Com motivar els alumnes?

PERE MARQUES
PERE MARQUESDirector en Red de Educadores DIM-EDU (Didáctica, Innovación, Multimedia)
La motivació
Com motivar els alumnes? (v. 17.1)
Pere Marquès (2017) UAB-grup DIM. http://peremarques.net
MÉS INFORMACIÓ: Innovació Educativa i Tècniques Didàctiques amb TIC http://peremarques.net/tecnicasdidacticascontic2013cat.htm
Què és la motivació?
Ensenyar i aprendre: com motivar?
Els alumnes i la motivació
Ilustración:PepeGiráldez
PRÓXIMAMENT: 2a PART
Com motivar els alumnos
que no treballen?
Què és la motivació?
Per a voler aprendre, el que exigeix un esforç, els alumnes han de tenir motius
PepeGiráldezyPereMarquès(2014)
SABER
PODER
VOLER
APRENDRE: és un acte personal evolutiu,
cada alumne construeix EL SEU coneixement a partir de les seves
experiències, però es facilita al interactuar amb altres.
tenir clars els
objectius,
capacitat,
informació
tenir tècniques
experiència
motivació, tenir motius per a
fer l’esforç
d’aprendre
PRINCIPIS D’APRENENTATGE PER A APRENDRE ÉS IMPRESCINDIBLE:
- Terme que deriva del llatí motivus o motus; significa ‘causa del moviment’.
- Motiu, causa, raó que impulsa a una acció (Diccionario de la Lengua Española )
I a l’Educació:
- Interès que té un estudiant per aprendre, per les activitats d'aprenentatge (suma de
desig, expectatives, confiança en aconseguir-ho, habilitats ...)
- Estat dinàmic (varia contínuament en cada persona) que l'incita a triar una activitat (amb
valor per a ell), a comprometre amb ella i perseverar (exigeix esforç cognitiu, físic) per tal
d'aconseguir una meta. Té un origen (cognoscitiu / afectiu):
- en les percepcions que un alumne té d'ell mateix: a vegades per fer una activitat no
compten tant les capacitats que s'hagin com les que es creuen tenir (efecte pigmalió,
profecia complerta)
- i del seu entorn (temps disponible, exigència, context ...): cada alumne és ell i les seves
circumstàncies ... incidim sobre elles i aviat observarem els canvis.
- Convé diferenciar la motivació de la passió o el interès espontani per una activitat, que sol
ser més inconstant.
QUÈ ENTENEM PER MOTIVACIÓ?
"L'atracció del plaer / benestar, la repulsió del dolor / malestar ..., vet aquí la motivació de
tota motivació “
PereMarquès(2015).
FACTORS DETERMINANTS EN LA MOTIVACIÓ
PereMarquès(2015).
Com van a estar motivats en activitats que creuen que no podran fer?
Proporcionem ajudes “a mida” que els assegurin l’èxit
-L’activitat (l’alumne ha de tenir clar quina és la activitat va a fer)
- Percepció del seu valor (per què fer-la? ¿És útil per als meus objectius?) Un alumne
sense objectius (escolars, socials ...) no pot tenir motivació. Ajudem-los a decidir uns
objectius. L'adquisició de competències (pràctiques i útils) solen agradar; els coneixements
conceptuals costen més.
La percepció que té de si mateix
- De la seva competència per a fer-la (puc?) Dependrà de les realitzacions anteriors,
l'observació dels altres, la seva autoimatge, persuasió i les seves reaccions emotives...
Siguem persuasius, donem suport adequat
- I ELS FACTORS PERSONALS: cognitius (maduresa intel·lectual ...), salut, personalitat,
estils cognitius i d'aprenentatge, coneixements i experiències prèvies, habilitats comunicatives
i tecnològiques, creativitat ...
La percepció de l'entorn. Importància del medi ambient favorable
- Percepció del grau de control que tindrà durant el seu desenvolupament (podré
arribar al final?) De vegades els alumnes atribueixen el fracàs a causes que no han pogut
controlar: manca d'aptituds, poc esforç, cansament, complexitat de la tasca, sort,
incompetència dels professors, els companys ... Donem suport
- I ELS FACTORS DE L'ENTORN: família (expectatives, exigència ...), socials (amics ...),
l'escola (recursos, cultura de centre, curs - estructura, avaluació, temps necessari, cost-,
relació amb professors i companys)
TIPUS DE MOTIVACIÓ I DESMOTIVACIÓ
-Motivació interna: factors que provenen del propi alumne (gust pel saber, preservar i
augmentar la seva autoestima i valoració social, obtenir títols i beneficis ...)
- M. profunda per aprendre: adquirir coneixements i competències, comprendre bé, sense
preocupar-li el temps i esforç. L'examen no és la gran preocupació
- M. acadèmica: per l'aprenentatge i pel benefici o utilitat que es pot obtenir (nota, títol,
prestigi ...). Si no veuen la utilitat de la tasca perden interès. Es dóna gran importància als
exàmens.
- Motivació externa del professorat per interessar a l'alumnat: tipus d'activitats, la seva
alternança, organització del context, avaluacions, incentius ...
- M. superficial: orientat només a l'avaluació. Aprèn l'imprescindible per aprovar, de
manera memorística, amb el menor esforç possible, reprodueix el que s'ha llegit
- Desmotivació
- Per falta de confiança: baix rendiment, es bloqueja davant l'aprenentatge
(endarreriment escolar, idioma ...) i no trobar ajuts suficients, inseguretat i objectius poc
clars, autoestima molt baixa a causa de males experiències anteriors ...
- Per altres interessos extra-acadèmics: està motivat pel món adult i la transició a la vida
laboral ... i poc interessat (o interessat només per continguts que li resulten rellevants) pel
currículum escolar.
- Per problemes personals: de salut, poca capacitat, inconstància, desànim, addiccions,
familiars, conductuals ...
“Doneu al nen el desig d’aprendre i qualsevol mètpde serà bo” (Rousseau)
PereMarquès(2015).
Ensenyar i aprendre:
Com motivar?
La motivació proporciona l’energia per a l’aprenentatge.
DIDÀCTICA
ordre, activitats
metodologies,
tutoria. diversitat
Pere Marquès (2010)
MATERIALS
de suport als
CONTINGUTS
INSTRUMENTS
pissarra, llibreta, vídeo,
retroprojector, laboratori TIC
MATERIALS didàctics i
altres recursos educatius
(entorn)
CONTINGUTS i OBJECTIUS
coneixements, competències,
desenvolupament personal
DIDÀCTICA
específica
noves ACTIVITATS
amb suport TIC
(didàctica digital)
nous
MATERIALS
i recursos TIC
ACTIVITATS
ensenyament/
aprenentatge
professor-compromís
alumnes-motius
ENSENYAR I APRENDRE
poder + saber + querer = para enseñar y aprender
FORMADOR ESTUDIANTS
CONTINGUTS
OBJECTIUS
RECURSOS
TIC i altres
(informar + orientar + motivar)
avaluació
interacció
planificació
CONTEXT
ACTIVITATS
a1
a5a3
a2
a4
informació + activitat / interacció = APRENDRE
informar / donar recursos + guiar + motivar = ENSENYARPere Marquès (2010)
ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES
ROLS DE L’EQUIP DOCENT
PereMarquès(2015).
Després dels factors familiars, la capacitat del professorat és el factor més influyent
en l’èxit dels estudiants (Informe McKinsey, 2010)
- Fixa objectius, planifica el currículum, estructura el coneixement i selecciona/crea activitats i
recursos (considerant: interdisciplinarietat, desenvolupament competencial…)
-Educació inclusiva i diversificació curricular. Personalitza l’aprenentatge segons l’alumnat
(els seus sabers previs, ritmes, estils cognitius, interessos, NEE) i considera les intel.ligències
múltiples.
- Organitza contextos i situacions d’aprenentatge creant i mantenint un clima de confiança
i ordre on s’estableixin relacions interpersonals basades en l’afecte (els alumnes es senten
volguts) i respecte mutu entre els alumnes.
- Gestiona el currículum amb seqüències didàctiques: exposicions i síntesis, recursos, activitats,
grups, seguiment i orientació, avaluació… per a que cada alumne, de forma activa, construeixi el
seu coneixement.
- Motiva, desperta curiositat i interès per a que els alumnes vulguin/desitgin aprendre i facin
les activitats d’aprenentatge; implica, incentiva (premia, reconeix l’esforç), dona oportunitats, é
expectatives altes/confia en l’alumnat.
- Dona orientació personalitzada a cada alumne.
- Es coordina i col.labora amb el seu equip docent en el projecte curricular de centre (treballa
en equip, a vegades fa co-docència a la mateixa aula). Col.labora en la gestió del centre:
tràmits administratius (qualificacions, assistències, controls), càrrecs de gestió…
- Investiga, reflexiona sobre la seva pràctica, innova per a milloraar aprenentatges (activitats,
recursos, metodologia) i es forma continuament (cursos, jornades, xarxa social de professors,
aprendre de –i amb- els alumnes i col.legues en el centre i en altres centres)
-1.- No disminuir la motivació dels alumnes
- Té competència professional (didàctica, de la seva matèria actualitzada ...)
- Està motivat per ensenyar i en els aprenentatges dels alumnes (entusiasta).
- Té percepcions ajustades dels alumnes (no estereotips inamovibles).
- Utilitza adequats incentius (més que càstigs), valora el seu treball i esforç.
2.- Millorar la tasca docent (ensenyament, aprenentatge, avaluació).
- Crea un clima de confiança, ordre, afecte i suport mutu.
- Defineix els objectius perquè els alumnes comprenguin la seva importància
- Fomenta la participació, obert al diàleg, pregunta, proposa tasques en grup
- Utilitza materials i mètodes diversos, és clar i sistemàtic.
- Considera la diversitat, personalitza, estils d'aprenentatge, intel·ligències múltiples
3.- Augmentar la motivació dels alumnes i per a això (personalització, tutoria ...):
- Coneix a cada alumne, atén dubtes, els orienta, els ajuda a superar ansietat i frustracions
i a ser autònoms i organitzar el seu aprenentatge.
- Aconsegueix que tinguin un projecte personal (ajudar-los a conèixer-se)
- Els interessa pels temes (continguts del seu interès, tasques significatives ...)
- Fomenta la seva percepció de competència, els transmet les seves expectatives
positives (Rosenthal i Jacobson)
- Fomenta que sentin el suport dels companys i de la seva família
COM MOTIVAR? EL PAPER DEL PROFESSOR
Les persones ens escolten si els proposem un benefici o els evitem un problema
PereMarquès(2015).
EL QUE NO RESULTA MOTIVADOR
-:
-
- Professor que no domina la matèria. Utilitza un llenguatge pobre ...
- Apatia, negligència del professor, poc interès per la docència i pels seus alumnes
- Mal tracte als estudiants: arrogància, despotisme, burla, agressivitat ...
- No saber crear un clima d'ordre i confiança en classe (falta de caràcter ...)
- Professors immadurs amb actituds que poden donar lloc a formes repressives,
autoritàries o excessivament paternalistes.
- No saber posar-se al nivell de l'alumnat. seus coneixements, la seva càrrega de treball
- Proposar activitats que estan molt per sobre (no podran fer-les bé) o per sota
(resultaran avorrides) dels coneixements de cada alumne.
- No tenir un mètode d'ensenyament definit i sistemàtic.
- Utilitzar mètodes d'ensenyament que propicien actituds passives, accions repetitives,
ús exclusiu del llibre de text o el dictat i presa d'apunts ...
- To de veu calmat i monòton del professor.
- No respondre als dubtes dels alumnes.
- Exàmens mal dissenyats
- Professorat impuntual, que falta molt a classe.
- Aules o llocs inadequats per a l'aprenentatge
PereMarquès(2015).
“Els alumnes quan entren a l'escola han d'apagar tots els seus dispositius, inclòs el seu
cervell, perquè la part no motivada és el centre escolar, mentre que el que els motiva està
fora de les aules, a Internet”.(Marc Prensky)
Els alumnes i la motivació
Per a voler aprendre cal estar insatisfet amb el què se sap (per curiositat,
necessitat, desig…) i voler saber més
Amb independència que la seva motivació sigui intrínseca o extrínseca, aquests són alguns
dels seus indicadors:
- Decisió de començar l'activitat. Hi ha alumnes que retarden aquesta decisió amb
accions com: anar a fer punta al llapis, fer preguntes inútils ...
- Perseverança en el seu compliment (tenacitat). El temps que es dediqui s'ha de ser
suficient i el treball que es realitzi "de qualitat“.
- Compromís cognitiu en complir (atenció, concentració ...). Utilitzar:
-Estratègies d'aprenentatge (memorització, organització de la informació,
elaboració per integrar coneixements ...)
- Estratègies d'autoregulació (metacognitives, de gestió dels recursos, de
motivació .. .).
- Millores en els resultats obtinguts, en les seves qualificacions ...
ALUMNES: INDICADORS DE LA SEVA MOTIVACIÓ
PereMarquès(2015).
Destaquem (d’acord en gran part amb Klein Bain, 2014) les següents caracterísiques:
- Curiosos. Volen abordar el desconegut, tenen moltes idees i preguntes, exploren, proven i ...
aprendre és una aventura
- Volen comprendre la complexitat de la realitat, organitzen i contrasten idees, relacionen el
que estudien amb altres temes, amb les seves vivències, amb la vida ... i aprenen de diversos
camps alhora.
- Reflexionen críticament sobre el que fan o pensen (metacognició)
- Assumeixen el control i la responsabilitat de la seva formació. Saben que cometran errors,
aprenen d'ells i de les crítiques i redirigeixen el seu estudi a partir d'ells. Poden oblidar coses
però saben que les trobaran quan convingui.
- Es coneixen, les seves fortaleses i debilitats. Saben que són únics (experiències, genètica) i
coneixen el poder de la seva ment per seguir creixent i descobrint.
- Perseverants, tenen autocontrol i se saben confortar en moments difícils (la seva autoestima
no es basa en l'èxit sinó en ells mateixos)
- Creatius, innovadors, productius ..., saben que es poden trobar solucions als problemes, que
es poden canviar les coses.
- Compromesos amb el seu entorn social, empàtics, humanitaris ... Han encontrado propósito
a sus estudios convergente con su plan de vida.
PereMarquès(2015).
CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES AMB MOTIVACIÓ
INTRÍNSECA I PER L’APRENENTAGE PROFUND
“L'aprenentatge profund fa veure el sentit, aplicacions i possibilitats del que s'ha après (...)
influirà positivament en la manera com els estudiants pensaran, actuaran, sentiran”(K. Bain)
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. (1998). Creatividad, motivación y rendimiento académico. Archidona (Málaga): Aljibe
- ALONSO TAPIA, Jesús (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé.
- ALONSO TAPIA, Jesús (2001). "Motivación y estrategias de aprendizaje. Principios para su mejora en alumnos
universitarios". En GARCÍA-VALCARCEL, Ana. Didáctica Universitaria. Madrid: La Muralla.
- BAIN, Kein (2014). Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad. Valencia: Universidad de Valencia
- GONZALEZ TORRES, Mª C. (1997). La motivación académica. Pamplona: Eunsa.
- HIPERESPIRAL (1998). La motivación <http://peremarques.net/ /himotiva.htm>
- MARQUÈS, Pere et altri (2014). Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet: ¿Cómo enseñar,
cómo aprender? http://es.slideshare.net/peremarques/perfilando-el-nuevo-paradigma-formativo-de-la-era-internet
- MARQUÈS, Pere (2015). Tipología de alumnos que no trabajan en clase ver aquí
- MARQUÈS, Pere (2015). Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm
AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SON GRATUÏTES
Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant la autoria
Dr. Pere Marquès Graells (2015) UAB. Grupo DIM
http://peremarques.net
1 de 16

Recomendados

Dinàmiques de cohesió por
Dinàmiques de cohesió Dinàmiques de cohesió
Dinàmiques de cohesió Guida Allès Pons
56.2K vistas49 diapositivas
30 problemes 3r por
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
125.2K vistas6 diapositivas
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL por
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTILLA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTILJose María Díaz-Crespo Ramírez
6K vistas12 diapositivas
Els determinants por
Els determinantsEls determinants
Els determinantsmjosePardo2
2.6K vistas9 diapositivas
Autoavaluació del treball en grup por
Autoavaluació del treball en grupAutoavaluació del treball en grup
Autoavaluació del treball en grupMonica Roige Sedo
6.5K vistas1 diapositiva
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aula por
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aulaEstratègies Ensenyament i Gestió de l'aula
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aulaRamon Grau
3.5K vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Els determinants i els pronoms por
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsTiana Bover Rosselló
5.4K vistas14 diapositivas
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu por
Tècniques d'aprenentatge cooperatiuTècniques d'aprenentatge cooperatiu
Tècniques d'aprenentatge cooperatiuJaume Sans i Vellvehí
7.8K vistas21 diapositivas
Sentit propi-sentit-figurat por
Sentit propi-sentit-figuratSentit propi-sentit-figurat
Sentit propi-sentit-figuratJordi Boix
40.1K vistas10 diapositivas
Verb classificació por
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificacióannaasiscar
4.7K vistas16 diapositivas
Eines per a l'exploració dels esquemes previs por
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Guida Allès Pons
13.1K vistas70 diapositivas
Seqüències didàctiques per aprendre llengua por
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaGuida Allès Pons
5.1K vistas62 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Sentit propi-sentit-figurat por Jordi Boix
Sentit propi-sentit-figuratSentit propi-sentit-figurat
Sentit propi-sentit-figurat
Jordi Boix40.1K vistas
Verb classificació por annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K vistas
Eines per a l'exploració dels esquemes previs por Guida Allès Pons
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Guida Allès Pons13.1K vistas
Seqüències didàctiques per aprendre llengua por Guida Allès Pons
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Guida Allès Pons5.1K vistas
El diàleg en les narracions por silviaprofe56
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracions
silviaprofe562K vistas
Paraules simples compostes por neuspm
Paraules simples compostesParaules simples compostes
Paraules simples compostes
neuspm5.2K vistas
El text narratiu por Toni Gomez
El text narratiuEl text narratiu
El text narratiu
Toni Gomez3.5K vistas
Poesies en llengua catalana per cicle superior por guesteb00a3
Poesies en llengua catalana per cicle superiorPoesies en llengua catalana per cicle superior
Poesies en llengua catalana per cicle superior
guesteb00a39.4K vistas
Dinàmiques per a les habilitats socials por gemmacabanillas
Dinàmiques per a les habilitats socialsDinàmiques per a les habilitats socials
Dinàmiques per a les habilitats socials
gemmacabanillas29.9K vistas
Dinàmica de Grups por Nuria Alart
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de Grups
Nuria Alart32.4K vistas
Oda a catalunya des dels tròpics, agustí bartra por Guillem Gomáriz
Oda a catalunya des dels tròpics, agustí bartraOda a catalunya des dels tròpics, agustí bartra
Oda a catalunya des dels tròpics, agustí bartra
Guillem Gomáriz24.9K vistas
Propietats matèria por maria
Propietats matèriaPropietats matèria
Propietats matèria
maria14.1K vistas
La descripció de persones por Marigregor
La descripció de personesLa descripció de persones
La descripció de persones
Marigregor5.1K vistas
Com aprendre a fer bones preguntes? por Guida Allès Pons
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?
Guida Allès Pons31.8K vistas
La descripció de persones por M T
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
M T94.1K vistas

Destacado

03 definiciones operativas (1) por
03 definiciones operativas (1)03 definiciones operativas (1)
03 definiciones operativas (1)NESTOR HUIMAN DÁVILA
2.4K vistas13 diapositivas
Prokariotoen tamaina eta forma por
Prokariotoen tamaina eta formaProkariotoen tamaina eta forma
Prokariotoen tamaina eta formaJuan Arbulu Arin
817 vistas9 diapositivas
10 - La estética en odontología por
10 - La estética en odontología 10 - La estética en odontología
10 - La estética en odontología Proclinic S.A.
1.9K vistas8 diapositivas
16 - El material en cirugía oral por
16 - El material en cirugía oral16 - El material en cirugía oral
16 - El material en cirugía oralProclinic S.A.
26.9K vistas18 diapositivas
09 - El material en odontología conservadora por
09 - El material en odontología conservadora09 - El material en odontología conservadora
09 - El material en odontología conservadoraProclinic S.A.
18.8K vistas26 diapositivas
HIGIENIZACIÓN DE MANOS por
HIGIENIZACIÓN DE MANOSHIGIENIZACIÓN DE MANOS
HIGIENIZACIÓN DE MANOSlizmerchan
3.3K vistas18 diapositivas

Destacado(20)

10 - La estética en odontología por Proclinic S.A.
10 - La estética en odontología 10 - La estética en odontología
10 - La estética en odontología
Proclinic S.A.1.9K vistas
16 - El material en cirugía oral por Proclinic S.A.
16 - El material en cirugía oral16 - El material en cirugía oral
16 - El material en cirugía oral
Proclinic S.A.26.9K vistas
09 - El material en odontología conservadora por Proclinic S.A.
09 - El material en odontología conservadora09 - El material en odontología conservadora
09 - El material en odontología conservadora
Proclinic S.A.18.8K vistas
HIGIENIZACIÓN DE MANOS por lizmerchan
HIGIENIZACIÓN DE MANOSHIGIENIZACIÓN DE MANOS
HIGIENIZACIÓN DE MANOS
lizmerchan3.3K vistas
Blanqueamiento por carmenpvis
Blanqueamiento Blanqueamiento
Blanqueamiento
carmenpvis11.7K vistas
18 - El material en odontopediatría por Proclinic S.A.
18 - El material en odontopediatría 18 - El material en odontopediatría
18 - El material en odontopediatría
Proclinic S.A.9.1K vistas
Odontobook - Introducción por Proclinic S.A.
Odontobook - IntroducciónOdontobook - Introducción
Odontobook - Introducción
Proclinic S.A.3.7K vistas
Proyecto SICODEM por gusqroo
Proyecto SICODEMProyecto SICODEM
Proyecto SICODEM
gusqroo9.2K vistas
Dios llega en el momento justo (con sonido) por steelyhead
Dios llega en el momento justo (con sonido)Dios llega en el momento justo (con sonido)
Dios llega en el momento justo (con sonido)
steelyhead3K vistas
Aspetti chiave nella cura odontoiatrica dei pazienti anziani por Dentaid
Aspetti chiave nella cura odontoiatrica dei pazienti anzianiAspetti chiave nella cura odontoiatrica dei pazienti anziani
Aspetti chiave nella cura odontoiatrica dei pazienti anziani
Dentaid813 vistas
Chiavi per la gestione dei pazienti speciali nello studio odontoiatrico por Dentaid
Chiavi per la gestione dei pazienti speciali nello studio odontoiatricoChiavi per la gestione dei pazienti speciali nello studio odontoiatrico
Chiavi per la gestione dei pazienti speciali nello studio odontoiatrico
Dentaid1.4K vistas

Similar a Com motivar els alumnes?

Treball curs altes capacitats por
Treball curs altes capacitatsTreball curs altes capacitats
Treball curs altes capacitatsGrup d'Altes Capacitats - ICE UB
927 vistas9 diapositivas
Competències docents a l'Era Internet por
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetPERE MARQUES
1.4K vistas26 diapositivas
Portafoli lic por
Portafoli licPortafoli lic
Portafoli licNuria Alart
9K vistas35 diapositivas
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu por
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuRamon Grau
2.6K vistas36 diapositivas
Què vol dir motivar per aprendre llengua? por
Què vol dir motivar per aprendre llengua?Què vol dir motivar per aprendre llengua?
Què vol dir motivar per aprendre llengua?MTeresaGarcia
453 vistas61 diapositivas
Yesenia i Núria - PAC 2 por
Yesenia i Núria - PAC 2Yesenia i Núria - PAC 2
Yesenia i Núria - PAC 2Carme Bové
572 vistas24 diapositivas

Similar a Com motivar els alumnes?(20)

Competències docents a l'Era Internet por PERE MARQUES
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
PERE MARQUES1.4K vistas
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu por Ramon Grau
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Ramon Grau2.6K vistas
Què vol dir motivar per aprendre llengua? por MTeresaGarcia
Què vol dir motivar per aprendre llengua?Què vol dir motivar per aprendre llengua?
Què vol dir motivar per aprendre llengua?
MTeresaGarcia453 vistas
Yesenia i Núria - PAC 2 por Carme Bové
Yesenia i Núria - PAC 2Yesenia i Núria - PAC 2
Yesenia i Núria - PAC 2
Carme Bové572 vistas
Programa orientació professional_acadèmica_2012-13 por estefi_rj
Programa orientació professional_acadèmica_2012-13Programa orientació professional_acadèmica_2012-13
Programa orientació professional_acadèmica_2012-13
estefi_rj335 vistas
El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala. por rteixidol
El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala.El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala.
El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala.
rteixidol640 vistas
Requisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i Tuset por rteixidol
Requisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i TusetRequisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i Tuset
Requisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i Tuset
rteixidol349 vistas
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... por PERE MARQUES
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
PERE MARQUES7.1K vistas
Portafolis digital aula 2014 por Nuria Alart
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart10.3K vistas
Eixos fonamesostr1011 por aminambr
Eixos fonamesostr1011Eixos fonamesostr1011
Eixos fonamesostr1011
aminambr158 vistas
educació física por Laiasoria
educació físicaeducació física
educació física
Laiasoria300 vistas
Aprenentatge cooperatiu por Elisia fs
Aprenentatge cooperatiuAprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiu
Elisia fs2.3K vistas
Finalitats I Models 1 por RoserCanals
Finalitats I Models 1Finalitats I Models 1
Finalitats I Models 1
RoserCanals1.9K vistas
La pràctica docent competencial por Nuria Alart
La pràctica docent competencialLa pràctica docent competencial
La pràctica docent competencial
Nuria Alart966 vistas

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
2.7K vistas21 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
1.1K vistas19 diapositivas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
1.2K vistas49 diapositivas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
2.6K vistas42 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
1.1K vistas8 diapositivas
Què fan els centres innovadors? por
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
1.9K vistas47 diapositivas

Más de PERE MARQUES(20)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
PERE MARQUES2.7K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
PERE MARQUES1.1K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
PERE MARQUES1.2K vistas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
PERE MARQUES2.6K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
PERE MARQUES1.1K vistas
Què fan els centres innovadors? por PERE MARQUES
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
PERE MARQUES1.9K vistas
Per què convé aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES1.3K vistas
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por PERE MARQUES
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
PERE MARQUES2.3K vistas
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin... por PERE MARQUES
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
PERE MARQUES3.4K vistas
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016 por PERE MARQUES
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
PERE MARQUES1.2K vistas
5 ejes de innovación en las Universidades por PERE MARQUES
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
PERE MARQUES2.5K vistas
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES5K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
PERE MARQUES16.1K vistas
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso) por PERE MARQUES
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
PERE MARQUES14K vistas
Ventajas y peligros de las pantallas por PERE MARQUES
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
PERE MARQUES4.9K vistas
Avantatges i perills de les pantalles por PERE MARQUES
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
PERE MARQUES3.9K vistas
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros por PERE MARQUES
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
PERE MARQUES47.8K vistas
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s... por PERE MARQUES
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
PERE MARQUES14.4K vistas
El curriculum bimodal en La Rioja por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
PERE MARQUES2.8K vistas
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar por PERE MARQUES
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
PERE MARQUES4.5K vistas

Último

4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vistas5 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vistas22 diapositivas

Último(7)

Com motivar els alumnes?

 • 1. La motivació Com motivar els alumnes? (v. 17.1) Pere Marquès (2017) UAB-grup DIM. http://peremarques.net MÉS INFORMACIÓ: Innovació Educativa i Tècniques Didàctiques amb TIC http://peremarques.net/tecnicasdidacticascontic2013cat.htm Què és la motivació? Ensenyar i aprendre: com motivar? Els alumnes i la motivació Ilustración:PepeGiráldez PRÓXIMAMENT: 2a PART Com motivar els alumnos que no treballen?
 • 2. Què és la motivació? Per a voler aprendre, el que exigeix un esforç, els alumnes han de tenir motius
 • 3. PepeGiráldezyPereMarquès(2014) SABER PODER VOLER APRENDRE: és un acte personal evolutiu, cada alumne construeix EL SEU coneixement a partir de les seves experiències, però es facilita al interactuar amb altres. tenir clars els objectius, capacitat, informació tenir tècniques experiència motivació, tenir motius per a fer l’esforç d’aprendre PRINCIPIS D’APRENENTATGE PER A APRENDRE ÉS IMPRESCINDIBLE:
 • 4. - Terme que deriva del llatí motivus o motus; significa ‘causa del moviment’. - Motiu, causa, raó que impulsa a una acció (Diccionario de la Lengua Española ) I a l’Educació: - Interès que té un estudiant per aprendre, per les activitats d'aprenentatge (suma de desig, expectatives, confiança en aconseguir-ho, habilitats ...) - Estat dinàmic (varia contínuament en cada persona) que l'incita a triar una activitat (amb valor per a ell), a comprometre amb ella i perseverar (exigeix esforç cognitiu, físic) per tal d'aconseguir una meta. Té un origen (cognoscitiu / afectiu): - en les percepcions que un alumne té d'ell mateix: a vegades per fer una activitat no compten tant les capacitats que s'hagin com les que es creuen tenir (efecte pigmalió, profecia complerta) - i del seu entorn (temps disponible, exigència, context ...): cada alumne és ell i les seves circumstàncies ... incidim sobre elles i aviat observarem els canvis. - Convé diferenciar la motivació de la passió o el interès espontani per una activitat, que sol ser més inconstant. QUÈ ENTENEM PER MOTIVACIÓ? "L'atracció del plaer / benestar, la repulsió del dolor / malestar ..., vet aquí la motivació de tota motivació “ PereMarquès(2015).
 • 5. FACTORS DETERMINANTS EN LA MOTIVACIÓ PereMarquès(2015). Com van a estar motivats en activitats que creuen que no podran fer? Proporcionem ajudes “a mida” que els assegurin l’èxit -L’activitat (l’alumne ha de tenir clar quina és la activitat va a fer) - Percepció del seu valor (per què fer-la? ¿És útil per als meus objectius?) Un alumne sense objectius (escolars, socials ...) no pot tenir motivació. Ajudem-los a decidir uns objectius. L'adquisició de competències (pràctiques i útils) solen agradar; els coneixements conceptuals costen més. La percepció que té de si mateix - De la seva competència per a fer-la (puc?) Dependrà de les realitzacions anteriors, l'observació dels altres, la seva autoimatge, persuasió i les seves reaccions emotives... Siguem persuasius, donem suport adequat - I ELS FACTORS PERSONALS: cognitius (maduresa intel·lectual ...), salut, personalitat, estils cognitius i d'aprenentatge, coneixements i experiències prèvies, habilitats comunicatives i tecnològiques, creativitat ... La percepció de l'entorn. Importància del medi ambient favorable - Percepció del grau de control que tindrà durant el seu desenvolupament (podré arribar al final?) De vegades els alumnes atribueixen el fracàs a causes que no han pogut controlar: manca d'aptituds, poc esforç, cansament, complexitat de la tasca, sort, incompetència dels professors, els companys ... Donem suport - I ELS FACTORS DE L'ENTORN: família (expectatives, exigència ...), socials (amics ...), l'escola (recursos, cultura de centre, curs - estructura, avaluació, temps necessari, cost-, relació amb professors i companys)
 • 6. TIPUS DE MOTIVACIÓ I DESMOTIVACIÓ -Motivació interna: factors que provenen del propi alumne (gust pel saber, preservar i augmentar la seva autoestima i valoració social, obtenir títols i beneficis ...) - M. profunda per aprendre: adquirir coneixements i competències, comprendre bé, sense preocupar-li el temps i esforç. L'examen no és la gran preocupació - M. acadèmica: per l'aprenentatge i pel benefici o utilitat que es pot obtenir (nota, títol, prestigi ...). Si no veuen la utilitat de la tasca perden interès. Es dóna gran importància als exàmens. - Motivació externa del professorat per interessar a l'alumnat: tipus d'activitats, la seva alternança, organització del context, avaluacions, incentius ... - M. superficial: orientat només a l'avaluació. Aprèn l'imprescindible per aprovar, de manera memorística, amb el menor esforç possible, reprodueix el que s'ha llegit - Desmotivació - Per falta de confiança: baix rendiment, es bloqueja davant l'aprenentatge (endarreriment escolar, idioma ...) i no trobar ajuts suficients, inseguretat i objectius poc clars, autoestima molt baixa a causa de males experiències anteriors ... - Per altres interessos extra-acadèmics: està motivat pel món adult i la transició a la vida laboral ... i poc interessat (o interessat només per continguts que li resulten rellevants) pel currículum escolar. - Per problemes personals: de salut, poca capacitat, inconstància, desànim, addiccions, familiars, conductuals ... “Doneu al nen el desig d’aprendre i qualsevol mètpde serà bo” (Rousseau) PereMarquès(2015).
 • 7. Ensenyar i aprendre: Com motivar? La motivació proporciona l’energia per a l’aprenentatge.
 • 8. DIDÀCTICA ordre, activitats metodologies, tutoria. diversitat Pere Marquès (2010) MATERIALS de suport als CONTINGUTS INSTRUMENTS pissarra, llibreta, vídeo, retroprojector, laboratori TIC MATERIALS didàctics i altres recursos educatius (entorn) CONTINGUTS i OBJECTIUS coneixements, competències, desenvolupament personal DIDÀCTICA específica noves ACTIVITATS amb suport TIC (didàctica digital) nous MATERIALS i recursos TIC ACTIVITATS ensenyament/ aprenentatge professor-compromís alumnes-motius ENSENYAR I APRENDRE poder + saber + querer = para enseñar y aprender
 • 9. FORMADOR ESTUDIANTS CONTINGUTS OBJECTIUS RECURSOS TIC i altres (informar + orientar + motivar) avaluació interacció planificació CONTEXT ACTIVITATS a1 a5a3 a2 a4 informació + activitat / interacció = APRENDRE informar / donar recursos + guiar + motivar = ENSENYARPere Marquès (2010) ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES
 • 10. ROLS DE L’EQUIP DOCENT PereMarquès(2015). Després dels factors familiars, la capacitat del professorat és el factor més influyent en l’èxit dels estudiants (Informe McKinsey, 2010) - Fixa objectius, planifica el currículum, estructura el coneixement i selecciona/crea activitats i recursos (considerant: interdisciplinarietat, desenvolupament competencial…) -Educació inclusiva i diversificació curricular. Personalitza l’aprenentatge segons l’alumnat (els seus sabers previs, ritmes, estils cognitius, interessos, NEE) i considera les intel.ligències múltiples. - Organitza contextos i situacions d’aprenentatge creant i mantenint un clima de confiança i ordre on s’estableixin relacions interpersonals basades en l’afecte (els alumnes es senten volguts) i respecte mutu entre els alumnes. - Gestiona el currículum amb seqüències didàctiques: exposicions i síntesis, recursos, activitats, grups, seguiment i orientació, avaluació… per a que cada alumne, de forma activa, construeixi el seu coneixement. - Motiva, desperta curiositat i interès per a que els alumnes vulguin/desitgin aprendre i facin les activitats d’aprenentatge; implica, incentiva (premia, reconeix l’esforç), dona oportunitats, é expectatives altes/confia en l’alumnat. - Dona orientació personalitzada a cada alumne. - Es coordina i col.labora amb el seu equip docent en el projecte curricular de centre (treballa en equip, a vegades fa co-docència a la mateixa aula). Col.labora en la gestió del centre: tràmits administratius (qualificacions, assistències, controls), càrrecs de gestió… - Investiga, reflexiona sobre la seva pràctica, innova per a milloraar aprenentatges (activitats, recursos, metodologia) i es forma continuament (cursos, jornades, xarxa social de professors, aprendre de –i amb- els alumnes i col.legues en el centre i en altres centres)
 • 11. -1.- No disminuir la motivació dels alumnes - Té competència professional (didàctica, de la seva matèria actualitzada ...) - Està motivat per ensenyar i en els aprenentatges dels alumnes (entusiasta). - Té percepcions ajustades dels alumnes (no estereotips inamovibles). - Utilitza adequats incentius (més que càstigs), valora el seu treball i esforç. 2.- Millorar la tasca docent (ensenyament, aprenentatge, avaluació). - Crea un clima de confiança, ordre, afecte i suport mutu. - Defineix els objectius perquè els alumnes comprenguin la seva importància - Fomenta la participació, obert al diàleg, pregunta, proposa tasques en grup - Utilitza materials i mètodes diversos, és clar i sistemàtic. - Considera la diversitat, personalitza, estils d'aprenentatge, intel·ligències múltiples 3.- Augmentar la motivació dels alumnes i per a això (personalització, tutoria ...): - Coneix a cada alumne, atén dubtes, els orienta, els ajuda a superar ansietat i frustracions i a ser autònoms i organitzar el seu aprenentatge. - Aconsegueix que tinguin un projecte personal (ajudar-los a conèixer-se) - Els interessa pels temes (continguts del seu interès, tasques significatives ...) - Fomenta la seva percepció de competència, els transmet les seves expectatives positives (Rosenthal i Jacobson) - Fomenta que sentin el suport dels companys i de la seva família COM MOTIVAR? EL PAPER DEL PROFESSOR Les persones ens escolten si els proposem un benefici o els evitem un problema PereMarquès(2015).
 • 12. EL QUE NO RESULTA MOTIVADOR -: - - Professor que no domina la matèria. Utilitza un llenguatge pobre ... - Apatia, negligència del professor, poc interès per la docència i pels seus alumnes - Mal tracte als estudiants: arrogància, despotisme, burla, agressivitat ... - No saber crear un clima d'ordre i confiança en classe (falta de caràcter ...) - Professors immadurs amb actituds que poden donar lloc a formes repressives, autoritàries o excessivament paternalistes. - No saber posar-se al nivell de l'alumnat. seus coneixements, la seva càrrega de treball - Proposar activitats que estan molt per sobre (no podran fer-les bé) o per sota (resultaran avorrides) dels coneixements de cada alumne. - No tenir un mètode d'ensenyament definit i sistemàtic. - Utilitzar mètodes d'ensenyament que propicien actituds passives, accions repetitives, ús exclusiu del llibre de text o el dictat i presa d'apunts ... - To de veu calmat i monòton del professor. - No respondre als dubtes dels alumnes. - Exàmens mal dissenyats - Professorat impuntual, que falta molt a classe. - Aules o llocs inadequats per a l'aprenentatge PereMarquès(2015). “Els alumnes quan entren a l'escola han d'apagar tots els seus dispositius, inclòs el seu cervell, perquè la part no motivada és el centre escolar, mentre que el que els motiva està fora de les aules, a Internet”.(Marc Prensky)
 • 13. Els alumnes i la motivació Per a voler aprendre cal estar insatisfet amb el què se sap (per curiositat, necessitat, desig…) i voler saber més
 • 14. Amb independència que la seva motivació sigui intrínseca o extrínseca, aquests són alguns dels seus indicadors: - Decisió de començar l'activitat. Hi ha alumnes que retarden aquesta decisió amb accions com: anar a fer punta al llapis, fer preguntes inútils ... - Perseverança en el seu compliment (tenacitat). El temps que es dediqui s'ha de ser suficient i el treball que es realitzi "de qualitat“. - Compromís cognitiu en complir (atenció, concentració ...). Utilitzar: -Estratègies d'aprenentatge (memorització, organització de la informació, elaboració per integrar coneixements ...) - Estratègies d'autoregulació (metacognitives, de gestió dels recursos, de motivació .. .). - Millores en els resultats obtinguts, en les seves qualificacions ... ALUMNES: INDICADORS DE LA SEVA MOTIVACIÓ PereMarquès(2015).
 • 15. Destaquem (d’acord en gran part amb Klein Bain, 2014) les següents caracterísiques: - Curiosos. Volen abordar el desconegut, tenen moltes idees i preguntes, exploren, proven i ... aprendre és una aventura - Volen comprendre la complexitat de la realitat, organitzen i contrasten idees, relacionen el que estudien amb altres temes, amb les seves vivències, amb la vida ... i aprenen de diversos camps alhora. - Reflexionen críticament sobre el que fan o pensen (metacognició) - Assumeixen el control i la responsabilitat de la seva formació. Saben que cometran errors, aprenen d'ells i de les crítiques i redirigeixen el seu estudi a partir d'ells. Poden oblidar coses però saben que les trobaran quan convingui. - Es coneixen, les seves fortaleses i debilitats. Saben que són únics (experiències, genètica) i coneixen el poder de la seva ment per seguir creixent i descobrint. - Perseverants, tenen autocontrol i se saben confortar en moments difícils (la seva autoestima no es basa en l'èxit sinó en ells mateixos) - Creatius, innovadors, productius ..., saben que es poden trobar solucions als problemes, que es poden canviar les coses. - Compromesos amb el seu entorn social, empàtics, humanitaris ... Han encontrado propósito a sus estudios convergente con su plan de vida. PereMarquès(2015). CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES AMB MOTIVACIÓ INTRÍNSECA I PER L’APRENENTAGE PROFUND “L'aprenentatge profund fa veure el sentit, aplicacions i possibilitats del que s'ha après (...) influirà positivament en la manera com els estudiants pensaran, actuaran, sentiran”(K. Bain)
 • 16. BIBLIOGRAFIA - AA.VV. (1998). Creatividad, motivación y rendimiento académico. Archidona (Málaga): Aljibe - ALONSO TAPIA, Jesús (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé. - ALONSO TAPIA, Jesús (2001). "Motivación y estrategias de aprendizaje. Principios para su mejora en alumnos universitarios". En GARCÍA-VALCARCEL, Ana. Didáctica Universitaria. Madrid: La Muralla. - BAIN, Kein (2014). Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad. Valencia: Universidad de Valencia - GONZALEZ TORRES, Mª C. (1997). La motivación académica. Pamplona: Eunsa. - HIPERESPIRAL (1998). La motivación <http://peremarques.net/ /himotiva.htm> - MARQUÈS, Pere et altri (2014). Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet: ¿Cómo enseñar, cómo aprender? http://es.slideshare.net/peremarques/perfilando-el-nuevo-paradigma-formativo-de-la-era-internet - MARQUÈS, Pere (2015). Tipología de alumnos que no trabajan en clase ver aquí - MARQUÈS, Pere (2015). Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SON GRATUÏTES Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant la autoria Dr. Pere Marquès Graells (2015) UAB. Grupo DIM http://peremarques.net