SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
Descargar para leer sin conexión
Model didàctics
de treball en grup i aprenentatge
col.laboratiu / cooperatiu amb TIC
versió: 2.2
Treballs en grup i aprenentatge col.laboratiu/cooperatiu
Per què aprendre i treballar amb TIC?
Quines TIC tenim?
Qui es el nou paradigma formativ de l’Era Internet?
Models didàctics de treball en grup amb TIC
Diseny: activitat grupal amb TIC en el marc del currículum bimodal
Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM
Imatges: Ana Masllorens, Ole Glad i fonts CC.
Treballs en grup i
aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu
1
Moltes vegades els estudiants divideixen el treball en tasques senzilles i cadascú en fa
una d’elles. Al final les agreguen iy composen el treball: DIVISIÓ DEL TREBALL
ELS TREBALLS EN GRUP
Per tal que els alumnes adquireixin els aprenentatges (construcció de
coneixement, desenvolupament competencial) els proposem la realització de
treballs (activitats d'aprenentatge), moltes vegades en grup, per exemple:
– Realitzar exercicis senzills conjuntament.
– Realitzar activitats de competició dins del grup.
– Desenvolupar projectes: de camp o documentals.
– Elaborar materials, construir productes…
– Resoldre problemes complexos, investigar, crear coneixement…
– Exposar / compartir el seu treball amb el grup classe.
– Que uns alumnes corregeixen i ajudin als altres (aprenentatge servei a
l’aula)
– Adoptar rols de professor davant la classe: exposar temes, preparar exercicis
Pere Marquès (2011)
L’APRENENTATGE COL.LABORATIU
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
• Treball grupal orientat a l’adquisició d’uns aprenentatges (construcció de
coneixements, desenvolupament competencial…).
• Interdependència positiva, no competència (Johnson y Johnson; S. Kagan):
– Hi ha un objectiu comú i serà necessària la interacció i aport de tots
(compartir experiència i coneixements).
– Els integrants són responsables del seu aprenentatge i de l’aprenentatge
dels altres. Hi haurà un compromís i hauran de perseverar davant les dificultats.
• Autonomia. Els alumnes decideixen como realitzar el treball i el repartiment de
rols i tasques (el pla). Construeixen consens, resolen conflictes.
Si el professor estructura les interaccions entre els alumnes i el repartiment de taques,
es denomina APRENENTATGE COOPERATIU (Dewey) Pere Marquès (2011)
“aprendre amb altres i d’altres (Vigotsky)
Sovint serà convenient establir la composició dels grups (amb una adequada
heterogeneïtat: saber, lideratge, empatia, necessitat de suport…).
I resultarà essencial crear un bon clima d’aula (afecte, ordre, solidaritat/ajuda mútua)
i aconseguir la cohesió dels grups (que s'acceptin i es reconeguin com a grup)
La mediació social i el llenguatge faciliten els aprenentatges (Vigotsky)
APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU
APORTACIONS 1/2
• L'alumne se sent acompanyat en el seu aprenentatge.
• Desenvolupa relacions interpersonals, destreses socials (escolta activa,
capacitat de dialogar, animar i motivar els altres ...) i valors (com el respecte als
altres, a la diferència).
• Desenvolupament de destreses de treball en grup: organitzar, planificar, repartir
tasques, ajudar-se, seguiment...
• Sinergies en les tasques, compromís de cada un amb tots.
• Es donen els principis que segons Crook faciliten els aprenentatges:
– Articulació: organitzar, justificar i declarar les idees als companys per a ser
comprés.
– Conflicte: justificar i negociar per a resoldre desacords.
– Co-construcció: el resultat no és juxtaposar informació sinó elaborar, reformular
i construir entre tots... per assolir un objectiu comú.
• Promou responsabilitat en la gestió del seu aprenentatge individual i el de tot el
col.lectiu.
Pere Marquès 2015)
• Estimula l’ús del llenguatge i estratègies comunicatives (escoltar, preguntar,
defensar una postura…).
• Promou la coordinació, explicitar objectius, plans…
• Implica capacitats intel.lectuals: comprensió. reflexió, anàlisi, síntesi, raonament,
avaluació…
• Desenvolupa el pensament crític.
• Pràctica reflexiva: aprendre dels èxits i dels fracassos.
• Millora l’autoestima i autoconfiança.
• Augmenta el interès i la motivació dels alumnes.
• Facilita els aprenentatges i la millora del rendiment acadèmic?
Pere Marquès 2011)
APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU
APORTACIONS 2/2
No oblidem que tota activitat educativa té un propòsit: que els alumnes assoleixin
Les activitats col·laboratives s'han de preparar molt bé i exigeixen seguiment.
I no sempre són la millor opció; també volem que els alumnes siguin autònoms (no
dependents) a l'afrontar les seves tasques i reptes.
APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU
ALGUNES PROBLEMÀTIQUES
• Falta de “know-how”, si al conjunt dels seus integrants els hi manquen bastants
coneixements clau per poder realitzar la tasca amb èxit.
• Poca cooperació: cadascú fa una part de la feina sense ajudar els altres ni
preocupar del que fan i sense aprendre del seu treball.
• Excés de lideratge: un integrant del grup lidera molt i no deixa intervenir i tot just
treballar els altres.
• Falta lideratge. Discuteixen molt però no concreten. Ningú assumeix clarament el
lideratge.
• Pugna de lideratge entre alguns dels seus membres.
• Mala relació entre alguns integrants del grup.
• Falta responsabilitat: molts es distreuen, no compleixen amb els terminis.
• Membres que no treballen: algun integrant del grup no treballa, no s'ho pren
seriosament ...
Pere Marquès 2011)
LA PRESENTACIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS
I LA SEVA CORRECCIÓ / MILLORA “ENTRE TOTS”
• Fa que el treball sigui doblement col·laboratiu, ja que en fer la presentació pública
podran intervenir tots els companys (per corregir, opinar, aprendre ...)
• Tota la classe podrà aportar idees per millorar els treballs que es presentin, i els
alumnes que ho facin poden obtenir també "punts positius“
• Al presentar els projectes s'hauran de respectar unes NORMES (que eviten les
còpies automàtiques d'Internet):
- Extensió i característiques formals de la presentació
- No llegir les diapositives
- Conèixer el significat de "totes" les paraules que surtin a les diapositives
• Opcionalment el professor pot indicar quin ponent serà el que presenti cada
diapositiva (així s'evita que cadascú només s'estudiï el que pensa explicar)
• Al final hi haurà torn de preguntes de tota la classe,.
• Opcionalment el professor pot fer preguntes al final als ponents )així sabrà millor
el què sap i el què ha fet cadascú). Pels ponents la presentació suposa un examen
oral.
• La nota final dependrà: del treball que s’hagi presentat, de la manera en què s’ha
exposat i de com s’han contestat les preguntes del professor i altres companys.Pere Marquès 2015)
Per què aprendre i treballar amb TIC?
2
NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS
conceptes, fets, idiomes
competències,TIC, emocional
aprenentatge continu
autonomia, valors
NOVES EINES TIC
pissarra digital, continguts digitals
aula 2.0, plataforma educativa EVA
sempre Internet
Nova AVALUACIÓ
nous criteris, memoritzar i fer
“amb la memòria auxiliar”
(apunts, Internet)
NOVA ORGANITZACIÓ
INFRAESTRUCTURES
NOVES METODOLOGIES
grupal: projectes, rols
entorn (local/global)
individual: casa, escola
Pere Marquès (2013)
CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (avui)
2. CONTEXT CULTURAL
físic
emotiu - volitiu
inteligència
Pere Marquès (2011)
1. JO
COMUNICAR
ACTUAR
CONÈIXER
socialartísticvocabulari
comprendre
conviure
r
resoldre problemes
curiositat
crític
alegre, optimista, perseverant
moral - espiritual
DESENVOLUPAMENT
llenguatge
I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
Screatiu
π²
MEMÒRIA
CEREBRAL i
magatzem d’habilitats
i centre de pressa
de decisions
INTERNET
Pere Marquès (2013)
Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet
El nostre coneixement abarca la nostra memòria i la nostra memòria auxiliar
comunicar
www
informació
xarxes
els meus
apunts
a Internet
en blog, wiki
portafol.li…
EVA
einesTIC
INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES
L’experiència es pot emmagatzemar a la memòria i també a la memòria auxiliar
+
MEMORIA
AUXILIAR
PERSONAL
(MAP)
els meus apunts
en paper
els meus apunts
en pendrive
Quines TIC tenim?
3
PISSARRA DIGITAL +
lector documents
CONTINGUTS +
instalacions
PLATAFORMA
Intranet +
CIBERESPAI
campus EVA col.laboratiu
omnipresent, no hi ha parets
pissarra copiadora
mirall màgic
compartir/debatre
llibre digital, recursos multimèdia,
activitats interactives autocorrectives
DISPOSITIUS DIGITALS
netbook, tauleta, smartphone
BYOD
la meva memòria externa
PLE, web 2.0, apps
sempre disponibles
ENTORN FÍSIC
accés
des de casa,
família
LES TIC QUE TENIM A LES AULES
PereMarquès(2015).
Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges
INSTAL.LACIONS
endolls, WIFI..
Quin és el nou paradigma formatiu
de l’Era Internet?
4
SABER FER
CONCEPTES
DADES
memoritzar
memoritzar
crear apunts
saber on trobar
AHIR AVUI
SABER FER
amb les meves
memòries interna
i externa
amb la meva
memòria interna
SABER FER: AHIR I AVUI
Pere Marquès (2014)
Pere Marquès (2015)
16 BASES PEL PARADIGMA FORMATIU
de l’Era Internet
CURRÍCULUM
objectius actualitzats
comú + projectes optatius
bimodal
(competències i glossari)
ALUMNAT IMPLICAT
aprenentatge servei a l’aula
avaluació continuada compartida
(i aprendre de l’error)
autonomia i auto-aprenentatge
FAMÍLIA I COMUNITAT
espais i agents educatius
(col.laboren, donen exemple)
ACTIVITATS
INDIVIDUAL I COL.LABORATIVES
moltes i significatives
(exercicis i projectes)
crear la memòria externa
cada dia: instrumentalsINSTRUMENTS
ús intensiu de TIC
múltiples entorns i recursos
grups i temps flexibles
PROFESSORAT
COMPETENT I COMPROMÈS
tutoria: autoconfiança i detecta dificultats
planifica,gestiona,orienta,investiga,coordina
bon clima d’aula i motivar
S'aprèn fent
amb constància
Imprescindible: una
direcció compromesa
que lideri la millora
permanent del centre
A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA
Pere Marquès (2015)
Bimodalitat metodològica i en l’avaluació
CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats
ACTIVITATS PRÀCTIQUES
COMPETENCIALS
SABER FER
consultant apunts, llibres, Internet
(excepte: càlcul mental, dictats, conversar…)
Cada alumne elabora:
apunts
VOCABULARI BÀSIC
conceptes, persones, fets, dades
MEMORITZAR
Cada alumne elabora:
glossari + resums
comprendre, usar, explicar
(memorització reconstructiva)
fer exercicis, relacionar
llegir, expressar-se..
buscar informació, investigar, aplicar,
valorar, crear, projectes, problemes, rols
Exàmens pràctics:
poden usar apunts
Exàmens teòrics: 70% de les
preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals:
presentació pública
càlcul
dictats
conversar
…
s’assoleix
EXPERIÈNCIA
+ TUTORÍA: detecta dificultats i orienta
intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat
autoestima, emocions, motivació, família
APRENENTATGE SERVEI A L’AULA +
fer moltes activitats amb auto/co
AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens
Ús
TIC
1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM (memòria
externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu
útil (fórmules, exercicis i problemes tipus, exemples, conceptes...) per a
realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura.
El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts
3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els
conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES
que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També és
convenient afegir un RESUMN DE CADA TEMA.
2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús
en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el
professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts.
En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i
presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots)
CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS
PereMarquès(2014)
4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense
apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
Pere Marquès (2014)
Recerca SCP
2014-15
Pere Marquès (2015)reduim fracàs escolar tots aprenen més
Models didàctics de treball
en grup amb TIC
5
• REALITZAR EXERCICIS SENZILLS CONJUNTAMENT
• Realitzar exercicis "entre tots" a classe a proposta del professor davant la
pissarra digital.
• Fer exercicis autocorrectius (clic, llibre digital, plataforma educativa de centre,
Internet ...) a classe per parelles.
• A casa o a classe, fer exercicis autocorrectius de la plataforma educativa de
centre.
• Realitzar els exercicis d’una wiki per consens entre tres alumnes.
• Experimentar amb programes simuladors per parelles.
Pere Marquès (2011)
TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 1/5
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
• Contestar preguntes amb l’ajuda
d’Internet.
• Treball competitiu dins d’un grup.
• Activitats de rol: periodistes, crítics
d’art…
• Elaborar una maqueta, un póster…
En general, les eines TIC comunicatives (wikis, xarxes socials… ) podran donar suport a
qualsevoltipus de treball col.laboratiu.
• Debat presencial en un fòrum on-line
(amb suports multimèdia).
• Realitzar una Webquest.
• Inventar un conte multimèdia, una obra
de teatre…
• Projectes, estudis de cas, problemes
complexos...
• Blog/wiki: sobre un tema o assignatura,
glossari de l’assignatura, enciclopèdia
de recursos...
• Blog/Wiki diari de classe, diari escolar,
canal de radio/TV a Internet…
• Portafoli digital grupal sobre un tem
RESOLDRE PROBLEMES COMPLEXOS, CREAR CONEIXEMEN… Y DESPRÉS
COMPARTIR-LO A LA PISSARRA DIGITAL
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 2/5
Els materials presentats es poden compartir també a la plataforma educativa de
centre, a la xarxa social de l’assignatura, SlideShare, YouTube, Flickr, Pinterest…
• Exposició magistral d'un treball a la
pissarra digital; els companys faran
comentaris, suggeriments de millora...
• Buscar recursos a Internet (revistes,
llibres) sobre un tea ma i presentar-los
en pissarra digital o la càmara lectora
de documents.
• Dos relators sintetitzen l'exposició del
professor i la presenten a la pissarra
digital.
• Presentar un treball a alumnes
d'altres centres (que podran fer
comentaris) per videoconferència.
• Revisar la premsa del dia a Internet i
comentar-la a la pissarra digital.
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
ALUMNES EXPOSEN / COMPARTEIXEN AMB EL GRUP CLASSE
TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 3/5
Aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu orientat pel professor.
- Alumnes company-tutor: ajuden a companys amb dificultats, donen modelatge.. a
classe o a través d’e-mail, wiki, xarxa social…
- Alumnes “savis de la classe” (en una matèria): quan algú té dubtes, els hi
pregunta a ells. També poden gestionar un foro on-line de consultes.
- Els alumnes corregeixen els treballs a partir de les pautes y rúbriques que dóna el
professor. També correcció col.lectiva d’exercicis a la pissarra digital.
- Els alumnes presenten temes (exposició magistral, aula Jigsaw/puzzle…)
- Els alumnes creen material didàctic pels més petits,…
I col.laboren en les activitats del centre: són assessors TIC, secretaris, jutges de
conflictes (en assemblees de classe on també es comenten/pacten les normes)
PereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad
Ajudant als altres, es fomenta: responsabilitat, empatia, compromís i solidaritat. Els
alumnes descobreixen i comproven els seus talents. I aprenen més.
TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 4/5
ALUMNES CORREGEIXEN / AJUDEN ALS ALTRES COMPANYS
•Preparar un tema i exposar-lo a la pissarra digital.
•Preparar una batería de preguntes i passar-la a la pissarra digital a tota la
classe (poden usar dispositius de votació a distància, smartphones…)
•Elaborar materials didàcticos multimèdia, viatges virtuals...
ELS ESTUDIANTS COM PROFESSORS
Pere Marquès & Ole C. Glad (2013)
TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 5/5
Aspectes a considerar per a disenyar
una activitat grupal amb TIC
en el marc del currículum bimodal
6
DISENY D’UNA ACTIVITAT EDUCATIVA
ASPECTES A CONSIDERAR
• Alumnes destinataris: característiques, nivell i curs, assignatures
• Activitat. Descripció indicant: durada, lloc de realització, continguts, elements lúdics,
com motivarà?, prerequisits que necessiten els alumnes ...
• Objectius: glossari-clau a memoritzar, competències específiques que es
treballaran, altres competències que s'aplicaran ...
• Recursos TIC necessaris: per a què s'utilitzaran? Altres recursos no TIC ...
• Fonts d'informació que podran usar els alumnes: apunts, Internet, llibres ...
• Grups: composició, rols previstos dels alumnes, hi ha interaccions entre grups ?,
com s'evitaran les problemàtiques?
• Rol del professor durant l'activitat.
• Avaluació: aspectes que es consideraran (individual / grupal), com es realitzarà?
Com es gestionaran les presentacions públiques?
• Recuperacions del que surti malament: com es farà? ¿Hi haurà companys-tutor?
• Tractament específic d'alumnes. Considerar com a mínim: excel·lents, notable/bé,
inestables, febles i els que no solen treballar.
Pere Marquès 2015)
Amb bones activitats cooperatives
- Desenvolupament de projectes
- Presentació pública de exercicis i projectes
- Aprenentatge servei a l’aula
+ l’aplicació del currículum bimodal
+ adequat suport de les TIC
EL RESULTAT SERÀ:
Millors aprenentatges i molt menys fracàs escolar
EN DEFINITIVA
FONTS D’INFORMACIÓ
- Equipo INDIE (2014). Aprenentatge coooperatiu. Barcelona: Editorial Cruïlla
- JOHNSON, D. W., & JOHNSON, R. (1999). Learning together and alone:
Cooperative, competitive, and individualistic learning (5th Ed.). Boston: Allyn
& Bacon.
- KAGAN, S. (1999): Cooperative learning. San Clemente (CA): Kagan.
http://www.kaganonline.com
- PUJOLÀS, Pere (2014). 9 ideas clave para el aprendizaje cooperativo
http://www.muskizkoikastola.com/files/12%20Nueve-Ideas-Clave-Apendizaje-
Cooperativo.pdf
- Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La descripció d’una persona
La descripció d’una personaLa descripció d’una persona
La descripció d’una personaNeus Cortiella
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindiblesGuida Allès Pons
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones M T
 
Autoavaluació per a l'alumnat.
Autoavaluació per a l'alumnat.Autoavaluació per a l'alumnat.
Autoavaluació per a l'alumnat.Júlia Allès
 
Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08mentscurioses
 
Situacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatgeSituacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatgessicam
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è6sise
 
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Guida Allès Pons
 
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)crpsabadell
 
Power projecte arc de sant martí
Power projecte arc de sant martíPower projecte arc de sant martí
Power projecte arc de sant martíescolanovacervello
 
PAS A PAS Unitat didactica 2n curs CI
PAS A PAS Unitat didactica 2n curs CIPAS A PAS Unitat didactica 2n curs CI
PAS A PAS Unitat didactica 2n curs CIEmmaCarrera
 
Projecte Astronomia
Projecte AstronomiaProjecte Astronomia
Projecte AstronomiaJose Luis
 
Els treballs per projectes
Els treballs per projectesEls treballs per projectes
Els treballs per projectesJose Luis
 
Rúbrica avaluació power point i exposició oral
Rúbrica avaluació power point i exposició oralRúbrica avaluació power point i exposició oral
Rúbrica avaluació power point i exposició oralamelisgalmes
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeMontse Irun _Chavarria
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicitessilvia
 
La matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsLa matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsElisabet
 
Rúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trimRúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trimJúlia Allès
 

La actualidad más candente (20)

La descripció d’una persona
La descripció d’una personaLa descripció d’una persona
La descripció d’una persona
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
Autoavaluació per a l'alumnat.
Autoavaluació per a l'alumnat.Autoavaluació per a l'alumnat.
Autoavaluació per a l'alumnat.
 
Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08
 
Situacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatgeSituacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatge
 
Unitat didàctica.power. els sentits
Unitat didàctica.power. els sentitsUnitat didàctica.power. els sentits
Unitat didàctica.power. els sentits
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
 
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
 
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)
 
Power projecte arc de sant martí
Power projecte arc de sant martíPower projecte arc de sant martí
Power projecte arc de sant martí
 
PAS A PAS Unitat didactica 2n curs CI
PAS A PAS Unitat didactica 2n curs CIPAS A PAS Unitat didactica 2n curs CI
PAS A PAS Unitat didactica 2n curs CI
 
Polígons
PolígonsPolígons
Polígons
 
Projecte Astronomia
Projecte AstronomiaProjecte Astronomia
Projecte Astronomia
 
Els treballs per projectes
Els treballs per projectesEls treballs per projectes
Els treballs per projectes
 
Rúbrica avaluació power point i exposició oral
Rúbrica avaluació power point i exposició oralRúbrica avaluació power point i exposició oral
Rúbrica avaluació power point i exposició oral
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
 
La matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsLa matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietats
 
Rúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trimRúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trim
 

Destacado

Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestrePlanificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestreRocio Avila
 
Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)
Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)
Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)Rocio Avila
 
1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadorescaRocio Avila
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasPERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaPERE MARQUES
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016PERE MARQUES
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros PERE MARQUES
 
Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
 
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
 
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...PERE MARQUES
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...PERE MARQUES
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetPERE MARQUES
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)PERE MARQUES
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las UniversidadesPERE MARQUES
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...PERE MARQUES
 
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteLaura Ramos
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesPERE MARQUES
 
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarPERE MARQUES
 

Destacado (20)

Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestrePlanificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
 
Època medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIIIÈpoca medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIII
 
Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)
Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)
Autoavaluacio projecte al_fitxa(1)
 
1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
 
Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
 
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
 
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
 
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
 
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
 

Similar a Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC

Treballar competències
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competènciesjaumedes
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Finaljesteveg
 
Seminari telemàtic d'inclusió digital
Seminari telemàtic d'inclusió digitalSeminari telemàtic d'inclusió digital
Seminari telemàtic d'inclusió digitalClaudia Benitez Enrich
 
El nou paradigma a la Secundària
El nou paradigma a la SecundàriaEl nou paradigma a la Secundària
El nou paradigma a la SecundàriaSílvia M Grau
 
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuRamon Grau
 
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]rosermontserrat
 
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]guesta53a254
 
Eportafoli lleida
Eportafoli lleidaEportafoli lleida
Eportafoli lleidaNuria Alart
 
Aula acollida 2005
Aula acollida 2005Aula acollida 2005
Aula acollida 2005Nuria Alart
 
Jornades novembre,14
Jornades novembre,14Jornades novembre,14
Jornades novembre,14Lara Martinez
 
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellòEscola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellòescolanovacervello
 
Competències docents
Competències docentsCompetències docents
Competències docentsCristina
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Neus Lorenzo
 
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalartCompetències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalartNuria Alart
 
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aula
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aulaEstratègies Ensenyament i Gestió de l'aula
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aulaRamon Grau
 

Similar a Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC (20)

Treballar competències
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
Seminari telemàtic d'inclusió digital
Seminari telemàtic d'inclusió digitalSeminari telemàtic d'inclusió digital
Seminari telemàtic d'inclusió digital
 
El nou paradigma a la Secundària
El nou paradigma a la SecundàriaEl nou paradigma a la Secundària
El nou paradigma a la Secundària
 
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
 
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
 
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
 
Tc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatíTc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatí
 
Eportafoli lleida
Eportafoli lleidaEportafoli lleida
Eportafoli lleida
 
Aula acollida 2005
Aula acollida 2005Aula acollida 2005
Aula acollida 2005
 
El centro
El centroEl centro
El centro
 
Jornades novembre,14
Jornades novembre,14Jornades novembre,14
Jornades novembre,14
 
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellòEscola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
 
Competències docents
Competències docentsCompetències docents
Competències docents
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
 
Reunió pedagògica3r
Reunió pedagògica3rReunió pedagògica3r
Reunió pedagògica3r
 
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalartCompetències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
 
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aula
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aulaEstratègies Ensenyament i Gestió de l'aula
Estratègies Ensenyament i Gestió de l'aula
 
Noves estratègies metodològiques
Noves estratègies metodològiquesNoves estratègies metodològiques
Noves estratègies metodològiques
 

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)PERE MARQUES
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...PERE MARQUES
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarPERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesPERE MARQUES
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasPERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaPERE MARQUES
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaPERE MARQUES
 
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes PERE MARQUES
 

Más de PERE MARQUES (16)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
 
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
 

Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC

 • 1. Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC versió: 2.2 Treballs en grup i aprenentatge col.laboratiu/cooperatiu Per què aprendre i treballar amb TIC? Quines TIC tenim? Qui es el nou paradigma formativ de l’Era Internet? Models didàctics de treball en grup amb TIC Diseny: activitat grupal amb TIC en el marc del currículum bimodal Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM Imatges: Ana Masllorens, Ole Glad i fonts CC.
 • 2. Treballs en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu 1
 • 3. Moltes vegades els estudiants divideixen el treball en tasques senzilles i cadascú en fa una d’elles. Al final les agreguen iy composen el treball: DIVISIÓ DEL TREBALL ELS TREBALLS EN GRUP Per tal que els alumnes adquireixin els aprenentatges (construcció de coneixement, desenvolupament competencial) els proposem la realització de treballs (activitats d'aprenentatge), moltes vegades en grup, per exemple: – Realitzar exercicis senzills conjuntament. – Realitzar activitats de competició dins del grup. – Desenvolupar projectes: de camp o documentals. – Elaborar materials, construir productes… – Resoldre problemes complexos, investigar, crear coneixement… – Exposar / compartir el seu treball amb el grup classe. – Que uns alumnes corregeixen i ajudin als altres (aprenentatge servei a l’aula) – Adoptar rols de professor davant la classe: exposar temes, preparar exercicis Pere Marquès (2011)
 • 4. L’APRENENTATGE COL.LABORATIU CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES • Treball grupal orientat a l’adquisició d’uns aprenentatges (construcció de coneixements, desenvolupament competencial…). • Interdependència positiva, no competència (Johnson y Johnson; S. Kagan): – Hi ha un objectiu comú i serà necessària la interacció i aport de tots (compartir experiència i coneixements). – Els integrants són responsables del seu aprenentatge i de l’aprenentatge dels altres. Hi haurà un compromís i hauran de perseverar davant les dificultats. • Autonomia. Els alumnes decideixen como realitzar el treball i el repartiment de rols i tasques (el pla). Construeixen consens, resolen conflictes. Si el professor estructura les interaccions entre els alumnes i el repartiment de taques, es denomina APRENENTATGE COOPERATIU (Dewey) Pere Marquès (2011) “aprendre amb altres i d’altres (Vigotsky) Sovint serà convenient establir la composició dels grups (amb una adequada heterogeneïtat: saber, lideratge, empatia, necessitat de suport…). I resultarà essencial crear un bon clima d’aula (afecte, ordre, solidaritat/ajuda mútua) i aconseguir la cohesió dels grups (que s'acceptin i es reconeguin com a grup)
 • 5. La mediació social i el llenguatge faciliten els aprenentatges (Vigotsky) APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU APORTACIONS 1/2 • L'alumne se sent acompanyat en el seu aprenentatge. • Desenvolupa relacions interpersonals, destreses socials (escolta activa, capacitat de dialogar, animar i motivar els altres ...) i valors (com el respecte als altres, a la diferència). • Desenvolupament de destreses de treball en grup: organitzar, planificar, repartir tasques, ajudar-se, seguiment... • Sinergies en les tasques, compromís de cada un amb tots. • Es donen els principis que segons Crook faciliten els aprenentatges: – Articulació: organitzar, justificar i declarar les idees als companys per a ser comprés. – Conflicte: justificar i negociar per a resoldre desacords. – Co-construcció: el resultat no és juxtaposar informació sinó elaborar, reformular i construir entre tots... per assolir un objectiu comú. • Promou responsabilitat en la gestió del seu aprenentatge individual i el de tot el col.lectiu. Pere Marquès 2015)
 • 6. • Estimula l’ús del llenguatge i estratègies comunicatives (escoltar, preguntar, defensar una postura…). • Promou la coordinació, explicitar objectius, plans… • Implica capacitats intel.lectuals: comprensió. reflexió, anàlisi, síntesi, raonament, avaluació… • Desenvolupa el pensament crític. • Pràctica reflexiva: aprendre dels èxits i dels fracassos. • Millora l’autoestima i autoconfiança. • Augmenta el interès i la motivació dels alumnes. • Facilita els aprenentatges i la millora del rendiment acadèmic? Pere Marquès 2011) APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU APORTACIONS 2/2 No oblidem que tota activitat educativa té un propòsit: que els alumnes assoleixin
 • 7. Les activitats col·laboratives s'han de preparar molt bé i exigeixen seguiment. I no sempre són la millor opció; també volem que els alumnes siguin autònoms (no dependents) a l'afrontar les seves tasques i reptes. APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU ALGUNES PROBLEMÀTIQUES • Falta de “know-how”, si al conjunt dels seus integrants els hi manquen bastants coneixements clau per poder realitzar la tasca amb èxit. • Poca cooperació: cadascú fa una part de la feina sense ajudar els altres ni preocupar del que fan i sense aprendre del seu treball. • Excés de lideratge: un integrant del grup lidera molt i no deixa intervenir i tot just treballar els altres. • Falta lideratge. Discuteixen molt però no concreten. Ningú assumeix clarament el lideratge. • Pugna de lideratge entre alguns dels seus membres. • Mala relació entre alguns integrants del grup. • Falta responsabilitat: molts es distreuen, no compleixen amb els terminis. • Membres que no treballen: algun integrant del grup no treballa, no s'ho pren seriosament ... Pere Marquès 2011)
 • 8. LA PRESENTACIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS I LA SEVA CORRECCIÓ / MILLORA “ENTRE TOTS” • Fa que el treball sigui doblement col·laboratiu, ja que en fer la presentació pública podran intervenir tots els companys (per corregir, opinar, aprendre ...) • Tota la classe podrà aportar idees per millorar els treballs que es presentin, i els alumnes que ho facin poden obtenir també "punts positius“ • Al presentar els projectes s'hauran de respectar unes NORMES (que eviten les còpies automàtiques d'Internet): - Extensió i característiques formals de la presentació - No llegir les diapositives - Conèixer el significat de "totes" les paraules que surtin a les diapositives • Opcionalment el professor pot indicar quin ponent serà el que presenti cada diapositiva (així s'evita que cadascú només s'estudiï el que pensa explicar) • Al final hi haurà torn de preguntes de tota la classe,. • Opcionalment el professor pot fer preguntes al final als ponents )així sabrà millor el què sap i el què ha fet cadascú). Pels ponents la presentació suposa un examen oral. • La nota final dependrà: del treball que s’hagi presentat, de la manera en què s’ha exposat i de com s’han contestat les preguntes del professor i altres companys.Pere Marquès 2015)
 • 9. Per què aprendre i treballar amb TIC? 2
 • 10. NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS conceptes, fets, idiomes competències,TIC, emocional aprenentatge continu autonomia, valors NOVES EINES TIC pissarra digital, continguts digitals aula 2.0, plataforma educativa EVA sempre Internet Nova AVALUACIÓ nous criteris, memoritzar i fer “amb la memòria auxiliar” (apunts, Internet) NOVA ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVES METODOLOGIES grupal: projectes, rols entorn (local/global) individual: casa, escola Pere Marquès (2013) CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
 • 11. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (avui) 2. CONTEXT CULTURAL físic emotiu - volitiu inteligència Pere Marquès (2011) 1. JO COMUNICAR ACTUAR CONÈIXER socialartísticvocabulari comprendre conviure r resoldre problemes curiositat crític alegre, optimista, perseverant moral - espiritual DESENVOLUPAMENT llenguatge I N S T R U M E N T Screatiu π²
 • 12. MEMÒRIA CEREBRAL i magatzem d’habilitats i centre de pressa de decisions INTERNET Pere Marquès (2013) Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet El nostre coneixement abarca la nostra memòria i la nostra memòria auxiliar comunicar www informació xarxes els meus apunts a Internet en blog, wiki portafol.li… EVA einesTIC INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES L’experiència es pot emmagatzemar a la memòria i també a la memòria auxiliar + MEMORIA AUXILIAR PERSONAL (MAP) els meus apunts en paper els meus apunts en pendrive
 • 14. PISSARRA DIGITAL + lector documents CONTINGUTS + instalacions PLATAFORMA Intranet + CIBERESPAI campus EVA col.laboratiu omnipresent, no hi ha parets pissarra copiadora mirall màgic compartir/debatre llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives autocorrectives DISPOSITIUS DIGITALS netbook, tauleta, smartphone BYOD la meva memòria externa PLE, web 2.0, apps sempre disponibles ENTORN FÍSIC accés des de casa, família LES TIC QUE TENIM A LES AULES PereMarquès(2015). Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges INSTAL.LACIONS endolls, WIFI..
 • 15. Quin és el nou paradigma formatiu de l’Era Internet? 4
 • 16. SABER FER CONCEPTES DADES memoritzar memoritzar crear apunts saber on trobar AHIR AVUI SABER FER amb les meves memòries interna i externa amb la meva memòria interna SABER FER: AHIR I AVUI Pere Marquès (2014)
 • 17. Pere Marquès (2015) 16 BASES PEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM objectius actualitzats comú + projectes optatius bimodal (competències i glossari) ALUMNAT IMPLICAT aprenentatge servei a l’aula avaluació continuada compartida (i aprendre de l’error) autonomia i auto-aprenentatge FAMÍLIA I COMUNITAT espais i agents educatius (col.laboren, donen exemple) ACTIVITATS INDIVIDUAL I COL.LABORATIVES moltes i significatives (exercicis i projectes) crear la memòria externa cada dia: instrumentalsINSTRUMENTS ús intensiu de TIC múltiples entorns i recursos grups i temps flexibles PROFESSORAT COMPETENT I COMPROMÈS tutoria: autoconfiança i detecta dificultats planifica,gestiona,orienta,investiga,coordina bon clima d’aula i motivar S'aprèn fent amb constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanent del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA
 • 18. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (excepte: càlcul mental, dictats, conversar…) Cada alumne elabora: apunts VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: glossari + resums comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) fer exercicis, relacionar llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 • 19. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis i problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També és convenient afegir un RESUMN DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts. En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
 • 20. Pere Marquès (2014) Recerca SCP 2014-15 Pere Marquès (2015)reduim fracàs escolar tots aprenen més
 • 21. Models didàctics de treball en grup amb TIC 5
 • 22. • REALITZAR EXERCICIS SENZILLS CONJUNTAMENT • Realitzar exercicis "entre tots" a classe a proposta del professor davant la pissarra digital. • Fer exercicis autocorrectius (clic, llibre digital, plataforma educativa de centre, Internet ...) a classe per parelles. • A casa o a classe, fer exercicis autocorrectius de la plataforma educativa de centre. • Realitzar els exercicis d’una wiki per consens entre tres alumnes. • Experimentar amb programes simuladors per parelles. Pere Marquès (2011) TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 1/5 PereMarquès&AnaMasllorens(2013) • Contestar preguntes amb l’ajuda d’Internet. • Treball competitiu dins d’un grup. • Activitats de rol: periodistes, crítics d’art… • Elaborar una maqueta, un póster…
 • 23. En general, les eines TIC comunicatives (wikis, xarxes socials… ) podran donar suport a qualsevoltipus de treball col.laboratiu. • Debat presencial en un fòrum on-line (amb suports multimèdia). • Realitzar una Webquest. • Inventar un conte multimèdia, una obra de teatre… • Projectes, estudis de cas, problemes complexos... • Blog/wiki: sobre un tema o assignatura, glossari de l’assignatura, enciclopèdia de recursos... • Blog/Wiki diari de classe, diari escolar, canal de radio/TV a Internet… • Portafoli digital grupal sobre un tem RESOLDRE PROBLEMES COMPLEXOS, CREAR CONEIXEMEN… Y DESPRÉS COMPARTIR-LO A LA PISSARRA DIGITAL Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 2/5
 • 24. Els materials presentats es poden compartir també a la plataforma educativa de centre, a la xarxa social de l’assignatura, SlideShare, YouTube, Flickr, Pinterest… • Exposició magistral d'un treball a la pissarra digital; els companys faran comentaris, suggeriments de millora... • Buscar recursos a Internet (revistes, llibres) sobre un tea ma i presentar-los en pissarra digital o la càmara lectora de documents. • Dos relators sintetitzen l'exposició del professor i la presenten a la pissarra digital. • Presentar un treball a alumnes d'altres centres (que podran fer comentaris) per videoconferència. • Revisar la premsa del dia a Internet i comentar-la a la pissarra digital. Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) ALUMNES EXPOSEN / COMPARTEIXEN AMB EL GRUP CLASSE TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 3/5
 • 25. Aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu orientat pel professor. - Alumnes company-tutor: ajuden a companys amb dificultats, donen modelatge.. a classe o a través d’e-mail, wiki, xarxa social… - Alumnes “savis de la classe” (en una matèria): quan algú té dubtes, els hi pregunta a ells. També poden gestionar un foro on-line de consultes. - Els alumnes corregeixen els treballs a partir de les pautes y rúbriques que dóna el professor. També correcció col.lectiva d’exercicis a la pissarra digital. - Els alumnes presenten temes (exposició magistral, aula Jigsaw/puzzle…) - Els alumnes creen material didàctic pels més petits,… I col.laboren en les activitats del centre: són assessors TIC, secretaris, jutges de conflictes (en assemblees de classe on també es comenten/pacten les normes) PereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad Ajudant als altres, es fomenta: responsabilitat, empatia, compromís i solidaritat. Els alumnes descobreixen i comproven els seus talents. I aprenen més. TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 4/5 ALUMNES CORREGEIXEN / AJUDEN ALS ALTRES COMPANYS
 • 26. •Preparar un tema i exposar-lo a la pissarra digital. •Preparar una batería de preguntes i passar-la a la pissarra digital a tota la classe (poden usar dispositius de votació a distància, smartphones…) •Elaborar materials didàcticos multimèdia, viatges virtuals... ELS ESTUDIANTS COM PROFESSORS Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 5/5
 • 27. Aspectes a considerar per a disenyar una activitat grupal amb TIC en el marc del currículum bimodal 6
 • 28. DISENY D’UNA ACTIVITAT EDUCATIVA ASPECTES A CONSIDERAR • Alumnes destinataris: característiques, nivell i curs, assignatures • Activitat. Descripció indicant: durada, lloc de realització, continguts, elements lúdics, com motivarà?, prerequisits que necessiten els alumnes ... • Objectius: glossari-clau a memoritzar, competències específiques que es treballaran, altres competències que s'aplicaran ... • Recursos TIC necessaris: per a què s'utilitzaran? Altres recursos no TIC ... • Fonts d'informació que podran usar els alumnes: apunts, Internet, llibres ... • Grups: composició, rols previstos dels alumnes, hi ha interaccions entre grups ?, com s'evitaran les problemàtiques? • Rol del professor durant l'activitat. • Avaluació: aspectes que es consideraran (individual / grupal), com es realitzarà? Com es gestionaran les presentacions públiques? • Recuperacions del que surti malament: com es farà? ¿Hi haurà companys-tutor? • Tractament específic d'alumnes. Considerar com a mínim: excel·lents, notable/bé, inestables, febles i els que no solen treballar. Pere Marquès 2015)
 • 29. Amb bones activitats cooperatives - Desenvolupament de projectes - Presentació pública de exercicis i projectes - Aprenentatge servei a l’aula + l’aplicació del currículum bimodal + adequat suport de les TIC EL RESULTAT SERÀ: Millors aprenentatges i molt menys fracàs escolar EN DEFINITIVA
 • 30. FONTS D’INFORMACIÓ - Equipo INDIE (2014). Aprenentatge coooperatiu. Barcelona: Editorial Cruïlla - JOHNSON, D. W., & JOHNSON, R. (1999). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning (5th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. - KAGAN, S. (1999): Cooperative learning. San Clemente (CA): Kagan. http://www.kaganonline.com - PUJOLÀS, Pere (2014). 9 ideas clave para el aprendizaje cooperativo http://www.muskizkoikastola.com/files/12%20Nueve-Ideas-Clave-Apendizaje- Cooperativo.pdf - Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm