SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 54
Descargar para leer sin conexión
Avantatges i perills de les pantalles
Objectiu: màxim benefici, mínim risc v-1.3
Les pantalles i les seves aportacions
Els perills de les pantalles
Les pantalles a l’Educació a l’Era Internet
Com maximitzar els avantatges
Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM
Imatges: Ana Masllorens, Ole Glad i fonts CC.
Les pantalles i les seves aportacions
Quines pantalles?
Què ens aporta aquesta tecnologia?
Per a què la utilitzem?
1
Parlar de les pantalles
és parlar de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
ja que a través de pantalles (teclats, micròfon...)
accedim a les TIC
Tauletes digitals
(tablets, iPad…)
Telèfons mòbils intel.ligents
(smartphone, iPhone…)
Ordinadors
(sobretaula, netbooks)
Consoles de jocs
Reproductors multimèdia, càmeres de foto i vídeo, smart TV, wearables ...
Lectors de llibres electrònics
(e-readers, ebooks…)
SO - IMATGE
INFORMÀTICA
mass media
multimèdiatelemàtica REALITAT VIRTUAL
VIDEOJOCS
RTV
TELEFONIA MÒBIL
SATÈL.LIT
ROBÒTICA
BASES DE DADES
EDICIÓ DIGITAL
FULL DE CÀLCUL
TELECOMUNICACIONS
VÍDEO
Pere Marquès (2014)
INTERNET
LES TECNOLOGIES DIGITALS (TIC)
TECNOLOGIES
de la INFORMACIÓ
i la COMUNICACIÓ
WEB 2.0
DISPOSITIUS DIGITALS
XARXES SOCIALS REALITAT AUMENTADA
ciberespaimón físic
CIBERESPAI: UN MÓN PARAL.LEL ON TAMBÉ VIVIM
sense distàncies, global
accés sempre mediat
JO
accés immediat: els sentits
l’espai estableix límits
MÓNS SOCIALS
canals de comunicació
fonts d’informació
tempsnecessitats
imaginació
experiència
sabers
MÓN PERSONAL
aliments
objectes
Internet
xarxes socials
omnipresent amb
dispositius mòbils
PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable
Elaborar recursos didàctics
AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat
ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa)
PROCÉS DE DADES
local / on-line
FONT D’INFORMACIÓ
CANAL DE COMUNICACIÓ
presencial /on-line
RECURSOS INFINITS “al núvol”
Informació, noticies, música, pel.lícules…
Activitats interactives, jocs…
NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS…
COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat,
videoconferència, foros, xarxes socials, EVA
Pissarra digital, lector de documents
PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0
Blog de centre, xarxes socials
GESTIONS, TREBALL, OCI, APRENDRE
Pere Marquès (2014)
INSTRUMENTS DIDÀCTICS
i d’esbarjo
QUÈ ENS APORTEN LES TIC?
(en tot moment, a tot arreu... MOLTA AUTONOMIA)
dispositius
mòbils
CIBERESPAI
xarxes socials
LES XARXES SOCIALS: TIPUS, USOS
•Tipus, segons la finalitat:
- Generals: per a tot tipus de persones que es volen relacionar
- Específiques: professionals, educatives, sobre temàtiques concretes
•Tipus, segons l’accés:
- Obertes
-Tancades. Poden ser molt útils en educació i constituir un bon
complement de la plataforma educativa de centre: xarxa social d’aula,
xarxa social de centre...
•Usos de les xarxes socials :
- Relacionar-se i estar en contacte amb altres: amistat, diversió, ajuda...
- Desenvolupar una identitat digital en el ciberespai
- Compartir: fotos, vídeos, documents, notícies...
- Jugar
- Aprendre
- Organitzar-se en grups: afinitats, tasques col.laboratives...
Pere Marquès
USOS HABITUALS DELS DISPOSITIUS MÒBILS
Pere Marquès
- Buscar informació a Internet, descarregar arxius, consultar enciclopèdies, diaris…
- Emmagatzemar/recuperar informació de la seva memòria, disc, “núvol”
- Gestió sincronitzada dels comptes: e-mail, contactes, calendari
-Comunicar-se: mail, SMS, xarxes socials, WhatsApp, telèfon, videoconferència...
- Elaborar i compartir en espais col.laboratius: blogs, pòsters, mapa conceptual, wiki
Lectura de documents i llibres digitals(e-reader). Lector OCR (documents,imatges)
-Reproduir multimèdia i ràdio FM: imatges, vídeos, música…
- Rellotge, GPS (Google Maps) i sensors d’entorn: soroll, aceleròmetre, magnetisme
- Càmera de fotos (i codis QR), gravar vídeo i so. Retocar fotos, vídeos…
- Traductor de paraules i textos a múltiples idiomes (amb veu)
- Dibuixar, pintar...
- Prendre notes: anotacions i captació d’URLs, fotos… (Evernote)
- Suite ofimàtica senzilla per a crear i modificar textos, full de càlcul, presentacions
- Accedir a espais d’aprenentatge on-line
- Realitzar exercicis educatius sobre qualsevol temàtica: app diverses
- Ús de videojocs
- Realitzar gestions: administratives, compres...
- Veure els continguts de la tauleta a la TV o pissarra digital (per HDMI)
Els perills de les pantalles
Perills i riscos
Els perills d’Internet
2
Els perills (situacions que ens poden causar mal) existeixen,
però si es prenen mesures,
podem reduir el seu risc
(és a dir, la probabilitat de que es produeixin)
ELS PERILLS D’INTERNET
• Relacionats amb la informació
– Informació poc fiable, dispersió, pèrdua de temps
– Informació inapropiada (nens), perillosa, immoral
• Relacionats amb la comunicació interpersonal
– Bloqueig del correu, missatges escombraries i ofensius
– Identitat digital: pèrdua d'intimitat, suplantació, difamació,
ciberbullyng, xantatge...
– Males companyies, quedar amb desconeguts, grooming, sexting...
• Relacionats amb activitats econòmiques
– Compres induïdes (publicitat, nens), despeses telèfon
– Estafes, robatoris, accions contra la propietat intel.lectual
• Relacionats amb el funcionament d'Internet
– Accés lent o impossible, virus, espionatge
• Relacionats amb les addiccions
– Buscar informació, freqüentar entorns socials
– Compres compulsives, ludopaties.
– Problemes de salut: dormir poc, columna vertebral, visió...
Com reduir el risc de les pantalles?
(dels perills associats al seu l’ús)
Com reduir els riscos de les pantalles?
Amb una bona competència digital...
...dels alumnes
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL
Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO
INSTRUMENTS I APLICACIONS
1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques .
2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de
dades numèriques .
3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment .
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE
4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts .
5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la
informació amb el suport d'aplicacions digitals .
6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge .
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ
7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació
8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL
9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals
10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos
11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics,
legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital .
Delictes
- Descarregar o compartir recursos sense respectar els drets d'autor
- Realitzar compres de productes il.legals
- Espiar amb la càmera i gravadora de veu.
- Robatori d'identitat: difondre continguts en nom d'un altre
- Comprar amb targetes de crèdit d'altres sense la seva autorització.
- Difondre fotografies, vídeos o dades d'altres sense la seva autorització
- Assetjar, amenaçar, extorsionar ... a través d'Internet
Accions perilloses pels propis usuaris
- Accedir a continguts inadequats (pornografia, violència extrema ...)
- Ús de jocs inadequats a l'edat
- Fer apostes per Internet
- Exhibició de fotos o vídeos personals a desconeguts
- Quedar amb adults desconeguts a la xarxa
MALS USOS D’INTERNET
Caldria una assignatura (o bloc de continguts)
Ciències del Ciberespai
No n’hi ha prou amb que sigui un contingut transversal
Com reduir els riscos de les pantalles?
Amb una bona competència digital
i un bon desenvolupament integral...
...dels alumnes
La família i escola cal que prenguin unes mesures
i realitzin una bona acció tutorial
- Seguretat: que els equips familiars siguin segurs (antivirus, tallafocs ...)
- Software de protecció: utilitzar navegadors infantils, instal·lar programes protectors
que filtrin la informació facilitant accés a webs segurs i controlant temps de connexió.
- Assessorament: que els pares parlin amb els professors per assessorar-se.
- Ubicació: a casa col·locar l'ordinador a la vista de tothom, en una dependència
familiar (saló, biblioteca) diferent del dormitori dels nens. Opció: recollir els mòbils al
anar a dormir.
- Regles d’ús: quan es pot usar Internet i el mòbil, temps (limitar l’horari i tipus d’ús),
considerar els costos de determinats serveis... Tenir en compte les possibilitats d'accés
a Internet a casa d'amics, cibercafès .
- Activitats en família: fer d'Internet una activitat oberta i familiar, navegar junts
(sobretot amb els més petits), saber quines webs visiten i amb qui es comuniquen.
- Dialogar: Parlar obertament amb els menors sobre l'ús d'Internet i els seus perills, per
tal que naveguin amb seguretat: ciberassetjament i cura amb desconeguts, normes
legals (edats, autoria...) i “netiqueta”, no donar dades personals, passwords, evitar
continguts no recomanables, actitud crítica (no tot és cert)...
- Si es detecta algun perill: contactar amb les autoritats o institucions com Protégeles
ÚS DE LES PANTALLES: MESURES FAMILIARS
BONS HÀBITS. MALS HÀBITS. RISCOS 1/2
BONS HÀBITS MALS HÀBITS RISCOS
Ser crític amb la Informació
d’Internet, contrastar
Creure que tota la informació
d'Internet és fiable i actual
Adquirir informació falsa o
