Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum

PERE MARQUES
PERE MARQUESDirector en Red de Educadores DIM-EDU (Didáctica, Innovación, Multimedia)
Orientacions per integrar les

Competències bàsiques
de l’àmbit digital
al curriculum (v.2.1)
De què parlem? Competències digitals i continguts associats
Què TIC necessitem en els centres?
Concretar la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS del centre
CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ per estimar els nivells d'adquisició
Seguiment dels aprenentatges: la CARTILLA DE COMPETÈNCIES
Avaluació inicial de la competència digital
Activitats per a desenvolupar la competència digital
Doble avaluació de les activitats: el contingut i la competència digital

Pere Marquès (2013) http://peremarques.net
Agrairé comentaris i suggeriments de millora
1
De què parlem?
Què són les competències bàsiques?
Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context
Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són com els àtoms
que composen les molècules - competència) de manera integrada…
…en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i experiència de cadascú i
sovint amb el suport de recursos i ajuts (no cal saber-ho tot de memòria)

S’adquireixen mitjançant experiències d’aprenentatge integradores sobre
problemes reals i propers, que exigeixen aplicar el què s’ha après i acostumen a
admetre diverses respostes
S’evidencien en l’acció i s’avaluen amb activitats d’aplicació.
Les manifestacions observables d’una acció competent s’anomenen indicadors;
s’usen a les pautes d’avaluació.
Competències bàsiques: les imprescindibles per a tots. Les classifiquem en 8 blocs
Comunicació lingüística. Matemàtica. Social i ciutadana. Cultural i artística. Coneixement i
interacció amb el món físic. Autonomia i iniciativa personal. Aprendre a aprendre.
Tractament de la informació i món digital (competència digital)

APTITUD: "Capacitat per operar competentment en una determinada activitat”
CAPACITAT: "Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú per al bon exercici d'alguna cosa"
COMPETÈNCIA: "Perícia, aptitud, idoneïtat per fer alguna cosa o intervenir en un assumpte“ .RAE
Competències bàsiques de l’àmbit digital
Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO

INSTRUMENTS I APLICACIONS
1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques .
2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de
dades numèriques .

3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment .
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE

4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts .
5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la
informació amb el suport d'aplicacions digitals .

6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge .
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ
7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació
8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals
10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos
11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics,
legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital .
Continguts associats a les competències 1/2
Síntesi dels continguts clau de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO

INSTRUMENTS I APLICACIONS
• Dispositius: funcions bàsiques (ordinador / tauleta, impressora, càmera, mòbils, pissarra

digital). Connexions. Localitzar arxius i executar aplicacions en local i en línia. Emmagatzemar en
discos locals, virtuals i extraïbles. Imprimeix. Instal · lar i configurar programari.
• Conceptes bàsics de sistema operatiu i de llenguatge audiovisual.
• Edició de documents de text i presentacions multimèdia.
• Procés de dades numèriques i edició de representacions gràfiques.
• Edició digital d'imatge fixa, dibuix, so i vídeo.
• Robòtica i programació. Realitat augmentada, codis QR, videojocs, geolocalització
•TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE

• Navegadors: funcions bàsiques.
• Cercadors: generals i específics. Planificar la recerca: bàsica, avançada, dinàmica (RSS)
• Fonts d'informació digital.
• Selecció, catalogació i emmagatzematge i compartició de la informació: criteris de selecció i
valoració, etiquetes, marcadors socials, curador de continguts ...
• Tècniques per a la construcció de coneixement: organització, resum, síntesi, esquematització,
classificació, relació, anàlisi, interpretació, avaluació ...
• Instruments per construir coneixement: genèrics (processador de textos, presentacions, fulls
de càlcul) i específics (mapes conceptuals, línies del temps, GeoGebra, organigrames, realitat
augmentada, pòsters digitals ...)
• Dossier Personal d'Aprenentatge (DPA o portafoli digital d'aprenentatges)
• Entorn Personal d'Aprenentatge (EPA)
Continguts associats a les competències 2/2
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ
• Eines de comunicació (correu, missatges instantanis, xat, fòrum, videoconferència, joc de rol).
Comunicació: síncrona / asíncrona; pública / privada. Canal: oral, textual i multimèdia.
• Normes de cortesia a la xarxa.
• Eines per gestionar tasques col .laboratives: disc virtual, calendari, agenda, mapa
conceptual, document en línia, línia de temps, geolocalitzar, pòster, xarxes socials, blog, wikis ...
• Entorns d'aprenentatge col .laboratiu lliures o restringits: plataformes educatives, entorns
virtuals d'aprenentatge (EVA) ...
• Aplicacions per compartir i publicar en línia
• Ús de tutorials.

HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL
•Tràmits , gestions i compres Administració electrònica , portals comercials .
• Oci i cultura: portals temàtics i culturals , premsa , xarxes socials , jocs en línia , RRS
• Gestió de la ciutadania segura : portals assegurances , programari maliciós , dades personals ...
• Identitat digital visibilitat , reputació i gestió de la privacitat pública i aliena .
• Aprenentatge permanent EVA , recursos per a l'aprenentatge formal i no formal ...
• Normes de cortesia a la xarxa .
• Salut física: higiene i seguretat ambiental ( ergonomia , audició , temps davant la pantalla ) .
• Salut psíquica conductes addictives , assetjament digital .
• Ètica i legalitat de la informació fonts , credibilitat , ús ètic de la informació i la seva difusió per
mitjans tecnològic , drets d'autoria .
• Marc legal i drets d'autor en l'ús i instal .lació de dispositius i aplicacions
• Manteniment segur de dispositius aplicacions i entorns virtuals: documentació , còpies de
seguretat , antivirus , claus d'accés , intercanvis de fitxers
• Sostenibilitat: consum d'energia , despesa d'impressió, substitució de dispositius ...
Competència Digital i Ciències del Ciberespai
Necessitem una nova assignatura?
Les competències bàsiques de l'àmbit digital tenen un caràcter instrumental i
transversal, ja que faciliten el desenvolupament -amb suports TIC- d'activitats
vinculades a les altres àrees del currículum.
Inclouen el tractament de la informació amb recursos TIC i el coneixement i
ús del Ciberespai, aquest vast món paral.lel a Internet on cada vegada passem
més temps i on podem fer gairebé totes les activitats que abans realitzàvem en el
món natural i social tradicional (estudiar, treballar, fer gestions, divertir-nos,
comunicar-nos) ... i moltes més.
En aquest document, i considerant la seva transversalitat, proporcionarem
idees per a la integració de les competències bàsiques de l'àmbit digital a les
activitats d'aprenentatge de totes les àrees i assignatures.
No obstant això creiem que per garantir l'adquisició de tots aquests aprenentatges sobre
Competència Digital i Ciències del Ciberespai i impulsar el seu ús transversal en
totes les àrees, se li hauria d'assignar una hora setmanal a tota l'Ensenyament
Obligatori. A Primària seria un bloc de continguts en "Coneixement del medi natural,
social i cultural", i en l'ESO seria un bloc de continguts en "Tecnologia" en primer cicle i
Pere Marquès (2013)
una nova assignatura comuna en segon cicle.
2
Quines TIC necessitem als centres?
Per a poder desenvolupar les seves competències digitals
els alumnes han de disposar de dispositius digitals

al centre docent i a casa
Quins recursos necessitem a les aules?
PISSARRA DIGITAL +
lector documents

pissarra copiadora
llapis i teclat remot mirall
màgic

compartir

accés des
de CASA
família
suport permanent

TAULETES DIGITALS
O ORDINADORS

pels alumnes 1X1
EPA, llibre universal, web 2.0
llibreta-laboratori

EVA col.laboratiu
no hi ha parets

PLATAFORMA
EDUCATIVA +
Internet
software +
CONTINGUTS
llibre digital, recursos multimèdia, activitats
interactives auto-correctives
Pere Marquès (2010)
Què ens aporten les tauletes digitals (o netbooks)?
- ACCÉS A LA INFORMACIÓ + visualització ( e- reader, música , vídeo ... ) +
emmagatzematge: local, núvol ...
- Font d'informació: navegador, cercador, enciclopèdies, ràdio / TV ,
mapes/geolocalització, realitat augmentada, codis QR...
- Captura digital de l'entorn físic (ahir llapis ): càmera, micròfon, sensors
- APPS DE MATERIALS CURRICULARS : consulta , pràctica , avaluació
- Llibres digitals , exercicis multimèdia (autocorregibles, simuladors), jocs
- PROCÉS DE DADES : organitzar , transformar , crear , aplicar
- Llibreta / Taller (crear apunts , fer tasques): editor de text, notes, dibuix, llibres,
contes, multimèdia, imatge/foto, so, vídeo, mapa conceptual, línia de temps
- Altres eines: Calculadora, full de càlcul i gràfics, traductor , OCR ...
- Organitzar (sincronitzant):agenda, contactes, les meves eines,la meva informació
- COMUNICACIÓ

- Interpersonal: correu electrònic, missatges curts, videocomunicacions ...
- Comunicació social: grups ( fòrums, xarxes ), publicació en línia ( blocs, wikis )
Avui, el dispositiu digital idoni per a l'alumnat a Primària i ESO és la tauleta
Permet treballar a Internet, a la plataforma educativa de centre i en local
Veure: ¿tabletas o netbooks?
Pere Marquès (2012)
Tauletes digitals (o netbooks): 4 models tecnològics
-Aula de les tauletes digitals . Les tauletes estan en una aula específica on es
trasllada als alumnes a fer activitats amb elles . Desaconsellable per la incomoditat
dels trasllats .
-Algunes tauletes fixes de suport per a la classe . A les classes hi ha unes
poques tauletes i s'usen per a diversos treballs individuals i grupals . Bon model per
a la familiaritzar-se amb aquests dispositius a les aules
-Carros de tauletes digitals . El centre té carros amb pastilles (per al seu transport ,
emmagatzematge i recàrrega) que els professors traslladen a la seva aula quan ho
requereixen. Bon complement al model anterior
- Tauleta digital personal per a cada alumne amb tres possibilitats :
- Les tauletes són del centre i estan a l'aula on els alumnes les fan servir

- Que siguin el model prescrit pel centre, però propietat de cada alumne, que
cada dia la porta a l'aula i se l'emporta a casa ..
- Que cada alumne porti cada dia al centre el dispositiu digital (tauleta, netbook,
smartphone) de què disposi ( BYOD )
-Pensem que tots els alumnes a partir dels últims cursos de Primària haurien
de tenir la seva tauleta o netbook .
A més dels dispositius digitals per als alumnes, les aules requereixen: bona connexió
a Internet, plataforma educativa i pissarra digital ... i unes normes Marquès (2013)
Pere d'ús
Tauletes digitals (o netbooks): 3 models funcionals
- Ús preferent per utilitzar apps educatives: llibres de text digitals i altres continguts
educatius , exercicis autocorrectius , simuladors ... Sovint està previst que el professor
creu materials ( llibres , exercicis ) .
La tableta substitueix els llibres de text , i s'usa puntualment com a càmera , per buscar
a Internet , per veure vídeos i altres documents. Riscos: app dependència,
sobrecàrrega de treball docent, memorisme ....
- Ús preferent per accedir a la plataforma educativa de centre, on el professor
haurà organitzat recursos (apps , llibres digitals , materials propis ... ) per a l'estudi ,
exercicis ( autocorrectius o per rebre a la seva bústia ), fòrums ...
Pel demés com l'anterior . S'afegeix el risc d'excés de planificació .
- Ús preferent com a instrument multifuncional per accedir a la informació ,
processar dades i comunicar-se en activitats pràctiques tipus projecte (sovint
col.laboratives i amb suport de recursos web 2.0 ) .
Puntualment s'usen apps educatives . Riscos: dispersió de l'alumne
MÉS A MÉS CAL CONSIDERAR L’ AUTONOMIA QUE ES DÓNA A L’ALUMNE:
- Només poden utilitzar la tauleta quan ho indica el professor. Habitual a Primària i ESO. Així
el professor pot vigilar el treball dels estudiants amb les pastilles i evitarà distraccions.
- Els alumnes utilitzen els dispositius quan ho consideren oportú, doncs integra el seu EPA
(Entorn personal d'aprenentatge) i constitueix un recurs personal per a l'aprenentatge i la vida en
general. El dispositiu ha de ser de propietat de cada alumne, que el portarà cada diaPere Marquès (2013)
a classes
3
Orientacions per a integrar
les competències digitals
al curriculum
Concretar els nivells d’adquisició de les
competències digitals en cada etapa educativa
En els documents oficials de la Generalitat de Catalunya (ver artículo con enlaces)
es presenta un llistat de competències i continguts clau per a Primària i un altre
per a l'ESO, concretant indicadors estimatives del seu nivell o grau d'adquisició.
Les competències són les mateixes, però el nivell d'adquisició exigit (habilitats,
continguts i coneixements associats, actituds, experiència) és més gran en ESO.
Encara que aquesta proposta pot resultar adequada en general, es suggereix que
cada centre docent faci els ajustos adequats, especialment en el nivell
d'adquisició de les competències exigibles en cada etapa, atenent les
característiques de la comunitat educativa. També es poden ajustar el continguts clau.
Cal considerar les característiques de l'alumnat (per reforçar i complementar el que ja
saben) i els punts de vista dels professors, que són els qui, en les seves diverses
assignatures proposaran als alumnes activitats per desenvolupar aquestes
competències i es coordinaran per fer el seguiment dels seus progressos.
Els productes resultants seran la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS i
ELS CONTINGUTS CLAU per a primària i per a l'ESO.
Convé informar les famílies com es va a treballar la competència digital al centre. En molts
casos caldrà orientar-los i també demanar la seva col · laboració perquè els alumnes
disposin del dispositiu digital adequat amb el qual treballar.
Pere Marquès (2013)
Com estimar el nivell d’adquisició
d’una competència digital?
Les competències es desenvolupen poc a poc i el seu perfeccionament és gradual.
S'evidencien en fer activitats, per això els CRITERIS GENERALS D'GRADACIÓ per
estimar el nivell d'adquisició de les distintes competències digitals es vinculen a
determinats aspectes de les activitats que es realitzin amb TIC, a saber:
- La complexitat del treball a realitzar. Els treballs seran bàsicament: recerca
d'informació , producció de coneixements i edició i comunicació dels mateixos . I podem
distingir: treballs senzills ( realitzar una tasca puntual ) o complexos .
- L'autonomia amb què actua l'estudiant en triar , configurar o utilitzar l'instrument TIC
i les seves funcionalitats més adequades per a la tasca a realitzar pot actuar: amb
pautes, amb ajudes puntuals ( del professor o companys ) o sense ajudes .

- Els instruments TIC que utilitza. Poden ser : simples o compostos (diversos
elements interconnectats), genèrics o específics .
- Les funcionalitats de l'instrument TIC que utilitza: senzilles, bàsiques o
avançades
- El procés de treball . Considerant: planificació, encert en l'elecció d'instruments
TIC i funcions, eficiència, seguretat, ergonomia, interaccions ( si n'hi ha hagut amb
els companys ) ...
- La qualitat de producte final . Es valoraran especialment aspectes formals, doncs
els continguts curriculars s'avaluaran segons criteris de cada assignatura Pere Marquès (2013)
La cartilla de seguiment de les competències
Per fer un detallat seguiment del progressiu procés d'adquisició de les competències
digitals (que implica a tots els professors del curs, ja que es consideren un eix
transversal) suggerim un sistema similar al que s'usa a França:

LA CARTILLA DE COMPETÈNCIES
una per a primària i un altre per a ESO (document digital on-line o en paper)
La cartilla de competències presenta una taula per a cada competència digital. A
la primera columna es llisten (es descriuen) les habilitats (poden exigir conceptes i
actituds) vinculades als continguts clau de cada competència.
A les columnes adjacents, a la dreta de cada habilitat, i considerant i els CRITERIS
GENERALS DE GRADACIÓ es descriuran els indicadors que determinen els seus
nivells d'adquisició.

• Cada alumne quan considera que arriba a un nivell en alguna competència el
marca en “groc”. Així els alumnes s'autoavaluen i van controlant els seus
progressos.
• Els professors de les diferents assignatures van revisant cada setmana algunes
cartilles i, en els casos en què ho hagin verificat, certifiquen els nous èxits dels
seus alumnes marcant el nivell en “verd” (n'hi ha prou que ho faci un professor)
En general pot ser adequat considerar 3 nivells d'adquisició per a aquestes habilitats
Pere
competencials, que poden representar: suficient, notable i excel.lent.Marquès (2013)
Fragment d’una cartilla de competències
Per cada competència, segons els seus continguts clau, es desglossen les habilitats associades
COMPETÈNCIA
2.- Utilitzar aplicacions d’edició
de textos, presentacions
multimèdia, tractament de dades
numèriques
Usar l’editor de textos

HA
BILI Usar presentacions
TATS multimèdia
Ús del corrector
ortogràfic en editors

NIVELL-1

NIVELL-2

NIVELL-3

.- Produir
documents
senzills.
- Amb pautes

- Produir
documents
- Amb ajudes
puntuals

- Produir
documents
- Sense ajudas

- Documents
bàsics amb text i
imatge

- Documents
amb estructura i
taules

- Presentacions
amb transicions i
animacions

- Presentacions
bàsiques

- Presentacions
amb transicions

- Presentacions
amb transicions i
animacions

- Ús bàsic

- Configurar l’ús
del corrector

--------------

La cartilla és digital i està on-line. Cada alumne té la seva on marca en groc quan
considera que ha assolit un nivell d'habilitat.
Els professors accedeixen a una altra instància de la cartilla (l'oficial, que l'alumne només
pot veure) que verifiquen un nivell d'habilitat ho certifiquen marcant en verd.

Una competència només es podrà acreditar (en el nivell que correspongui) quan es tinguin
acreditades totes les habilitats associades.
Pere Marquès (2013)
Instruments per a gestionar la competència digital
1. CONSIDERAR propostes sobre competències

digitals i altres fonts d’informació
2. ADAPTAR AL CONTEXT EDUCATIU: COMUNITAT DEL CENTRE I EL SEU ENTORN

CONTINGUTS
CLAU

COMPETÈNCIES
CRITERIS
GENERALS DE
GRADACIÓ

TAULA GRADUADA
DE COMPETÈNCIES
DIGITALS
CARTILLA DE COMPETÈNCIES
I habilitats associades

3. GESTIONAR EL
SEGUIMENT

Avaluació del professor

ACTIVITATS
rúbrica de l’activitat
Autoavaluació de l’alumne
Pere Marquès (2013)
Avaluació inicial de la competència digital
• Com passa en altres matèries, els estudiants ja han adquirit en entorns no
formals moltes habilitats i coneixements (de vegades erronis ) relacionats amb
les TIC , de manera que caldrà fer una “avaluació inicial" que proporcioni al
professorat informació de les competències digitals dels seus alumnes .
• Es proposa fer-ho a principi de curs , quan es lliuri als estudiants la CARTILLA DE
COMPETÈNCIES i se'ls expliqui com la utilitzaran. Es dedicarà una classe a donar
una visió general sobre la competència digital explicant les habilitats
associades a cada competència (que apareixen a la cartilla) i es demanarà als
alumnes que marquin en “groc” aquells nivells d’habilitat que creguin que ja
tenen.
• Al final es recolliran les cartilles i es passaran les respostes a una taula de doble
entrada les files siguin les habilitats competencials i les columnes els noms dels
alumnes .

• La taula ens oferirà el mapa de les competències digitals inicials dels alumnes ,
que s'aniran verificant al llarg del curs i s'aniran ampliant i perfeccionant amb les
activitats que es realitzen en les diverses assignatures.
En molts casos, i seguint les indicacions del professor, els alumnes que disposen d'un
bon nivell competencial podran ajudar a altres companys amb dificultats. Pere Marquès (2013)
4
Activitats per a que els alumnes
desenvolupin la seva
competència digital
Les TIC a l’educació: usos
OFIMÀTICA
LLIBRE DE
TEXT DIGITAL

NAVEGADORS
CERCADORS

APPS
D’EXERCITACIÓ

entorns
didàctics
per a aprendre
determinats
continguts

conèixer
sobre
Internet,
les TIC i
el seu maneig

per a
desenvolupar la
competència
digital

SIMULADORS

Faciliten
l’aprenentatge
de determinats
continguts
curriculars

eines específiques
vinculades a
continguts
d’assignatures

eines auxiliars
per a tot tipus
d’activitats
d’aprenentatge i
personals

GOOGLE
EARTH
Pere Marquès (2013)
Orientacions sobre les activitats per a que els
alumnes desenvolupin la competència digital
• Les activitats han de permetre constatar l'estudiant el valor afegit que
proporciona en aquest cas l'ús de les TIC. Seran aplicatives, preferentment
contextualitzades sobre problemes i qüestions reals i propers, que estimulin la seva
curiositat i exigeixin investigar, reflexionar críticament, crear...
• Sovint contemplaran múltiples formes de realització, es podran emprar diverses
eines TIC i amb diverses funcionalitats, i moltes vegades s'admetran diverses
solucions vàlides .
• Per això convé realitzar la seva avaluació en la pissarra digital (considerant la
rúbrica establerta en cada cas ), donant opció i fomentant que tots els alumnes
puguin participar amb els seus comentaris perquè tothom pugui aprendre dels altres
veient altres possibilitats.
•També es fomentaran les activitats col.laboratives (degudament organitzades )
perquè els alumnes intercanviïn coneixements i s'ajudin ( l'àmbit TIC està en canvi
continu i és enorme , i molts estudiants dominen bé alguns aspectes ) . Així aprendran
més , realitzaran treballs de més qualitat i milloraran altres actituds i competències
(solidaritat, responsabilitat, gestió de conflictes, tolerància ... )

El professorat ha de donar exemple en l'ús cívic i segur d'Internet i mostrar bons
hàbits en emprar les TIC
Pere Marquès (2013)
Activitats per a que els alumnes desenvolupin
la competència digital 1/2
• Buscar informació a Internet per als seus treballs, per a presentar i comentar a tota
la classe a la pissarra digital ( PD ) sobre algun tema (alumnes cercadors de recursos)
• Prendre seus apunts ( ext , dibuix, fotos , vídeo) i organitzar la informació: síntesi ,
mapes conceptuals, bases de dades, gràfiques, línies de temps, infografies, pòsters ...
• Elaborar el bloc personal amb presentació personal, produccions pròpies (fotos ,
escrits , vídeos), aficions, els treballs que indiqui el professor fer al blog (com a portafoli
d'aprenentatges). Periòdicament es presentaran en la PD o al professor .
• Crear i utilitzar el seu EPA (Entorn Personal d'Aprenentatge) . Inclourà : els seus
apunts , dossier d'aprenentatges , eines d'Internet , agenda i contactes ...
• Elaborar tot tipus de treballs (individuals i grupals ) en format digital: àudio, vídeo
, presentació multimèdia ... I exposar-los a la pissarra digital a tota la classe per
comentar-los i corregir-los entre tots . Aquests treballs poden ser: webquest, projectes
i estudis de cas, problemes complexos, enquestes amb formularis online, materials
didàctics, itineraris, viatges virtuals a museus, contes multimèdia, poemes visuals,
reportatges

Convé que els alumnes disposin d'una xarxa social d'aula, complementària a la
plataforma educativa i al seu disc en el núvol, amb un espai personal i espais de col ·
laboració: tauler d'anuncis, missatgeria i xat, recursos, grups de treball .. Pere Marquès (2013)
Activitats per a que els alumnes desenvolupin
la competència digital 2/2
• Treballs de tota la classe amb documents compartits: wiki enciclopèdia de
recursos de l'assignatura, glossari bàsic de l'assignatura ...
• Alumnes professors: preparen i realitzen exposicions de temes en la PD , preparen
bateries de preguntes als seus companys (format digital multimèdia), creen materials
didàctics interactius per a alumnes de cursos inferiors, atenen un "fòrum virtual de
consultes" dels companys ...
• Alumnes periodistes: realitzar un diari escolar digital, emissions de ràdio i TV per
Internet sobre les activitats del centre o l'actualitat del barri, de la ciutat ...
• Debats en línia o presencials amb el suport de la pissarra digital que permet
mostrar informació multimèdia que avali els arguments dels estudiants .

• Sortides i actes : documentar-se per preparar la sortida, fer vídeos, exposicions...
• Consultar continguts i realitzar exercicis de les assignatures: llibres digitals ,
apps educatives, materials didàctics tutorials i d'exercitació, bases de dades, vídeos i
animacions, simulacions . Els materials els trobaran a la intranet educativa, bloc del
professor o a Internet . Faciliten personalitzar els aprenentatges i donen autonomia
a l'alumne en la seva formació possible en tot moment i lloc .
Disposant de tauleta digital i accés a la plataforma educativa i Internet, l'alumnat pot
treballar en qualsevol lloc del centre i en zones wifi.
Pere Marquès (2013)
A les activitats, com avaluar la competència digital?
Les activitats amb suports TIC que es facin en cada assignatura tindran una doble
avaluació: la de la tasca de l'assignatura i la de la competència digital manifestada.

Les competències s'evidencien en l'acció i s'avaluen amb activitats d'aplicació.
Per tant mai s'inclouran preguntes teòriques (memorístiques) en les activitats que
es proposin per avaluar el nivell competencial dels alumnes
Un bon seguiment de les diverses activitats que es vagin realitzant durant el curs
(avaluació contínua + ús de la CARTILLA DE COMPETÈNCIES) pot ser suficient per
avaluar el nivell d'adquisició de les competències digitals dels alumnes. Per tant
moltes vegades no caldrà una "prova específica d'avaluació" (avaluació final)
AVALUACIÓ MITJANÇANT RÚBRIQUES
Considerant les competències i les habilitats de la CARTILLA DE COMPETÈNCIES i
els CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ, per a cada activitat que es proposi als
estudiants es pot elaborar una rúbrica que defineixi l'activitat a realitzar i concreti
els indicadors dels diversos nivells de realització de l'activitat.
A més amb la rúbrica els alumnes sabran clarament el que s'espera d'ells, podran
ajustar la forma de fer la feina, autoavaluar-se (de forma individual i grupal) i seran
conscients del nivell assolit en cada cas.

Encara que moltes activitats es faran en grup col · laboratiu, i es valorarà el treball
grupal, l'avaluació de les competències digitals ha de ser personal de cada alumne.
Pere Marquès (2013)
TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC
y otras cuestiones del ámbito educativo

Compendi de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm
M
I
L
L

I

D
E
E
S

O
R
A
R
L
’

P
E
R

E

D
U
C
A
C
I
Ó
Fonts d’informació
• COMISIÓN EUROPEA (2004) Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Un marco de referencia europeo (ver)
•CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ (2003). Relació de competències bàsiques (veure)
•DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències
bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació primària (veure)
•DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències
bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria
(veure)
• MARQUÈS, Pere (2010). Aproximación a las competencias básicas (ver)
• MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la
Educación Primaria (ver)

• MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la
Educación Secundaria Obligatoria (ver)
•SARRAMONA, Jaume (2004). Las competencias básicas en la educación obligatoria.
Barcelona: CEAC
•VIDORRETA, Concha (2009). Competencias básicas. (ver)
1 de 27

Recomendados

FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11. por
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.mllfl
9.2K vistas2 diapositivas
Normes d'ortografia pel cicle inicial por
Normes d'ortografia pel cicle inicialNormes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicialBiblioteca Sant Jordi
35.2K vistas19 diapositivas
Comprensio lectora 2n por
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nmiriamgirona
48K vistas36 diapositivas
Unitat 5 el temps por
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsM T
818 vistas64 diapositivas
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz por
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazFrancesc Iglesias
194.1K vistas72 diapositivas
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014 por
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014
Dossier G (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014Francesc Iglesias
13.7K vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial por
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicialCaaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicialM T
11.7K vistas58 diapositivas
Majuscules por
MajusculesMajuscules
MajusculesNecessitats Educatives Especials
35.2K vistas10 diapositivas
Projecte el món 2n A Escola Nova por
Projecte el món 2n A Escola NovaProjecte el món 2n A Escola Nova
Projecte el món 2n A Escola Novaescolanovacervello
5.2K vistas51 diapositivas
Dictats preparats por
Dictats preparatsDictats preparats
Dictats preparatsebrachs
4.8K vistas8 diapositivas
Practiquem les inferències por
Practiquem les inferènciesPractiquem les inferències
Practiquem les inferènciesMontserrat Bertran
15.4K vistas4 diapositivas
Els insectes por
Els insectesEls insectes
Els insectespcvcolegioaltet
3.6K vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial por M T
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicialCaaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
M T11.7K vistas
Dictats preparats por ebrachs
Dictats preparatsDictats preparats
Dictats preparats
ebrachs4.8K vistas
Caaco ex 1213_mt002_r1_avaluacio_inicial_2n_any por M T
Caaco ex 1213_mt002_r1_avaluacio_inicial_2n_anyCaaco ex 1213_mt002_r1_avaluacio_inicial_2n_any
Caaco ex 1213_mt002_r1_avaluacio_inicial_2n_any
M T2.8K vistas
Escriptura de nombres por 5amoli
Escriptura de nombresEscriptura de nombres
Escriptura de nombres
5amoli13.4K vistas
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial por M T
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicialCaaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
M T56.1K vistas
Els dictats1(1) por Dictats
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
Dictats35.1K vistas
Els rèptils por anabg63
Els rèptilsEls rèptils
Els rèptils
anabg6321.1K vistas
Verbs comencem jclic_classe_present por M T
Verbs comencem jclic_classe_presentVerbs comencem jclic_classe_present
Verbs comencem jclic_classe_present
M T23.1K vistas
Rubrica docent expressio_oral1 por jordi26
Rubrica docent expressio_oral1Rubrica docent expressio_oral1
Rubrica docent expressio_oral1
jordi263.6K vistas
Text paràgraf oració por ProjecteAUKA
Text paràgraf oracióText paràgraf oració
Text paràgraf oració
ProjecteAUKA2.1K vistas
30 problemes 3r por VANESA
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
VANESA125.3K vistas
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014 por Francesc Iglesias
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Dossier J/ge/gi (Català Inicial + Alfabetització) - Setembre 2014
Francesc Iglesias12.8K vistas
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia por M T
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
M T15.2K vistas

Similar a Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum

Ccbb digitals por
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals jesteveg
1.3K vistas27 diapositivas
Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària. por
Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.
Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.PERE MARQUES
43.8K vistas15 diapositivas
Competencia digital por
Competencia digitalCompetencia digital
Competencia digitalpaubelles
4.9K vistas41 diapositivas
Competència digital primària por
Competència digital primàriaCompetència digital primària
Competència digital primàriaceipeltemple
438 vistas41 diapositivas
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO por
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESOCompetències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESOPERE MARQUES
42.1K vistas16 diapositivas
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel por
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelGrup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelURV
232 vistas22 diapositivas

Similar a Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum(20)

Ccbb digitals por jesteveg
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals
jesteveg1.3K vistas
Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària. por PERE MARQUES
Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.
Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.
PERE MARQUES43.8K vistas
Competencia digital por paubelles
Competencia digitalCompetencia digital
Competencia digital
paubelles4.9K vistas
Competència digital primària por ceipeltemple
Competència digital primàriaCompetència digital primària
Competència digital primària
ceipeltemple438 vistas
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO por PERE MARQUES
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESOCompetències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
PERE MARQUES42.1K vistas
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel por URV
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelGrup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
URV232 vistas
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil por PERE MARQUES
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
PERE MARQUES7K vistas
La competència digital a l'educació primària (cap.2) por Anna
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
Anna488 vistas
La competència digital a l'educació primària (capítol 2) por Anna
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
Anna776 vistas
treball reunio0 por URV
treball reunio0treball reunio0
treball reunio0
URV234 vistas
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009 por David Heras
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
David Heras1.4K vistas
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital por formaciotac
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digitalCiutadania, hàbits, civisme i identitat digital
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
formaciotac1.6K vistas
Competència digital 1 por Nuria Alart
Competència digital 1Competència digital 1
Competència digital 1
Nuria Alart854 vistas
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum por Jordi Saez
ElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculumElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
Jordi Saez237 vistas
Presentaciop Mi S por marinaalum
Presentaciop Mi SPresentaciop Mi S
Presentaciop Mi S
marinaalum341 vistas
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies por mbadia6
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
mbadia6296 vistas
Competències del Dinamitzador Digital por Ciberteka
Competències del Dinamitzador DigitalCompetències del Dinamitzador Digital
Competències del Dinamitzador Digital
Ciberteka1K vistas
PDI por creal1
PDIPDI
PDI
creal11.2K vistas
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem? por Carmina Pinya i Salomó
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
2.7K vistas21 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
1.1K vistas19 diapositivas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
1.2K vistas49 diapositivas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
2.6K vistas42 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
1.1K vistas8 diapositivas
Com motivar els alumnes? por
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
3.5K vistas16 diapositivas

Más de PERE MARQUES(20)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
PERE MARQUES2.7K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
PERE MARQUES1.1K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
PERE MARQUES1.2K vistas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
PERE MARQUES2.6K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
PERE MARQUES1.1K vistas
Com motivar els alumnes? por PERE MARQUES
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
PERE MARQUES3.5K vistas
Què fan els centres innovadors? por PERE MARQUES
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
PERE MARQUES1.9K vistas
Per què convé aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES1.3K vistas
Competències docents a l'Era Internet por PERE MARQUES
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
PERE MARQUES1.4K vistas
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por PERE MARQUES
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
PERE MARQUES2.3K vistas
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin... por PERE MARQUES
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
PERE MARQUES3.4K vistas
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016 por PERE MARQUES
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
PERE MARQUES1.2K vistas
5 ejes de innovación en las Universidades por PERE MARQUES
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
PERE MARQUES2.5K vistas
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES5K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
PERE MARQUES16.1K vistas
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso) por PERE MARQUES
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
PERE MARQUES14K vistas
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... por PERE MARQUES
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
PERE MARQUES7.1K vistas
Ventajas y peligros de las pantallas por PERE MARQUES
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
PERE MARQUES4.9K vistas
Avantatges i perills de les pantalles por PERE MARQUES
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
PERE MARQUES4K vistas
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros por PERE MARQUES
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
PERE MARQUES47.8K vistas

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 vistas98 diapositivas
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 vistas48 diapositivas
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vistas4 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vistas37 diapositivas

Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum

 • 1. Orientacions per integrar les Competències bàsiques de l’àmbit digital al curriculum (v.2.1) De què parlem? Competències digitals i continguts associats Què TIC necessitem en els centres? Concretar la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS del centre CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ per estimar els nivells d'adquisició Seguiment dels aprenentatges: la CARTILLA DE COMPETÈNCIES Avaluació inicial de la competència digital Activitats per a desenvolupar la competència digital Doble avaluació de les activitats: el contingut i la competència digital Pere Marquès (2013) http://peremarques.net Agrairé comentaris i suggeriments de millora
 • 3. Què són les competències bàsiques? Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són com els àtoms que composen les molècules - competència) de manera integrada… …en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i experiència de cadascú i sovint amb el suport de recursos i ajuts (no cal saber-ho tot de memòria) S’adquireixen mitjançant experiències d’aprenentatge integradores sobre problemes reals i propers, que exigeixen aplicar el què s’ha après i acostumen a admetre diverses respostes S’evidencien en l’acció i s’avaluen amb activitats d’aplicació. Les manifestacions observables d’una acció competent s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació. Competències bàsiques: les imprescindibles per a tots. Les classifiquem en 8 blocs Comunicació lingüística. Matemàtica. Social i ciutadana. Cultural i artística. Coneixement i interacció amb el món físic. Autonomia i iniciativa personal. Aprendre a aprendre. Tractament de la informació i món digital (competència digital) APTITUD: "Capacitat per operar competentment en una determinada activitat” CAPACITAT: "Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú per al bon exercici d'alguna cosa" COMPETÈNCIA: "Perícia, aptitud, idoneïtat per fer alguna cosa o intervenir en un assumpte“ .RAE
 • 4. Competències bàsiques de l’àmbit digital Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO INSTRUMENTS I APLICACIONS 1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques . 2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques . 3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE 4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts . 5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals . 6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge . COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ 7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació 8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals 10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos 11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital .
 • 5. Continguts associats a les competències 1/2 Síntesi dels continguts clau de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO INSTRUMENTS I APLICACIONS • Dispositius: funcions bàsiques (ordinador / tauleta, impressora, càmera, mòbils, pissarra digital). Connexions. Localitzar arxius i executar aplicacions en local i en línia. Emmagatzemar en discos locals, virtuals i extraïbles. Imprimeix. Instal · lar i configurar programari. • Conceptes bàsics de sistema operatiu i de llenguatge audiovisual. • Edició de documents de text i presentacions multimèdia. • Procés de dades numèriques i edició de representacions gràfiques. • Edició digital d'imatge fixa, dibuix, so i vídeo. • Robòtica i programació. Realitat augmentada, codis QR, videojocs, geolocalització •TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE • Navegadors: funcions bàsiques. • Cercadors: generals i específics. Planificar la recerca: bàsica, avançada, dinàmica (RSS) • Fonts d'informació digital. • Selecció, catalogació i emmagatzematge i compartició de la informació: criteris de selecció i valoració, etiquetes, marcadors socials, curador de continguts ... • Tècniques per a la construcció de coneixement: organització, resum, síntesi, esquematització, classificació, relació, anàlisi, interpretació, avaluació ... • Instruments per construir coneixement: genèrics (processador de textos, presentacions, fulls de càlcul) i específics (mapes conceptuals, línies del temps, GeoGebra, organigrames, realitat augmentada, pòsters digitals ...) • Dossier Personal d'Aprenentatge (DPA o portafoli digital d'aprenentatges) • Entorn Personal d'Aprenentatge (EPA)
 • 6. Continguts associats a les competències 2/2 COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ • Eines de comunicació (correu, missatges instantanis, xat, fòrum, videoconferència, joc de rol). Comunicació: síncrona / asíncrona; pública / privada. Canal: oral, textual i multimèdia. • Normes de cortesia a la xarxa. • Eines per gestionar tasques col .laboratives: disc virtual, calendari, agenda, mapa conceptual, document en línia, línia de temps, geolocalitzar, pòster, xarxes socials, blog, wikis ... • Entorns d'aprenentatge col .laboratiu lliures o restringits: plataformes educatives, entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) ... • Aplicacions per compartir i publicar en línia • Ús de tutorials. HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL •Tràmits , gestions i compres Administració electrònica , portals comercials . • Oci i cultura: portals temàtics i culturals , premsa , xarxes socials , jocs en línia , RRS • Gestió de la ciutadania segura : portals assegurances , programari maliciós , dades personals ... • Identitat digital visibilitat , reputació i gestió de la privacitat pública i aliena . • Aprenentatge permanent EVA , recursos per a l'aprenentatge formal i no formal ... • Normes de cortesia a la xarxa . • Salut física: higiene i seguretat ambiental ( ergonomia , audició , temps davant la pantalla ) . • Salut psíquica conductes addictives , assetjament digital . • Ètica i legalitat de la informació fonts , credibilitat , ús ètic de la informació i la seva difusió per mitjans tecnològic , drets d'autoria . • Marc legal i drets d'autor en l'ús i instal .lació de dispositius i aplicacions • Manteniment segur de dispositius aplicacions i entorns virtuals: documentació , còpies de seguretat , antivirus , claus d'accés , intercanvis de fitxers • Sostenibilitat: consum d'energia , despesa d'impressió, substitució de dispositius ...
 • 7. Competència Digital i Ciències del Ciberespai Necessitem una nova assignatura? Les competències bàsiques de l'àmbit digital tenen un caràcter instrumental i transversal, ja que faciliten el desenvolupament -amb suports TIC- d'activitats vinculades a les altres àrees del currículum. Inclouen el tractament de la informació amb recursos TIC i el coneixement i ús del Ciberespai, aquest vast món paral.lel a Internet on cada vegada passem més temps i on podem fer gairebé totes les activitats que abans realitzàvem en el món natural i social tradicional (estudiar, treballar, fer gestions, divertir-nos, comunicar-nos) ... i moltes més. En aquest document, i considerant la seva transversalitat, proporcionarem idees per a la integració de les competències bàsiques de l'àmbit digital a les activitats d'aprenentatge de totes les àrees i assignatures. No obstant això creiem que per garantir l'adquisició de tots aquests aprenentatges sobre Competència Digital i Ciències del Ciberespai i impulsar el seu ús transversal en totes les àrees, se li hauria d'assignar una hora setmanal a tota l'Ensenyament Obligatori. A Primària seria un bloc de continguts en "Coneixement del medi natural, social i cultural", i en l'ESO seria un bloc de continguts en "Tecnologia" en primer cicle i Pere Marquès (2013) una nova assignatura comuna en segon cicle.
 • 8. 2 Quines TIC necessitem als centres? Per a poder desenvolupar les seves competències digitals els alumnes han de disposar de dispositius digitals al centre docent i a casa
 • 9. Quins recursos necessitem a les aules? PISSARRA DIGITAL + lector documents pissarra copiadora llapis i teclat remot mirall màgic compartir accés des de CASA família suport permanent TAULETES DIGITALS O ORDINADORS pels alumnes 1X1 EPA, llibre universal, web 2.0 llibreta-laboratori EVA col.laboratiu no hi ha parets PLATAFORMA EDUCATIVA + Internet software + CONTINGUTS llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives auto-correctives Pere Marquès (2010)
 • 10. Què ens aporten les tauletes digitals (o netbooks)? - ACCÉS A LA INFORMACIÓ + visualització ( e- reader, música , vídeo ... ) + emmagatzematge: local, núvol ... - Font d'informació: navegador, cercador, enciclopèdies, ràdio / TV , mapes/geolocalització, realitat augmentada, codis QR... - Captura digital de l'entorn físic (ahir llapis ): càmera, micròfon, sensors - APPS DE MATERIALS CURRICULARS : consulta , pràctica , avaluació - Llibres digitals , exercicis multimèdia (autocorregibles, simuladors), jocs - PROCÉS DE DADES : organitzar , transformar , crear , aplicar - Llibreta / Taller (crear apunts , fer tasques): editor de text, notes, dibuix, llibres, contes, multimèdia, imatge/foto, so, vídeo, mapa conceptual, línia de temps - Altres eines: Calculadora, full de càlcul i gràfics, traductor , OCR ... - Organitzar (sincronitzant):agenda, contactes, les meves eines,la meva informació - COMUNICACIÓ - Interpersonal: correu electrònic, missatges curts, videocomunicacions ... - Comunicació social: grups ( fòrums, xarxes ), publicació en línia ( blocs, wikis ) Avui, el dispositiu digital idoni per a l'alumnat a Primària i ESO és la tauleta Permet treballar a Internet, a la plataforma educativa de centre i en local Veure: ¿tabletas o netbooks? Pere Marquès (2012)
 • 11. Tauletes digitals (o netbooks): 4 models tecnològics -Aula de les tauletes digitals . Les tauletes estan en una aula específica on es trasllada als alumnes a fer activitats amb elles . Desaconsellable per la incomoditat dels trasllats . -Algunes tauletes fixes de suport per a la classe . A les classes hi ha unes poques tauletes i s'usen per a diversos treballs individuals i grupals . Bon model per a la familiaritzar-se amb aquests dispositius a les aules -Carros de tauletes digitals . El centre té carros amb pastilles (per al seu transport , emmagatzematge i recàrrega) que els professors traslladen a la seva aula quan ho requereixen. Bon complement al model anterior - Tauleta digital personal per a cada alumne amb tres possibilitats : - Les tauletes són del centre i estan a l'aula on els alumnes les fan servir - Que siguin el model prescrit pel centre, però propietat de cada alumne, que cada dia la porta a l'aula i se l'emporta a casa .. - Que cada alumne porti cada dia al centre el dispositiu digital (tauleta, netbook, smartphone) de què disposi ( BYOD ) -Pensem que tots els alumnes a partir dels últims cursos de Primària haurien de tenir la seva tauleta o netbook . A més dels dispositius digitals per als alumnes, les aules requereixen: bona connexió a Internet, plataforma educativa i pissarra digital ... i unes normes Marquès (2013) Pere d'ús
 • 12. Tauletes digitals (o netbooks): 3 models funcionals - Ús preferent per utilitzar apps educatives: llibres de text digitals i altres continguts educatius , exercicis autocorrectius , simuladors ... Sovint està previst que el professor creu materials ( llibres , exercicis ) . La tableta substitueix els llibres de text , i s'usa puntualment com a càmera , per buscar a Internet , per veure vídeos i altres documents. Riscos: app dependència, sobrecàrrega de treball docent, memorisme .... - Ús preferent per accedir a la plataforma educativa de centre, on el professor haurà organitzat recursos (apps , llibres digitals , materials propis ... ) per a l'estudi , exercicis ( autocorrectius o per rebre a la seva bústia ), fòrums ... Pel demés com l'anterior . S'afegeix el risc d'excés de planificació . - Ús preferent com a instrument multifuncional per accedir a la informació , processar dades i comunicar-se en activitats pràctiques tipus projecte (sovint col.laboratives i amb suport de recursos web 2.0 ) . Puntualment s'usen apps educatives . Riscos: dispersió de l'alumne MÉS A MÉS CAL CONSIDERAR L’ AUTONOMIA QUE ES DÓNA A L’ALUMNE: - Només poden utilitzar la tauleta quan ho indica el professor. Habitual a Primària i ESO. Així el professor pot vigilar el treball dels estudiants amb les pastilles i evitarà distraccions. - Els alumnes utilitzen els dispositius quan ho consideren oportú, doncs integra el seu EPA (Entorn personal d'aprenentatge) i constitueix un recurs personal per a l'aprenentatge i la vida en general. El dispositiu ha de ser de propietat de cada alumne, que el portarà cada diaPere Marquès (2013) a classes
 • 13. 3 Orientacions per a integrar les competències digitals al curriculum
 • 14. Concretar els nivells d’adquisició de les competències digitals en cada etapa educativa En els documents oficials de la Generalitat de Catalunya (ver artículo con enlaces) es presenta un llistat de competències i continguts clau per a Primària i un altre per a l'ESO, concretant indicadors estimatives del seu nivell o grau d'adquisició. Les competències són les mateixes, però el nivell d'adquisició exigit (habilitats, continguts i coneixements associats, actituds, experiència) és més gran en ESO. Encara que aquesta proposta pot resultar adequada en general, es suggereix que cada centre docent faci els ajustos adequats, especialment en el nivell d'adquisició de les competències exigibles en cada etapa, atenent les característiques de la comunitat educativa. També es poden ajustar el continguts clau. Cal considerar les característiques de l'alumnat (per reforçar i complementar el que ja saben) i els punts de vista dels professors, que són els qui, en les seves diverses assignatures proposaran als alumnes activitats per desenvolupar aquestes competències i es coordinaran per fer el seguiment dels seus progressos. Els productes resultants seran la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS i ELS CONTINGUTS CLAU per a primària i per a l'ESO. Convé informar les famílies com es va a treballar la competència digital al centre. En molts casos caldrà orientar-los i també demanar la seva col · laboració perquè els alumnes disposin del dispositiu digital adequat amb el qual treballar. Pere Marquès (2013)
 • 15. Com estimar el nivell d’adquisició d’una competència digital? Les competències es desenvolupen poc a poc i el seu perfeccionament és gradual. S'evidencien en fer activitats, per això els CRITERIS GENERALS D'GRADACIÓ per estimar el nivell d'adquisició de les distintes competències digitals es vinculen a determinats aspectes de les activitats que es realitzin amb TIC, a saber: - La complexitat del treball a realitzar. Els treballs seran bàsicament: recerca d'informació , producció de coneixements i edició i comunicació dels mateixos . I podem distingir: treballs senzills ( realitzar una tasca puntual ) o complexos . - L'autonomia amb què actua l'estudiant en triar , configurar o utilitzar l'instrument TIC i les seves funcionalitats més adequades per a la tasca a realitzar pot actuar: amb pautes, amb ajudes puntuals ( del professor o companys ) o sense ajudes . - Els instruments TIC que utilitza. Poden ser : simples o compostos (diversos elements interconnectats), genèrics o específics . - Les funcionalitats de l'instrument TIC que utilitza: senzilles, bàsiques o avançades - El procés de treball . Considerant: planificació, encert en l'elecció d'instruments TIC i funcions, eficiència, seguretat, ergonomia, interaccions ( si n'hi ha hagut amb els companys ) ... - La qualitat de producte final . Es valoraran especialment aspectes formals, doncs els continguts curriculars s'avaluaran segons criteris de cada assignatura Pere Marquès (2013)
 • 16. La cartilla de seguiment de les competències Per fer un detallat seguiment del progressiu procés d'adquisició de les competències digitals (que implica a tots els professors del curs, ja que es consideren un eix transversal) suggerim un sistema similar al que s'usa a França: LA CARTILLA DE COMPETÈNCIES una per a primària i un altre per a ESO (document digital on-line o en paper) La cartilla de competències presenta una taula per a cada competència digital. A la primera columna es llisten (es descriuen) les habilitats (poden exigir conceptes i actituds) vinculades als continguts clau de cada competència. A les columnes adjacents, a la dreta de cada habilitat, i considerant i els CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ es descriuran els indicadors que determinen els seus nivells d'adquisició. • Cada alumne quan considera que arriba a un nivell en alguna competència el marca en “groc”. Així els alumnes s'autoavaluen i van controlant els seus progressos. • Els professors de les diferents assignatures van revisant cada setmana algunes cartilles i, en els casos en què ho hagin verificat, certifiquen els nous èxits dels seus alumnes marcant el nivell en “verd” (n'hi ha prou que ho faci un professor) En general pot ser adequat considerar 3 nivells d'adquisició per a aquestes habilitats Pere competencials, que poden representar: suficient, notable i excel.lent.Marquès (2013)
 • 17. Fragment d’una cartilla de competències Per cada competència, segons els seus continguts clau, es desglossen les habilitats associades COMPETÈNCIA 2.- Utilitzar aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques Usar l’editor de textos HA BILI Usar presentacions TATS multimèdia Ús del corrector ortogràfic en editors NIVELL-1 NIVELL-2 NIVELL-3 .- Produir documents senzills. - Amb pautes - Produir documents - Amb ajudes puntuals - Produir documents - Sense ajudas - Documents bàsics amb text i imatge - Documents amb estructura i taules - Presentacions amb transicions i animacions - Presentacions bàsiques - Presentacions amb transicions - Presentacions amb transicions i animacions - Ús bàsic - Configurar l’ús del corrector -------------- La cartilla és digital i està on-line. Cada alumne té la seva on marca en groc quan considera que ha assolit un nivell d'habilitat. Els professors accedeixen a una altra instància de la cartilla (l'oficial, que l'alumne només pot veure) que verifiquen un nivell d'habilitat ho certifiquen marcant en verd. Una competència només es podrà acreditar (en el nivell que correspongui) quan es tinguin acreditades totes les habilitats associades. Pere Marquès (2013)
 • 18. Instruments per a gestionar la competència digital 1. CONSIDERAR propostes sobre competències digitals i altres fonts d’informació 2. ADAPTAR AL CONTEXT EDUCATIU: COMUNITAT DEL CENTRE I EL SEU ENTORN CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS CARTILLA DE COMPETÈNCIES I habilitats associades 3. GESTIONAR EL SEGUIMENT Avaluació del professor ACTIVITATS rúbrica de l’activitat Autoavaluació de l’alumne Pere Marquès (2013)
 • 19. Avaluació inicial de la competència digital • Com passa en altres matèries, els estudiants ja han adquirit en entorns no formals moltes habilitats i coneixements (de vegades erronis ) relacionats amb les TIC , de manera que caldrà fer una “avaluació inicial" que proporcioni al professorat informació de les competències digitals dels seus alumnes . • Es proposa fer-ho a principi de curs , quan es lliuri als estudiants la CARTILLA DE COMPETÈNCIES i se'ls expliqui com la utilitzaran. Es dedicarà una classe a donar una visió general sobre la competència digital explicant les habilitats associades a cada competència (que apareixen a la cartilla) i es demanarà als alumnes que marquin en “groc” aquells nivells d’habilitat que creguin que ja tenen. • Al final es recolliran les cartilles i es passaran les respostes a una taula de doble entrada les files siguin les habilitats competencials i les columnes els noms dels alumnes . • La taula ens oferirà el mapa de les competències digitals inicials dels alumnes , que s'aniran verificant al llarg del curs i s'aniran ampliant i perfeccionant amb les activitats que es realitzen en les diverses assignatures. En molts casos, i seguint les indicacions del professor, els alumnes que disposen d'un bon nivell competencial podran ajudar a altres companys amb dificultats. Pere Marquès (2013)
 • 20. 4 Activitats per a que els alumnes desenvolupin la seva competència digital
 • 21. Les TIC a l’educació: usos OFIMÀTICA LLIBRE DE TEXT DIGITAL NAVEGADORS CERCADORS APPS D’EXERCITACIÓ entorns didàctics per a aprendre determinats continguts conèixer sobre Internet, les TIC i el seu maneig per a desenvolupar la competència digital SIMULADORS Faciliten l’aprenentatge de determinats continguts curriculars eines específiques vinculades a continguts d’assignatures eines auxiliars per a tot tipus d’activitats d’aprenentatge i personals GOOGLE EARTH Pere Marquès (2013)
 • 22. Orientacions sobre les activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital • Les activitats han de permetre constatar l'estudiant el valor afegit que proporciona en aquest cas l'ús de les TIC. Seran aplicatives, preferentment contextualitzades sobre problemes i qüestions reals i propers, que estimulin la seva curiositat i exigeixin investigar, reflexionar críticament, crear... • Sovint contemplaran múltiples formes de realització, es podran emprar diverses eines TIC i amb diverses funcionalitats, i moltes vegades s'admetran diverses solucions vàlides . • Per això convé realitzar la seva avaluació en la pissarra digital (considerant la rúbrica establerta en cada cas ), donant opció i fomentant que tots els alumnes puguin participar amb els seus comentaris perquè tothom pugui aprendre dels altres veient altres possibilitats. •També es fomentaran les activitats col.laboratives (degudament organitzades ) perquè els alumnes intercanviïn coneixements i s'ajudin ( l'àmbit TIC està en canvi continu i és enorme , i molts estudiants dominen bé alguns aspectes ) . Així aprendran més , realitzaran treballs de més qualitat i milloraran altres actituds i competències (solidaritat, responsabilitat, gestió de conflictes, tolerància ... ) El professorat ha de donar exemple en l'ús cívic i segur d'Internet i mostrar bons hàbits en emprar les TIC Pere Marquès (2013)
 • 23. Activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital 1/2 • Buscar informació a Internet per als seus treballs, per a presentar i comentar a tota la classe a la pissarra digital ( PD ) sobre algun tema (alumnes cercadors de recursos) • Prendre seus apunts ( ext , dibuix, fotos , vídeo) i organitzar la informació: síntesi , mapes conceptuals, bases de dades, gràfiques, línies de temps, infografies, pòsters ... • Elaborar el bloc personal amb presentació personal, produccions pròpies (fotos , escrits , vídeos), aficions, els treballs que indiqui el professor fer al blog (com a portafoli d'aprenentatges). Periòdicament es presentaran en la PD o al professor . • Crear i utilitzar el seu EPA (Entorn Personal d'Aprenentatge) . Inclourà : els seus apunts , dossier d'aprenentatges , eines d'Internet , agenda i contactes ... • Elaborar tot tipus de treballs (individuals i grupals ) en format digital: àudio, vídeo , presentació multimèdia ... I exposar-los a la pissarra digital a tota la classe per comentar-los i corregir-los entre tots . Aquests treballs poden ser: webquest, projectes i estudis de cas, problemes complexos, enquestes amb formularis online, materials didàctics, itineraris, viatges virtuals a museus, contes multimèdia, poemes visuals, reportatges Convé que els alumnes disposin d'una xarxa social d'aula, complementària a la plataforma educativa i al seu disc en el núvol, amb un espai personal i espais de col · laboració: tauler d'anuncis, missatgeria i xat, recursos, grups de treball .. Pere Marquès (2013)
 • 24. Activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital 2/2 • Treballs de tota la classe amb documents compartits: wiki enciclopèdia de recursos de l'assignatura, glossari bàsic de l'assignatura ... • Alumnes professors: preparen i realitzen exposicions de temes en la PD , preparen bateries de preguntes als seus companys (format digital multimèdia), creen materials didàctics interactius per a alumnes de cursos inferiors, atenen un "fòrum virtual de consultes" dels companys ... • Alumnes periodistes: realitzar un diari escolar digital, emissions de ràdio i TV per Internet sobre les activitats del centre o l'actualitat del barri, de la ciutat ... • Debats en línia o presencials amb el suport de la pissarra digital que permet mostrar informació multimèdia que avali els arguments dels estudiants . • Sortides i actes : documentar-se per preparar la sortida, fer vídeos, exposicions... • Consultar continguts i realitzar exercicis de les assignatures: llibres digitals , apps educatives, materials didàctics tutorials i d'exercitació, bases de dades, vídeos i animacions, simulacions . Els materials els trobaran a la intranet educativa, bloc del professor o a Internet . Faciliten personalitzar els aprenentatges i donen autonomia a l'alumne en la seva formació possible en tot moment i lloc . Disposant de tauleta digital i accés a la plataforma educativa i Internet, l'alumnat pot treballar en qualsevol lloc del centre i en zones wifi. Pere Marquès (2013)
 • 25. A les activitats, com avaluar la competència digital? Les activitats amb suports TIC que es facin en cada assignatura tindran una doble avaluació: la de la tasca de l'assignatura i la de la competència digital manifestada. Les competències s'evidencien en l'acció i s'avaluen amb activitats d'aplicació. Per tant mai s'inclouran preguntes teòriques (memorístiques) en les activitats que es proposin per avaluar el nivell competencial dels alumnes Un bon seguiment de les diverses activitats que es vagin realitzant durant el curs (avaluació contínua + ús de la CARTILLA DE COMPETÈNCIES) pot ser suficient per avaluar el nivell d'adquisició de les competències digitals dels alumnes. Per tant moltes vegades no caldrà una "prova específica d'avaluació" (avaluació final) AVALUACIÓ MITJANÇANT RÚBRIQUES Considerant les competències i les habilitats de la CARTILLA DE COMPETÈNCIES i els CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ, per a cada activitat que es proposi als estudiants es pot elaborar una rúbrica que defineixi l'activitat a realitzar i concreti els indicadors dels diversos nivells de realització de l'activitat. A més amb la rúbrica els alumnes sabran clarament el que s'espera d'ells, podran ajustar la forma de fer la feina, autoavaluar-se (de forma individual i grupal) i seran conscients del nivell assolit en cada cas. Encara que moltes activitats es faran en grup col · laboratiu, i es valorarà el treball grupal, l'avaluació de les competències digitals ha de ser personal de cada alumne. Pere Marquès (2013)
 • 26. TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC y otras cuestiones del ámbito educativo Compendi de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm M I L L I D E E S O R A R L ’ P E R E D U C A C I Ó
 • 27. Fonts d’informació • COMISIÓN EUROPEA (2004) Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un marco de referencia europeo (ver) •CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ (2003). Relació de competències bàsiques (veure) •DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació primària (veure) •DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria (veure) • MARQUÈS, Pere (2010). Aproximación a las competencias básicas (ver) • MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la Educación Primaria (ver) • MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la Educación Secundaria Obligatoria (ver) •SARRAMONA, Jaume (2004). Las competencias básicas en la educación obligatoria. Barcelona: CEAC •VIDORRETA, Concha (2009). Competencias básicas. (ver)