Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8

Bt Nang cao Toan Lop 8

Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
1
NHÂN CÁC ĐA THỨC
1. Tính giá trị:
B = x15
- 8x14
+ 8x13
- 8x12
+ ... - 8x2
+ 8x – 5 với x = 7
2. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số
sau là 50. Hỏi đã cho ba số nào ?
3. Chứng minh rằng nếu:
a
x
=
b
y
=
c
z
thì
(x2
+ y2
+ z2
) (a2
+ b2
+ c2
) = (ax + by + cz)2
CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
1. Rút gọn các biểu thức sau:
a. A = 1002
- 992
+ 982
- 972
+ ... + 22
- 12
b. B = 3(22
+ 1) (24
+ 1) ... (264
+ 1) + 1
c. C = (a + b + c)2
+ (a + b - c)2
- 2(a + b)2
2. Chứng minh rằng:
a. a3
+ b3
= (a + b)3
- 3ab (a + b)
b. a3
+ b3
+ c3
- 3abc = (a + b + c) (a2
+ b2
c2
- ab - bc - ca)
Suy ra các kết quả:
i. Nếu a3
+ b3
+ c3
= 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c
ii. Cho
a
1
+
b
1
+
c
1
= 0, tính A = 2
a
bc
+ 2
b
ca
+ 2
c
ab
iii. Cho a3
+ b3
+ c3
= 3abc (abc  0)
tính B = 






b
a
1 






c
b
1 






a
c
1
3. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức
a. A = 4x2
+ 4x + 11
b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)
c. C = x2
- 2x + y2
- 4y + 7
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
2
4. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức
a. A = 5 - 8x - x2
b. B = 5 - x2
+ 2x - 4y2
- 4y
5. a. Cho a2
+ b2
+ c2
= ab + bc + ca chứng minh rằng a = b = c
b. Tìm a, b, c biết a2
- 2a + b2
+ 4b + 4c2
- 4c + 6 = 0
6. Chứng minh rằng:
a. x2
+ xy + y2
+ 1 > 0 với mọi x, y
b. x2
+ 4y2
+ z2
- 2x - 6z + 8y + 15 > 0 våïi
moüi x, y, z
7. Chứng minh rằng:
x2
+ 5y2
+ 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với mọi x, y.
8. Tổng ba số bằng 9, tổng bình phương của chúng bằng 53. Tính tổng các
tích của hai số trong ba số ấy.
9. Chứng minh tổng các lập phương của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết
cho 9.
10. Rút gọn biểu thức:
A = (3 + 1) (32
+ 1) (34
+ 1) ... (364
+ 1)
11. a. Chứng minh rằng nếu mỗi số trong hai số nguyên là tổng các bình
phương của hai số nguyên nào đó thì tích của chúng có thể viết dưới dạng tổng
hai bình phương.
b. Chứng minh rằng tổng các bình phương của k số nguyên liên tiếp
(k = 3, 4, 5) không là số chính phương.
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
1. Phân tích đa thức thành nhân tử:
a. x2
- x - 6
b. x4
+ 4x2
- 5
c. x3
- 19x - 30
2. Phân tích thành nhân tử:
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
3
a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a)
b. B = a(b2
- c2
) + b(c2
- a2
) + c(a2
- b2
)
c. C = (a + b + c)3
- a3
- b3
- c3
3. Phân tích thành nhân tử:
a. (1 + x2
)2
- 4x (1 - x2
)
b. (x2
- 8)2
+ 36
c. 81x4
+ 4
d. x5
+ x + 1
4. a. Chứng minh rằng: n5
- 5n3
+ 4n chia hết cho 120 với mọi số nguyên n.
b. Chứng minh rằng: n3
- 3n2
- n + 3 chia hết cho 48 với mọi số lẻ n.
5. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử
1. a3
- 7a - 6
2. a3
+ 4a2
- 7a - 10
3. a(b + c)2
+ b(c + a)2
+ c(a + b)2
- 4abc
4. (a2
+ a)2
+ 4(a2
+ a) - 12
5. (x2
+ x + 1) (x2
+ x + 2) - 12
6. x8
+ x + 1
7. x10
+ x5
+ 1
6. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên lẻ n :
1. n2
+ 4n + 8  8
2. n3
+ 3n2
- n - 3  48
7. Tìm tất cả các số tự nhiên n để :
1. n4
+ 4 là số nguyên tố
2. n1994
+ n1993
+ 1 là số nguyên tố
8. Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
1. x + y = xy
2. p(x + y) = xy với p nguyên tố
3. 5xy - 2y2
- 2x2
+ 2 = 0
CHIA ĐA THỨC
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
4
1. Xác định a để cho đa thức x3
- 3x + a chia hết cho (x - 1)2
2. Tìm các giá trị nguyên của n để
1-2n
33n2n2

là số nguyên
3. Tìm dư trong phép chia đa thức:
f(x) = x1994
+ x1993
+ 1 cho:
a. x - 1
b. x2
- 1
c. x2
+ x + 1
4. 1. Xác định các số a va b sao cho:
a. x4
+ ax2
+ b chia hết cho:
i. x2
- 3x + 2
ii. x2
+ x + 1
b. x4
- x3
- 3x2
+ ax + b chia cho x2
- x - 2 có dư là 2x - 3
c. 2x2
+ ax + b chia cho x + 1 dư - 6 chia cho x - 2 dư 21
2. Chứng minh rằng
f(x) = (x2
- x + 1)1994
+ (x2
+ x - 1)1994
- 2
chia hết cho x - 1. Tìm dư trong phép chia f(x) cho x2
- 1
5. Tìm n nguyên để
2-n
7-n2n2

là số nguyên
6. Chứng minh rằng:
a. 1110
- 1 chia hết cho 100
b. 9 . 10n
+ 18 chia hết cho 27
c. 16n
- 15n - 1 chia hết cho 255
7. Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n
- 1 chia hết cho 7
8. Chứng minh rằng:
a. 20n
+ 16n
- 3n
- 1  323 với n chẵn
b. 11n
+ 2 + 122
n + 1  133
c.
2n
2
2 + 7  7 våïi n > 1
TÍNH CHẤT CƠ BẢN VÀ RÚT GỌN PHÂN THỨC
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
5
1. Xác định x để phân thức:
x2x-x
1-x-xx
33
23


bằng 0
2. Rút gọn phân thức: A =
1-2x-x-x
13x-x
24
24

3. Cho 4a2
+ b2
= 5ab và 2a > b > 0
Tính giá trị biểu thức P = 22
b-4a
ab
4. Tìm các số nguyên x để
1616x-8x4x-x
16-x
234
4

có giá trị nguyên
5. Cho phân thức A =
2x2yyx
1x)-(yyxy
2442
222


a. Rút gọn A, suy ra A > 0
b. Xác định x để A có giá trị lớn nhất
6. Tính
24ab-8a
40ab-16a
2
2
với 3a = 10b
CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN THỨC
1. Tính các tổng sau:
a. A = 222
24
x-1)(x
1)-(x-x

+
1-1)(xx
1)-(x-x
22
222

+ 24
22
1)(x-x
1-1)-(xx

b. B =
1xxy
x

+
1yyz
y

+
1zxz
z

với xyz = 1
2. Cho
a
1
+
b
1
+
c
1
=
cba
1

Chứng minh rằng: 1995
a
1
+ 1995
b
1
+ 1995
c
1
= 199519951995
cba
1

3. Cho phân thức
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
6
A =
2xy
z-yx 222

+
2yz
x-zy 222

+
2xz
y-xz 222

(xyz  0)
a. Chứng minh rằng nếu A = 1 thì trong ba số x, y, z có một số bằng tổng
hai số kia và trong phân thức A có một phân thức bằng -1 còn hai phân thức còn
lại bằng 1.
b. Nếu x, y, z là độ dài các đoạn thẳng và A > 1 Chứng minh x, y, z là độ
dài các cạnh của một tam giác.
4. Chứng minh rằng nếu a, b, c khác nhau đôi một thì:
a.
c)-(ab)-(a
c-b
+
a)-(bc)-(b
a-c
+
b)-(ca)-(c
b-a
=
ba
2

+
cb
2

+
ac
2

b. 2
c)-(b
a
+ 2
a)-(c
b
+ 2
b)-(a
c
= 0 nếu
c-b
a
+
a-c
b
b-a
c
= 0
5. Chứng minh rằng nếu:
x = by + cz, y = ax + cz, z = ax + by và x + y + z  0
thì
a1
1

+
b1
1

+
c1
1

= 2
6. Cho a, b, c và x, y, z là các số khác nhau và khác không chứng minh rằng
nếu:
x
a
+
y
b
+
z
c
= 0 và
a
x
+
b
y
+
c
z
= 1 thì 2
2
a
x
+ 2
2
b
y
+ 2
2
c
z
= 1

Recomendados

15 bai toan_boi_duong_hsg_toan_l8_8383 por
15 bai toan_boi_duong_hsg_toan_l8_838315 bai toan_boi_duong_hsg_toan_l8_8383
15 bai toan_boi_duong_hsg_toan_l8_8383Manh Tranduongquoc
19K vistas6 diapositivas
Toán 8 hsg 2016 2017 por
Toán 8 hsg 2016 2017Toán 8 hsg 2016 2017
Toán 8 hsg 2016 2017Nguyễn Tiến Lợi
15K vistas4 diapositivas
De thi hsg toan 8 por
De thi hsg toan 8 De thi hsg toan 8
De thi hsg toan 8 Mai Nguyen Thi Quynh
792 vistas4 diapositivas
đề Thi hsg toán 8 có đáp án por
đề Thi hsg toán 8 có đáp ánđề Thi hsg toán 8 có đáp án
đề Thi hsg toán 8 có đáp ánCảnh
92K vistas4 diapositivas
De cuong on tap toan 8 hoc ki 2 por
De cuong on tap toan 8 hoc ki 2De cuong on tap toan 8 hoc ki 2
De cuong on tap toan 8 hoc ki 2hotramy
1.3K vistas13 diapositivas
De hsg toan 8 20122013 por
De hsg toan 8 20122013De hsg toan 8 20122013
De hsg toan 8 20122013HUNGHXH2014
12K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tai lieu danh cho hsg toan lop 8 por
Tai lieu danh cho hsg toan lop 8Tai lieu danh cho hsg toan lop 8
Tai lieu danh cho hsg toan lop 8Học Tập Long An
505 vistas5 diapositivas
20 chuyen de boi duong toan 8 por
20 chuyen de boi duong toan 820 chuyen de boi duong toan 8
20 chuyen de boi duong toan 8cunbeo
2.3K vistas107 diapositivas
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8 por
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8Nhật Hiếu
23.7K vistas27 diapositivas
Bdt võ quốc bá cẩn por
Bdt võ quốc bá cẩnBdt võ quốc bá cẩn
Bdt võ quốc bá cẩnThế Giới Tinh Hoa
3.1K vistas65 diapositivas
Gtln gtnn va bdt 2002 -2013 por
Gtln gtnn va bdt 2002 -2013Gtln gtnn va bdt 2002 -2013
Gtln gtnn va bdt 2002 -2013trongphuckhtn
3.6K vistas3 diapositivas
Đề thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đề 1 por
Đề thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đề 1Đề thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đề 1
Đề thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đề 1Gia sư môn Toán tại nhà Hà Nội Chất Lượng Cao
31.6K vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(20)

20 chuyen de boi duong toan 8 por cunbeo
20 chuyen de boi duong toan 820 chuyen de boi duong toan 8
20 chuyen de boi duong toan 8
cunbeo2.3K vistas
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8 por Nhật Hiếu
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8
Nhật Hiếu23.7K vistas
Gtln gtnn va bdt 2002 -2013 por trongphuckhtn
Gtln gtnn va bdt 2002 -2013Gtln gtnn va bdt 2002 -2013
Gtln gtnn va bdt 2002 -2013
trongphuckhtn3.6K vistas
Pp tim min max cua bieu thuc por Hạnh Nguyễn
Pp tim min max cua bieu thucPp tim min max cua bieu thuc
Pp tim min max cua bieu thuc
Hạnh Nguyễn46.2K vistas
Chuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyen por Hoan Minh
Chuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyenChuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyen
Chuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyen
Hoan Minh10.4K vistas
Chuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyen por Hoan Minh
Chuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyenChuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyen
Chuyen de-cac-bai-toan-ve-su-chia-het-cua-so-nguyen
Hoan Minh3.2K vistas
Chuyên đề học sinh giỏi lớp 7 por cunbeo
Chuyên đề học sinh giỏi lớp 7Chuyên đề học sinh giỏi lớp 7
Chuyên đề học sinh giỏi lớp 7
cunbeo968 vistas
Can thuc [2014] por Yo Yo
Can thuc [2014]Can thuc [2014]
Can thuc [2014]
Yo Yo255 vistas
Ứng dụng tam thức bậc 2 để chứng minh bất đẳng thức por Nhập Vân Long
Ứng dụng tam thức bậc 2 để chứng minh bất đẳng thứcỨng dụng tam thức bậc 2 để chứng minh bất đẳng thức
Ứng dụng tam thức bậc 2 để chứng minh bất đẳng thức
Nhập Vân Long6K vistas
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số por lovestem
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm sốHàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số
lovestem7.4K vistas
Vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán por Cảnh
Vận dụng hằng đẳng thức vào giải toánVận dụng hằng đẳng thức vào giải toán
Vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán
Cảnh3.5K vistas
Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn por Nhập Vân Long
Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩnPhương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhập Vân Long365 vistas
Tuyen tap cac_bat_dang_thuc_trong_cac_de_thi_tuyen_sing_dai_hoc(ca_hd) por Nguyen KienHuyen
Tuyen tap cac_bat_dang_thuc_trong_cac_de_thi_tuyen_sing_dai_hoc(ca_hd)Tuyen tap cac_bat_dang_thuc_trong_cac_de_thi_tuyen_sing_dai_hoc(ca_hd)
Tuyen tap cac_bat_dang_thuc_trong_cac_de_thi_tuyen_sing_dai_hoc(ca_hd)
Nguyen KienHuyen21.7K vistas

Similar a Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8

[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu por
[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu
[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieuTam Vu Minh
516 vistas45 diapositivas
270 bai toan bdhsg 9doc por
270 bai toan bdhsg 9doc270 bai toan bdhsg 9doc
270 bai toan bdhsg 9docTam Vu Minh
643 vistas53 diapositivas
270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan por
270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan
270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toanTam Vu Minh
766 vistas53 diapositivas
Bài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdf por
Bài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdfBài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdf
Bài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdfBillyBarton1
18 vistas6 diapositivas
Chuyen de hoc sinh giỏi toan9 por
Chuyen de hoc sinh giỏi toan9Chuyen de hoc sinh giỏi toan9
Chuyen de hoc sinh giỏi toan9Ho Loi
252 vistas68 diapositivas
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017) por
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)Hoàng Thái Việt
41.2K vistas18 diapositivas

Similar a Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8(20)

[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu por Tam Vu Minh
[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu
[Www.toan trunghoccoso.toancapba.net] toan 9 chuyen de bd hsg nang khieu
Tam Vu Minh516 vistas
270 bai toan bdhsg 9doc por Tam Vu Minh
270 bai toan bdhsg 9doc270 bai toan bdhsg 9doc
270 bai toan bdhsg 9doc
Tam Vu Minh643 vistas
270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan por Tam Vu Minh
270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan
270 bai toan_boi_duong_hs_gioi_va_nang_khieu_toan
Tam Vu Minh766 vistas
Bài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdf por BillyBarton1
Bài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdfBài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdf
Bài 1 - Biến đổi đồng nhất.pdf
BillyBarton118 vistas
Chuyen de hoc sinh giỏi toan9 por Ho Loi
Chuyen de hoc sinh giỏi toan9Chuyen de hoc sinh giỏi toan9
Chuyen de hoc sinh giỏi toan9
Ho Loi252 vistas
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017) por Hoàng Thái Việt
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)
Hoàng Thái Việt41.2K vistas
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 por haic2hv.net
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
haic2hv.net 1.9K vistas
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN por BOIDUONGTOAN.COM
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊNCHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
BOIDUONGTOAN.COM42.3K vistas
đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8 por Hoàng Thái Việt
đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8
đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8
Hoàng Thái Việt17.7K vistas
De cuong on tap chuong ii dai so 8 por Toán THCS
De cuong on tap chuong ii dai so 8De cuong on tap chuong ii dai so 8
De cuong on tap chuong ii dai so 8
Toán THCS197 vistas
Bai tap he toan 7 por Thang Nguyen
Bai tap he toan 7Bai tap he toan 7
Bai tap he toan 7
Thang Nguyen1.3K vistas
Phuongtrinh bpt-hpt por hao5433
Phuongtrinh bpt-hptPhuongtrinh bpt-hpt
Phuongtrinh bpt-hpt
hao5433755 vistas

Más de phanvantoan021094

02 trong am_ta_bttl_9412 por
02 trong am_ta_bttl_941202 trong am_ta_bttl_9412
02 trong am_ta_bttl_9412phanvantoan021094
190 vistas1 diapositiva
Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6 por
Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6
Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6phanvantoan021094
378 vistas2 diapositivas
Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8 por
Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8
Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8phanvantoan021094
2.8K vistas6 diapositivas
On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2 por
On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2
On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2phanvantoan021094
524 vistas3 diapositivas
Hinh hoc-lop-6-hinh-hoc.-6.12-13.in por
Hinh hoc-lop-6-hinh-hoc.-6.12-13.inHinh hoc-lop-6-hinh-hoc.-6.12-13.in
Hinh hoc-lop-6-hinh-hoc.-6.12-13.inphanvantoan021094
940 vistas144 diapositivas
Tai Lieu hinh hoc lop 6 por
Tai Lieu hinh hoc lop 6Tai Lieu hinh hoc lop 6
Tai Lieu hinh hoc lop 6phanvantoan021094
6K vistas144 diapositivas

Más de phanvantoan021094(6)

Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6 por phanvantoan021094
Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6
Bai tap-hinh-hay-lop-6-bai-tap-hinh-hay-lop-6
phanvantoan021094378 vistas
Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8 por phanvantoan021094
Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8
Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8
phanvantoan0210942.8K vistas
On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2 por phanvantoan021094
On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2
On luyen-hinh-hoc-ki-2-toan-6-on-luyen-hinh-hoc-ki-2
phanvantoan021094524 vistas

Bai tap-nang-cao-toan-hinh-lop-8-bai-tap-nang-cao-toan-dai-lop-8

 • 1. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 1 NHÂN CÁC ĐA THỨC 1. Tính giá trị: B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x12 + ... - 8x2 + 8x – 5 với x = 7 2. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Hỏi đã cho ba số nào ? 3. Chứng minh rằng nếu: a x = b y = c z thì (x2 + y2 + z2 ) (a2 + b2 + c2 ) = (ax + by + cz)2 CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 1. Rút gọn các biểu thức sau: a. A = 1002 - 992 + 982 - 972 + ... + 22 - 12 b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 1 c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)2 2. Chứng minh rằng: a. a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b) b. a3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca) Suy ra các kết quả: i. Nếu a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c ii. Cho a 1 + b 1 + c 1 = 0, tính A = 2 a bc + 2 b ca + 2 c ab iii. Cho a3 + b3 + c3 = 3abc (abc  0) tính B =        b a 1        c b 1        a c 1 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức a. A = 4x2 + 4x + 11 b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6) c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 7
 • 2. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 2 4. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức a. A = 5 - 8x - x2 b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y 5. a. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca chứng minh rằng a = b = c b. Tìm a, b, c biết a2 - 2a + b2 + 4b + 4c2 - 4c + 6 = 0 6. Chứng minh rằng: a. x2 + xy + y2 + 1 > 0 với mọi x, y b. x2 + 4y2 + z2 - 2x - 6z + 8y + 15 > 0 våïi moüi x, y, z 7. Chứng minh rằng: x2 + 5y2 + 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với mọi x, y. 8. Tổng ba số bằng 9, tổng bình phương của chúng bằng 53. Tính tổng các tích của hai số trong ba số ấy. 9. Chứng minh tổng các lập phương của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 9. 10. Rút gọn biểu thức: A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1) 11. a. Chứng minh rằng nếu mỗi số trong hai số nguyên là tổng các bình phương của hai số nguyên nào đó thì tích của chúng có thể viết dưới dạng tổng hai bình phương. b. Chứng minh rằng tổng các bình phương của k số nguyên liên tiếp (k = 3, 4, 5) không là số chính phương. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x2 - x - 6 b. x4 + 4x2 - 5 c. x3 - 19x - 30 2. Phân tích thành nhân tử:
 • 3. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 3 a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a) b. B = a(b2 - c2 ) + b(c2 - a2 ) + c(a2 - b2 ) c. C = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3 3. Phân tích thành nhân tử: a. (1 + x2 )2 - 4x (1 - x2 ) b. (x2 - 8)2 + 36 c. 81x4 + 4 d. x5 + x + 1 4. a. Chứng minh rằng: n5 - 5n3 + 4n chia hết cho 120 với mọi số nguyên n. b. Chứng minh rằng: n3 - 3n2 - n + 3 chia hết cho 48 với mọi số lẻ n. 5. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử 1. a3 - 7a - 6 2. a3 + 4a2 - 7a - 10 3. a(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc 4. (a2 + a)2 + 4(a2 + a) - 12 5. (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12 6. x8 + x + 1 7. x10 + x5 + 1 6. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên lẻ n : 1. n2 + 4n + 8  8 2. n3 + 3n2 - n - 3  48 7. Tìm tất cả các số tự nhiên n để : 1. n4 + 4 là số nguyên tố 2. n1994 + n1993 + 1 là số nguyên tố 8. Tìm nghiệm nguyên của phương trình : 1. x + y = xy 2. p(x + y) = xy với p nguyên tố 3. 5xy - 2y2 - 2x2 + 2 = 0 CHIA ĐA THỨC
 • 4. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 4 1. Xác định a để cho đa thức x3 - 3x + a chia hết cho (x - 1)2 2. Tìm các giá trị nguyên của n để 1-2n 33n2n2  là số nguyên 3. Tìm dư trong phép chia đa thức: f(x) = x1994 + x1993 + 1 cho: a. x - 1 b. x2 - 1 c. x2 + x + 1 4. 1. Xác định các số a va b sao cho: a. x4 + ax2 + b chia hết cho: i. x2 - 3x + 2 ii. x2 + x + 1 b. x4 - x3 - 3x2 + ax + b chia cho x2 - x - 2 có dư là 2x - 3 c. 2x2 + ax + b chia cho x + 1 dư - 6 chia cho x - 2 dư 21 2. Chứng minh rằng f(x) = (x2 - x + 1)1994 + (x2 + x - 1)1994 - 2 chia hết cho x - 1. Tìm dư trong phép chia f(x) cho x2 - 1 5. Tìm n nguyên để 2-n 7-n2n2  là số nguyên 6. Chứng minh rằng: a. 1110 - 1 chia hết cho 100 b. 9 . 10n + 18 chia hết cho 27 c. 16n - 15n - 1 chia hết cho 255 7. Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n - 1 chia hết cho 7 8. Chứng minh rằng: a. 20n + 16n - 3n - 1  323 với n chẵn b. 11n + 2 + 122 n + 1  133 c. 2n 2 2 + 7  7 våïi n > 1 TÍNH CHẤT CƠ BẢN VÀ RÚT GỌN PHÂN THỨC
 • 5. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 5 1. Xác định x để phân thức: x2x-x 1-x-xx 33 23   bằng 0 2. Rút gọn phân thức: A = 1-2x-x-x 13x-x 24 24  3. Cho 4a2 + b2 = 5ab và 2a > b > 0 Tính giá trị biểu thức P = 22 b-4a ab 4. Tìm các số nguyên x để 1616x-8x4x-x 16-x 234 4  có giá trị nguyên 5. Cho phân thức A = 2x2yyx 1x)-(yyxy 2442 222   a. Rút gọn A, suy ra A > 0 b. Xác định x để A có giá trị lớn nhất 6. Tính 24ab-8a 40ab-16a 2 2 với 3a = 10b CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN THỨC 1. Tính các tổng sau: a. A = 222 24 x-1)(x 1)-(x-x  + 1-1)(xx 1)-(x-x 22 222  + 24 22 1)(x-x 1-1)-(xx  b. B = 1xxy x  + 1yyz y  + 1zxz z  với xyz = 1 2. Cho a 1 + b 1 + c 1 = cba 1  Chứng minh rằng: 1995 a 1 + 1995 b 1 + 1995 c 1 = 199519951995 cba 1  3. Cho phân thức
 • 6. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 6 A = 2xy z-yx 222  + 2yz x-zy 222  + 2xz y-xz 222  (xyz  0) a. Chứng minh rằng nếu A = 1 thì trong ba số x, y, z có một số bằng tổng hai số kia và trong phân thức A có một phân thức bằng -1 còn hai phân thức còn lại bằng 1. b. Nếu x, y, z là độ dài các đoạn thẳng và A > 1 Chứng minh x, y, z là độ dài các cạnh của một tam giác. 4. Chứng minh rằng nếu a, b, c khác nhau đôi một thì: a. c)-(ab)-(a c-b + a)-(bc)-(b a-c + b)-(ca)-(c b-a = ba 2  + cb 2  + ac 2  b. 2 c)-(b a + 2 a)-(c b + 2 b)-(a c = 0 nếu c-b a + a-c b b-a c = 0 5. Chứng minh rằng nếu: x = by + cz, y = ax + cz, z = ax + by và x + y + z  0 thì a1 1  + b1 1  + c1 1  = 2 6. Cho a, b, c và x, y, z là các số khác nhau và khác không chứng minh rằng nếu: x a + y b + z c = 0 và a x + b y + c z = 1 thì 2 2 a x + 2 2 b y + 2 2 c z = 1