oest, sud-oest. Orientar-se en l’espai prenent com a referència el propi cos. Aplica les nocions espacials. Situa els quatre punts cardinals en referència al seu cos. Conéixer i distingir les línies imaginàries del planeta. Cita les línies imaginàries més importants. Diferencia hemisferis, paral·lels, meridians i eix terrestre. Descriure i diferenciar el globus terraqüi i el planisferi. Reconeix el globus terraqüi i el planisferi com a formes de representar la superfície terrestre. Explica les similituds i diferències del globus terraqüi i el planisferi. Comprendre la informació que ens ofereixen els mapes i plànols. Distingeix el mapa del plànol. Extrau informació del mapa i el plànol. Explicar i analitzar els diferents tipus de mapes. Reconeix el mapa físic i el polític. Coneix els mapes temàtics. Conéixer i usar el calendari com a instrument de mesura del temps. Identifica els mesos, les setmanes i els dies. Interpreta la informació del calendari. Usa correctament el calendari. Aprendre i utilitzar adequadament el vocabulari propi de la unitat relacionat amb el tòpic. Usa adequadament el vocabulari propi del tòpic. CONTINGUTS  L’orientació i els punts cardinals.  La brúixola i altres formes d’orientació.  Pols, eixos i hemisferis.  El globus terraqüi i el planisferi.  Plànols i mapes: elements i tipus.  El calendari. Competències Descriptors Comunicació lingüística Lectura d’un text introductori. Interpretació dels enunciats de les activitats. Descripció i comentaris d’imatges. Aprenentatge d’algunes paraules en anglés sobre el tòpic de la unitat. Ús del vocabulari específic sobre el tòpic. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Coneixement de l’espai i el temps en què vivim. Realització d’activitats diverses: completar, classificar, relacionar, interpretar, numerar. Identificació de les parts en què els eixos i hemisferis divideixen la Terra. Conéixer la orientació i direcció dels paral·lels, meridians i eix terrestre. Ús de les relacions bàsiques d’orientació: dreta – esquerre, davant – darrere, damunt – davall, etc. Competència digital Interpretació d’imatges i de la informació que transmeten. Resolució de les activitats digitals de la unitat. Accés a recursos digitals sobre el tòpic.
 49. 49. Aprendre a aprendre Interpretació de mapes i plànols i extracció de la informació que mostren. Entendre la rellevància de les línies imaginàries com l’eix terrestre, paral·lels, equador i meridians. Interés per conéixer el funcionament d’una brúixola i altres formes d’orientació. Identificació dels punts cardinals usant el propi cos. Revisió dels continguts de la unitat. Competències socials i cíviques Respecte i valoració positiva de les intervencions dels altres. Col·laboració per a la bona relació entre companys. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Esforç per a millorar el treball. Mostra interés per l’observació i estudi de la Terra. Expressió d’opinions. Coneixement del funcionament d’una brúixola. Plantejament de dubtes i curiositats sobre el tòpic. Desenvolupament del plaer de comunicar-se per mitjà de la lectura i l’escriptura. Consciència i expressions culturals Expressió artística per a la creació d’un plànol. Valoració de formes d’orientació amb mètodes tradicionals.
