Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

"A-E-I-O-U" 5 ตัวอักษรที่นักพัฒนาแอพควรเข้าใจจากผู้ใช้งาน

362 visualizaciones

Publicado el

จากใจ User คนนึงที่นิยมชมชอบใช้งานแอพบนมือถือทั้ง 3 ระบบไม่ว่าจะเป็น iOS, Android และ Windows Phone

Publicado en: Móvil
  • Sé el primero en comentar

"A-E-I-O-U" 5 ตัวอักษรที่นักพัฒนาแอพควรเข้าใจจากผู้ใช้งาน

  1. 1. A-E-I-O-U 5 ตัวอักษรที่นักพัฒนาแอพควรเข้าใจจากผู้ใช้งาน 7-Aug-2013 by Chanida P.
  2. 2. All คำ ว่ำ All ในทีนี้หมำยถึง กำรพัฒนำแอพที่ให้รองรับหลำยๆระบบปฎิบัติกำร ซึ่งมีแอพจำ นวนไม่น้อยที่พัฒนำขึ้นแค่ให้รองรับระบบเดียว เมื่อแอ พถูกพัฒนำขึ้นบน Platform นึง อีกระบบนึงก็อยำกจะใช้บ้ำง แต่ไม่รองรับหรือไม่มีให้ดำวน์โหลด Case Study ที่จะขอยกตัวอย่ำงง่ำยๆเลย คือ แอพเกมส์ เพลงนึง เมื่ออัพเดตเพลงใหม่บน iOS ก็มักจะมีคนถำมถึงกำรตัวเกมส์บน Android ในคอมเมนต์เสมอๆ
  3. 3. Easy ใช้งำนได้ง่ำย ไม่ซับซ้อนมำก ในฐำนะที่เคยใช้แอพตั้งแต่สมัย iPhone 3G เลยรู้สึกว่ำ หำกแอพใดมีควำมซับซ้อนมำกจนเกินไป อย่ำงเช่น ปุ่ม กด กลับไปกลับมำ หรือกำรกดปุ่ม หลำยครัง้กว่ำจะถึงข้อมูลที่ต้องกำร ก็จะทำ ให้รู้สึกเบื่อกับกำรใช้งำน ส่วน Case Study ขอยกสมัยตอนที่ Facebook ประมำณปี 2009 ในช่วงที่ต้องกดปุ่ม ด้ำนบนเพื่อกลับสู่หน้ำเมนูหลัก จะใช้งำนเมนูไหนทีก็ต้องกลับไปกลับมำ ตอนหลังจึงถูกพัฒนำให้ใช้เมนูมำอยดู่้ำนข้ำงแทนเพื่อที่ให้ ผู้ใช้เลือกเมนูต่ำงๆได้ง่ำยขึ้น Facebook 3.0 ปี 2009 Facebook 6.3
  4. 4. Interest Interest หรือ ความน่าสนใจของแอพ แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1) แอพที่สำมำรถสร้ำงควำมสนใจให้กับผู้ใช้ในระยะยำว อย่ำงเช่น แอพแชท แอพหุ้น หรือเกมส์ต่ำงๆ ซึ่งหำกมองในแง่ของจำ นวนผู้ใช้และรำยได้ อำจจะได้น้อย ช้ำ แต่ก็สำมำรถอยใู่นตลำดแอพในระยะยำวได้ 2) แอพที่สร้ำงควำมสนใจให้กับผู้ใช้ในระยะสัน้ อย่ำงเช่น แอพแต่งภำพ ละคร/หนังที่อยใู่นกระแส หรือเกมส์บำงชนิด ซึ่งในจุดนี้ ถ้ำให้มองเป็นกรำฟคงจะเหมือนกับภำพสำมเหลี่ยม กระแสเร็ว มีผู้ใช้งำนมำก แต่ก็กลับกันหำกกระแสดรอปลง ผู้ใช้ก็จะหันไปหำสงิ่ที่ใหม่ที่ตำมกระแสมำกกว่ำ Case Study ง่ำยๆเลย “Ferby” เพรำะต้องนำแอพใช้งำนพร้อมกับตัวเฟอร์บี้ เมื่อกระแสลดลง คนก็ดำวน์โหลดแอพ Ferby น้อยลงจนหำยไปจำกหน้ำ Top 100
  5. 5. Offline ถึงแม้ในปัจ จุบัน ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้งำนอินเตอร์เนตบนมือถือแบบ Unlimited แต่ในขณะเดียวกันกล่มุคนที่ใช้งำนแบบนี้ก็เรียกร้องหำสงิ่ที่ สำมำรถดูหรือใช้งำนแบบไม่จำ เป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนตหรือ อำจจะเพรำะควำมเร็วในอินเตอร์เนตบ้ำนเรำกับกำรดูหรือชมอะไรที่ต้องใช้อินเตอร์เนตเปิดดู มันทำ ให้เกิดควำมรู้สึกไม่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่มำ-องคำ ว่ำ Offline ส่วน Case Study ก็เช่น แอพ YouTube Client ต่ำงๆที่สำมำรถเก็บมำดูแบบ Offline ได้ ก็จะ ได้รับควำมนิยม หรือตระกูล Series 8, Series 9 ที่คนไทยนิยมดูซีรียส์กัน หรือแม้แต่แอพ Dictionary ที่หำกดึงข้อมูลศัพท์โดยไม่ต้องตอ่อินเตอร์เนตก็จะได้รับ ควำมนิยมมำกเช่นกัน FoxTube เก็บ Cache เพื่อเก็บไว้ดู แบบ Offline ได้ MyLex แอพดิกที่ค้นหา ศัพท์แบบ Offline ได้ สังเกตว่า Rating 5 เต็ม
  6. 6. Update หัวข้อ อัพเดต มองได้หลำยมุม ไม่ว่ำจะเป็นกำรอัพเดตข้อมูลต่ำงๆ โดยเฉพำะแอพที่มี Content ของตัวเอง ผู้ใช้มักจะต้องกำรควำม อัพเดตของข้อมูลอยู่เสมอ หำกปล่อยให้นิ่งก็จะมีผู้ใช้น้อยลง ไม่น่ำสนใจ หรือกำรอัพเดตแอพ กรณีที่แอพมีปัญ หำ เช่น เมื่อเรำเจอบัก๊หรือ จุดบกพร่องบนแอพ เช่น Force Close บ่อย, เข้ำใช้งำนไม่ได้ ควรแจ้งนักพัฒำในช่องทำงต่ำงๆ เช่น Email หรือคอมเมนท์บน App Store เพื่อให้ อัพเดตเวอร์ชั่นแอพกลับมำใช้งำนได้ดีกว่ำเดิม เพรำะหำกเกิดปัญ หำในระยะยำว ผลกระทบต่อมำ ก็คือ Rating ที่อยใู่น Store จะลดลง และหมด ควำมน่ำเชื่อถือบนตัวแอพด้วย
  7. 7. Thank you Chanida P. , Lead Content Administrator at PrimeTime Solution Co,Ltd. / Web Content Editor at AppReview

×