desfasada
Vigilar i tenir cura dels propis
dispositius i la seva seguretat
(virus, filtres de correu ...)
Ser descuidat amb els propis
dispositius i de la seva
seguretat (virus ...)
Robatori, pèrdua, dany del
dispositiu, Virus, correu
brossa
Controlar despeses de
telèfon i tràfic de dades a
Internet. Fixar-se límits de
despesa al comprar
"caprichos" a Internet
Fer trucades i tràfic de dades
sense considerar els costos.
Realitzar "compres caprici” a
Internet (compres
compulsives)
Despesa excessiva, compres
induïdes
Fixar-se uns horaris, uns
límits en l'ús d'aquests
dispositius
Dedicar-hi un temps excessiu
(a canvi de temps de dormir,
família, sortir ...)
Problemes de salut,
socioafectius ...
Respectar les regles de
"netiquette» al comunicar-se
No respectar la "netiquette”:
insultar, amenaçar…
És una agressió. Mala
imatge.
Tenir cura de la privacitat
algunes dades personals:
domicili, comptes ...
Proporcionar dades
personals (domicili, comptes
...) en missatges, xarxes
Perdre intimitat. Estafes. Mal
ús de dades
Considerar l’ergonomia.
Evitar mantenir la vista en les
pantalles temps excessiu
Obviare l’ergonomia: posició,
distància. Estar molt temps
davant de les pantalles
Malalties a la columna
vertebral, visuals…
BONS HÀBITS. MALS HÀBITS. RISCOS 2/2
BONS HÀBITS MALS HÀBITS RISCOS
Quan tenim feina, no
distreure'ns navegant sense
rumb per Internet
Perdre el temps navegant
sense rumb fix per Internet
Pèrdua de temps, dispersió
de l'interès
Gaudir del que ens agrada
però estar atent a evitar
addiccions
Addicció: a un joc, un fòrum
...
Addicció i tot el que
comporta. Ludopaties.
Considerar que els
dispositius ens resulten útils,
però de vegades fallen
Angoixar molt quan hi ha
algun inconvenient: mala
connexió ...
Dependència malaltissa del
dispositiu
Ser previngut, estar informat
de les estafes on-line
Ser ingenu, creure que
Internet és segur, confiar en
desconeguts
Ser víctima d'enganys, males
companyies
Ser responsable del que es
fa a Internet, considerar
aspectes legals
Actuar a Internet sense
considerar aspectes legals ni
conseqüències
Fer actes il·legals. males
conseqüències
Denunciar (davant pares,
professors, policia) situacions
d'assetjament
Tenir por de denunciar
situacions d'assetjament
Grooming: assetjament d'un
adult a un menor amb
intenció sexual…
- Seguretat: que els equips siguin segurs (antivirus, tallafocs ...)
- Software de protecció: en el cas dels cursos dels petits, utilitzar navegadors infantils
iu instal·lar programes protectors que filtrin la informació facilitant accés a webs segurs.
- Regles d’ús :que hi hagi una normativa clara de quan i per a què es poden utilitzar els
dispositius digitals.
- Desenvolupar la competència digital de l’alumnat en el marc d’un sistema de
valors aceptats.
- Si es detecta algun perill: contactar amb les autoritats o institucions com Protégeles
ÚS DE LES PANTALLES: MESURES A L’ESCOLA
El projecte de tutoria del centre considerarà objectius de nivell acadèmic, de centre
(puntualitat, respecte ...) i de desenvolupament personal de l'alumnat
Acció tutorial de cada professor, especialment del professor-tutor:
• Conèixer bé cada alumne
• Tractament de la diversitat, detecció precoç de dificultats i orientació
• Ajudar l’estudiant a descobrir-se i conèixer els seus talents (Ken Robinson) i
Intel.ligències múltiples: Howard Gardner (verbal, lógico-matemàtica, musical,
espacial, cinestèsica, interpersonal, intrapersonal), Robert Sternberg (analítica,
creativa, vida pràctica)
• Encausar la seva emotivitat (desenvolupar la intel.ligència emocional)
• Orientar la construcció de la seva autoestima, autoconfiança, optimisme
• Motivar i cultivar bones actituds, força de voluntat, asertivitat
• Fomentar la reflexió crítica i l'activitat creativa
• Promoure el diàleg sobre l'Ètica i els valors
• Desenvolupar la seva sociabilitat i solidaritat
• Donar exemple, s'aprèn veient el que fan les persones de referència
• Explicar a les famílies el nou enfocament curricular (cal el seu suport)
Pere Marquès (2011)
L'Educació ha d'assegurar la transmissió cultural, facilitar a cada persona el màxim
desenvolupament integral de les seves facultats i preparar per a la vida
L’ACCIÓ TUTORIAL A L’ESCOLA
Les pantalles a l’Educació, avui
D’on venim?
Cap a on anem?
Quins recursos TIC tenim a les aules?
Què ens aporten?
3
JO
conviure
ser
fersaber
família/amics
escola/món laboral
EDUCACIÓ
ACTUACIÓ
BO
FELIÇ
ÚTIL…
EDUCAR: CULTURITZAR + DESENVOLUPAMENT PERSONAL
idees, visions del món
llenguatge, normes, valors
Instruments
CULTURA
SOCIETAT
PereMarquès(2013)
D’on venim?
Font: INTEF
Aprendre =
memoritzar molt +
saber fer
(sense suports)
FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (ahir)
2. CONTEXT CULTURAL
físic
emotiu - volitiu
inteligència
Pere Marquès (2011)
1. JO
COMUNICAR
ACTUAR
CONÈIXER
socialartísticvocabulari
comprendre
conviure
r
resoldre problemes
curiositat
crític
alegre, optimista, perseverant
moral - espiritual
DESENVOLUPAMENT
llenguatge
I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
Screatiu
π²
Cap a on anem?
Aprendre =
saber fer
amb suports +
memoritzar
vocabulari
FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (avui)
2. CONTEXT CULTURAL
físic
emotiu - volitiu
inteligència
Pere Marquès (2011)
1. JO
COMUNICAR
ACTUAR
CONÈIXER
socialartísticvocabulari
comprendre
conviure
r
resoldre problemes
curiositat
crític
alegre, optimista, perseverant
moral - espiritual
DESENVOLUPAMENT
llenguatge
I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
Screatiu
π²
MEMÒRIA
CEREBRAL i
magatzem d’habilitats
i centre de pressa
de decisions
INTERNET
Pere Marquès (2013)
Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet
El nostre coneixement abarca la nostra memòria i la nostra memòria auxiliar
comunicar
www
informació
xarxes
els meus
apunts
a Internet
en blog, wiki
portafol.li…
EVA
einesTIC
INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES
L’experiència es pot emmagatzemar a la memòria i també a la memòria auxiliar
+
MEMORIA
AUXILIAR
PERSONAL
(MAP)
els meus apunts
en paper
els meus apunts
en pendrive
NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS
conceptes, fets, idiomes
competències,TIC, emocional
aprenentatge continu
autonomia, valors
NOVES EINES TIC
pissarra digital, continguts digitals
aula 2.0, plataforma educativa EVA
sempre Internet
Nova AVALUACIÓ
nous criteris, memoritzar i fer
“amb la memòria auxiliar”
(apunts, Internet)
NOVA ORGANITZACIÓ
INFRAESTRUCTURES
NOVES METODOLOGIES
grupal: projectes, rols
entorn (local/global)
individual: casa, escola
Pere Marquès (2013)
CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
6 RAONS PER A USAR TIC A L’EDUCACIÓ
COMPETÈNCIA DIGITAL
INFORMACIONAL
PRODUCTIVITAT
personal / grupal recurs
didàctic:
INNOVACIÓ
METODOLÒGICA
Hi ha 30% fracàs escolar
COMUNICACIÓ
ACTUACIÓ
al ciberespai
buscar informació
fer coses
millorar ensenyança i
aprenentatge
tractar la diversitat
Pere Marquès (2012)
la societat exigeix…
usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT
ACTUALITZACIÓ
CURRICULAR
TIC a les
assignaturesAPRENENTATGE
CONTINU
ús intel·ligent
amb criteri
multipresencialitat
memòria auxiliar
i-person
Ciències del Ciberespai
PISSARRA DIGITAL +
lector documents
CONTINGUTS +
instalacions
PLATAFORMA
Intranet +
CIBERESPAI
campus EVA col.laboratiu
omnipresent, no hi ha parets
pissarra copiadora
mirall màgic
compartir/debatre
llibre digital, recursos multimèdia,
activitats interactives autocorrectives
DISPOSITIUS DIGITALS
netbook, tauleta, smartphone
BYOD
la meva memòria externa
PLE, web 2.0, apps
sempre disponibles
ENTORN FÍSIC
accés
des de casa
LES TIC QUE TENIM A LES AULES
PereMarquès(2015).
Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges
- ACCÉS A LA INFORMACIÓ + visualització ( e- reader, música , vídeo ... ) +
emmagatzematge: local, núvol ...
- Font d'informació: navegador, cercador, enciclopèdies, ràdio / TV ,
mapes/geolocalització, realitat augmentada, codis QR...
- Captura digital de l'entorn físic (ahir llapis ): càmera, micròfon, sensors
- APPS DE MATERIALS CURRICULARS : consulta , pràctica , avaluació
- Llibres digitals , exercicis multimèdia (autocorregibles, simuladors), jocs
- PROCÉS DE DADES : organitzar , transformar , crear , aplicar
- Llibreta / Taller (crear apunts , fer tasques): editor de text, notes, dibuix, llibres,
contes, multimèdia, imatge/foto, so, vídeo, mapa conceptual, línia de temps
- Altres eines: Calculadora, full de càlcul i gràfics, traductor , OCR ...
- Organitzar (sincronitzant):agenda, contactes, les meves eines,la meva informació
- COMUNICACIÓ
- Interpersonal: correu electrònic, missatges curts, videocomunicacions ...
- Comunicació social: grups ( fòrums, xarxes ), publicació en línia ( blocs, wikis )
Pere Marquès
QUÈ ENS APORTEN ELS DISPOSITIUS MÒBILS?
Com maximitzar els avantatges?
Aspectes didàctics-organitzatius
Distingim tecnologia i metodologia
Distingim aprenentatge i rendiment acadèmic
Com millorar aprenentatges i rendiment acadèmic
amb el currículum bimodal
Exemples de bones activitats d’aprenentatge amb TIC
4
HEXÀLEG PER A L’ÚS DIDÀCTIC DE LES TIC
Les TIC (com el llibre o la pissarra) no asseguren els aprenentatges,
que depenen de les activitats que fan els alumnes.
1. Planificar bones activitats d’aprenentatge y començar per
activitats senzilles (de poca complexitat TIC).
Les TIC ens poden donar més problemes que el guix i el quadern i ens
poden exigir (sobretot al principi) més temps.
2. Usar TIC només quan ens aportin VALOR AFEGIT:
aprenentatges, implicació de l’alumnat, facilitació de la docència
3. Si no hi ha TIC adequades (p.e. Internet lent), no les usem.
4. Abans de crear material didàctic, veure d’usar l’existent.
Les TIC poden donar més autonomia i participació a l’alumnat.
5. Que 2 alumnes siguin “assessors TIC”: per a connectar la
PDI, donar suport a companys, resoldre problemes TIC a classe
6. Que alumnes adoptin el rol de professor: ensenyar, orientar,
corregir, buscar/crear materials… quan sigui possible.
I comentar i compartir amb altres companys serà la millor ajuda.
• Cal integrar TIC, noves metodologies i avaluació. Controlar els alumnes davant
del dispositiu digital (DD), evitar distraccions, perills d’Internet… Ús de les TIC quan
aporten valor afegit.
Pere Marquès (2010)
20%
explicacions
del professor
amn PD
30 %
exposicions
treballs alumnes
amb PD
30%
treball
individual/grupal
amb DD
20%
treball
individual/grupal
sense DD
• Ús del DD: llibre (font d’informació) quadern de treball (editor), per a crear,
comunicar-se, treballar col.laborativament...
• Ús de la PD (pissarra digital): compartir, corregir, debatre (treball col.laboratiu)
Cal: més temps (preparar classes,corregir); Repartir rols als alumnes (corregir,
col.lega-tutor, assessor-TIC, professor…). Preveure plans B per avaries PCs, virus,
problemes d’Internet…
20%
aprenentatge
per
recepció
50 %
treball col.laboratiu
(20% grup homogeni/ 30% grup
heterogeni)
30%
treball individual
ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS
Els dispositius digitals són instruments útils
Permeten “fer més coses”
Però no garanteixen els aprenentatges
Els aprenentatges
depenen de l’activitat mental
que realitza cada alumne
metodologia, activitats, materials, acció docent
DISTINGIR: TECNOLOGIA i METODOLOGIA
nous recursos requereixen noves metodologiesPere Marquès
Una avaluació inadequada falsejarà el rendiment acadèmic
Avaluem bé? Apliques el currículum bimodal?
Els dispositius digitals són útils
Però no garanteixen els aprenentatges
L’aprenentatge depèn de l’activitat mental
que realitza cada alumne
metodologia, activitats, materials, acció docent
DISTINGIR: APRENENTATGE I RENDIMENT ACADÈMIC
Pere Marquès
avaluació: què, com…
El rendiment acadèmic
depèn del què se sap i de l’avaluació
Pere Marquès (2015)
Bimodalitat metodològica i en l’avaluació
CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats
ACTIVITATS PRÀCTIQUES
COMPETENCIALS
SABER FER
consultant apunts, llibres, Internet
(excepte: càlcul mental, dictats, conversar…)
Cada alumne elabora:
apunts
VOCABULARI BÀSIC
conceptes, persones, fets, dades
MEMORITZAR
Cada alumne elabora:
glossari + resums
comprendre, usar, explicar
(memorització reconstructiva)
fer exercicis, relacionar
llegir, expressar-se..
buscar informació, investigar, aplicar,
valorar, crear, projectes, problemes, rols
Exàmens pràctics:
poden usar apunts
Exàmens teòrics: 70% de les
preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals:
presentació pública
càlcul
dictats
conversar
…
s’assoleix
EXPERIÈNCIA
+ TUTORÍA: detecta dificultats i orienta
intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat
autoestima, emocions, motivació, família
APRENENTATGE SERVEI A L’AULA +
fer moltes activitats amb auto/co
AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens
Ús
TIC
1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM (memòria
externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu
útil (fórmules, exercicis i problemes tipus, exemples, conceptes...) per a
realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura.
El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts
3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els
conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES
que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També és
convenient afegir un RESUMN DE CADA TEMA.
2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús
en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el
professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts.
En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i
presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots)
CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS
PereMarquès(2014)
4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense
apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
Pere Marquès (2014)
Recerca SCP
2014-15
Pere Marquès (2015)reduim fracàs escolar tots aprenen més
Activitats per a que els alumnes desenvolupin
la competència digital 1/2
• Buscar informació a Internet per als seus treballs, per a presentar i comentar a tota
la classe a la pissarra digital ( PD ) sobre algun tema (alumnes cercadors de recursos)
• Prendre seus apunts ( ext , dibuix, fotos , vídeo) i organitzar la informació: síntesi ,
mapes conceptuals, bases de dades, gràfiques, línies de temps, infografies, pòsters ...
• Elaborar el bloc personal amb presentació personal, produccions pròpies (fotos ,
escrits , vídeos), aficions, els treballs que indiqui el professor fer al blog (com a portafoli
d'aprenentatges). Periòdicament es presentaran en la PD o al professor .
• Crear i utilitzar el seu EPA (Entorn Personal d'Aprenentatge) . Inclourà : els seus
apunts , dossier d'aprenentatges , eines d'Internet , agenda i contactes ...
• Elaborar tot tipus de treballs (individuals i grupals ) en format digital: àudio, vídeo
, presentació multimèdia ... I exposar-los a la pissarra digital a tota la classe per
comentar-los i corregir-los entre tots . Aquests treballs poden ser: webquest, projectes
i estudis de cas, problemes complexos, enquestes amb formularis online, materials
didàctics, itineraris, viatges virtuals a museus, contes multimèdia, poemes visuals,
reportatges
Pere Marquès
Convé que els alumnes disposin d'una xarxa social d'aula, complementària a la
plataforma educativa i al seu disc en el núvol, amb un espai personal i espais de col ·
laboració: tauler d'anuncis, missatgeria i xat, recursos, grups de treball ..
Activitats per a que els alumnes desenvolupin
la competència digital 2/2
• Treballs de tota la classe amb documents compartits: wiki enciclopèdia de
recursos de l'assignatura, glossari bàsic de l'assignatura ...
• Alumnes professors: preparen i realitzen exposicions de temes en la PD , preparen
bateries de preguntes als seus companys (format digital multimèdia), creen materials
didàctics interactius per a alumnes de cursos inferiors, atenen un "fòrum virtual de
consultes" dels companys ...
• Alumnes periodistes: realitzar un diari escolar digital, emissions de ràdio i TV per
Internet sobre les activitats del centre o l'actualitat del barri, de la ciutat ...
• Debats en línia o presencials amb el suport de la pissarra digital que permet
mostrar informació multimèdia que avali els arguments dels estudiants .
• Sortides i actes : documentar-se per preparar la sortida, fer vídeos, exposicions...
• Consultar continguts i realitzar exercicis de les assignatures: llibres digitals ,
apps educatives, materials didàctics tutorials i d'exercitació, bases de dades, vídeos i
animacions, simulacions . Els materials els trobaran a la intranet educativa, bloc del
professor o a Internet . Faciliten personalitzar els aprenentatges i donen autonomia
a l'alumne en la seva formació possible en tot moment i lloc .
Pere Marquès (2013)
Disposant de tauleta digital i accés a la plataforma educativa i Internet, l'alumnat pot
treballar en qualsevol lloc del centre i en zones wifi.
?
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
Explorar materials i fer treballs (veure materials,
fer exercicis…) amb el DD
Després es poden
presentar en la PD
Prendre apunts i documentar-se amb el DD…
mentre el professor explica
1. Se hacen los
ejercicios
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
1. Cada alumne fa el seu
blog: apunts, glossaris i
resums, treballs…
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
Mi blog
personal
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
Blog personal o portafoli digital
2. Companys li
deixen comentaris
3. Periòdicament ho presenta
als companys i al professor
PereMarquès&OleC.Glad(2013)
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
Realitzar consultes als companys i al professor
amb el seu DD
company
professor
?
?
Fer exercicis autocorrectius amb el DD
1. Se hacen los
ejercicios
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
Realitzar treballs amb el DD (webquest, projectes,
monografies, crear contes..) i presentar-los i discutir-los
a la PD
?
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
Formar, desenvolupar competència digital
i Educar en valors
són els instruments
per reduir els riscos de les pantalles
Quan els resultats són dolents
vol dir…
I no oblidem que...
… que ho fem malament
“Si vols
resultats diferents...
... fes
coses diferents”
Quan els resultats són dolents
vol dir…
FONTS D’INFORMACIÓ
- Los riesgos de Internet. Consejos para su uso seguro ver
- ABAD, Alfredo (2015). Familias digitales. Ediciones Palabra
- VIZUETE, Javier; FUENTES, Marta; et altri (2013) Ayúdalos a usar las Tic de
forma responsable. Editorial Altaria
- Centre Internet Segura http://internetsegura.cat/
- XTEC. Internet segura veure
- Protégeles http://www.protegeles.com/
- Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctricMeritxell Sd
 
El procés d'hominització
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominitzacióRaül Pons Chust
 
Les etapes de la Història
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Històriaaquitawin
 
Ud 2n la volta al món en 5 setmanes
Ud 2n la volta al món en 5 setmanesUd 2n la volta al món en 5 setmanes
Ud 2n la volta al món en 5 setmanesMariaJose Ariño
 
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereannaasiscar
 
Ortografia de les oclusives finals
Ortografia de les oclusives finalsOrtografia de les oclusives finals
Ortografia de les oclusives finalsngt1776
 
La crisi de l'imperi romà
La crisi de l'imperi romàLa crisi de l'imperi romà
La crisi de l'imperi romàSílvia
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiutotpossible
 
Material de laboratori
Material de laboratoriMaterial de laboratori
Material de laboratoricursetestiu13
 
Ortografia: ús de la b, la v i la l·l
Ortografia: ús de la b, la v i la l·lOrtografia: ús de la b, la v i la l·l
Ortografia: ús de la b, la v i la l·lProjecteAUKA
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les FraccionsSusana
 
Energies convencionals
Energies convencionalsEnergies convencionals
Energies convencionalssantjoan
 
Continua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalanContinua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalanmarialopeztena
 
Paraules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesneuspm
 

La actualidad más candente (20)

El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
El procés d'hominització
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominització
 
Les etapes de la Història
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Història
 
Alta edat mitjana 1
Alta edat mitjana 1Alta edat mitjana 1
Alta edat mitjana 1
 
Ud 2n la volta al món en 5 setmanes
Ud 2n la volta al món en 5 setmanesUd 2n la volta al món en 5 setmanes
Ud 2n la volta al món en 5 setmanes
 
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
 
Ortografia de les oclusives finals
Ortografia de les oclusives finalsOrtografia de les oclusives finals
Ortografia de les oclusives finals
 
ELS IBERS
ELS IBERSELS IBERS
ELS IBERS
 
AREA I PERÍMETRE
AREA I PERÍMETREAREA I PERÍMETRE
AREA I PERÍMETRE
 
La crisi de l'imperi romà
La crisi de l'imperi romàLa crisi de l'imperi romà
La crisi de l'imperi romà
 
Les tres r
Les tres rLes tres r
Les tres r
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
 
Material de laboratori
Material de laboratoriMaterial de laboratori
Material de laboratori
 
Ortografia: ús de la b, la v i la l·l
Ortografia: ús de la b, la v i la l·lOrtografia: ús de la b, la v i la l·l
Ortografia: ús de la b, la v i la l·l
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les Fraccions
 
Energies convencionals
Energies convencionalsEnergies convencionals
Energies convencionals
 
4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya
 
Complement indirecte
Complement indirecteComplement indirecte
Complement indirecte
 
Continua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalanContinua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalan
 
Paraules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivades
 

Destacado

Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
 
Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasPERE MARQUES
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros PERE MARQUES
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaPERE MARQUES
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...PERE MARQUES
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)PERE MARQUES
 
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...PERE MARQUES
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...PERE MARQUES
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetPERE MARQUES
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016PERE MARQUES
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las UniversidadesPERE MARQUES
 
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteLaura Ramos
 
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarPERE MARQUES
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
 
Psicomotricitat
PsicomotricitatPsicomotricitat
Psicomotricitate3005467
 
Bases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge Motor
Bases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge MotorBases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge Motor
Bases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge MotorLidiaTarrega
 
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)PERE MARQUES
 

Destacado (20)

Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
 
Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
 
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
 
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
 
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
 
Psicomotricitat
PsicomotricitatPsicomotricitat
Psicomotricitat
 
Bases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge Motor
Bases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge MotorBases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge Motor
Bases del Comportament Esportiu. Tema 2. Aprenentatge Motor
 
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
 

Similar a Avantatges i perills de les pantalles

Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis-1
Navega però no t'enfonsis-1Navega però no t'enfonsis-1
Navega però no t'enfonsis-1aneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
Navega però no t'enfonsis.2
Navega però no t'enfonsis.2Navega però no t'enfonsis.2
Navega però no t'enfonsis.2aneta1990
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisaneta1990
 
It's free to enter, stay out can be expensive
It's free to enter, stay out can be expensiveIt's free to enter, stay out can be expensive
It's free to enter, stay out can be expensiveMarc Pascual Ruiz
 
Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?Pediatriadeponent
 
Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?Margaret Creus
 
Algunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescents
Algunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescentsAlgunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescents
Algunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescentsJordi Bernabeu Farrús
 
Seguretat xarxa
Seguretat xarxaSeguretat xarxa
Seguretat xarxaMaikel
 
Identitat digital Mabel & Sheila
Identitat digital Mabel & SheilaIdentitat digital Mabel & Sheila
Identitat digital Mabel & SheilaMabel Martin Flores
 

Similar a Avantatges i perills de les pantalles (20)

Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis-1
Navega però no t'enfonsis-1Navega però no t'enfonsis-1
Navega però no t'enfonsis-1
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
Navega però no t'enfonsis.2
Navega però no t'enfonsis.2Navega però no t'enfonsis.2
Navega però no t'enfonsis.2
 
Navega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsisNavega però no t'enfonsis
Navega però no t'enfonsis
 
It's free to enter, stay out can be expensive
It's free to enter, stay out can be expensiveIt's free to enter, stay out can be expensive
It's free to enter, stay out can be expensive
 
Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials. Educar o prohibir?
 
Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?
Adolescents i xarxes socials: educar o prohibir?
 
Algunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescents
Algunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescentsAlgunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescents
Algunes qüestions sobre l'impacte de les TIC amb infants i adolescents
 
Tic i adolescència
Tic i adolescènciaTic i adolescència
Tic i adolescència
 
Seguretat xarxa
Seguretat xarxaSeguretat xarxa
Seguretat xarxa
 
Identitat digital Mabel & Sheila
Identitat digital Mabel & SheilaIdentitat digital Mabel & Sheila
Identitat digital Mabel & Sheila
 

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...PERE MARQUES
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarPERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesPERE MARQUES
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasPERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaPERE MARQUES
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaPERE MARQUES
 
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes PERE MARQUES
 

Más de PERE MARQUES (14)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
 
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
 

Último

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 

Último (9)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 

Avantatges i perills de les pantalles

 • 1. Avantatges i perills de les pantalles Objectiu: màxim benefici, mínim risc v-1.3 Les pantalles i les seves aportacions Els perills de les pantalles Les pantalles a l’Educació a l’Era Internet Com maximitzar els avantatges Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM Imatges: Ana Masllorens, Ole Glad i fonts CC.
 • 2. Les pantalles i les seves aportacions Quines pantalles? Què ens aporta aquesta tecnologia? Per a què la utilitzem? 1
 • 3. Parlar de les pantalles és parlar de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ja que a través de pantalles (teclats, micròfon...) accedim a les TIC Tauletes digitals (tablets, iPad…) Telèfons mòbils intel.ligents (smartphone, iPhone…) Ordinadors (sobretaula, netbooks) Consoles de jocs Reproductors multimèdia, càmeres de foto i vídeo, smart TV, wearables ... Lectors de llibres electrònics (e-readers, ebooks…)
 • 4. SO - IMATGE INFORMÀTICA mass media multimèdiatelemàtica REALITAT VIRTUAL VIDEOJOCS RTV TELEFONIA MÒBIL SATÈL.LIT ROBÒTICA BASES DE DADES EDICIÓ DIGITAL FULL DE CÀLCUL TELECOMUNICACIONS VÍDEO Pere Marquès (2014) INTERNET LES TECNOLOGIES DIGITALS (TIC) TECNOLOGIES de la INFORMACIÓ i la COMUNICACIÓ WEB 2.0 DISPOSITIUS DIGITALS XARXES SOCIALS REALITAT AUMENTADA
 • 5. ciberespaimón físic CIBERESPAI: UN MÓN PARAL.LEL ON TAMBÉ VIVIM sense distàncies, global accés sempre mediat JO accés immediat: els sentits l’espai estableix límits MÓNS SOCIALS canals de comunicació fonts d’informació tempsnecessitats imaginació experiència sabers MÓN PERSONAL aliments objectes Internet xarxes socials omnipresent amb dispositius mòbils
 • 6. PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable Elaborar recursos didàctics AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa) PROCÉS DE DADES local / on-line FONT D’INFORMACIÓ CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line RECURSOS INFINITS “al núvol” Informació, noticies, música, pel.lícules… Activitats interactives, jocs… NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS… COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA Pissarra digital, lector de documents PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 Blog de centre, xarxes socials GESTIONS, TREBALL, OCI, APRENDRE Pere Marquès (2014) INSTRUMENTS DIDÀCTICS i d’esbarjo QUÈ ENS APORTEN LES TIC? (en tot moment, a tot arreu... MOLTA AUTONOMIA) dispositius mòbils CIBERESPAI xarxes socials
 • 7. LES XARXES SOCIALS: TIPUS, USOS •Tipus, segons la finalitat: - Generals: per a tot tipus de persones que es volen relacionar - Específiques: professionals, educatives, sobre temàtiques concretes •Tipus, segons l’accés: - Obertes -Tancades. Poden ser molt útils en educació i constituir un bon complement de la plataforma educativa de centre: xarxa social d’aula, xarxa social de centre... •Usos de les xarxes socials : - Relacionar-se i estar en contacte amb altres: amistat, diversió, ajuda... - Desenvolupar una identitat digital en el ciberespai - Compartir: fotos, vídeos, documents, notícies... - Jugar - Aprendre - Organitzar-se en grups: afinitats, tasques col.laboratives... Pere Marquès
 • 8. USOS HABITUALS DELS DISPOSITIUS MÒBILS Pere Marquès - Buscar informació a Internet, descarregar arxius, consultar enciclopèdies, diaris… - Emmagatzemar/recuperar informació de la seva memòria, disc, “núvol” - Gestió sincronitzada dels comptes: e-mail, contactes, calendari -Comunicar-se: mail, SMS, xarxes socials, WhatsApp, telèfon, videoconferència... - Elaborar i compartir en espais col.laboratius: blogs, pòsters, mapa conceptual, wiki Lectura de documents i llibres digitals(e-reader). Lector OCR (documents,imatges) -Reproduir multimèdia i ràdio FM: imatges, vídeos, música… - Rellotge, GPS (Google Maps) i sensors d’entorn: soroll, aceleròmetre, magnetisme - Càmera de fotos (i codis QR), gravar vídeo i so. Retocar fotos, vídeos… - Traductor de paraules i textos a múltiples idiomes (amb veu) - Dibuixar, pintar... - Prendre notes: anotacions i captació d’URLs, fotos… (Evernote) - Suite ofimàtica senzilla per a crear i modificar textos, full de càlcul, presentacions - Accedir a espais d’aprenentatge on-line - Realitzar exercicis educatius sobre qualsevol temàtica: app diverses - Ús de videojocs - Realitzar gestions: administratives, compres... - Veure els continguts de la tauleta a la TV o pissarra digital (per HDMI)
 • 9. Els perills de les pantalles Perills i riscos Els perills d’Internet 2
 • 10. Els perills (situacions que ens poden causar mal) existeixen, però si es prenen mesures, podem reduir el seu risc (és a dir, la probabilitat de que es produeixin)
 • 11. ELS PERILLS D’INTERNET • Relacionats amb la informació – Informació poc fiable, dispersió, pèrdua de temps – Informació inapropiada (nens), perillosa, immoral • Relacionats amb la comunicació interpersonal – Bloqueig del correu, missatges escombraries i ofensius – Identitat digital: pèrdua d'intimitat, suplantació, difamació, ciberbullyng, xantatge... – Males companyies, quedar amb desconeguts, grooming, sexting... • Relacionats amb activitats econòmiques – Compres induïdes (publicitat, nens), despeses telèfon – Estafes, robatoris, accions contra la propietat intel.lectual • Relacionats amb el funcionament d'Internet – Accés lent o impossible, virus, espionatge • Relacionats amb les addiccions – Buscar informació, freqüentar entorns socials – Compres compulsives, ludopaties. – Problemes de salut: dormir poc, columna vertebral, visió...
 • 12. Com reduir el risc de les pantalles? (dels perills associats al seu l’ús)
 • 13. Com reduir els riscos de les pantalles? Amb una bona competència digital... ...dels alumnes
 • 14. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO INSTRUMENTS I APLICACIONS 1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques . 2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques . 3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE 4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts . 5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals . 6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge . COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ 7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació 8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals 10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos 11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital .
 • 15. Delictes - Descarregar o compartir recursos sense respectar els drets d'autor - Realitzar compres de productes il.legals - Espiar amb la càmera i gravadora de veu. - Robatori d'identitat: difondre continguts en nom d'un altre - Comprar amb targetes de crèdit d'altres sense la seva autorització. - Difondre fotografies, vídeos o dades d'altres sense la seva autorització - Assetjar, amenaçar, extorsionar ... a través d'Internet Accions perilloses pels propis usuaris - Accedir a continguts inadequats (pornografia, violència extrema ...) - Ús de jocs inadequats a l'edat - Fer apostes per Internet - Exhibició de fotos o vídeos personals a desconeguts - Quedar amb adults desconeguts a la xarxa MALS USOS D’INTERNET
 • 16. Caldria una assignatura (o bloc de continguts) Ciències del Ciberespai No n’hi ha prou amb que sigui un contingut transversal
 • 17. Com reduir els riscos de les pantalles? Amb una bona competència digital i un bon desenvolupament integral... ...dels alumnes
 • 18. La família i escola cal que prenguin unes mesures i realitzin una bona acció tutorial
 • 19. - Seguretat: que els equips familiars siguin segurs (antivirus, tallafocs ...) - Software de protecció: utilitzar navegadors infantils, instal·lar programes protectors que filtrin la informació facilitant accés a webs segurs i controlant temps de connexió. - Assessorament: que els pares parlin amb els professors per assessorar-se. - Ubicació: a casa col·locar l'ordinador a la vista de tothom, en una dependència familiar (saló, biblioteca) diferent del dormitori dels nens. Opció: recollir els mòbils al anar a dormir. - Regles d’ús: quan es pot usar Internet i el mòbil, temps (limitar l’horari i tipus d’ús), considerar els costos de determinats serveis... Tenir en compte les possibilitats d'accés a Internet a casa d'amics, cibercafès . - Activitats en família: fer d'Internet una activitat oberta i familiar, navegar junts (sobretot amb els més petits), saber quines webs visiten i amb qui es comuniquen. - Dialogar: Parlar obertament amb els menors sobre l'ús d'Internet i els seus perills, per tal que naveguin amb seguretat: ciberassetjament i cura amb desconeguts, normes legals (edats, autoria...) i “netiqueta”, no donar dades personals, passwords, evitar continguts no recomanables, actitud crítica (no tot és cert)... - Si es detecta algun perill: contactar amb les autoritats o institucions com Protégeles ÚS DE LES PANTALLES: MESURES FAMILIARS
 • 20. BONS HÀBITS. MALS HÀBITS. RISCOS 1/2 BONS HÀBITS MALS HÀBITS RISCOS Ser crític amb la Informació d’Internet, contrastar Creure que tota la informació d'Internet és fiable i actual Adquirir informació falsa o desfasada Vigilar i tenir cura dels propis dispositius i la seva seguretat (virus, filtres de correu ...) Ser descuidat amb els propis dispositius i de la seva seguretat (virus ...) Robatori, pèrdua, dany del dispositiu, Virus, correu brossa Controlar despeses de telèfon i tràfic de dades a Internet. Fixar-se límits de despesa al comprar "caprichos" a Internet Fer trucades i tràfic de dades sense considerar els costos. Realitzar "compres caprici” a Internet (compres compulsives) Despesa excessiva, compres induïdes Fixar-se uns horaris, uns límits en l'ús d'aquests dispositius Dedicar-hi un temps excessiu (a canvi de temps de dormir, família, sortir ...) Problemes de salut, socioafectius ... Respectar les regles de "netiquette» al comunicar-se No respectar la "netiquette”: insultar, amenaçar… És una agressió. Mala imatge. Tenir cura de la privacitat algunes dades personals: domicili, comptes ... Proporcionar dades personals (domicili, comptes ...) en missatges, xarxes Perdre intimitat. Estafes. Mal ús de dades Considerar l’ergonomia. Evitar mantenir la vista en les pantalles temps excessiu Obviare l’ergonomia: posició, distància. Estar molt temps davant de les pantalles Malalties a la columna vertebral, visuals…
 • 21. BONS HÀBITS. MALS HÀBITS. RISCOS 2/2 BONS HÀBITS MALS HÀBITS RISCOS Quan tenim feina, no distreure'ns navegant sense rumb per Internet Perdre el temps navegant sense rumb fix per Internet Pèrdua de temps, dispersió de l'interès Gaudir del que ens agrada però estar atent a evitar addiccions Addicció: a un joc, un fòrum ... Addicció i tot el que comporta. Ludopaties. Considerar que els dispositius ens resulten útils, però de vegades fallen Angoixar molt quan hi ha algun inconvenient: mala connexió ... Dependència malaltissa del dispositiu Ser previngut, estar informat de les estafes on-line Ser ingenu, creure que Internet és segur, confiar en desconeguts Ser víctima d'enganys, males companyies Ser responsable del que es fa a Internet, considerar aspectes legals Actuar a Internet sense considerar aspectes legals ni conseqüències Fer actes il·legals. males conseqüències Denunciar (davant pares, professors, policia) situacions d'assetjament Tenir por de denunciar situacions d'assetjament Grooming: assetjament d'un adult a un menor amb intenció sexual…
 • 22. - Seguretat: que els equips siguin segurs (antivirus, tallafocs ...) - Software de protecció: en el cas dels cursos dels petits, utilitzar navegadors infantils iu instal·lar programes protectors que filtrin la informació facilitant accés a webs segurs. - Regles d’ús :que hi hagi una normativa clara de quan i per a què es poden utilitzar els dispositius digitals. - Desenvolupar la competència digital de l’alumnat en el marc d’un sistema de valors aceptats. - Si es detecta algun perill: contactar amb les autoritats o institucions com Protégeles ÚS DE LES PANTALLES: MESURES A L’ESCOLA
 • 23. El projecte de tutoria del centre considerarà objectius de nivell acadèmic, de centre (puntualitat, respecte ...) i de desenvolupament personal de l'alumnat Acció tutorial de cada professor, especialment del professor-tutor: • Conèixer bé cada alumne • Tractament de la diversitat, detecció precoç de dificultats i orientació • Ajudar l’estudiant a descobrir-se i conèixer els seus talents (Ken Robinson) i Intel.ligències múltiples: Howard Gardner (verbal, lógico-matemàtica, musical, espacial, cinestèsica, interpersonal, intrapersonal), Robert Sternberg (analítica, creativa, vida pràctica) • Encausar la seva emotivitat (desenvolupar la intel.ligència emocional) • Orientar la construcció de la seva autoestima, autoconfiança, optimisme • Motivar i cultivar bones actituds, força de voluntat, asertivitat • Fomentar la reflexió crítica i l'activitat creativa • Promoure el diàleg sobre l'Ètica i els valors • Desenvolupar la seva sociabilitat i solidaritat • Donar exemple, s'aprèn veient el que fan les persones de referència • Explicar a les famílies el nou enfocament curricular (cal el seu suport) Pere Marquès (2011) L'Educació ha d'assegurar la transmissió cultural, facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les seves facultats i preparar per a la vida L’ACCIÓ TUTORIAL A L’ESCOLA
 • 24. Les pantalles a l’Educació, avui D’on venim? Cap a on anem? Quins recursos TIC tenim a les aules? Què ens aporten? 3
 • 25. JO conviure ser fersaber família/amics escola/món laboral EDUCACIÓ ACTUACIÓ BO FELIÇ ÚTIL… EDUCAR: CULTURITZAR + DESENVOLUPAMENT PERSONAL idees, visions del món llenguatge, normes, valors Instruments CULTURA SOCIETAT PereMarquès(2013)
 • 26. D’on venim? Font: INTEF Aprendre = memoritzar molt + saber fer (sense suports)
 • 27. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (ahir) 2. CONTEXT CULTURAL físic emotiu - volitiu inteligència Pere Marquès (2011) 1. JO COMUNICAR ACTUAR CONÈIXER socialartísticvocabulari comprendre conviure r resoldre problemes curiositat crític alegre, optimista, perseverant moral - espiritual DESENVOLUPAMENT llenguatge I N S T R U M E N T Screatiu π²
 • 28. Cap a on anem? Aprendre = saber fer amb suports + memoritzar vocabulari
 • 29. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (avui) 2. CONTEXT CULTURAL físic emotiu - volitiu inteligència Pere Marquès (2011) 1. JO COMUNICAR ACTUAR CONÈIXER socialartísticvocabulari comprendre conviure r resoldre problemes curiositat crític alegre, optimista, perseverant moral - espiritual DESENVOLUPAMENT llenguatge I N S T R U M E N T Screatiu π²
 • 30. MEMÒRIA CEREBRAL i magatzem d’habilitats i centre de pressa de decisions INTERNET Pere Marquès (2013) Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet El nostre coneixement abarca la nostra memòria i la nostra memòria auxiliar comunicar www informació xarxes els meus apunts a Internet en blog, wiki portafol.li… EVA einesTIC INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES L’experiència es pot emmagatzemar a la memòria i també a la memòria auxiliar + MEMORIA AUXILIAR PERSONAL (MAP) els meus apunts en paper els meus apunts en pendrive
 • 31. NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS conceptes, fets, idiomes competències,TIC, emocional aprenentatge continu autonomia, valors NOVES EINES TIC pissarra digital, continguts digitals aula 2.0, plataforma educativa EVA sempre Internet Nova AVALUACIÓ nous criteris, memoritzar i fer “amb la memòria auxiliar” (apunts, Internet) NOVA ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVES METODOLOGIES grupal: projectes, rols entorn (local/global) individual: casa, escola Pere Marquès (2013) CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
 • 32. 6 RAONS PER A USAR TIC A L’EDUCACIÓ COMPETÈNCIA DIGITAL INFORMACIONAL PRODUCTIVITAT personal / grupal recurs didàctic: INNOVACIÓ METODOLÒGICA Hi ha 30% fracàs escolar COMUNICACIÓ ACTUACIÓ al ciberespai buscar informació fer coses millorar ensenyança i aprenentatge tractar la diversitat Pere Marquès (2012) la societat exigeix… usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT ACTUALITZACIÓ CURRICULAR TIC a les assignaturesAPRENENTATGE CONTINU ús intel·ligent amb criteri multipresencialitat memòria auxiliar i-person Ciències del Ciberespai
 • 33. PISSARRA DIGITAL + lector documents CONTINGUTS + instalacions PLATAFORMA Intranet + CIBERESPAI campus EVA col.laboratiu omnipresent, no hi ha parets pissarra copiadora mirall màgic compartir/debatre llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives autocorrectives DISPOSITIUS DIGITALS netbook, tauleta, smartphone BYOD la meva memòria externa PLE, web 2.0, apps sempre disponibles ENTORN FÍSIC accés des de casa LES TIC QUE TENIM A LES AULES PereMarquès(2015). Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges
 • 34. - ACCÉS A LA INFORMACIÓ + visualització ( e- reader, música , vídeo ... ) + emmagatzematge: local, núvol ... - Font d'informació: navegador, cercador, enciclopèdies, ràdio / TV , mapes/geolocalització, realitat augmentada, codis QR... - Captura digital de l'entorn físic (ahir llapis ): càmera, micròfon, sensors - APPS DE MATERIALS CURRICULARS : consulta , pràctica , avaluació - Llibres digitals , exercicis multimèdia (autocorregibles, simuladors), jocs - PROCÉS DE DADES : organitzar , transformar , crear , aplicar - Llibreta / Taller (crear apunts , fer tasques): editor de text, notes, dibuix, llibres, contes, multimèdia, imatge/foto, so, vídeo, mapa conceptual, línia de temps - Altres eines: Calculadora, full de càlcul i gràfics, traductor , OCR ... - Organitzar (sincronitzant):agenda, contactes, les meves eines,la meva informació - COMUNICACIÓ - Interpersonal: correu electrònic, missatges curts, videocomunicacions ... - Comunicació social: grups ( fòrums, xarxes ), publicació en línia ( blocs, wikis ) Pere Marquès QUÈ ENS APORTEN ELS DISPOSITIUS MÒBILS?
 • 35. Com maximitzar els avantatges? Aspectes didàctics-organitzatius Distingim tecnologia i metodologia Distingim aprenentatge i rendiment acadèmic Com millorar aprenentatges i rendiment acadèmic amb el currículum bimodal Exemples de bones activitats d’aprenentatge amb TIC 4
 • 36. HEXÀLEG PER A L’ÚS DIDÀCTIC DE LES TIC Les TIC (com el llibre o la pissarra) no asseguren els aprenentatges, que depenen de les activitats que fan els alumnes. 1. Planificar bones activitats d’aprenentatge y començar per activitats senzilles (de poca complexitat TIC). Les TIC ens poden donar més problemes que el guix i el quadern i ens poden exigir (sobretot al principi) més temps. 2. Usar TIC només quan ens aportin VALOR AFEGIT: aprenentatges, implicació de l’alumnat, facilitació de la docència 3. Si no hi ha TIC adequades (p.e. Internet lent), no les usem. 4. Abans de crear material didàctic, veure d’usar l’existent. Les TIC poden donar més autonomia i participació a l’alumnat. 5. Que 2 alumnes siguin “assessors TIC”: per a connectar la PDI, donar suport a companys, resoldre problemes TIC a classe 6. Que alumnes adoptin el rol de professor: ensenyar, orientar, corregir, buscar/crear materials… quan sigui possible. I comentar i compartir amb altres companys serà la millor ajuda.
 • 37. • Cal integrar TIC, noves metodologies i avaluació. Controlar els alumnes davant del dispositiu digital (DD), evitar distraccions, perills d’Internet… Ús de les TIC quan aporten valor afegit. Pere Marquès (2010) 20% explicacions del professor amn PD 30 % exposicions treballs alumnes amb PD 30% treball individual/grupal amb DD 20% treball individual/grupal sense DD • Ús del DD: llibre (font d’informació) quadern de treball (editor), per a crear, comunicar-se, treballar col.laborativament... • Ús de la PD (pissarra digital): compartir, corregir, debatre (treball col.laboratiu) Cal: més temps (preparar classes,corregir); Repartir rols als alumnes (corregir, col.lega-tutor, assessor-TIC, professor…). Preveure plans B per avaries PCs, virus, problemes d’Internet… 20% aprenentatge per recepció 50 % treball col.laboratiu (20% grup homogeni/ 30% grup heterogeni) 30% treball individual ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS
 • 38. Els dispositius digitals són instruments útils Permeten “fer més coses” Però no garanteixen els aprenentatges Els aprenentatges depenen de l’activitat mental que realitza cada alumne metodologia, activitats, materials, acció docent DISTINGIR: TECNOLOGIA i METODOLOGIA nous recursos requereixen noves metodologiesPere Marquès
 • 39. Una avaluació inadequada falsejarà el rendiment acadèmic Avaluem bé? Apliques el currículum bimodal? Els dispositius digitals són útils Però no garanteixen els aprenentatges L’aprenentatge depèn de l’activitat mental que realitza cada alumne metodologia, activitats, materials, acció docent DISTINGIR: APRENENTATGE I RENDIMENT ACADÈMIC Pere Marquès avaluació: què, com… El rendiment acadèmic depèn del què se sap i de l’avaluació
 • 40. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (excepte: càlcul mental, dictats, conversar…) Cada alumne elabora: apunts VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: glossari + resums comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) fer exercicis, relacionar llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 • 41. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis i problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També és convenient afegir un RESUMN DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts. En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
 • 42. Pere Marquès (2014) Recerca SCP 2014-15 Pere Marquès (2015)reduim fracàs escolar tots aprenen més
 • 43. Activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital 1/2 • Buscar informació a Internet per als seus treballs, per a presentar i comentar a tota la classe a la pissarra digital ( PD ) sobre algun tema (alumnes cercadors de recursos) • Prendre seus apunts ( ext , dibuix, fotos , vídeo) i organitzar la informació: síntesi , mapes conceptuals, bases de dades, gràfiques, línies de temps, infografies, pòsters ... • Elaborar el bloc personal amb presentació personal, produccions pròpies (fotos , escrits , vídeos), aficions, els treballs que indiqui el professor fer al blog (com a portafoli d'aprenentatges). Periòdicament es presentaran en la PD o al professor . • Crear i utilitzar el seu EPA (Entorn Personal d'Aprenentatge) . Inclourà : els seus apunts , dossier d'aprenentatges , eines d'Internet , agenda i contactes ... • Elaborar tot tipus de treballs (individuals i grupals ) en format digital: àudio, vídeo , presentació multimèdia ... I exposar-los a la pissarra digital a tota la classe per comentar-los i corregir-los entre tots . Aquests treballs poden ser: webquest, projectes i estudis de cas, problemes complexos, enquestes amb formularis online, materials didàctics, itineraris, viatges virtuals a museus, contes multimèdia, poemes visuals, reportatges Pere Marquès Convé que els alumnes disposin d'una xarxa social d'aula, complementària a la plataforma educativa i al seu disc en el núvol, amb un espai personal i espais de col · laboració: tauler d'anuncis, missatgeria i xat, recursos, grups de treball ..
 • 44. Activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital 2/2 • Treballs de tota la classe amb documents compartits: wiki enciclopèdia de recursos de l'assignatura, glossari bàsic de l'assignatura ... • Alumnes professors: preparen i realitzen exposicions de temes en la PD , preparen bateries de preguntes als seus companys (format digital multimèdia), creen materials didàctics interactius per a alumnes de cursos inferiors, atenen un "fòrum virtual de consultes" dels companys ... • Alumnes periodistes: realitzar un diari escolar digital, emissions de ràdio i TV per Internet sobre les activitats del centre o l'actualitat del barri, de la ciutat ... • Debats en línia o presencials amb el suport de la pissarra digital que permet mostrar informació multimèdia que avali els arguments dels estudiants . • Sortides i actes : documentar-se per preparar la sortida, fer vídeos, exposicions... • Consultar continguts i realitzar exercicis de les assignatures: llibres digitals , apps educatives, materials didàctics tutorials i d'exercitació, bases de dades, vídeos i animacions, simulacions . Els materials els trobaran a la intranet educativa, bloc del professor o a Internet . Faciliten personalitzar els aprenentatges i donen autonomia a l'alumne en la seva formació possible en tot moment i lloc . Pere Marquès (2013) Disposant de tauleta digital i accés a la plataforma educativa i Internet, l'alumnat pot treballar en qualsevol lloc del centre i en zones wifi.
 • 45. ? Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) Explorar materials i fer treballs (veure materials, fer exercicis…) amb el DD Després es poden presentar en la PD
 • 46. Prendre apunts i documentar-se amb el DD… mentre el professor explica 1. Se hacen los ejercicios Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 • 47. 1. Cada alumne fa el seu blog: apunts, glossaris i resums, treballs… Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) Mi blog personal Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) Blog personal o portafoli digital 2. Companys li deixen comentaris 3. Periòdicament ho presenta als companys i al professor PereMarquès&OleC.Glad(2013)
 • 48. Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) Realitzar consultes als companys i al professor amb el seu DD company professor ? ?
 • 49. Fer exercicis autocorrectius amb el DD 1. Se hacen los ejercicios Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 • 50. Realitzar treballs amb el DD (webquest, projectes, monografies, crear contes..) i presentar-los i discutir-los a la PD ? Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
 • 51. Formar, desenvolupar competència digital i Educar en valors són els instruments per reduir els riscos de les pantalles
 • 52. Quan els resultats són dolents vol dir… I no oblidem que...
 • 53. … que ho fem malament “Si vols resultats diferents... ... fes coses diferents” Quan els resultats són dolents vol dir…
 • 54. FONTS D’INFORMACIÓ - Los riesgos de Internet. Consejos para su uso seguro ver - ABAD, Alfredo (2015). Familias digitales. Ediciones Palabra - VIZUETE, Javier; FUENTES, Marta; et altri (2013) Ayúdalos a usar las Tic de forma responsable. Editorial Altaria - Centre Internet Segura http://internetsegura.cat/ - XTEC. Internet segura veure - Protégeles http://www.protegeles.com/ - Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm