Per què convé aplicar el currículum bimodal?

PERE MARQUES
PERE MARQUESDirector en Red de Educadores DIM-EDU (Didáctica, Innovación, Multimedia)
ACONSEGUIM: reduïr el fracàs escolar i millorar la formació de TOTS els alumnes
ES TRACTA D’aprendre fent, amb apunts i Internet, i adquirir un bon vocabulari
Per què convé aplicar el currículum
bimodal? (v. 1.4)
Síntesi de les 4 investigacions anuals realitzades entre 2011 i 2016
Van participar: 702 professors i 129 centres
Dr. Pere Marquès (2016) http://peremarques.net/ UAB – DIM-EDU
Qué aconseguim a l’aplicar
el currículum bimodal?
Per tot això, més del 90% dels professors considera que facilita l'ensenyament,
l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius.
I ho pensa seguir aplicant el proper curs.
PereMarquès(2014)
APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL
En què consisteix aplicar el
currículum bimodal?
Veure la guía ràpida del currículum bimodal
1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-GUIA (memòria externa) on
reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules,
exercicis, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats
pràctiques de l’assignatura.
El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear apunts. Opcionalment pot
proporcionar uns “apunts-guia bàsics” que cada alumne ampliarà.
3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els
conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que
memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També inclourà
esquemes/mapes conceptuals i un RESUM DE CADA TEMA.
2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els
EXÀMENS O PROVES DE CONTROL PRÀCTIQUES. Així es faran hàbils en crear i usar apunts.
Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts d’informació (no convé que puguin
usar sempre llibres o Internet, ja que aleshores perdrien interès en fer els SEUS apunts)
En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i
presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots)
CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS
PereMarquès(2014)
4. I si es fan EXÀMENS TEÒRICS MEMORÍSTICS (on no es podran consultar els apunts), el 70
% de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
Cada alumne elabora els seus apunts-guia
i recull en un altra llibreta el glossari de l’assignatura i un resum de cada lliçó.
El curriculum bimodal i aquests principis són base del PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet
PereMarquès(2014)
ALTRES PRINCIPIS (OPCIONALS) QUE ES RECOMANEN
5. MEMORITZACIÓ RECONTRUCTIVA: Ensenyar als alumnes a construir les
definicions del vocabulari (com alternativa a la memorització mecànica)
6.REALITZAR MOLTS EXERCICIO SIGNIFICATIUS i projecte (reals, útils),
individuals i en grupo col.laboratiu, on els alumnes/actors desenvolupen
diversos rols: professor, periodista, buscador/creador de recursos
7. APRENENTATGE SERVEI A L’AULA i avaluació continuada amb el suport dels
alumnes: autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció pública a la
pissarra digital, portafoli, companys tutors… i exàmens-control periòdics del
professor.
8.- TUTORiA. Detecció precoç de dificultats.
Motivar i donar suport. Orientar el desenvolupament
integral considerant: autoestima, emocions,
intel.ligències múltiples
9. ÚS INTENSIU DE LES TIC (segons nivell
educatiu, assignatures i dotacions): per a facilitar els
aprenentages i que els alumnes desenvolupin la
seva competència digital
Pere Marquès (2015)
Bimodalitat metodològica i en l’avaluació
CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats
ACTIVITATS PRÀCTIQUES
COMPETENCIALS
SABER FER
consultant apunts, llibres, Internet
(ús de memòries externes)
Cada alumne elabora els seus
APUNTS-GUIA
VOCABULARI BÀSIC
conceptes, persones, fets, dades
MEMORITZAR
Cada alumne elabora:
GLOSSARI amb esquemes
+ RESUM de les lliçons
comprendre, usar, explicar
(memorització reconstructiva)
exercicis de memòria,
relacionar, llegir, expressar-se..
buscar informació, investigar, aplicar,
valorar, crear, projectes, problemes, rols
Exàmens pràctics:
poden usar apunts
Exàmens teòrics: 70% de les
preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals:
presentació pública
càlcul
dictats
conversar
…
s’assoleix
EXPERIÈNCIA
+ TUTORÍA: detecta dificultats i orienta
intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat
autoestima, emocions, motivació, família
APRENENTATGE SERVEI A L’AULA +
fer moltes activitats amb auto/co
AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens
Ús
TIC
La prova de l’èxit:
Valoració de 700 professors que
apliquen el currículum bimodal
Síntesi de les 4 investigacions anuals realitzades entre 2011 i 2016
Van participar: 702 professors i 129 centres
Ver la web del currículum bimodal
• Facilitar la implementació del currículum bimodal als professors i als
centres interessats.
• Identificar els millors models didàctics que es poden aplicar en el marc del
currículum bimodal.
• Identificar les problemàtiques que pot generar el currículum bimodal i
establir els procediments a seguir per minimitzar-les.
• Identificar els avantatges que el currículum bimodal pot proporcionar al
professorat i l'alumnat en els seus processos d'ensenyament i aprenentatge.
• Canviar la impacte en la millora dels aprenentatges i de les qualificacions
escolars dels estudiants.
OBJECTIUS DE LES INVESTIGACIONS
PLA DE TREBALL
• Els centres participants van rebre formació (generalment seminaris
trimestrals durant un curs en el propi centre) i assessorament per orientar la
implementació del currículum bimodal per part dels professors.
• Seguint aquestes orientacions, que es recullen a "la guia del currículum
bimodal", els professors van aplicar el sistema a les seves classes, i van
comunicar les seves valoracions a final de curs a través dels qüestionaris de
valoració. Pere Marquès (2016)
(1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica
el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. En groc items-clau.Pere Marquès (2016)
QUÈ S’HA FET? ACTIVITATS MEMORÍSTIQUES REALITZADES (1)
En cada tema el professor presenta el glossari bàsic 84-95%
En el glossari es diferencia: conceptes a conèixer i conceptes a memoritzar 60-79%
S’ensenya als alumnes a construir definicions a partir d’una imatge de referència
(memorització reconstructiva) 43-57%
Cada alumne elabora el seu glossari-personal 54-80%
A la “llibreta-glossari” els alumnes inclouen un “resum” de cada lliçó 56-57%
Es realitzen molts exercicis sobre el glossari 45-86%
Al voltant del 70% de les preguntes dels exàmens teòrics són sobre el glossari 71-84%
No es fan exàmens teòricos 14%
QUÈ S’HA FET? ACTIVITATS PRÀCTIQUES REALITZADES (1)
El professor ensenya a fer apunts funcionals 61-82%
El professor dóna o dicta els apunts essencials als estudiants 61-64%
Al fer exercicis pràctics, els alumnes consulten els apunts i els van completant 81-94%
Quan fan exercicis pràctics, els alumnes també consulten Internet 62-76%
Els alumnes realitzen PROJECTES i exposen els seus treballs a la pissarra digital 43-74%
En els exàmens d’activitats pràctiques els alumnes utilitzen els seus apunts 72-83%
No es realitzen exàmens pràctics (es pren de nota l’avaluació continuada del curs) 17-46%
(1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica
el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. En groc items-clau.
¿ QUÈ S’HA FET? APRENENTATGE SERVEI A L’AULA I
ACCIÓ TUTORIAL (1)
Sovint els alumnes corregeixen treballs d’altres companys 48-60%
Quan convé, els alumnes que saben més fan de “company-tutor” o assessor 72-84%
El professor realitza una acción tutorial amb els alumnes que tenen dificultats 84-88%
Els alumnes que treballen però no aproven, poden repetir els seus exàmens 49%
VALORACIÓ DELS AVANTATGES AL APLICAR EL CB (1)
Augmenta la motivació i participació 80-91%
Treballen més: realitzen més activitats 72-90%
Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar als companys. 78-80%
Als alumnes els agraden les activitats del currículum bimodal 80-83%
S’ha pogut pujar el nivell de l’assignatura 70-80%
Facilita el tractament de la diversitat 86-93%
Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives 90-92%
El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 87-96%
Pere Marquès (2016)
(1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica
el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. En groc items-clau.Pere Marquès (2015)
VALORACIÓ DELS APRENENTATGES DELS ALUMNES (1)
Milloren la comprensió del glossari 80-94%
Utilitzen més el glossari de l’assignatura (parlar, escriure…) 72-88%
Milloren la memorització del glossari de l’assignatura 79-92%
Milloren en la realització de les activitats pràctiques 79-90%
Aprenen a construir apunts funcionals (que els hi siguin útils) 78-87%
Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 74-89%
Desenvolupen més la imaginació i la creativitat 63-84%
S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 79-89%
Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 63-77%
S’han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 68-78%
S’han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 66-84%
VALORACIÓ DELS INCONVENIENTS (1)
Ha suposat un augment significatiu de treball al professor 47-66%
S’inverteix molt temps de classe fent exercicis sobre el glossario 46-63%
A l’alumnat li costa adaptar-se: no saben crear apunts, ni buscar informació 50-76%
Pere Marquès (2016)
DADES COMPARATIVES (en %) 11/13 14 15 16 media
Augmenta la motivació i participació 90 89 91 80 88
Treballen més: realitzen més activitats 72 82 90 82 82
Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar als companys. - 78 78 80 79
Als alumnes els agraden les activitats del currículum bimodal - 80 83 81 81
S’ha pogut pujar el nivell de l’assignatura - 70 80 76 75
Facilita el tractament de la diversitat - 88 93 86 89
Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives - 92 90 92 91
El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 87 92 96 87 91
Milloren la comprensió del glossari 94 91 94 80 90
Utilitzan més el glossari de l’assignatura (parlar, escriure…) 88 82 81 72 81
Milloren la memorització del glossari de l’assignatura 87 89 92 79 87
Milloren en la realització de les activitats pràctiques 87 86 90 79 86
Aprenn a construir apunts funcionals (que els siguin útils) 87 85 78 80 83
Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 82 89 77 74 81
Desenvolupen més la imaginació i creativitat - 84 70 63 72
S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 87 89 85 79 85
Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 75 77 74 63 72
Han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 74 78 76 68 74
Han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 74 78 84 66 76
SÍNTESI: IMPACTE EN ELS APRENENTATGES
(1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica
el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. Pere Marquès (2016)
reduïm el fracàs escolar tots aprenen més
Investigacions
DIM 2011-16
700 professors
129 centres
Per què s’aprèn més
i es redueix el fracàs
al aplicar el currículum bimodal?
ALGUNES DADES…QUE PODRÍEM REDUÏR CONSIDERABLEMENT aplicant el currículum bimodal
- 30% dels alumnes i 20% de les alumnes NO obtenen el graduat a l’ ESO (MEC, 2012-13)
- 33% dels alumnes de 15 anys ha repetit curs (PISA 2012). Més de 100.000 repetidors/any
- Cost alumne/curs = 6.000 euros. Cost anual de les repeticions de curs: 600 milions d’euros
Veure: INVESTIGACIONS
EN DEFINITIVA
PROPORCIONEM ALS ALUMNES:
- Entorns de treball propis de l’Era Internet
Bimodal (conèixer/fer), memòria externa, projectes, més autonomia, recursos TIC
- Ajuts “a mida” amb els que tindran èxit
Bimodal (glossari/memòria externa), aprenentatge servei a l’aula, tutoria, recursos TIC
-Més motivació i implicació de l’alumnat
Assoleixen èxit (veure que poden els motiva), projectes, aprenentatge servei a l’aula, tutoria
EL RESULTAT:
Millor formació i molt menys fracàs escolar
Annexos
Coordinadors de les investigacions
Centres participants
Actualmente les investigacions i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de
Coordinadors DIM d’aquestes investigacions 1/2
BENITO, Laia
Didàctica de la Llengua
Amical Wikimedia
DEL REAL, Fernanda
Ph.D. Student at the Dep. of Applied Pedagogy.
UAB. Researcher/consultant in inclusive
educational Apps for children using a model of
Multiple Intelligences.. @FerdelRealBCN
ALVAREZ, Isabel
Departament de Pedagogia Sistemàtica i
Social. UAB
BLESA, José Antonio
Maestro jubilado inquieto por la integración
de las TIC en Educación
joseantonioblesa@yahoo.es
DOMINGO, Maria
Professora de la UIC, membre del grup de
recerca Esbrina de la UB.
domingo.maria@gmail.com
FUENTES, Marta
Mestra, Psicopedagoga, Dra.C.Educación.
Especialista en ensenyament, aprenentatge
i avaluació;treball en equip; TIC; elearning
Membro del grup de recerca SINTE
mfuentes@uoc.edu
LLÁCER, Enrique
Professor de matemàtiques durant 33 anys.
Director de la Secció d'Institut Bages Sud i
col·laborador del grup DiM ellacer@xtec.cat
PALAU, Josep
Professor de CIC Batxillerat.
Barcelona
PALAU, Ramon
Professor de la Universitat Rovira Virgili (URV)
Tarragona
QUESADA, Carla
Dra. en Educación per la UAB. Investigadora
en Formació en Dep. Pedagogia Aplicada.
Investiga: avaluació de formació continua;
ènfasi en gènere i predicció de l’eficàcia
arlaquesada@gmail.com
Coordinadors DIM d’aquestes investigacions 2/2
TEIXIDÓ, Martí
Inspector d’Educació
President de la SCP
VALDIVIA, Paloma
Responsable del PuntTIC de Palau-Solità i
Plegamans. Especialista en TIC pel
desenvolupament. Prof.Asoc.UAB. Màster
en Gestió i planificació educativa.
hurukuta.blogspot.com
SANTIVERI, Noemí
Departament de Pedagogíi Aplicada.
UAB
SILVA, Josep Maria
Serveis Territorial del Departament
d’Ensenyamnent. Generalitat de Catalunya.
Departamento de Pedagogia Aplicada. UAB
MARQUES GRAELLS, Pere
Mestre. Dr. CC. Educación.
Director del grup DIM-EDU i de les
investigacions del currículum bimodal
peremarques.net
REAL, Julio
Lic. Químicas UCM; Dr. Educación en UNED.
Integrante de Euromime, Máster Erasmus
Mundus. Colabora Posgrados U. Comilllas y
UNED. netbookseneducacion.blogspot.com.es/
REY BARBÁCHANO, Roger
Professor de secundària. Especialista en
Tecnologíes de la Informació i
Aprenentatge. Director i desenvolupador de
genmagic.org
SALMERÓN, Manuel
Centro de Profesores y recursos. Comunidad
de Murcia.
- CEIP San Fernando (Aranjuez, Madrid)
- Colegio Gaudem (Madrid)
- Colegio Montserrat (Fuhem), (Madrid)
- Colegio Trinity College-Liceo Serrano (Madrid)
- Colegio Alameda de Osuna (Madrid)
- Colegio Fomento Aragón Sansueña (Zaragoza)
- Colegio Montearagón (Zaragoza)
- Colegio Escuelas Pías (Zaragoza)
- Colegio La Devesa Carlet (Carlet, Valencia)
- IES Antonio José Cavanilles (Alicante)
- CEIP "Alcolea Lacal" (Archena,Murcia)
- IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia, Murcia)
- Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat, BCN)
- Escola Rosa Tiana de la Riba (Ripollet, Barcelona)
- Escola Pere Viver (Terrassa, Barcelona)
- Escola Vedruna Valla (Terrassa)
- CEIP Jacint Verdaguer (Castelldefels, Barcelona)
CENTRES PARTICIPANTS 2011-2013
- Escola Pia de Granollers (Granollers, BCN)
- Escola l'Agulla (El Catllar, Tarragona)
- INS Premià de Mar (Premià de Mar, BCN)
- CEIP Esteve Barrachina (Sitges, BCN)
- Escola Virolai (Barcelona)
- Escola Pere Calders (Barcelona)
- Escola Guinardó SCCL (Barcelona)
- IES Federico García Bernalt (Salamanca)
- Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria)
- Colegio Ntra. Sra. Del Naranco (Oviedo)
- CEIP Bretón de los Herreros (Logroño)
- CRA Moncalvillo Nalda (La Rioja)
- Entornos de profesores a título personal
- IE.Nuestra Señora del Rosario. PERÚ
- St. George’s College. PERÚ:
- Instituto Educares. MÉXICO.
- Fundación Tomas Alva Edison. ARGENTINA.
Han lliurat el qüestionari final desprès d’aplicar el CB a classe un curs: 150 professors
• Escola Virolai (Barcelona) P, E
• CIC, Escola de Batxillerats (Barcelona) B
• Col.legi La Vall (Bellaterra) E, EE
• Escola Dr. Trueta (Viladecans) P
• Escola Roques Blaves (Esparreguera) P
• Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat) E
• INS Andreu Nin (El Vendrell) E
• INS Anna Gironella de Mundet (BCN) E
• SINS Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) E
• SINS Bages Sud (Castellbell i el Vilar) E
• SINS Dosrius (Dosrius) E
• Col.legi Fundació Llor (Sant Boi) P, E
• Col.legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) E
• FEDAC - Lleida (Lleida) E
• Escoles Minguella (Badalona) P, E
• Colegio Muntori (Castalla, Alicante) P
• La Devesa (Carlet, Valencia) P, E
PereMarquès(2014)
CENTRES PARTICIPANTS 2013-14
• IES Federico García Bernalt (Salamanca) E, EE
• CEIP Bretón de los Herreros (Logroño) P
• CRA Moncalvillo Nalda (La Rioja) P
• Colegio Escuelas Pías (Zaragoza) P, E
• CEIP Rector Mames (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) P
• Escuela Profesional Xavier (Valencia) B/FP
• IES Joaquín Rodrigo (Madrid) E, B
- Entornos de profesores a título personal
• CEIP Germans Ochando, (Castellón ) P
• St. Mary's School, (Panamá) FP
• Sedes Sapientiae, (Argentina) EE
• CEE Ntra. Sra. de Lourdes,(A Coruña, Aspronaga) EE
• Instituto Montserrat, (BCN) E
• La Merced y Fco.Javier, (Burgos) FP
• INS Tomás Devoto, (Buenos Aires) E
• FEDAC, (Manresa) E
• Ntra. Sra. Asunción, (Jumilla, Murcia)
Han lliurat el qüestionari final desprès d’aplicar el CB a classe un curs: 148 professors
55 de Primària, 75 d’ESO, 14 de Batxillerat/FP i 4 d’Educació Especial
• Escola Virolai (Barcelona) P, E
• CIC, Escola de Batxillerats (Barcelona) B
• Col.legi La Vall (Bellaterra) E, EE
• Escola Dr. Trueta (Viladecans) P
• Escola Roques Blaves (Esparreguera) P
• Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat) E
• INS Andreu Nin (El Vendrell) E
• INS Anna Gironella de Mundet (BCN) E
• SINS Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) E
• SINS Bages Sud (Castellbell i el Vilar) E
• SINS Dosrius (Dosrius) E
• Col.legi Fundació Llor (Sant Boi) P, E
• Col.legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) E
• FEDAC - Lleida (Lleida) E
• FEDAC – Manresa (Manresa) P, E
• Institut Euclides (Pineda de Mar) E,B
• INS Castellbisbal (Castellbisbal) E
• Escoles Minguella (Badalona) P, E
• Universidad Concepción (Concepción, CHILE) U
• SENA (Calds, COLOMBIA) FP
• INS Pedagogía Aplicada (Monterrey, MÉXICO) U
• St. Mary’s School (PANAMÁ)
PereMarquès(2015)
CENTRES PARTICIPANTS 2014-15
Han lliurat el qüestionari desprès d’aplicar el CB un curs: 226 professors de 45 centres
21% de Primària, 53% d’ESO, 26% de Batxillerat/FP i 4% de Educació Especial
• CRA Moncalvillo (Nalda).P
• CEIP Bretón de Los Herreros. (Logroño). P
• Inmaculado Corazón de María (Logroño). E
• Paula Montal (Logroño). E
• IES Cosme García (Logroño). FP
• IES Comercio (Logroño). FP
• Sagrados Corazones (Sto. Domingo de la Calzada). P
• IES Valle del Cidacos (Calahorra). E
• CFP La Planilla (Calahorra). FP
• IES Praxedes Mateo Sagasta (Logroño). E
• CEIP Quintiliano (Calahorra). P
• IES Federico García Bernalt (Salamanca) E, EE
• La Devesa (Carlet, Valencia) P, E
• Colegio Escuelas Pías (Zaragoza)
• Ntra. Sra. Del Carmen (Zaragoza) E
• IES Salvador Dalí (Madrid) E, B
• Colegio Valdecás (Madrid) B
• CEIP Ntra. Sra. De la Asunción (Jumilla) P
• CEIP Ricardo Campillo (Santomera, Murcia) P
• CEIP Rector Mamés Esperabé (Ejea de los caballeros) P
• IESO Askatasuna BHI (Burlata, Nafarroa) E
• INS Tomás Devoto (Buenos Aires, ARGENTINA) U
• Sedes Sapientiae (ARGENTINA)
• Escola la Monjoia (Sant Bartomeu del Grau, Osona)
• Escola Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú)
• Escola Mare de Déu del Roser (Riudecols, Tarragona)
• Collegi Singuerlin (Sta. Coloma de Gramanet)
• FEDAC Ripollet (BCN)
• FEDAC Sant Andreu (Barcelona)
• FEDAC Sant Feliu de Codines (BCN)
• FEDAC Sant Vicenç de Castellet, Suria, Prats (BCN)
• FEDAC Amílcar. El Roser (Barcelona)
• FEDAC Lleida
• FEDAC Sant Narcís (Girona)
• FEDAC Cerdanyola (BCN)
• FEDAC Guissona (Lleida)
• FEDAC Castellar del Vallès (BCN)
PereMarquès(2016)
CENTRES PARTICIPANTS 2015-16
Han lliurat el qüestionari desprès d’aplicar el CB un curs: 178 professors de 27 centres
• FEDAC Salt, Anglès, Pont Major (Girona)
• FEDAC Pineda de Mar, Canet (BCN)
• Colegio Santángel (Valencia)
• Colegio Cervantes (Valencia)
• CEA San Francisco (La Rioja)
• IES Pere d'Esplugues (Pobla Llarga, Valencia)
• CEIP Rector Mames Esperabé (Ejea de los Caballeros,
Zaragoza)
• CBM Ricardo Campillo (Santomera, Murcia)
• IESO ASKATASUNA B.H.I (Burlata, Nafarroa)
• Colegio Valdecás. (Madrid)
• Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Universidad Autónoma de Baja California, México
• Inst. Sedes Sapientiae (Argentina)
• St. Mary´s School (Panamá)
• Web del currículum bimodal y sus investigaciones
• Guía completa del currículum bimodal ¿Qué es el currículum bimodal?
• Guía sintética del currículum bimodal+: millorar aprenentatges, reduïr fracàs escolar
• Portal de la recerca SCP
• Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
• Tecnología educativa. Web de Pere Marquès
• Técnicas didácticas con TIC
• Principios de enseñanza y aprendizaje, el legado de la escuela nueva
PD Pere Marquès (2016)
MÉS INFORMACIÓ
Vols aplicar el CURRICULUM BIMODAL
I rebre orientacions i suport?
Contacta amb http://peremarques.net
AQUESTA GUÍA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM-EDU SÓN GRATUÏTES
Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria
1 de 24

Recomendados

Què fan els centres innovadors? por
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
1.9K vistas47 diapositivas
Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3) por
Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)
Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)PERE MARQUES
14.1K vistas57 diapositivas
Com motivar els alumnes? por
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
3.5K vistas16 diapositivas
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny... por
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...PERE MARQUES
3.3K vistas18 diapositivas
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques por
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesTreball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesNeus Agut
3K vistas13 diapositivas
Disseny d’activitats competencials por
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsJosep Bargalló Valls
16.9K vistas62 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials por
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencialsguestc8bf6b
550 vistas6 diapositivas
La Programació Competencial por
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació CompetencialNuria Alart
7.6K vistas60 diapositivas
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centres por
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centresEines aulaPlaneta per la transformació dels centres
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centresRicard Dalmau
259 vistas9 diapositivas
Processos d'ensenyament i aprenentatge por
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeLaura Fernández-Rodrigo
62 vistas16 diapositivas
Noves estratègies metodològiques por
Noves estratègies metodològiquesNoves estratègies metodològiques
Noves estratègies metodològiquesLLuelles Perera Maria del Mar
4.3K vistas31 diapositivas
Formació Orientadors 14-15 por
Formació Orientadors 14-15Formació Orientadors 14-15
Formació Orientadors 14-15Neus Agut
748 vistas29 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials por guestc8bf6b
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
guestc8bf6b550 vistas
La Programació Competencial por Nuria Alart
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
Nuria Alart7.6K vistas
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centres por Ricard Dalmau
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centresEines aulaPlaneta per la transformació dels centres
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centres
Ricard Dalmau259 vistas
Formació Orientadors 14-15 por Neus Agut
Formació Orientadors 14-15Formació Orientadors 14-15
Formació Orientadors 14-15
Neus Agut748 vistas
Problemes matemàtics de la vida quotidiana por vipremitic
Problemes matemàtics de la vida quotidianaProblemes matemàtics de la vida quotidiana
Problemes matemàtics de la vida quotidiana
vipremitic7.1K vistas
Les seqüències didàctiques (Grup 1) por Carme Bové
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Carme Bové5.1K vistas
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació por Nuria Alart
Eivissa 2 Metodologies I AvaluacióEivissa 2 Metodologies I Avaluació
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació
Nuria Alart5.7K vistas
Competencies Bellera Cat por mcunille
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Cat
mcunille1.1K vistas
Les pissarres digitals interactives als centres por reporteducacio
Les pissarres digitals interactives als centresLes pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centres
reporteducacio1.9K vistas
Menorca2008 Final por jesteveg
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K vistas
Competencia digital docent. Elements de concreció por Jordi Vivancos
Competencia digital docent. Elements de concrecióCompetencia digital docent. Elements de concreció
Competencia digital docent. Elements de concreció
Jordi Vivancos24.3K vistas
Reptes en la formació del professorat por xavier suñé
Reptes en la formació del professoratReptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professorat
xavier suñé451 vistas
Presentacio portafolis CRP Sant Martí curs 11-12 por Joan Queralt
Presentacio portafolis CRP Sant Martí curs 11-12Presentacio portafolis CRP Sant Martí curs 11-12
Presentacio portafolis CRP Sant Martí curs 11-12
Joan Queralt33.3K vistas

Destacado

Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...PERE MARQUES
2.3K vistas38 diapositivas
Ventajas y peligros de las pantallas por
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasPERE MARQUES
4.9K vistas54 diapositivas
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros por
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros PERE MARQUES
47.8K vistas48 diapositivas
5 ejes de innovación en las Universidades por
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las UniversidadesPERE MARQUES
2.5K vistas25 diapositivas
Competències docents a l'Era Internet por
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetPERE MARQUES
1.4K vistas26 diapositivas
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu... por
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...PERE MARQUES
84.7K vistas73 diapositivas

Destacado(17)

Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por PERE MARQUES
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
PERE MARQUES2.3K vistas
Ventajas y peligros de las pantallas por PERE MARQUES
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
PERE MARQUES4.9K vistas
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros por PERE MARQUES
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
PERE MARQUES47.8K vistas
5 ejes de innovación en las Universidades por PERE MARQUES
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
PERE MARQUES2.5K vistas
Competències docents a l'Era Internet por PERE MARQUES
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
PERE MARQUES1.4K vistas
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu... por PERE MARQUES
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
PERE MARQUES84.7K vistas
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso) por PERE MARQUES
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
PERE MARQUES14K vistas
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016 por PERE MARQUES
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
PERE MARQUES1.2K vistas
El curriculum bimodal en La Rioja por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
PERE MARQUES2.8K vistas
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin... por PERE MARQUES
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
PERE MARQUES3.4K vistas
Modelo pedagogico centrado en el estudiante por Laura Ramos
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Laura Ramos8.7K vistas
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar por PERE MARQUES
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
PERE MARQUES4.5K vistas
Avantatges i perills de les pantalles por PERE MARQUES
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
PERE MARQUES3.9K vistas
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES5K vistas
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... por PERE MARQUES
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
PERE MARQUES7.1K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
PERE MARQUES16.1K vistas
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s... por PERE MARQUES
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
PERE MARQUES14.4K vistas

Similar a Per què convé aplicar el currículum bimodal?

power article pdi grup 4b por
power article pdi grup 4bpower article pdi grup 4b
power article pdi grup 4bmarsole92
175 vistas20 diapositivas
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres por
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centresCriteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centrescrp.valltenes
797 vistas30 diapositivas
Formació 2014-2015 por
Formació 2014-2015Formació 2014-2015
Formació 2014-2015servei educatiu ciutat vella
2.3K vistas9 diapositivas
Present Alsinet por
Present AlsinetPresent Alsinet
Present AlsinetManuela Rubio
414 vistas19 diapositivas
Projecte d'innovacio por
Projecte d'innovacioProjecte d'innovacio
Projecte d'innovacioceippuigdenvalls
703 vistas48 diapositivas

Similar a Per què convé aplicar el currículum bimodal?(20)

power article pdi grup 4b por marsole92
power article pdi grup 4bpower article pdi grup 4b
power article pdi grup 4b
marsole92175 vistas
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres por crp.valltenes
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centresCriteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
Criteris i instruccions pfz 2014 2015 centres
crp.valltenes797 vistas
El meu portafoli docent. Marisol Teva por rteixidol
El meu portafoli docent. Marisol TevaEl meu portafoli docent. Marisol Teva
El meu portafoli docent. Marisol Teva
rteixidol703 vistas
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses por canmisses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
canmisses508 vistas
Definitiu sess1 tar por mtinoco1
Definitiu sess1 tarDefinitiu sess1 tar
Definitiu sess1 tar
mtinoco1203 vistas
LA PRÀCTICA REFLEXIVA A L'AULA: UN CAMÍ CAP A LA MILLORA PROFESSIONAL por msans25
LA PRÀCTICA REFLEXIVA A L'AULA: UN CAMÍ CAP A LA MILLORA PROFESSIONALLA PRÀCTICA REFLEXIVA A L'AULA: UN CAMÍ CAP A LA MILLORA PROFESSIONAL
LA PRÀCTICA REFLEXIVA A L'AULA: UN CAMÍ CAP A LA MILLORA PROFESSIONAL
msans25 328 vistas
Avaluar per competències (orientacions) por EneasTroya
Avaluar per competències (orientacions)Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)
EneasTroya4.5K vistas
Roser zer pd_d_1317 por mambla
Roser zer pd_d_1317Roser zer pd_d_1317
Roser zer pd_d_1317
mambla634 vistas
Pga 14 15 por efsauba
Pga 14 15Pga 14 15
Pga 14 15
efsauba1.4K vistas

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
2.7K vistas21 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
1.1K vistas19 diapositivas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
1.2K vistas49 diapositivas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
2.6K vistas42 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
1.1K vistas8 diapositivas
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar por
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarPERE MARQUES
15.8K vistas34 diapositivas

Más de PERE MARQUES(13)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
PERE MARQUES2.7K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
PERE MARQUES1.1K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
PERE MARQUES1.2K vistas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
PERE MARQUES2.6K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
PERE MARQUES1.1K vistas
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar por PERE MARQUES
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
PERE MARQUES15.8K vistas
Cómo innovar en los centros docentes por PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
PERE MARQUES28.9K vistas
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0 por PERE MARQUES
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
PERE MARQUES64.6K vistas
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
PERE MARQUES3.8K vistas
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
PERE MARQUES3.2K vistas
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
PERE MARQUES3.6K vistas
Tecnología e innovación metodológica en la escuela por PERE MARQUES
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
PERE MARQUES9.7K vistas
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes por PERE MARQUES
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
PERE MARQUES10.6K vistas

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vistas1 diapositiva
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
60 vistas4 diapositivas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
18 vistas5 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 vistas22 diapositivas

Per què convé aplicar el currículum bimodal?

 • 1. ACONSEGUIM: reduïr el fracàs escolar i millorar la formació de TOTS els alumnes ES TRACTA D’aprendre fent, amb apunts i Internet, i adquirir un bon vocabulari Per què convé aplicar el currículum bimodal? (v. 1.4) Síntesi de les 4 investigacions anuals realitzades entre 2011 i 2016 Van participar: 702 professors i 129 centres Dr. Pere Marquès (2016) http://peremarques.net/ UAB – DIM-EDU
 • 2. Qué aconseguim a l’aplicar el currículum bimodal?
 • 3. Per tot això, més del 90% dels professors considera que facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius. I ho pensa seguir aplicant el proper curs. PereMarquès(2014) APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL
 • 4. En què consisteix aplicar el currículum bimodal? Veure la guía ràpida del currículum bimodal
 • 5. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-GUIA (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear apunts. Opcionalment pot proporcionar uns “apunts-guia bàsics” que cada alumne ampliarà. 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També inclourà esquemes/mapes conceptuals i un RESUM DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS O PROVES DE CONTROL PRÀCTIQUES. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts d’informació (no convé que puguin usar sempre llibres o Internet, ja que aleshores perdrien interès en fer els SEUS apunts) En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS TEÒRICS MEMORÍSTICS (on no es podran consultar els apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari. Cada alumne elabora els seus apunts-guia i recull en un altra llibreta el glossari de l’assignatura i un resum de cada lliçó.
 • 6. El curriculum bimodal i aquests principis són base del PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet PereMarquès(2014) ALTRES PRINCIPIS (OPCIONALS) QUE ES RECOMANEN 5. MEMORITZACIÓ RECONTRUCTIVA: Ensenyar als alumnes a construir les definicions del vocabulari (com alternativa a la memorització mecànica) 6.REALITZAR MOLTS EXERCICIO SIGNIFICATIUS i projecte (reals, útils), individuals i en grupo col.laboratiu, on els alumnes/actors desenvolupen diversos rols: professor, periodista, buscador/creador de recursos 7. APRENENTATGE SERVEI A L’AULA i avaluació continuada amb el suport dels alumnes: autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció pública a la pissarra digital, portafoli, companys tutors… i exàmens-control periòdics del professor. 8.- TUTORiA. Detecció precoç de dificultats. Motivar i donar suport. Orientar el desenvolupament integral considerant: autoestima, emocions, intel.ligències múltiples 9. ÚS INTENSIU DE LES TIC (segons nivell educatiu, assignatures i dotacions): per a facilitar els aprenentages i que els alumnes desenvolupin la seva competència digital
 • 7. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (ús de memòries externes) Cada alumne elabora els seus APUNTS-GUIA VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: GLOSSARI amb esquemes + RESUM de les lliçons comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) exercicis de memòria, relacionar, llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 • 8. La prova de l’èxit: Valoració de 700 professors que apliquen el currículum bimodal Síntesi de les 4 investigacions anuals realitzades entre 2011 i 2016 Van participar: 702 professors i 129 centres Ver la web del currículum bimodal
 • 9. • Facilitar la implementació del currículum bimodal als professors i als centres interessats. • Identificar els millors models didàctics que es poden aplicar en el marc del currículum bimodal. • Identificar les problemàtiques que pot generar el currículum bimodal i establir els procediments a seguir per minimitzar-les. • Identificar els avantatges que el currículum bimodal pot proporcionar al professorat i l'alumnat en els seus processos d'ensenyament i aprenentatge. • Canviar la impacte en la millora dels aprenentatges i de les qualificacions escolars dels estudiants. OBJECTIUS DE LES INVESTIGACIONS PLA DE TREBALL • Els centres participants van rebre formació (generalment seminaris trimestrals durant un curs en el propi centre) i assessorament per orientar la implementació del currículum bimodal per part dels professors. • Seguint aquestes orientacions, que es recullen a "la guia del currículum bimodal", els professors van aplicar el sistema a les seves classes, i van comunicar les seves valoracions a final de curs a través dels qüestionaris de valoració. Pere Marquès (2016)
 • 10. (1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. En groc items-clau.Pere Marquès (2016) QUÈ S’HA FET? ACTIVITATS MEMORÍSTIQUES REALITZADES (1) En cada tema el professor presenta el glossari bàsic 84-95% En el glossari es diferencia: conceptes a conèixer i conceptes a memoritzar 60-79% S’ensenya als alumnes a construir definicions a partir d’una imatge de referència (memorització reconstructiva) 43-57% Cada alumne elabora el seu glossari-personal 54-80% A la “llibreta-glossari” els alumnes inclouen un “resum” de cada lliçó 56-57% Es realitzen molts exercicis sobre el glossari 45-86% Al voltant del 70% de les preguntes dels exàmens teòrics són sobre el glossari 71-84% No es fan exàmens teòricos 14% QUÈ S’HA FET? ACTIVITATS PRÀCTIQUES REALITZADES (1) El professor ensenya a fer apunts funcionals 61-82% El professor dóna o dicta els apunts essencials als estudiants 61-64% Al fer exercicis pràctics, els alumnes consulten els apunts i els van completant 81-94% Quan fan exercicis pràctics, els alumnes també consulten Internet 62-76% Els alumnes realitzen PROJECTES i exposen els seus treballs a la pissarra digital 43-74% En els exàmens d’activitats pràctiques els alumnes utilitzen els seus apunts 72-83% No es realitzen exàmens pràctics (es pren de nota l’avaluació continuada del curs) 17-46%
 • 11. (1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. En groc items-clau. ¿ QUÈ S’HA FET? APRENENTATGE SERVEI A L’AULA I ACCIÓ TUTORIAL (1) Sovint els alumnes corregeixen treballs d’altres companys 48-60% Quan convé, els alumnes que saben més fan de “company-tutor” o assessor 72-84% El professor realitza una acción tutorial amb els alumnes que tenen dificultats 84-88% Els alumnes que treballen però no aproven, poden repetir els seus exàmens 49% VALORACIÓ DELS AVANTATGES AL APLICAR EL CB (1) Augmenta la motivació i participació 80-91% Treballen més: realitzen més activitats 72-90% Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar als companys. 78-80% Als alumnes els agraden les activitats del currículum bimodal 80-83% S’ha pogut pujar el nivell de l’assignatura 70-80% Facilita el tractament de la diversitat 86-93% Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives 90-92% El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 87-96% Pere Marquès (2016)
 • 12. (1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. En groc items-clau.Pere Marquès (2015) VALORACIÓ DELS APRENENTATGES DELS ALUMNES (1) Milloren la comprensió del glossari 80-94% Utilitzen més el glossari de l’assignatura (parlar, escriure…) 72-88% Milloren la memorització del glossari de l’assignatura 79-92% Milloren en la realització de les activitats pràctiques 79-90% Aprenen a construir apunts funcionals (que els hi siguin útils) 78-87% Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 74-89% Desenvolupen més la imaginació i la creativitat 63-84% S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 79-89% Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 63-77% S’han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 68-78% S’han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 66-84% VALORACIÓ DELS INCONVENIENTS (1) Ha suposat un augment significatiu de treball al professor 47-66% S’inverteix molt temps de classe fent exercicis sobre el glossario 46-63% A l’alumnat li costa adaptar-se: no saben crear apunts, ni buscar informació 50-76%
 • 13. Pere Marquès (2016) DADES COMPARATIVES (en %) 11/13 14 15 16 media Augmenta la motivació i participació 90 89 91 80 88 Treballen més: realitzen més activitats 72 82 90 82 82 Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar als companys. - 78 78 80 79 Als alumnes els agraden les activitats del currículum bimodal - 80 83 81 81 S’ha pogut pujar el nivell de l’assignatura - 70 80 76 75 Facilita el tractament de la diversitat - 88 93 86 89 Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives - 92 90 92 91 El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 87 92 96 87 91 Milloren la comprensió del glossari 94 91 94 80 90 Utilitzan més el glossari de l’assignatura (parlar, escriure…) 88 82 81 72 81 Milloren la memorització del glossari de l’assignatura 87 89 92 79 87 Milloren en la realització de les activitats pràctiques 87 86 90 79 86 Aprenn a construir apunts funcionals (que els siguin útils) 87 85 78 80 83 Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 82 89 77 74 81 Desenvolupen més la imaginació i creativitat - 84 70 63 72 S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 87 89 85 79 85 Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 75 77 74 63 72 Han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 74 78 76 68 74 Han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 74 78 84 66 76 SÍNTESI: IMPACTE EN ELS APRENENTATGES
 • 14. (1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. Pere Marquès (2016) reduïm el fracàs escolar tots aprenen més Investigacions DIM 2011-16 700 professors 129 centres
 • 15. Per què s’aprèn més i es redueix el fracàs al aplicar el currículum bimodal? ALGUNES DADES…QUE PODRÍEM REDUÏR CONSIDERABLEMENT aplicant el currículum bimodal - 30% dels alumnes i 20% de les alumnes NO obtenen el graduat a l’ ESO (MEC, 2012-13) - 33% dels alumnes de 15 anys ha repetit curs (PISA 2012). Més de 100.000 repetidors/any - Cost alumne/curs = 6.000 euros. Cost anual de les repeticions de curs: 600 milions d’euros Veure: INVESTIGACIONS
 • 16. EN DEFINITIVA PROPORCIONEM ALS ALUMNES: - Entorns de treball propis de l’Era Internet Bimodal (conèixer/fer), memòria externa, projectes, més autonomia, recursos TIC - Ajuts “a mida” amb els que tindran èxit Bimodal (glossari/memòria externa), aprenentatge servei a l’aula, tutoria, recursos TIC -Més motivació i implicació de l’alumnat Assoleixen èxit (veure que poden els motiva), projectes, aprenentatge servei a l’aula, tutoria EL RESULTAT: Millor formació i molt menys fracàs escolar
 • 17. Annexos Coordinadors de les investigacions Centres participants Actualmente les investigacions i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de
 • 18. Coordinadors DIM d’aquestes investigacions 1/2 BENITO, Laia Didàctica de la Llengua Amical Wikimedia DEL REAL, Fernanda Ph.D. Student at the Dep. of Applied Pedagogy. UAB. Researcher/consultant in inclusive educational Apps for children using a model of Multiple Intelligences.. @FerdelRealBCN ALVAREZ, Isabel Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. UAB BLESA, José Antonio Maestro jubilado inquieto por la integración de las TIC en Educación joseantonioblesa@yahoo.es DOMINGO, Maria Professora de la UIC, membre del grup de recerca Esbrina de la UB. domingo.maria@gmail.com FUENTES, Marta Mestra, Psicopedagoga, Dra.C.Educación. Especialista en ensenyament, aprenentatge i avaluació;treball en equip; TIC; elearning Membro del grup de recerca SINTE mfuentes@uoc.edu LLÁCER, Enrique Professor de matemàtiques durant 33 anys. Director de la Secció d'Institut Bages Sud i col·laborador del grup DiM ellacer@xtec.cat PALAU, Josep Professor de CIC Batxillerat. Barcelona PALAU, Ramon Professor de la Universitat Rovira Virgili (URV) Tarragona QUESADA, Carla Dra. en Educación per la UAB. Investigadora en Formació en Dep. Pedagogia Aplicada. Investiga: avaluació de formació continua; ènfasi en gènere i predicció de l’eficàcia arlaquesada@gmail.com
 • 19. Coordinadors DIM d’aquestes investigacions 2/2 TEIXIDÓ, Martí Inspector d’Educació President de la SCP VALDIVIA, Paloma Responsable del PuntTIC de Palau-Solità i Plegamans. Especialista en TIC pel desenvolupament. Prof.Asoc.UAB. Màster en Gestió i planificació educativa. hurukuta.blogspot.com SANTIVERI, Noemí Departament de Pedagogíi Aplicada. UAB SILVA, Josep Maria Serveis Territorial del Departament d’Ensenyamnent. Generalitat de Catalunya. Departamento de Pedagogia Aplicada. UAB MARQUES GRAELLS, Pere Mestre. Dr. CC. Educación. Director del grup DIM-EDU i de les investigacions del currículum bimodal peremarques.net REAL, Julio Lic. Químicas UCM; Dr. Educación en UNED. Integrante de Euromime, Máster Erasmus Mundus. Colabora Posgrados U. Comilllas y UNED. netbookseneducacion.blogspot.com.es/ REY BARBÁCHANO, Roger Professor de secundària. Especialista en Tecnologíes de la Informació i Aprenentatge. Director i desenvolupador de genmagic.org SALMERÓN, Manuel Centro de Profesores y recursos. Comunidad de Murcia.
 • 20. - CEIP San Fernando (Aranjuez, Madrid) - Colegio Gaudem (Madrid) - Colegio Montserrat (Fuhem), (Madrid) - Colegio Trinity College-Liceo Serrano (Madrid) - Colegio Alameda de Osuna (Madrid) - Colegio Fomento Aragón Sansueña (Zaragoza) - Colegio Montearagón (Zaragoza) - Colegio Escuelas Pías (Zaragoza) - Colegio La Devesa Carlet (Carlet, Valencia) - IES Antonio José Cavanilles (Alicante) - CEIP "Alcolea Lacal" (Archena,Murcia) - IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia, Murcia) - Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat, BCN) - Escola Rosa Tiana de la Riba (Ripollet, Barcelona) - Escola Pere Viver (Terrassa, Barcelona) - Escola Vedruna Valla (Terrassa) - CEIP Jacint Verdaguer (Castelldefels, Barcelona) CENTRES PARTICIPANTS 2011-2013 - Escola Pia de Granollers (Granollers, BCN) - Escola l'Agulla (El Catllar, Tarragona) - INS Premià de Mar (Premià de Mar, BCN) - CEIP Esteve Barrachina (Sitges, BCN) - Escola Virolai (Barcelona) - Escola Pere Calders (Barcelona) - Escola Guinardó SCCL (Barcelona) - IES Federico García Bernalt (Salamanca) - Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria) - Colegio Ntra. Sra. Del Naranco (Oviedo) - CEIP Bretón de los Herreros (Logroño) - CRA Moncalvillo Nalda (La Rioja) - Entornos de profesores a título personal - IE.Nuestra Señora del Rosario. PERÚ - St. George’s College. PERÚ: - Instituto Educares. MÉXICO. - Fundación Tomas Alva Edison. ARGENTINA. Han lliurat el qüestionari final desprès d’aplicar el CB a classe un curs: 150 professors
 • 21. • Escola Virolai (Barcelona) P, E • CIC, Escola de Batxillerats (Barcelona) B • Col.legi La Vall (Bellaterra) E, EE • Escola Dr. Trueta (Viladecans) P • Escola Roques Blaves (Esparreguera) P • Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat) E • INS Andreu Nin (El Vendrell) E • INS Anna Gironella de Mundet (BCN) E • SINS Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) E • SINS Bages Sud (Castellbell i el Vilar) E • SINS Dosrius (Dosrius) E • Col.legi Fundació Llor (Sant Boi) P, E • Col.legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) E • FEDAC - Lleida (Lleida) E • Escoles Minguella (Badalona) P, E • Colegio Muntori (Castalla, Alicante) P • La Devesa (Carlet, Valencia) P, E PereMarquès(2014) CENTRES PARTICIPANTS 2013-14 • IES Federico García Bernalt (Salamanca) E, EE • CEIP Bretón de los Herreros (Logroño) P • CRA Moncalvillo Nalda (La Rioja) P • Colegio Escuelas Pías (Zaragoza) P, E • CEIP Rector Mames (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) P • Escuela Profesional Xavier (Valencia) B/FP • IES Joaquín Rodrigo (Madrid) E, B - Entornos de profesores a título personal • CEIP Germans Ochando, (Castellón ) P • St. Mary's School, (Panamá) FP • Sedes Sapientiae, (Argentina) EE • CEE Ntra. Sra. de Lourdes,(A Coruña, Aspronaga) EE • Instituto Montserrat, (BCN) E • La Merced y Fco.Javier, (Burgos) FP • INS Tomás Devoto, (Buenos Aires) E • FEDAC, (Manresa) E • Ntra. Sra. Asunción, (Jumilla, Murcia) Han lliurat el qüestionari final desprès d’aplicar el CB a classe un curs: 148 professors 55 de Primària, 75 d’ESO, 14 de Batxillerat/FP i 4 d’Educació Especial
 • 22. • Escola Virolai (Barcelona) P, E • CIC, Escola de Batxillerats (Barcelona) B • Col.legi La Vall (Bellaterra) E, EE • Escola Dr. Trueta (Viladecans) P • Escola Roques Blaves (Esparreguera) P • Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat) E • INS Andreu Nin (El Vendrell) E • INS Anna Gironella de Mundet (BCN) E • SINS Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) E • SINS Bages Sud (Castellbell i el Vilar) E • SINS Dosrius (Dosrius) E • Col.legi Fundació Llor (Sant Boi) P, E • Col.legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) E • FEDAC - Lleida (Lleida) E • FEDAC – Manresa (Manresa) P, E • Institut Euclides (Pineda de Mar) E,B • INS Castellbisbal (Castellbisbal) E • Escoles Minguella (Badalona) P, E • Universidad Concepción (Concepción, CHILE) U • SENA (Calds, COLOMBIA) FP • INS Pedagogía Aplicada (Monterrey, MÉXICO) U • St. Mary’s School (PANAMÁ) PereMarquès(2015) CENTRES PARTICIPANTS 2014-15 Han lliurat el qüestionari desprès d’aplicar el CB un curs: 226 professors de 45 centres 21% de Primària, 53% d’ESO, 26% de Batxillerat/FP i 4% de Educació Especial • CRA Moncalvillo (Nalda).P • CEIP Bretón de Los Herreros. (Logroño). P • Inmaculado Corazón de María (Logroño). E • Paula Montal (Logroño). E • IES Cosme García (Logroño). FP • IES Comercio (Logroño). FP • Sagrados Corazones (Sto. Domingo de la Calzada). P • IES Valle del Cidacos (Calahorra). E • CFP La Planilla (Calahorra). FP • IES Praxedes Mateo Sagasta (Logroño). E • CEIP Quintiliano (Calahorra). P • IES Federico García Bernalt (Salamanca) E, EE • La Devesa (Carlet, Valencia) P, E • Colegio Escuelas Pías (Zaragoza) • Ntra. Sra. Del Carmen (Zaragoza) E • IES Salvador Dalí (Madrid) E, B • Colegio Valdecás (Madrid) B • CEIP Ntra. Sra. De la Asunción (Jumilla) P • CEIP Ricardo Campillo (Santomera, Murcia) P • CEIP Rector Mamés Esperabé (Ejea de los caballeros) P • IESO Askatasuna BHI (Burlata, Nafarroa) E • INS Tomás Devoto (Buenos Aires, ARGENTINA) U • Sedes Sapientiae (ARGENTINA)
 • 23. • Escola la Monjoia (Sant Bartomeu del Grau, Osona) • Escola Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú) • Escola Mare de Déu del Roser (Riudecols, Tarragona) • Collegi Singuerlin (Sta. Coloma de Gramanet) • FEDAC Ripollet (BCN) • FEDAC Sant Andreu (Barcelona) • FEDAC Sant Feliu de Codines (BCN) • FEDAC Sant Vicenç de Castellet, Suria, Prats (BCN) • FEDAC Amílcar. El Roser (Barcelona) • FEDAC Lleida • FEDAC Sant Narcís (Girona) • FEDAC Cerdanyola (BCN) • FEDAC Guissona (Lleida) • FEDAC Castellar del Vallès (BCN) PereMarquès(2016) CENTRES PARTICIPANTS 2015-16 Han lliurat el qüestionari desprès d’aplicar el CB un curs: 178 professors de 27 centres • FEDAC Salt, Anglès, Pont Major (Girona) • FEDAC Pineda de Mar, Canet (BCN) • Colegio Santángel (Valencia) • Colegio Cervantes (Valencia) • CEA San Francisco (La Rioja) • IES Pere d'Esplugues (Pobla Llarga, Valencia) • CEIP Rector Mames Esperabé (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) • CBM Ricardo Campillo (Santomera, Murcia) • IESO ASKATASUNA B.H.I (Burlata, Nafarroa) • Colegio Valdecás. (Madrid) • Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Universidad Autónoma de Baja California, México • Inst. Sedes Sapientiae (Argentina) • St. Mary´s School (Panamá)
 • 24. • Web del currículum bimodal y sus investigaciones • Guía completa del currículum bimodal ¿Qué es el currículum bimodal? • Guía sintética del currículum bimodal+: millorar aprenentatges, reduïr fracàs escolar • Portal de la recerca SCP • Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet • Tecnología educativa. Web de Pere Marquès • Técnicas didácticas con TIC • Principios de enseñanza y aprendizaje, el legado de la escuela nueva PD Pere Marquès (2016) MÉS INFORMACIÓ Vols aplicar el CURRICULUM BIMODAL I rebre orientacions i suport? Contacta amb http://peremarques.net AQUESTA GUÍA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM-EDU SÓN GRATUÏTES Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria