Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próxima SlideShare
Prokariotoen tamaina eta forma
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

1

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Com motivar els alumnes?

Descargar para leer sin conexión

Què és la motivació
Ensenyar i aprendre: com motivar?
Els alumnes i la motivació

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Com motivar els alumnes?

 1. 1. La motivació Com motivar els alumnes? (v. 17.1) Pere Marquès (2017) UAB-grup DIM. http://peremarques.net MÉS INFORMACIÓ: Innovació Educativa i Tècniques Didàctiques amb TIC http://peremarques.net/tecnicasdidacticascontic2013cat.htm Què és la motivació? Ensenyar i aprendre: com motivar? Els alumnes i la motivació Ilustración:PepeGiráldez PRÓXIMAMENT: 2a PART Com motivar els alumnos que no treballen?
 2. 2. Què és la motivació? Per a voler aprendre, el que exigeix un esforç, els alumnes han de tenir motius
 3. 3. PepeGiráldezyPereMarquès(2014) SABER PODER VOLER APRENDRE: és un acte personal evolutiu, cada alumne construeix EL SEU coneixement a partir de les seves experiències, però es facilita al interactuar amb altres. tenir clars els objectius, capacitat, informació tenir tècniques experiència motivació, tenir motius per a fer l’esforç d’aprendre PRINCIPIS D’APRENENTATGE PER A APRENDRE ÉS IMPRESCINDIBLE:
 4. 4. - Terme que deriva del llatí motivus o motus; significa ‘causa del moviment’. - Motiu, causa, raó que impulsa a una acció (Diccionario de la Lengua Española ) I a l’Educació: - Interès que té un estudiant per aprendre, per les activitats d'aprenentatge (suma de desig, expectatives, confiança en aconseguir-ho, habilitats ...) - Estat dinàmic (varia contínuament en cada persona) que l'incita a triar una activitat (amb valor per a ell), a comprometre amb ella i perseverar (exigeix esforç cognitiu, físic) per tal d'aconseguir una meta. Té un origen (cognoscitiu / afectiu): - en les percepcions que un alumne té d'ell mateix: a vegades per fer una activitat no compten tant les capacitats que s'hagin com les que es creuen tenir (efecte pigmalió, profecia complerta) - i del seu entorn (temps disponible, exigència, context ...): cada alumne és ell i les seves circumstàncies ... incidim sobre elles i aviat observarem els canvis. - Convé diferenciar la motivació de la passió o el interès espontani per una activitat, que sol ser més inconstant. QUÈ ENTENEM PER MOTIVACIÓ? "L'atracció del plaer / benestar, la repulsió del dolor / malestar ..., vet aquí la motivació de tota motivació “ PereMarquès(2015).
 5. 5. FACTORS DETERMINANTS EN LA MOTIVACIÓ PereMarquès(2015). Com van a estar motivats en activitats que creuen que no podran fer? Proporcionem ajudes “a mida” que els assegurin l’èxit -L’activitat (l’alumne ha de tenir clar quina és la activitat va a fer) - Percepció del seu valor (per què fer-la? ¿És útil per als meus objectius?) Un alumne sense objectius (escolars, socials ...) no pot tenir motivació. Ajudem-los a decidir uns objectius. L'adquisició de competències (pràctiques i útils) solen agradar; els coneixements conceptuals costen més. La percepció que té de si mateix - De la seva competència per a fer-la (puc?) Dependrà de les realitzacions anteriors, l'observació dels altres, la seva autoimatge, persuasió i les seves reaccions emotives... Siguem persuasius, donem suport adequat - I ELS FACTORS PERSONALS: cognitius (maduresa intel·lectual ...), salut, personalitat, estils cognitius i d'aprenentatge, coneixements i experiències prèvies, habilitats comunicatives i tecnològiques, creativitat ... La percepció de l'entorn. Importància del medi ambient favorable - Percepció del grau de control que tindrà durant el seu desenvolupament (podré arribar al final?) De vegades els alumnes atribueixen el fracàs a causes que no han pogut controlar: manca d'aptituds, poc esforç, cansament, complexitat de la tasca, sort, incompetència dels professors, els companys ... Donem suport - I ELS FACTORS DE L'ENTORN: família (expectatives, exigència ...), socials (amics ...), l'escola (recursos, cultura de centre, curs - estructura, avaluació, temps necessari, cost-, relació amb professors i companys)
 6. 6. TIPUS DE MOTIVACIÓ I DESMOTIVACIÓ -Motivació interna: factors que provenen del propi alumne (gust pel saber, preservar i augmentar la seva autoestima i valoració social, obtenir títols i beneficis ...) - M. profunda per aprendre: adquirir coneixements i competències, comprendre bé, sense preocupar-li el temps i esforç. L'examen no és la gran preocupació - M. acadèmica: per l'aprenentatge i pel benefici o utilitat que es pot obtenir (nota, títol, prestigi ...). Si no veuen la utilitat de la tasca perden interès. Es dóna gran importància als exàmens. - Motivació externa del professorat per interessar a l'alumnat: tipus d'activitats, la seva alternança, organització del context, avaluacions, incentius ... - M. superficial: orientat només a l'avaluació. Aprèn l'imprescindible per aprovar, de manera memorística, amb el menor esforç possible, reprodueix el que s'ha llegit - Desmotivació - Per falta de confiança: baix rendiment, es bloqueja davant l'aprenentatge (endarreriment escolar, idioma ...) i no trobar ajuts suficients, inseguretat i objectius poc clars, autoestima molt baixa a causa de males experiències anteriors ... - Per altres interessos extra-acadèmics: està motivat pel món adult i la transició a la vida laboral ... i poc interessat (o interessat només per continguts que li resulten rellevants) pel currículum escolar. - Per problemes personals: de salut, poca capacitat, inconstància, desànim, addiccions, familiars, conductuals ... “Doneu al nen el desig d’aprendre i qualsevol mètpde serà bo” (Rousseau) PereMarquès(2015).
 7. 7. Ensenyar i aprendre: Com motivar? La motivació proporciona l’energia per a l’aprenentatge.
 8. 8. DIDÀCTICA ordre, activitats metodologies, tutoria. diversitat Pere Marquès (2010) MATERIALS de suport als CONTINGUTS INSTRUMENTS pissarra, llibreta, vídeo, retroprojector, laboratori TIC MATERIALS didàctics i altres recursos educatius (entorn) CONTINGUTS i OBJECTIUS coneixements, competències, desenvolupament personal DIDÀCTICA específica noves ACTIVITATS amb suport TIC (didàctica digital) nous MATERIALS i recursos TIC ACTIVITATS ensenyament/ aprenentatge professor-compromís alumnes-motius ENSENYAR I APRENDRE poder + saber + querer = para enseñar y aprender
 9. 9. FORMADOR ESTUDIANTS CONTINGUTS OBJECTIUS RECURSOS TIC i altres (informar + orientar + motivar) avaluació interacció planificació CONTEXT ACTIVITATS a1 a5a3 a2 a4 informació + activitat / interacció = APRENDRE informar / donar recursos + guiar + motivar = ENSENYARPere Marquès (2010) ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES
 10. 10. ROLS DE L’EQUIP DOCENT PereMarquès(2015). Després dels factors familiars, la capacitat del professorat és el factor més influyent en l’èxit dels estudiants (Informe McKinsey, 2010) - Fixa objectius, planifica el currículum, estructura el coneixement i selecciona/crea activitats i recursos (considerant: interdisciplinarietat, desenvolupament competencial…) -Educació inclusiva i diversificació curricular. Personalitza l’aprenentatge segons l’alumnat (els seus sabers previs, ritmes, estils cognitius, interessos, NEE) i considera les intel.ligències múltiples. - Organitza contextos i situacions d’aprenentatge creant i mantenint un clima de confiança i ordre on s’estableixin relacions interpersonals basades en l’afecte (els alumnes es senten volguts) i respecte mutu entre els alumnes. - Gestiona el currículum amb seqüències didàctiques: exposicions i síntesis, recursos, activitats, grups, seguiment i orientació, avaluació… per a que cada alumne, de forma activa, construeixi el seu coneixement. - Motiva, desperta curiositat i interès per a que els alumnes vulguin/desitgin aprendre i facin les activitats d’aprenentatge; implica, incentiva (premia, reconeix l’esforç), dona oportunitats, é expectatives altes/confia en l’alumnat. - Dona orientació personalitzada a cada alumne. - Es coordina i col.labora amb el seu equip docent en el projecte curricular de centre (treballa en equip, a vegades fa co-docència a la mateixa aula). Col.labora en la gestió del centre: tràmits administratius (qualificacions, assistències, controls), càrrecs de gestió… - Investiga, reflexiona sobre la seva pràctica, innova per a milloraar aprenentatges (activitats, recursos, metodologia) i es forma continuament (cursos, jornades, xarxa social de professors, aprendre de –i amb- els alumnes i col.legues en el centre i en altres centres)
 11. 11. -1.- No disminuir la motivació dels alumnes - Té competència professional (didàctica, de la seva matèria actualitzada ...) - Està motivat per ensenyar i en els aprenentatges dels alumnes (entusiasta). - Té percepcions ajustades dels alumnes (no estereotips inamovibles). - Utilitza adequats incentius (més que càstigs), valora el seu treball i esforç. 2.- Millorar la tasca docent (ensenyament, aprenentatge, avaluació). - Crea un clima de confiança, ordre, afecte i suport mutu. - Defineix els objectius perquè els alumnes comprenguin la seva importància - Fomenta la participació, obert al diàleg, pregunta, proposa tasques en grup - Utilitza materials i mètodes diversos, és clar i sistemàtic. - Considera la diversitat, personalitza, estils d'aprenentatge, intel·ligències múltiples 3.- Augmentar la motivació dels alumnes i per a això (personalització, tutoria ...): - Coneix a cada alumne, atén dubtes, els orienta, els ajuda a superar ansietat i frustracions i a ser autònoms i organitzar el seu aprenentatge. - Aconsegueix que tinguin un projecte personal (ajudar-los a conèixer-se) - Els interessa pels temes (continguts del seu interès, tasques significatives ...) - Fomenta la seva percepció de competència, els transmet les seves expectatives positives (Rosenthal i Jacobson) - Fomenta que sentin el suport dels companys i de la seva família COM MOTIVAR? EL PAPER DEL PROFESSOR Les persones ens escolten si els proposem un benefici o els evitem un problema PereMarquès(2015).
 12. 12. EL QUE NO RESULTA MOTIVADOR -: - - Professor que no domina la matèria. Utilitza un llenguatge pobre ... - Apatia, negligència del professor, poc interès per la docència i pels seus alumnes - Mal tracte als estudiants: arrogància, despotisme, burla, agressivitat ... - No saber crear un clima d'ordre i confiança en classe (falta de caràcter ...) - Professors immadurs amb actituds que poden donar lloc a formes repressives, autoritàries o excessivament paternalistes. - No saber posar-se al nivell de l'alumnat. seus coneixements, la seva càrrega de treball - Proposar activitats que estan molt per sobre (no podran fer-les bé) o per sota (resultaran avorrides) dels coneixements de cada alumne. - No tenir un mètode d'ensenyament definit i sistemàtic. - Utilitzar mètodes d'ensenyament que propicien actituds passives, accions repetitives, ús exclusiu del llibre de text o el dictat i presa d'apunts ... - To de veu calmat i monòton del professor. - No respondre als dubtes dels alumnes. - Exàmens mal dissenyats - Professorat impuntual, que falta molt a classe. - Aules o llocs inadequats per a l'aprenentatge PereMarquès(2015). “Els alumnes quan entren a l'escola han d'apagar tots els seus dispositius, inclòs el seu cervell, perquè la part no motivada és el centre escolar, mentre que el que els motiva està fora de les aules, a Internet”.(Marc Prensky)
 13. 13. Els alumnes i la motivació Per a voler aprendre cal estar insatisfet amb el què se sap (per curiositat, necessitat, desig…) i voler saber més
 14. 14. Amb independència que la seva motivació sigui intrínseca o extrínseca, aquests són alguns dels seus indicadors: - Decisió de començar l'activitat. Hi ha alumnes que retarden aquesta decisió amb accions com: anar a fer punta al llapis, fer preguntes inútils ... - Perseverança en el seu compliment (tenacitat). El temps que es dediqui s'ha de ser suficient i el treball que es realitzi "de qualitat“. - Compromís cognitiu en complir (atenció, concentració ...). Utilitzar: -Estratègies d'aprenentatge (memorització, organització de la informació, elaboració per integrar coneixements ...) - Estratègies d'autoregulació (metacognitives, de gestió dels recursos, de motivació .. .). - Millores en els resultats obtinguts, en les seves qualificacions ... ALUMNES: INDICADORS DE LA SEVA MOTIVACIÓ PereMarquès(2015).
 15. 15. Destaquem (d’acord en gran part amb Klein Bain, 2014) les següents caracterísiques: - Curiosos. Volen abordar el desconegut, tenen moltes idees i preguntes, exploren, proven i ... aprendre és una aventura - Volen comprendre la complexitat de la realitat, organitzen i contrasten idees, relacionen el que estudien amb altres temes, amb les seves vivències, amb la vida ... i aprenen de diversos camps alhora. - Reflexionen críticament sobre el que fan o pensen (metacognició) - Assumeixen el control i la responsabilitat de la seva formació. Saben que cometran errors, aprenen d'ells i de les crítiques i redirigeixen el seu estudi a partir d'ells. Poden oblidar coses però saben que les trobaran quan convingui. - Es coneixen, les seves fortaleses i debilitats. Saben que són únics (experiències, genètica) i coneixen el poder de la seva ment per seguir creixent i descobrint. - Perseverants, tenen autocontrol i se saben confortar en moments difícils (la seva autoestima no es basa en l'èxit sinó en ells mateixos) - Creatius, innovadors, productius ..., saben que es poden trobar solucions als problemes, que es poden canviar les coses. - Compromesos amb el seu entorn social, empàtics, humanitaris ... Han encontrado propósito a sus estudios convergente con su plan de vida. PereMarquès(2015). CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES AMB MOTIVACIÓ INTRÍNSECA I PER L’APRENENTAGE PROFUND “L'aprenentatge profund fa veure el sentit, aplicacions i possibilitats del que s'ha après (...) influirà positivament en la manera com els estudiants pensaran, actuaran, sentiran”(K. Bain)
 16. 16. BIBLIOGRAFIA - AA.VV. (1998). Creatividad, motivación y rendimiento académico. Archidona (Málaga): Aljibe - ALONSO TAPIA, Jesús (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé. - ALONSO TAPIA, Jesús (2001). "Motivación y estrategias de aprendizaje. Principios para su mejora en alumnos universitarios". En GARCÍA-VALCARCEL, Ana. Didáctica Universitaria. Madrid: La Muralla. - BAIN, Kein (2014). Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad. Valencia: Universidad de Valencia - GONZALEZ TORRES, Mª C. (1997). La motivación académica. Pamplona: Eunsa. - HIPERESPIRAL (1998). La motivación <http://peremarques.net/ /himotiva.htm> - MARQUÈS, Pere et altri (2014). Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet: ¿Cómo enseñar, cómo aprender? http://es.slideshare.net/peremarques/perfilando-el-nuevo-paradigma-formativo-de-la-era-internet - MARQUÈS, Pere (2015). Tipología de alumnos que no trabajan en clase ver aquí - MARQUÈS, Pere (2015). Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SON GRATUÏTES Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant la autoria Dr. Pere Marquès Graells (2015) UAB. Grupo DIM http://peremarques.net
 • NITHZAREQUEZROBLES

  May. 9, 2021

Què és la motivació Ensenyar i aprendre: com motivar? Els alumnes i la motivació

Vistas

Total de vistas

3.138

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

336

Acciones

Descargas

50

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×