 50. 50. UNITAT 3 L'AIRE I L'AIGUA Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Definir què és l’atmosfera i reconèixer les capes de què està formada. Explica què és l’atmosfera. Diferencia les cinc capes. Reconéixer la troposfera com a capa on es produeixen els fenòmens meteorològics. Descriu els fenòmens meteorològics i la capa on es produeixen. Identificar els components de l’aire i reconéixer els gasos més importants per a l’ésser humà. Cita els principals gasos que componen l’aire. Conéixer els efectes més perjudicials de l’atmosfera: l’efecte d’hivernacle i la pluja àcida. Explica quins són aquests efectes. Coneix els motius i les conseqüències d’ambdós efectes. Definir els tres estats de l’aigua. Cita els estats de l’aigua Explica l’estat de l’aigua en els diferents punts de la Terra. Conéixer què són les precipitacions i els tipus. Explica l’origen de les precipitacions. Cita els diferents tipus de precipitació. Descriure el cicle de l’aigua i el seu procés. Explica amb paraules pròpies el cicle de l’aigua fent ús de paraules com per exemple calor, evaporació, condensació, pluja, rius, aigües subterrànies i mar. Aprendre l’efecte que té la temperatura en l’estat de l’aigua. Coneix de quina manera la temperatura provoca una variació en l’estat de l’aigua. Analitzar els diferents usos de l’aigua dolça. Reconeix la necessitat d’usar aigua per a la industria, el camp i el consum humà. Entendre i valorar l’ús de les depuradores d’aigües residuals. Explica per quin motiu s’usen depuradores. CONTINGUTS  L’atmosfera.  L’aire i la seua composició.  La contaminació atmosfèrica.  Hidrosfera i distribució de les aigües.  Precipitacions i tipus de precipitacions.  El cicle de l’aigua.  Usos de l’aigua. Competències Descriptors Comunicació lingüística Lectura d’un text introductori. Interpretació dels enunciats de les activitats. Descripció i comentaris d’imatges. Aprenentatge d’algunes paraules en anglés sobre el tòpic de la unitat. Ús del vocabulari específic sobre el tòpic. Matemàtica, ciència i tecnologia Coneixement de l’espai i el temps en què vivim. Identificació dels recursos: l’aigua i l’aire. Realització d’activitats diverses: completar, classificar, relacionar, interpretar, numerar. Distinció dels diferents estats de l’aigua a la natura. Descripció del cicle de l’aigua. Competència digital Interpretació de gràfics i imatges que expliquen un procés.
 51. 51. Resolució de les activitats digitals de la unitat. Accés a recursos digitals sobre el tòpic. Aprendre a aprendre Anàlisi de les causes i les conseqüències de l’acció de l’home sobre els recursos naturals com l’aire o l’aigua. Interés per experimentar amb l’aigua. Identificació del tipus de precipitació a la pròpia localitat. Revisió dels continguts de la unitat. Social i cívica Col·laboració activa en les propostes per tal de reduir la contaminació de l’aigua i l’aire. Respecte per les aportacions dels companys. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Esforç per a millorar el treball. Interés per les causes que contaminen l’aire i l’aigua i les conseqüències per al planeta i les persones. Expressió d’opinions. Plantejament de dubtes i curiositats sobre el tòpic. Desenvolupament del plaer de comunicar-se per mitjà de la lectura i l’escriptura. Consciència i expressions culturals Conscienciació sobre la importància de prendre mesures que no contaminen l’aigua i l’aire. Valoració de les mesures proposades a classe per estalviar el consum d’aigua i per a reduir la contaminació.
 52. 52. UNITAT 4 EL PAISATGE Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Explicar què és un paisatge i els elements més representatius del medi físic. Identifica els elements dels paisatges en la realitat i en imatges. Utilitza amb fluïdesa el vocabulari relacionat amb el paisatge. Identificar el paisatge natural i el paisatge humanitzat i comparar-los. Classifica paisatges del seu entorn aplicant diferents criteris. Distingeix entre paisatges naturals i humanitzats i els identifica. Definir, anomenar i identificar formes típiques dels relleus de muntanya i de costa, i comparar-los. Defineix i anomena els elements que formen el paisatge de muntanya i de costa, i els identifica en la realitat i en imatges. Reconéixer i valorar la importància dels paisatges com a temes de manifestacions culturals i artístiques, i incorpora els coneixements en creacions literàries i plàstiques. Identifica en lectures i pintures elements de paisatges, i incorpora aprenentatges en creacions literàries i plàstiques. Explicar què és un espai protegit i conéixer les característiques principals d’un parc natural. Coneix la funció que fan els parcs natural i n’identifica els més importants. Descriure la manera en què els éssers humans utilitzem els recursos de la natura per a sobreviure i com transformem el paisatge i relleu. Identifica els diferents tipus de paisatge i enumera les modificacions que pateixen. Reconéixer i valorar la importància de cuidar el paisatge i respectar-lo. Identifica els principals problemes ambientals que afecten els paisatges. Valora la importància de respectar i tenir cura del paisatge. CONTINGUTS  Definició de paisatge.  Tipus de paisatge i els elements que el formen.  El paisatge marítim i el de muntanya. Elements que els formen.  Paisatge natural i paisatge modificat.  Tipus de paisatge modificat: per erosió i humanitzat.  Definició i descripció de parc natural.  Normes generals de conducta en els parcs naturals. Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari a través de l’observació d’imatges. Elaboració de textos argumentatius i descriptius.
 53. 53. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Valoració dels coneixements previs sobre els continguts de la unitat Definició de paisatge i identificació dels diferents tipus de paisatge i dels elements que el formen. Diferenciació entre paisatge natural i modificat. Descripció i identificació del paisatge de muntanya i dels elements físics que el formen. Lectura i interpretació d’un gràfic sobre l’altitud de diferents cims. Diferenciació entre paisatge natural i paisatge humanitzat. Definició i característiques del parc natural. Competència digital Recerca d’informació sobre parcs naturals. Realització de les activitats digitals de la unitat. Aprendre a aprendre Expressió oral d’idees i opinions. Lectura i comprensió del mapa físic del nostre territori. Identificació dels canvis en el paisatge més pròxim. Ús correcte dels conceptes teòrics a partir de processos pràctics. Memorització de conceptes i definicions de la unitat. Competències socials i cíviques Valoració de la influència de la natura i de l’ésser humà en les modificacions del paisatge. Aprenentatge de normes generals de comportament en un parc natural. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Expressió de sentiments a través de l’observació d’imatges i vivències. Cerca de solucions correctes davant de l’error. Foment de la capacitat d’autoavaluació. Consciència i expressió cultural Descripció i identificació del paisatge marítim i dels elements físics que el formen.
 54. 54. UNITAT 5 LA NOSTRA TERRA Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Comparar diversos paisatges per a explicar l’acció humana en la modificació del relleu interior i costaner o del curs dels rius. Classifica paisatges del seu entorn aplicant diferents criteris. Elabora un esquema d’arbre amb les característiques més importants dels nostres paisatges. Situa en un mapa els sistemes muntanyosos més importants del nostre territori. Observar i identificar els elements d’un ecosistema i els éssers vius que hi habiten i algunes de les causes de l’extinció d’espècies relacionades amb la sobreexplotació. Identifica diferents tipus de paisatge i anomena les modificacions que pateixen. Identifica els principals problemes ambientals que afecten els paisatges. Situa en un mapa els principals espais protegits i parcs nacionals del nostre territori. Conéixer accions de conservació i millora del medi ambient i proposar accions per tenir-ne cura. Practica accions dirigides a cuidar i conservar els paisatges. Valora la importància de respectar i tenir cura del paisatge. CONTINGUTS  El paisatge valencià: d’interior i litoral.  Transformacions de la costa valenciana: factors i conseqüències.  Espais protegits: localització i característiques dels parcs naturals valencians.  Accions dirigides a respectar el nostre entorn natural. Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Descripció del paisatge valencià. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Valoració dels coneixements previs sobre els continguts de la unitat. Classificació dels tipus de paisatges valencians. Descripció i identificació del paisatge de les comarques litorals valencianes. Competència digital Identificació i descripció dels parcs naturals valencians. Realització de les activitats digitals de la unitat. Aprendre a aprendre Estudi del paisatge valencià en relació amb l’activitat física i l’esport. Interpretació d’un mapa de relleu del nostre territori.
 55. 55. Ús correcte dels conceptes teòrics a partir de processos pràctics. Memorització de conceptes i definicions de la unitat. Competències socials i cíviques Estudi i identificació dels canvis en la costa valenciana. Valoració i sensibilització del procés de transformació del litoral valencià. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Descripció i identificació de les comarques interiors valencianes. Foment de la capacitat d’autoavaluació. Consciència i expressions culturals Conscienciació sobre la importància de respectar i tenir cura dels espais naturals protegits.
 56. 56. UNITAT 6 POBLES I CUTATS Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Definir localitat, territori, població i municipi, i identificar els tipus de localitats i de barris. Defineix localitat, coneix els tipus de localitats i els usa per a comparar i classificar localitats. Enumera les característiques dels diferents tipus de localitats: poble i ciutat. Comprendre la idea de municipi i l’estructura bàsica dels ajuntaments i conéixer els serveis municipals de què s’ocupen. Defineix municipi i coneix els elements que en formen part. Anomena i descriu els serveis municipals i identifica les tasques de cadascun. Descriure què és un ajuntament i quina funció té en una localitat, i conéixer l’organització i les funcions de les persones que en formen part. Explica l’estructura de l’ajuntament i les funcions que té. Identificar i anomenar els elements que formen la localitat i descriure les funcions que tenen. Identifica i anomena els elements que formen la localitat i descriu les seues funcions. Descriu l’organització social de la localitat . Reconeix característiques pròpies de les ciutats i dels pobles, i diferencia entre població rural i urbana. Reconéixer l’entorn físic d’una localitat. Defineix barri i identifica, descriu i compara diferents tipus de barris. Analitzar les causes per les quals les persones emigren a partir de casos concrets pròxims a l’entorn de l’alumne. Coneix i identifica els tipus de migracions i les raons per les quals le persones emigre CONTINGUTS  Les localitats: pobles i ciutats.  Els tipus de barris.  Les classes de poblament: urbà, rural, concentrat i dispers.  La densitat de població.  La migració: emigrants i immigrants.  L’ajuntament i els serveis municipals. Competències Descriptors Comunicació lingüística Descripció i comentari d’imatges. Elaboració de textos argumentatius i descriptius. Competència matemàtica i Valoració dels coneixements previs sobre els continguts de la unitat.
 57. 57. competències bàsiques en ciència i tecnologia Diferenciació entre poble i ciutat. Identificació de les classes de poblament: urbà, rural, concentrat i dispers. Interpretació de dades sobre poblament. Competència digital Lectura i interpretació d’un mapa de densitat de població. Realització de les activitats digitals de la unitat. Aprendre a aprendre Elaboració d’un gràfic sobre densitat de població. Memorització de conceptes i definicions de la unitat. Ús correcte dels conceptes teòrics a partir de processos pràctics Competències socials i cíviques Estudi i sensibilització del fenomen migratori. Identificació del funcionament i dels membres d’un ajuntament. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Expressió oral d’idees i opinions. Foment de la capacitat d’autoavaluació. Consciència i expressió cultural Identificació i descripció dels elements propis de les ciutats i dels pobles.
 58. 58. UNITAT 7 LA VIDA EN COMUNITAT Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Explicar l’organització familiar identificant algunes de les funcions que desenvolupen els seus membres. Explica quins són els valors i sentiments sobre els quals s’assenta la vida en família. Coneix les tasques domèstiques i aprén a fer les tasques que té assignades. Explicar l’organització escolar identificant algunes de les funcions que desenvolupen els seus membres. Coneix els diferents òrgans que hi ha en una escola i els càrrecs que formen l’equip directiu. Explicar els diferents mecanismes de participació de l’alumnat a l’escola. Coneix el funcionament d’una assemblea de classe i la funció del delegat i del representant dels alumnes. Comprendre que les poblacions experimenten canvis i explicar els factors que els causen. Entén que la natalitat, mortalitat, emigració i immigració modifiquen la població i calcula el creixement natural d’una població. Identificar les manifestacions culturals populars de l’entorn, reconéixer la seua evolució en el temps i valorar-les com a elements de cohesió social. Reconeix algunes característiques pròpies de les ciutats i dels pobles. Explicar alguns dels monuments de la localitat i de la Comunitat, i valorar la seua riquesa artística i cultural. Descriu de manera oral i escrita algun dels monuments principals de la localitat. Valorar la importància dels museus, llocs i monuments històrics i mostrar una actitud de respecte cap a l’entorn i la cultura, comprendre l’herència cultural i entendre la cultura pròpia com un element d’identitat. Explica les normes generals de conducta que cal seguir durant les visites a monuments històrics i sap què no s’ha de fer. CONTINGUTS  La família i les estructures familiars.  La comunitat educativa i mecanismes de participació a l’escola.  Canvis en la població: factors i creixement natural.  Manifestacions culturals populars.  Monuments històrics. Competències Descriptors Comunicació lingüística Observació, anàlisi i comentari d’imatges. Estudi del consell escolar, claustre i associacions de pares i mares. Estudi de l’estructura i funcions de l’equip directiu. Definició dels factors que causen els canvis en la població.
 59. 59. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Definició del creixement natural de la població. Competència digital Estudi de les tradicions i dels jocs populars valencians més importants. Aprendre a aprendre Avaluació dels coneixements previs sobre la vida en comunitat i la participació democràtica. Introducció del contingut de la unitat. Definició del concepte família. Definició de l’escola i dels òrgans de participació. Competències socials i cíviques Identificació dels diferents tipus de grups familiars. Descripció de la funció de la família i de la necessitat de col·laboració entre els membres. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Estudi del funcionament de les assemblees de classe. Estudi de la funció dels representants dels alumnes. Consciència i expressió cultural Estudi de les rondalles com una tradició cultural de les comarques valencianes. Estudi de monuments històrics valencians. Valoració de la importància de la conservació del patrimoni cultural i artístic.
 60. 60. UNITAT 8 ELS SECTORS DE PRODUCCIÓ Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Diferenciar entre productes naturals i elaborats i relacionar-los amb els sec- tors de producció. Identifica els productes que s’obtenen de la natura (naturals) i els productes que s’obtenen després d’un procés de transformació (elaborats). Sap relacionar aquests productes amb els oficis o professions del sector secundari i terciari. Identificar i descriure exemples de professions indicant què produeixen o quin servei aporten a la comunitat i com han canviat en el temps. Identifica oficis i professions dels diferents sectors de producció, què produeixen o quin servei aporten a la comunitat. Classificar les empreses en funció del tipus d’activitat que exerceixen en el procés econòmic, des de l’obtenció o extracció de les matèries primeres fins a la distribució i comercialització de productes de consum habitual. Diferencia entre treballs que pertanyen al sector primari i treballs que perta- nyen al sector secundari i ho relaciona amb els productes naturals i elaborats. Identificar les activitats que pertanyen a cadascun dels sectors econòmics i descriure les seues característiques, re- coneixent les principals activitats eco- nòmiques de la Comunitat Valenciana i la seua classificació per sectors, com l’obtenció de matèries primeres, la seua transformació en productes ela- borats, la seua distribució i la seua co- mercialització. Identifica les activitats que pertanyen a cadascun dels sectors econòmics, des- criu les característiques d’aquests, i re- coneix les principals activitats econò- miques de la Comunitat Valenciana. Explica les activitats rellevants dels sectors primari, secundari i terciari de la Comunitat Valenciana i les seues lo- calitzacions. Coneix les característiques i la impor- tància que té la indústria per a l’econo- mia valenciana. Descriu les característiques bàsiques de les professions tradicionals. Aprendre nocions econòmiques: pro- ducció, consum, mercat, distribució i comercialització, mitjans de transport, exportació i importació. Coneix el concepte comerç. Coneix els mitjans de transports utilitzats per a distribuir els productes i diferencia entre comerç interior i comerç exterior. Situar i identificar alguns productes que són obtinguts i/o elaborats en el territori valencià i els que són consu- mits en altres llocs i aquells que han sigut produïts en altres llocs i consu- mits a la Comunitat Valenciana, i infe- rir els mitjans de transport que s’han pogut utilitzar per a importar-los o ex- portar-los. Aprén a identificar els productes que no són obtinguts i/o elaborats en el territori valencià i identifica els mitjans de transport utilitzats per a transportar-los. Analitzar les causes per les quals les persones emigren a partir de casos Analitzen les causes per les quals es produeixen les migracions i rebutja la
 61. 61. concrets pròxims a l’entorn de l’alum- ne i d’altres llocs, i rebutjar la discri- minació salarial o de tracte. discriminació de tracte. Analitzar l’etiquetatge d’un producte elaborat i conéixer les dades que hi apareixen. Aprén a analitzar l’etiquetatge dels productes que consumeix i el significat de les dades que apareixen en l’etiqueta. Reconéixer el paper de la publicitat com un mitjà per a fomentar el consum de béns i serveis. Identifica els diferents tipus de publici- tat i sap en què consisteix. Identificar a través de l’observació de la publicitat emesa en els mitjans de comunicació el destinatari del produc- te o servei i el tipus de informació. Sa- ber descartar la publicitat enganyosa. Identifica el destinatari del producte o servei de la publicitat i comprén quin és l’objectiu de la publicitat. Identifica la publicitat enganyosa i la descarta. CONTINGUTS  Distinció i estudi dels productes naturals i elaborats.  Els sectors de producció: primari, secundari i terciari.  Definició de comerç i relació amb els sectors de producció.  Tipus de comerç: interior i exterior.  Descripció i identificació de la discriminació laboral.  Etiquetatge dels productes.  Introducció de la publicitat. Competències Descriptors Comunicació lingüística Observació, anàlisi i comentari d’imatges. Promoció del diàleg com a mitjà per a compartir idees. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia Definició de comerç i relació amb els sectors de producció. Mitjans de transports utilitzats per a la distribució dels productes. Descripció i identificació de comerç: interior i exterior. Competència digital Realització de les activitats digitals de la unitat Aprendre a aprendre Distinció dels productes naturals i els elaborats. Estudi dels diferents tipus de productes naturals. Introducció dels sectors de producció i del sector primari.
 62. 62. Definició i tasques del sector secundari. Definició i tasques del sector terciari. Competències socials i cíviques Valoració de la importància de cada tipus de treball. Estudi de la relació treball-salari. Identificació de les professions del sector serveis i valoració de la seua importància. Descripció i identificació de la discriminació laboral. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Estudi de l’etiquetatge dels productes. Introducció de la publicitat. Consciència i expressions culturals Identificació de les indústries més destacades de la nostra comunitat.
 63. 63. UNITAT 9 A L' ESCOLA Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Identificar les unitats de mesura del temps històric (any, dècada, segle, mil- lenni, edat, era) per a iniciar-se en la lo- calització i ordenació de fets històrics. Identificar unitats per a mesurar temps llargs i aplicar les equivalències entre aquestes. Ordena temporalment i descriu l’evolu- ció d’aspectes de la vida quotidiana. Localitza en el temps i en l’espai fets del passat. Utilitzar nocions i unitats temporals bàsiques (passat, present futur), i situ- ar esdeveniments de la història de la localitat. Elabora una senzilla línia del temps amb la seua història personal. Adquirir el concepte d’història, i co- néixer les edats en què es divideix. Ordena cronològicament fets històrics i utilitza línies del temps. Representar fets en el temps. Formes convencionals de mesurar el temps: aC, dC, AEC (abans de l’era comuna) i EC o ANE (abans de la nostra era), grans edats de la història i els mil·len- nis o segles que comprenen. Elabora línies de temps per a represen- tar fets històrics significatius de la his- tòria d’Espanya i del món, ordenar ob- jectes o imatges relatius a la vida quoti- diana o objectes artístics que reflectis- quen esdeveniments o canvis que van afectar la vida de les persones utilitzant datacions convencionals (com aC, dC, ANE, AEC o EC), segle o les grans etapes que divideixen la història. Nocions de canvi i continuïtat, causa, conseqüència, evidència i interpretació històrica. Identifica alguns processos o fets histò- rics significatius de la història d’Espa- nya i del món i formula algunes causes i conseqüències dels canvis, es planteja les raons de les actuacions humanes, i observa algunes similituds i diferènci- es. Identificar les edats de la historia a què pertanyen algunes fonts i imatges. Identificar canvis senzills que es pro- dueixen en una localitat al llarg del temps i associar-los amb les correspo- nents edats de la història: canvis ali- mentaris, de vestimenta, tecnològics, arquitectònics, comercials. Defineix història, esmenta les seues edats i les ordena cronològicament. Traça, de manera aproximada, línies del temps senzilles, i hi assigna fets. Utilitzar com a fonts textos narratius, imatges, objectes, obres d’art, edificis històrics i altres fonts basades en re- cursos digitals, i classificar-les. Es planteja preguntes i formula respos- tes a partir de la interpretació de diver- ses fonts com ara textos narratius, imatges, obres d’art, objectes antics o altres recursos de caràcter digitals. Re- coneix que la lectura de diverses fonts pot originar més d’una interpretació so-

×