Publicidad

18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)

Director en Red de Educadores DIM-EDU (Didáctica, Innovación, Multimedia)
15 de Apr de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de PERE MARQUES(20)

Publicidad

18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)

 1. Exemples de bones pràctiques amb el videoprojector S’inclouen activitats específiques per a pissarra digital interactiva (PDI) lector de documents i sistemes electrònics de votació. Inclouen conclusions de les investigacions DIM realitzades. Dr. Pere Marquès (2014) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM Il.lustracions: Ole C. Glad ocglad@aim.com V: 5.1 GUIA DIDÀCTICA DE LA PISSARRA DIGITAL (PD) 18 models pel seu ús a classe
 2. Què és una pissarra digital, PD? • Elements: sistema tecnològic integrat per 2 elements (+ altaveus): - videoprojector + superfície de projecció (pissarra blanca, pantalla o paret) o monitor de gran tamany - i ordinador (o un altre dispositiu digital) connectat a Internet. - Visualització: les imatges de la pantalla de l’ordinador es veuen a la superfície de projecció o monitor que constitueix la pissarra digital. És una 2ª gran pantalla de l’ordinador que veuen tots els alumnes a classe. • Forma d’interacció: s’interactua sobre les imatges que apareixen a la PD amb el ratolí i teclat de l’ordinador (convé siguin Bluetooth) PD Pere Marquès (2014) Amb la PD, la infinita informació d’Internet i tots els altres materials digitals que creem o tenim al nostre abast els podem projectar i comentar a l’aula de classe
 3. Què és una pissarra digital interactiva, PDI? • Elements: sistema tecnològic integrat per 3 elements (+ altaveus): - Videoprojector + pissarra blanca o monitor de gran tamany - ordinador (o un altre dispositiu digital) connectat a Internet - i un dispositiu de control de punter (que o bé serà portàtil o bé estarà integrat a la pissarra, monitor o videoprojector). • Visualització: les imatges de la pantalla de l’ordinador es veuen a la pissarra blanca o monitor,que constitueix la pissarra digital interactiva • Forma de interacció: S’interactua directament sobre la PDI amb un punter (a les PDI tàctils també amb els dits) que permet: - Fer anotacions sobre la pissarra (com a les pissarres de guix) - Controlar l’ordinador des de la pissarra i manipular els elements gràfics i multimèdia projectats (moure, amagar, modificar) El valor afegit de la PDI sobre la PD és esta interacció directa sobre la pissarra I editar activitats interactives, capturar imatges i enregistrar vídeo, lupa… PDPereMarquès(2014)
 4. Quin és el impacte d’una PD a l’aula? LA MÀGIA DE LA PISSARRA DIGITAL • Font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva disponible de forma immediata a clase (és com un mirall màgic + geni Google) • Introdueix més canals de comunicació/interacció entre els professors, els estudiants i els continguts educatius. • Visualitzador de documents que permet compartir i comentar recursos (elaborats pels professors i alumnes, d’Internet…). • Facilita la explicació de conceptes i la realització d’exercicis. • Els estudiants estan més atents i motivats; comprenen millor els continguts; participen més: presentació de treballs, debats, exercicis col.lectius... • Classes més actives i audiovisuals; és més fàcil renovar metodologias i tractar la diversitat. • Integra l’ús de les TIC a les activitats de l’aula: cercar informació, realitzar i presentar treballs... • I pel professorat: és fàcil d’usar, no dóna problemes, entusiasma i augmenta l’autoestima professional. PD Pere Marquès (2008)
 5. Un buen complement per a les pissarres digitals: el lector de documents • És una càmera de vídeo amb zoom integrada en un peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la càmera. • Es connecta o bé a un ordinador amb PD o bé directament a un videoprojector o gran monitor de l’aula. • Permet visualitzar i digitalitzar qualsevol document de paper u objecte tridimensional, de manera que multiplica les possibilitats didàctiques de les PD (que només visualitzen documents digitals) PD Pere Marquès (2008)
 6. Models centrats en el PROFESSOR En els models centrats en l'activitat i la iniciativa del professor, tot i que els estudiants participen formulant les seves preguntes, realitzant els exercicis i responent les preguntes que els hi posi el professor, la iniciativa de l'activitat que es realitza amb la PD la té plenament el docent. activitat/iniciativa PROFESSOR alumnes Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 7. 1. El professor explica i fa preguntes a la PD (professor magistral) Preguntar ? Explicar Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 8. • El professor reforça audiovisualment la seva explicació projectant materials digitals (o en suport paper si té lector de documents) amb imatges, vídeos YouTube, esquemes, simulacions, exercicis ... • Els estudiants: atenen, prenen notes, fan i contesten preguntes • Els materials els haurà elaborat ell o els haurà buscat en plataformes de continguts educatius d’ Internet. • Després deixarà els materials a disposició dels alumnes al blog “diari de classe” o a la intranet educativa del centre per tal que els puguin repassar. ALTRES POSSIBILITATS • Fer preguntes per a avaluar alguns coneixements dels estudiants. Amb un sistema de votació electrònic participarien tots. • Pensar en veu alta, “modelitzar” els alumnes sobre com afrontar un determinat exercici. • Repassar classes anteriors (la PD guarda còpia de cada sessió). • Presentar materials didàctics per tal que després els alumnes treballin amb ells en el seu ordinador. Pere Marquès (2010)
 9. 2. Realitzar exercicis “entre tots” a la PD ? B Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 10. • El professor projecta exercicis interactius (JClic, llibres digitals, notebook…) i formula preguntes a determinats estudiants per tal que ho resolguin a la PD, promovent reflexió si hi ha diverses respostes. • Es puntuaran totes les intervencions dels alumnes. ALTRES POSSIBILITATS • Prescriure treballs de reforç a alguns alumnes que ho necessitin. • Dividir la classe en grups para que cada un d’ells cerqui una solució. Després es verificaran al introduir-les a l’ordinador de la PD. • Tota la classe contesta bateries de preguntes que proposa el professor amb el sistema de votació electrònic (tot participen). • Projectar amb el lector de documents exercicis de fitxes en paper. • Realitzar dictats, en els que un dels alumnes escriu a la PDI. • Organitzar lectures col.lectives, on cada alumne llegeix un fragment projectat a la PD o assumeix un personatge. • Activitats multimèdia relacionades amb la música i els idiomes. Pere Marquès (2010)
 11. 3. Correcció col.lectiva d’exercicis a la PD (corregir els deures) ? Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 12. • Per indicació del professor, els estudiants presenten i comenten els deures, exercicis que hauran realitzat prèviament en format digital (document de text, presentació multimèdia o programa "ad hoc"). • Tots poden intervenir proposant correccions (abans que el professor "digui l'última paraula") i exposant dubtes, idees i objeccions. • Es puntua tant els alumnes que presenten els deures com als que fan correccions o suggereixen altres maneres de fer els exercicis. ALTRES POSSIBILITATS • Amb el lector de documents, els estudiants poden projectar els deures que hagin fet manuscrits en el seu quadern. • Autocorrecció simultània. Davant cada exercici dels deures, el professor proposa 4 possibles respostes i demana a cada alumne que amb el sistema de votació electrònic indiqui la seva resposta (així tots participen). Pere Marquès (2010)
 13. 4. Fer síntesis a la PD (alumnes-relators) alumne relator Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 14. • Una forma de desenvolupar una classe quan s’introdueix un nou tema és que el professor, després d'una introducció, faci preguntes als alumnes per tal de conèixer els seus coneixements previs i emfatitzar els principals aspectes del tema. • En aquest context, el professor aprofita les aportacions dels alumnes i va dictant les idees clau al "alumne-relator", que les escriurà a la PD per ser ampliades i comentades entre tots. • Després es poden emmagatzemar al blog "diari de classe" o a la intranet educativa del centre perquè tothom les pugui revisar. ALTRES POSSIBILITATS • Amb un teclat / ratolí sense fil, diversos alumnes des de la seva taula poden escriure a la PD les seves aportacions, abans de comentar-les amb més detall a tots els seus companys. • Fer un debat i que el relator reculli les conclusions. Pere Marquès (2010)
 15. 5. Xats i videoconferències a la PD Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 16. • Quan resulti oportú la PD facilitarà la comunicació per correu electrònic, xat o videoconferència amb estudiants, professors o experts de qualsevol lloc del món. • Tota la classe podrà veure i sentir el que ens comuniquem. Per exemple una videoconferència amb un expert que ens parla d'un tema i al final li podem fer preguntes. ALTRES POSSIBILITATS • Conversar amb estudiants d'un altre centre, per exemple contestant les seves preguntes i fent-los preguntes relacionades amb l'assignatura o amb l'entorn del seu centre o ciutat. • Preparar un tema per presentar-lo per videoconferència als alumnes d'un altre centre, que podran fer preguntes. Després ells faran el mateix. • En el cas dels més petits, poden participar els pares (com ho farien en presencial), explicant per exemple els seus oficis a tota la classe. Pere Marquès (2010)
 17. 6. Revisar “entre tots” el blog “diari de classe” a la PD 1. Resumir la clase en el blog diario de clase 2. Presentarlo a los compañeros Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) El blog escolar El blog escolar Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 18. • Quan es porta un bloc "diari de classe", cada dia dos alumnes (autors) fan un resum del que s'ha fet a classe, incloent esquemes essencials, enllaços, imatges ... • En aquest context, cada setmana els autors presentaran a la PD les anotacions que han realitzat al "diari de classe" per revisar-les i comentar-les entre tots a classe. • El professor valora la feina i els comentaris de millora de companys. ALTRES POSSIBILITATS DEL BLOG “DIARI DE CLASSE” • Repassar temes, que els alumnes que no han pogut assistir a classe es posin al corrent, que les famílies sàpiguen què es fa a classe. • Incloure el llistat de blocs personals dels alumnes i del professor. • Incloure els millors treballs dels alumnes. • El professor pot escriure "articles" proposant activitats que els alumnes faran deixant un "comentari". Per exemple comentar un article que publica el professor, una notícia, una foto, un vídeo ... Pere Marquès (2010)
 19. tema 7. Improvisar a la PD: documentar-se i debatre ?información opiniones INTERNET Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 20. • Amb l'ajuda dels cercadors i la PD en qualsevol moment es pot ampliar la informació sobre qualsevol tema que s'estigui tractant o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin espontàniament i siguin de d'interès de la classe. • El professor o els alumnes busquen una informació específica a Internet durant el desenvolupament de la classe, la projecten i la comenten entre tots. • Es valoren les intervencions significatives de tots els estudiants. ALTRES POSSIBILITATS • Amb el sistema de votació electrònic, es pot projectar qualsevol notícia o recurs i recollir l'opinió de tots els alumnes. Pere Marquès (2010)
 21. 8. Aplicacions específiques a l’Educació Especial treballar amb caràcters grans  interactuar ratolí ni teclat Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 22. • Realització d'activitats específiques davant una pissarra digital interactiva (PDI) per part d'alumnes amb dificultats motores (a la PDI es pot interactuar sense ratolí ni teclat) o visuals (a la PDI es pot treballar amb caràcters grans). ALTRES POSSIBILITATS • El lector de documents com a amplificador de lletra per a alumnes amb dificultats visuals. • Ús de la PDI amb alumnes amb dificultats de visió. Tenen el seu ordinador connectat al del professor (p.e. Netmeeting: "compartir escriptori" ...) i poden veure i ampliar a la pantalla el que el professor i els altres estudiants projecten i escriuen a la PDI. • El sistema de votació electrònic pot facilitar la participació en activitats col · lectives d'alumnes amb problemes de visió i amb dificultats per escriure. Pere Marquès (2010)
 23. Encara que els alumnes tenen gran autonomia en desenvolupar aquestes activitats, els professors coordinen el seu treball, completen les exposicions dels estudiants, expliquen i corregeixen col .lectivament els exercicis i realitzen avaluacions formatives. Models centrats en els ESTUDIANTS En els models centrats en l'activitat i iniciativa dels estudiants, aquests poden presentar a consideració del professor i de la classe els treballs que realitzen, adoptar rol de professor i fer més observacions i preguntes. Activitat ALUMNE classe Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 24. 9. Els estudiants cerquen informació i recursos didàctics a Internet i els presenten a la PD (alumnes cercadors) ? Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 25. • De manera voluntària o preceptiva, els estudiants busquen a Internet recursos (imatges, esquemes, vídeos YouTube, simulacions, documents multimèdia ...) relacionats amb el tema que s'està estudiant a classe i els presentaran i explicaran a la PD. • Els companys i el professor podran intervenir, preguntar, criticar. • Es puntuen tant les explicacions dels alumnes que presenten els recursos d'Internet com les preguntes i crítiques dels companys. ALTRES POSSIBILITATS • Amb el lector de documents, es poden projectar recursos en paper o tridimensionals. • Recopilar els enllaços als millors recursos al bloc "diari de classe" o a la intranet educativa del centre per revisar quan convingui. Pere Marquès (2010)
 26. 10. Els estudiants presenten i discuteixen els seus treballs (monografies, webquest) a la PD ? Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 27. • Els estudiants, amb 6 esquemes o diapositives multimèdia, presenten a classe els treballs que han realitzat sobre un tema, en grup o de manera individual per encàrrec del professor. • A més de presentar la tasca realitzada tindran l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats expressives i comunicatives. • El que presenta cada grup serveix de repàs per a tots els altres i facilita la participació dels companys que vulguin corregir, preguntar o afegir alguna cosa. • Valorar els errors de contingut o ortogràfics que descobreixin els companys, per Incentivar la participació. • El professor també ampliarà els aspectes que consideri oportuns i farà una correcció i valoració pública del que s'exposa. ALTRES POSSIBILITATS • Presentar treballs realitzats pels alumnes d'infantil amb un lector de documents. • “¿Quien teme al busca, corta y pega de Internet?” http://peremarques.net Pere Marquès (2010)
 28. 11. Els alumnes preparen un tema i l’exposen a la PD (els estudiants fan de professors) Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 29. • Per indicació del professor, els estudiants es preparen un tema de repàs, elaborant una presentació multimèdia, i ho expliquen a la PD als seus companys. • El professor els haurà donat unes indicacions (aspectes bàsics a tractar, fonts d'informació ...) als estudiants, que també podran demanar una tutoria si necessiten més orientació. • Valorar els errors de contingut o ortogràfics que descobreixin els companys, per Incentivar la participació. • El professor també ampliarà els aspectes que consideri oportuns i farà una correcció i valoració pública del que s'exposa. ALTRES POSSIBILITATS • Preparar la introducció a un tema nou. • Un grup d'estudiants (després de pactar amb el professor) presenta un tema d'interès de tota la classe, encara que no sigui estrictament curricular Pere Marquès (2010)
 30. ????????????? ????????????? 12. Els alumnes preparen una bateria de preguntes i la passen al seus companys Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) ??
 31. • Un grup d'estudiants prepara una bateria de preguntes sobre un tema mitjançant una presentació multimèdia (una diapositiva cada pregunta) i la presenten als seus companys a la PD. • Els seus companys anoten les seves respostes en un paper. • Després, en una segona presentació multimèdia, es mostraran les respostes correctes perquè cada un es corregeixi o es faci correcció entre iguals. • Valorar els errors de contingut o ortogràfics que descobreixin els companys, per Incentivar la participació. • El professor també ampliarà els aspectes que consideri oportuns i si correspon corregirà la bateria de preguntes presentada. ALTRES POSSIBILITATS • Que els alumnes contestin amb un sistema de votació electrònica. • Fer les preguntes en paper i projectar amb lector de documents. • Les preguntes poden ser imatges: animals, monuments ... Pere Marquès (2010)
 32. 13. Els estudiants creen materials didàctics i els presenten a la PD ? Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 33. • Per indicació del professor, grups d'estudiants elaboren materials didàctics de suport a un tema (reportatge, unitat didàctica amb exercicis) i després els presenten a la PD. • Poden utilitzar: editors de text i de presentacions multimèdia, programari de pissarra interactiva, editors de vídeo, programes d'autor de creació multimèdia (Hotpotatoes, JClic). • Quan els estudiants ho requereixin, disposaran de tutoria per part del professor. • Es valorarà entre tots. Els millors es guardaran al blog "diari de classe" o a la intranet educativa del centre i després s'utilitzaran individualment ALTRES POSSIBILITATS • Gravar en vídeo amb la PDI exposicions curtes de temes per presentar als seus companys. • Preparar un viatge virtual a un museu, a una regió ... en format multimèdia amb enllaços, que després s'exposarà a tota la classe amb la PD. Cada setmana es pot visitar un museu o lloc diferent. Pere Marquès (2010)
 34. 14. Els alumnes presenten treballs col.laboratius intercentres a la PD i per videoconferència (projectes telemàtics) Treballar junts Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) Presentar junts
 35. • Els estudiants, després de realitzar un treball col · laboratiu amb alumnes d'un altre centre llunyà, que pot haver exigit buscar informació, preparar un tema ..., el van exposant als seus "socis“ de manera presencial en els seus respectius centres i amb transmissió per videoconferència. • Al final, s'intercanvien preguntes i comentaris per videoconferència: el que més els ha agradat, el que no han entès, suggeriments ... • Es valoren els treballs i les aportacions de tots els participants. ALTRES POSSIBILITATS • Cada alumne prepara una pregunta per als seus companys del centre llunyà i el dia fixat es formularan per videoconferència. Al final es donaran les solucions i es podran fer aclariments. • Les preguntes poden ser en forma d'imatges sobre un tema determinat: animals, monuments artístics ... Pere Marquès (2010)
 36. 15. Revisar i comentar la premsa entre tots (l’actualitat entra a les aules) Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) ?
 37. • Projectant les imatges de les notícies dels diaris digitals, es poden comentar temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura, debatre sobre conflictes, jutjar i explicitar valors, considerar la multiculturalitat. • Cada dia dos alumnes seleccionen una notícia que consideren d'interès i l'exposen en 3 minuts amb els suports de la premsa digital a través de la PD. • A partir d'aquesta informació, s'obre un debat. ALTRES POSSIBILITATS • Es poden consultar altres diaris (no sempre coincidents, i en altres llengües). També es poden ampliar conceptes a Internet. • Amb un lector de documents qualsevol retall de premsa pot esdevenir un material didàctic en un moment donat. • Amb el sistema de votació electrònic, es pot conèixer l'opinió dels alumnes sobre determinades notícies. Pere Marquès (2010)
 38. 16. Debats amb suports multimèdia Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 39. • Dos grups d'alumnes reben l'encàrrec d'adoptar determinada perspectiva davant d'un tema controvertit, i han de documentar-se per presentar a la PD seus arguments (amb suports multimèdia). • Després de les presentacions dels ponents, els estudiants es divideixen en petits grups per debatre el tema durant uns quinze minuts. • A continuació, cada grup exposa les seves aportacions (conceptes implicats, suposicions, evidències, conclusions i implicacions), que són recollides per un "relator" a la pissarra digital. • I finalment, a la vista de totes les aportacions, es fa un debat general intentant arribar a punts de consens, si és possible. ALTRES POSSIBILITATS • Amb un teclat / ratolí sense fil, els estudiants poden anar escrivint les seves aportacions a mesura que les comenten des de la seva taula. • Al final els estudiants expliquen què han après, com ha canviat el seu punt de vista. Pere Marquès (2010)
 40. 17. Els estudiants presenten el seu “blog portafoli personal” a la PD El meu blog • Quan cada estudiant té un bloc personal en ell pot realitzar els treballs que li encomani el professor i també anar recopilant a manera de portafoli informacions multimèdia sobre cada tema de l'assignatura. • En aquest marc, quan ho estableixi el professor, alguns alumnes presentaran el seu bloc a la PD i comentaran alguns dels treballs. • D'aquesta manera podran ser revisats per tota la classe i el professor podrà • España 2012: todas las aulas tendrán pizarra digital • La magia de la pizarra digital… la pones tú • ¿Quien teme el busca, copia y pega de Internet? • Portal de la PIZARRA DIGITAL: investigaciones , bibliografía… http://peremarq ues.net/pizarra. htm • Tecnología educativa. Web de Pere Marquès Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 41. • Quan cada estudiant té un bloc personal (o portafoli digital) en ell pot realitzar els treballs que li encomani el professor i també anar recopilant informacions multimèdia sobre cada tema de l'assignatura. • En aquest marc, quan ho estableixi el professor, alguns alumnes presentaran el seu bloc a la PD i comentaran alguns dels treballs. • D'aquesta manera els blogs podran ser revisats per tota la classe i el professor podrà comentar i avaluar la feina feta pels autors i els comentaris que facin els companys. ALTRES POSSIBILITATS • Encarregar a uns estudiants que revisin determinats continguts del blocs d'altres i els deixin un comentari amb suggeriments de millora als autors. Aquests hauran contestar mitjançant un altre comentari. • El professor també pot anar revisant blogs i deixar els seus comentaris • Cada alumne s'especialitza en un tema i quan un estudiant troba alguna cosa sobre el tema d'un company l'hi mana amb un comentari al bloc. Pere Marquès (2010)
 42. 18. Els estudiants presenten a la PD treballs col.laboratius realitzats en wikis Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 43. • Les wikis poden anar bé per desenvolupar activitats col .laboratives que es realitzin al llarg del curs, per exemple la creació d'un glossari multimèdia sobre l'assignatura. • Periòdicament, quan ho indiqui el professor, cada grup presentarà a classe amb la PD la wiki, mostrant i comentant el seu contingut, que rebrà comentaris, crítiques i suggeriments dels companys. • Hi pot haver una divisió del treball: cada alumne realitzarà una part i farà suggeriments per a les altres. O que tots col · laborarin en tot. • A més dels integrants de cada grup, el professor també tindrà drets d'escriptura, i podrà deixar els seus comentaris durant el procés. • Es valorarà el treball de la wiki i els comentaris dels companys. ALTRES POSSIBILITATS • Aquests treballs col · laboratius es poden fer també amb altres eines de la web 2.0, per exemple GoogleDocs. Pere Marquès (2010)
 44. Y QUÈ DIUEN LES INVESTIGACIONS? Les investigacions realitzades pel grup DIM-UAB ratifiquen els aspectes de la diapositiva úm. 4 d’aquesta guia i també afirmen: • Les PD són instrument de comunicació/interacció entre docents i discents, útil en totes les assignatures i nivells. • Professors i estudiants prefereixen fer classe amb la PD. • Faciliten igualment l’aplicació de metodologies tradicionals centrades en l’ensenyament com les metodologies centrades en els estudiants (la majoria de professors considera que amb la PD innova). • El professorat amb PD a les aules i que rep adequada formació tècnico- didàctica, encara que inicialment tingui una concepció memorística de l’ensenyament va aplicant progressivament models didàctics més centrats en l’activitat de l’alumne. • Es pot aprendre més i millor amb la PD, encara que això dependrà del què es faci amb ella... La màgia de la PD la posa el professorat. PD Pere Marquès (2008)
 45. DURSI Epson SMART Promethean MIMIO Alta motivació, participació… de l’alumnat 91 92 96 87 Millorea la comprensió dels temes 81 92 94 86 Facilita la realització de tasques col.laboratives 59 56 87 73 Afavoreix la creativitat, investigar… 87 78 75 Facilita el tractament de la diversitat de l’alumnat 67 85 78 65 Facilita la labor docent 68 94 89 79 Facilita la innovació metodològica 79 83 86 77 Exigeix major dedicació docent (preparar, seguiment d’activitats) 44 88 74 61 Augmenta la satisfacció, motivació i autoestima docent 60 85 86 63 Contribueix a millorar l’aprenentatge dels estudiante en general 59 95 85 70 Els alumnes consideren que aprenen més 72 84 72 47 Es millora el rendiment acadèmic dels estudiants en general 31 60 50 32 Les xifres representen percentatge de professors.A DURSI, SMART i Promethean és la mitjana de les seves 2 investigacions. COMPARACIÓ DE RESULTATS… …DE LES RECERQUES AMB PISSARRA DIGITAL
 46. Per a assolir una significativa millora en les notes i en la reducció del fracàs escolar no n’hi ha prou amb un canvi tecnològic/metodològic, cal un canvi curricular en profunditat com el que proposen el “curriculum bimodal” i el ”nou paradigma formatiu”. PereMarquès(2014)
 47. • Altres versions: ESPAÑOL, ENGLISH • La màgia de la pissarra digital… la poses tú • ¿Quien teme el busca, copia y pega de Internet? • Investigaciones DIM sobre pizarra digital • Portal de la PISSARRA DIGITAL: http://peremarques.net/pizarra.htm • Tecnología educativa. Web de Pere Marquès http://peremarques.net/ • Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm MÉS INFORMACIÓ… Il.lustracions: Ole C. Glad <ocglad@aim.com> ENS AJUDES? Seguirem elaborant més guies com aquesta i organitzant activitats i investigacions amb professors i escoles per impulsar la innovació i millora educativa. Però si tinguéssim més suport econòmic d'empreses, institucions, persones ... podríem fer més.. Pere Marquès. Director del GRUP DIM AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria Pere Marquès (2013) UAB Grupo DIM <pere.marques@uab.es>
 48. ALTRES ESQUEMES RELACIONATS AMB EL TEMA En http://peremarques.net/didacticacontic.htm Veure més a TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm
 49. + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples, desenvolupament sociabilitat, autoestima, emocions, motivació, família ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS 1. SABER FER Pere Marquès (9-2014) consultant: apunts, llibres, Internet i elaborar uns “apunts`personals” VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades (glossari d’assignatures) 2. MEMORITZAR + fer MOLTES ACTIVITATS amb auto/co/hetero AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens-control Bimodalitat metodològica i a l’avaluació i fer un “glossari personal” comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) CURRICULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats fer exercicis, llegir, expressar-se...EXPE RIÈN CIA individuals i col.laboratives: cercar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariExàmens pràctics: es poden usar els apunts
 50. Pere Marquès (2014)Pere Marquès (2014)Pere Marquès (2014)
 51. Aprendre = memoritzar molt + saber fer amb allò memoritzat (sense suports) Aprendre = saber fer amb suports + memoritzar vocabulari APRENDRE: AHIR I AVUI AHIR AVUI + crear la nostra memòria externa Ara la informació la tenim sempre a l’abast… …però tenim que aprendre a trobar-la (amb rapidesa) quan la necessitem. Per això necessitem crear i organitzar La nostra memòria externa amb un ampli vocabulari i referents culturals ben estructurats Pere Marquès (2014)
 52. PROFESSORAT tutoria i detecció precoç de dificultats planificador, gestor, investigador… ALUMNAT aprenentatge servei a l’aula avaluació contínua compartida i aprendre de l’error iniciativa discent i autoaprenentatge INSTRUMENTS ús intensiu de les TIC tot els entorns i recursos grups i temps flexibles ACTIVITATS moltes i significatives crear la memòria externa cada dia: instrumentals Pere Marquès (2014) CURRICULUM bimodal comú+projectes optatius 14 BASES PER AL PARADIGMA FORMATIU +? de l’Era Internet
Publicidad