Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Copy of ศิลปะการผูกผ้าประดับ.ppt หนังสือ

58.032 visualizaciones

Publicado el

ศิลปะการผูกผ้า

Publicado en: Diseño
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • ขอบคุณค่ะ
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Copy of ศิลปะการผูกผ้าประดับ.ppt หนังสือ

 1. 1. ศิลปะการผูกผ้าประดับโดย…ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพและการ ึจัดการ N&W2009
 2. 2. การปูผ ้า ประดับโต๊ะ ขั้น ตอนการปูผ ้า ประดับ โต๊ะ  1 คลุมผ้าลงบนโต๊ะปล่อย ชายผ้าทั้ง 4ด้านให้เท่าและ เสมอกัน  2 จับชายผ้าในส่วนของมุม โต๊ะยกขึ้นมาทบกับขอบโต๊ะ โดยให้สนทบเสมอกัน ั
 3. 3. การปูผ ้า ประดับโต๊ะ (ต่อ )  3 กลัดเข็มหมุดให้เรียบร้อย  4 จับชายผ้าตรงมุมโต๊ะ อีก ข้างหนึ่งขึ้นมาทบกับขอบ โต๊ะ ให้สันทบของผ้าเสมอ กับผ้าด้านที่กลัดเข็มหมุดไว้ แล้ว กลัดเข็มหมุดให้แน่น
 4. 4. การปูผ ้า ประดับโต๊ะ (ต่อ )  5 เวลาปูผ้าลงบนโต๊ะ ต้องจับชายผ้าให้เสมอ กันทุกด้านจะได้ลักษณะ ของโต๊ะทีมความเรียบ ่ ี และสวยงาม  การปูผ้าให้เรียบสวย และยึดเกาะกับโต๊ะได้ อย่างแข็งแรง จะช่วย ทำาให้ระบายทีจับไว้ไม่ ่ หย่อนลงมา มีชาย ระบายทีสมำ่าเสมอกันทัง ่ ้
 5. 5. ลายมาตรฐาน(ลายกระโปรง) ขั้นตอนการทำา :  1 ใช้เข็มหมุดกลัดผ้าที่ เป็นระบายติดกับผ้าปูโต๊ะ แล้ววัดไป1คืบใช้เข็ม หมุดกลัดไว้  2 ย้อนผ้ากลับมา1/2 คืบ ใช้เข็มหมุดกลัดไว้
 6. 6. ลายมาตรฐาน(ลายกระโปรง)  3 ย้อนผ้ากลับไปโดย อ้อมมุมโต๊ะ ใช้เข็มหมุด กลัดห่างจากมุมโต๊ะ ประมาณ 1คืบ  4 ย้อนชายผ้ากลับมา ด้านซ้ายมือ กลัดชายผ้า ไว้ทมมโต๊ะแล้วจับชาย ี่ ุ ผ้าย้อนกลับไปทางด้าน
 7. 7. ลายมาตรฐาน(ลายกระโปรง)  5 กลัดเข็มหมุดให้หาง ่ จากเข็มหมุดที่กลัดไว้ ครั้งสุดท้ายประมาณ 1คืบ เพื่อทำาช่วงลายต่อ ไป  6 ย้อนชายผ้ากลับแล้วก็ กลัดเข็มหมุดไว้เช่นเดิม
 8. 8. ลายมาตรฐาน(ลายกระโปรง)  7 ทำาจนรอบโต๊ะ จะได้ ระบายทีมีลักษณะคล้าย ่ กระโปรงจีบ
 9. 9. ลายหักคอม้า  1 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น  2 วัดจากจุดเริ่มต้น1คืบ แล้วกลัดเข็มหมุดไว้
 10. 10. ลายหักคอม้า  3 ย้อนผ้ากลับทางซ้าย มือ1/2คืบแล้วใช้เข็ม หมุดกลัดไว้  4 – 5 วัดไป1คืบแล้วใช้ เข็มหมุดกลัดไว้
 11. 11. ลายหักคอม้า  6 – 7 ทำาไปเรื่อยๆจน รอบโต๊ะ  8 จับตรงสันทบของจีบ ในทางตั้ง ยกสันทบขึ้น มาทบกับขอบโต๊ะให้ เสมอกับเข็มหมุดของ ลายจีบทีถดไปแล้วกลัด ่ ั เข็มหมุด
 12. 12. ลายหักคอม้า 9 ภาพสำาเร็จ
 13. 13. ลายโบสลับ  1 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น กลัดเข็มหมุดให้ห่าง จากจุดเริ่มต้น 1คืบ  2 ตรึงผ้าทังด้านซ้ายและ ้ ด้านขวา
 14. 14. ลายโบสลับ  3 – 4 ย้อนชายผ้ากลับ มาจับกลีบ แล้วกลัดเข็ม หมุดแล้ว
 15. 15. ลายโบสลับ  5 จับกลีบจนรอบโต๊ะ ให้มระยะห่างระหว่าง ี กลีบทีเท่ากัน ่  6 ยกกลีบขึ้นแล้วกลัด เข็มหมุดทั้งสองด้าน
 16. 16. ลายโบสลับ  7 ผ้าทีตรึงทุกจุด ่  8 – 9 จับจีบผ้า 1จุดกลัด เข็มหมุดไว้ตรงกลาง แล้วเว้น1จุดจนรอบโต๊ะ
 17. 17. ลายโบสลับ  10 แต่งกลีบให้สวยงาม
 18. 18. ลายโบสลับ 11 – 12 ภาพสำาเร็จ
 19. 19. ลายโบ  1 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น กลัดเข็มหมุดให้ห่าง จากจุดเริ่มต้น 1คืบ  2 ตรึงผ้าทังด้านซ้ายและ ้ ด้านขวา
 20. 20. ลายโบ  3 – 4 ย้อนชายผ้ากลับ มาจับกลีบ แล้วกลัดเข็ม หมุดไว้จะได้กลีบดังรูป
 21. 21. ลายโบ 5 จับกลีบจนรอบโต๊ะ ให้มระยะห่างระหว่าง ี กลีบทีเท่ากัน ่ 6 ยกกลีบขึ้นแล้วกลัด เข็มหมุดทั้งสองด้าน
 22. 22. ลายโบ 7 ผ้าทีตรึงทุกจุด ่ 8 – 9 จับจีบผ้า 1จุดกลัด เข็มหมุดไว้ตรงกลาง จับ จีบตรงกลางกลีบให้ครบ ทุกกลีบ
 23. 23. ลายโบ  10 แต่งกลีบให้สวยงาม
 24. 24. ลายโบ 11 – 12 ภาพ สำา เร็จ
 25. 25. ลายดอกบัว 1 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น กลัดเข็มหมุดให้ห่าง จากจุดเริ่มต้น 1คืบ 2 ตรึงผ้าทังด้านซ้ายและ ้ ด้านขวา
 26. 26. ลายดอกบัว  3 – 4 ย้อนชายผ้ากลับ มาจับกลีบ แล้วกลัดเข็ม หมุดไว้จะได้กลีบดังรูป
 27. 27. ลายดอกบัว 5 จับกลีบจนรอบโต๊ะ ให้มี ระยะห่างระหว่างกลีบที่เท่า กัน 6 – 7 จับจีบที่กลางกลีบใช้ เข็มหมุดกลัดตรงกลางไว้
 28. 28. ลายดอกบัว 8 ภาพสำาเร็จ
 29. 29. ลายลูกศร 1-3 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น กลัดเข็มหมุดให้ห่างจาก จุดเริ่มต้น 1คืบ ย้อนชายผ้า กลับมาจับกลีบทำาหูกว้าง 3นิ้ว แล้วกลัดเข็มหมุด
 30. 30. ลายลูกศร  4 – 6 จับจีบทบที่2 โดยวัด ความลึกจากกลีบที่1แล้วจับ จีบอีก 2กลีบแล้วใช้เข็มหมุด กลัดไว้ที่จุดกึ่งกลาง ทำาจน ครบ 3กลีบต่อจุด
 31. 31. ลายลูกศร 7 ใช้นิ้วกดกลางกลีบ 8-9 ทำาเหมือนเดิม ไปเรือยๆ ่ จนรอบโต๊ะ
 32. 32. ลายลูกศรสับปะรด  1-3 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น กลัดเข็มหมุดให้ห่างจาก จุดเริ่มต้น 1คืบ ย้อนชายผ้า กลับมาจับกลีบทำาหูกว้าง 3นิ้ว แล้วกลัดเข็มหมุด
 33. 33. ลายลูกศรสับปะรด  4 – 6 จับจีบทบที่2 โดยวัด ความลึกจากกลีบที่1แล้วจับ จีบอีก 2กลีบแล้วใช้เข็มหมุด กลัดไว้ที่จุดกึ่งกลาง ทำาจน ครบ 3กลีบต่อจุด
 34. 34. ลายลูกศรสับปะรด 7 ใช้นิ้วกดกลางกลีบ 8 ทำาเหมือนเดิม ไปเรื่อยๆจน รอบโต๊ะ
 35. 35. ลายลูกศรสับปะรด  9 จับคู่ระหว่างกลีบแต่ละจุด โดยจับกลีบที่ 3 และกลีบ ที่1ของแต่ละจุดมาคู่กัน เป็น ชั้นที่1  10-11 จับคู่ชั้นที่2โดยไขว้ สับหว่างกับกลีบชั้นที่1ใช้ เข็มหมุดกลัดไว้
 36. 36. ลายลูกศรสับปะรด  12 -14 ทำา จนรอบโต๊ะ จะได้ภ าพสำา เร็จ ดัง รูป
 37. 37. ลายหัวใจ 1-3 กลัดชายผ้าเป็นจุดเริ่ม ต้น กลัดเข็มหมุดให้ห่างจาก จุดเริ่มต้น 1คืบ ย้อนชายผ้า กลับมาจับกลีบทำาหูกว้าง 3นิ้ว แล้วกลัดเข็มหมุด
 38. 38. ลายหัวใจ  4 – 6 จับจีบทบที่2 โดยวัด ความลึกจากกลีบที่1แล้วจับ จีบอีก 2กลีบแล้วใช้เข็มหมุด กลัดไว้ที่จุดกึ่งกลาง ทำาจน ครบ 3กลีบต่อจุด
 39. 39. ลายหัวใจ 7 ใช้นิ้วกดกลางกลีบ 8 ทำาเหมือนเดิม ไปเรื่อยๆจน รอบโต๊ะ
 40. 40. ลายหัวใจ  9 – 10 จับจีบสันทบทางซ้าย สองจีบมาทบกันกับสันทบ ทางขวาสองจีบ แล้วใช้เข็ม หมุดกลัดไว้เมื่อกลัดจนครบ จะมีลักษณะดังภาพ  11 จับคู่ระหว่างกลีบมาชน กันแล้วกลัดด้วยเข็มหมุด
 41. 41. ลายหัวใจ  12-13 ลักษณะของลาย ทีกลัดเข็มหมุดโดยรอบ ่ เรียบร้อยแล้ว
 42. 42. ลายเกลียว  1 กลัดเข็มหมุดเป็นจุดเริ่มต้น  2 พับชายผ้าด้านนอกขึ้น  3 จากจุดเริ่มต้นวัดไป1คืบ ทบผ้ากลับมาแล้วกลัดเข็ม หมุดไว้
 43. 43. ลายเกลียว  4 – 6 วัด ไป1คืบ ทบผ้า กลับ มา แล้ว กลัด เข็ม หมุด ไว้ ทำา จนรอบโต๊ะ
 44. 44. ลายเกลียว7 – 8 จัง หวะและความ กว้า งยาวในการพับ จีบ ใช้ก ารวัด คืบ ได้ เพื่อ ที่จ ะ ได้ป ล้อ งเกลีย วที่เ ท่า ๆกัน ดูเ ป็น ระเบีย บและ สวยงาม
 45. 45. ลายเกลียว  9 – 10 ภาพสำาเร็จ  เทคนิค เกลีย วจะ กำา หนดให้เ ล็ก หรือ ใหญ่ ขึ้น อยู่ก ับ การดึง ผ้า ถ้า ดึง น้อ ยเกลีย วจะใหญ่ ถ้า ดึง มากเกลีย วจะแคบ
 46. 46. สับปะรด5จีบ  1 ปูผ ้า คลุม โต๊ะ  2 กลัด ชายผ้า เป็น จุด เริ่ม ต้น วัด ไป 1คืบ แล้ว กลัด เข็ม หมุด ไว้  3 ย้อ นชายผ้า กลับ มาจับ จีบ ทำา หูก ว้า ง 3นิ้ว แล้ว ก ลัด เข็ม หมุด
 47. 47. สับปะรด 5จีบ 4 – 5 แสดงภาพการ จับ กลีบ
 48. 48. สับปะรด5จีบ  6 จับ กลีบ ที่2โดยทำา ตามขั้น ตอนการจับ กลีบ ที่1  7 จับ กลีบ ให้ ครบ5กลีบ ต่อ จุด
 49. 49. สับปะรด 5จีบ 8 – 9 จากจุดที่ 1 วัด ไป1คืบแล้วจับจีบ5กลีบ ต่อจุดวิธีการเดิม ทำาจน รอบโต๊ะ
 50. 50. สับปะรด 5จีบ 10 – 11ภาพแสดงการจับ กลีบ แต่ล ะจุด 12 ระยะห่า งระหว่า งจุด กะ1คืบ
 51. 51. สับปะรด5จีบ 13 – 14 ใช้น ิ้ว กดตรง กลางกลีบ ให้ค รบทุก กลีบ จะได้ก ลีบ ที่ส ำา เร็จ ดัง ภาพ 15 ในแต่ล ะจุด จับ กลีบ รวมกัน แล้ว กลัด เข็ม หมุด ไว้
 52. 52. สับปะรด 5จีบ 16 เมื่อ กลัด เข็ม หมุด ครบ ทุก จุด จะได้ด ัง ภาพ 17 จับ คู่ร ะหว่า งกลีบ แต่ล ะจุด โดยจับ กลีบ ที่5และกลีบ ที่1ของแต่ล ะ จุด มาคู่ก ัน เป็น ชั้น ที่1 18 จับ คู่ช ั้น ที่2 โดยการ
 53. 53. สับปะรด 5จีบ 19 – 20 ภาพสำาเร็จ
 54. 54. ลายกุหลาบ 1 กลัดเข็มหมุดตรงจุด เริ่มต้นและมุมโต๊ะ 2 วัดชายผ้าโดยกำาหนด ความกว้างของผ้า แต่ละช่องประมาณ10 นิว ดึงผ้ามาทบกัน กลัด ้ เข็มหมุดที่มมโต๊ะให้มี ุ ลักษณะดังภาพ
 55. 55. ลายกุหลาบ  3 ดึงชายผ้ากลับมาวัด ตำาแหน่งต่อไป กลัดเข็ม หมุดตรงจุดทีวัดได้ ทำา ่ เช่นเดียวกันนีจนรอบ ้ โต๊ะ  4 ม้วนชายผ้าด้านนอก เข้าด้านในเป็นเกสร กุหลาบ
 56. 56. ลายกุหลาบ  5 การม้วนเข้าควรจีบที่ ฐานดอกเสมอ กุหลาบ จะพองสวย  6 ม้วนจนสุดความยาว ของผ้า นำาเข็มหมุดมาก ลัดที่ฐานดอกติดกับผ้าปู โต๊ะ
 57. 57. ลายกุหลาบ  7 – 9 จัด แต่ง ดอกให้ สวยงาม กุห ลาบแต่ล ะ ดอกอาจจะมีข นาดที่ไ ม่ เท่า กัน ควรดูต ามความ เหมาะสม จับ ดอก กุห ลาบทุก จุด ที่ไ ด้ กำา หนดผ้า ไว้ จัด แต่ง ดอก
 58. 58. ลายพัดเต็มวง 1 จับระบายผ้าชันล่าง ้ เป็นลายกระโปรง 2 ใช้ผ้าใยแก้วสีขาว ซ้อนทับแล้วจับจีบที่ กลางโต๊ะ ให้มความ ี กว้างแต่ละจีบประมาณ 3นิว ้
 59. 59. ลายพัดเต็มวง  3 กลัดเข็มหมุดแต่ละจีบ ให้แน่นโดยเริ่มจากกลัด เข็มหมุดจุดที่ 1ตรงกลาง โต๊ะ  4 วัดความกว้างของผ้า แต่ละกลีบให้เท่ากัน โดยเริ่มจับกลีบทีละข้าง
 60. 60. ลายพัดเต็มวง  5 จับกลีบให้ได้ข้างละ 7กลีบแล้ว กลัดเข็มหมุดรวมกันไว้ที่ จุดศูนย์กลาง รวมจำานวน ทังหมด14กลีบ ้  6 ด้านหน้าของกลีบที่ จับเสร็จแล้ว
 61. 61. ลายพัดเต็มวง  7 ใช้นิ้วกดตรงกลาง กลีบให้ครบทุกกลีบ  8 ลักษณะของกลีบที่ สำาเร็จ
 62. 62. ลายพัดเต็มวง  9 ยกสันทบของกลีบที่ อยู่ดานข้างสุดกลีบ ้ สุดท้ายขึ้นทบกับมุมโต๊ะ ใช้เข็มหมุดกลัดไว้  10 ยกสันทบของกลีบ ขึ้นทังสองข้างลักษณะจะ ้ คล้ายพัดทีคลี่ออก ่
 63. 63. ลายพัดสับปะรด  1 จับระบายผ้าชันล่าง ้ เป็นลายกระโปรง  2 ใช้ผ้าใยแก้วสีขาว ซ้อนทับแล้วจับจีบที่ กลางโต๊ะ ให้มความ ี กว้างแต่ละจีบประมาณ 3นิว ้
 64. 64. ลายพัดสับปะรด  3 กลัดเข็มหมุดแต่ละจีบ ให้แน่นโดยเริ่มจากกลัด เข็มหมุดจุดที่ 1ตรงกลาง โต๊ะ  4 วัดความกว้างของผ้า แต่ละกลีบให้เท่ากัน โดยเริ่มจับกลีบทีละข้าง
 65. 65. ลายพัดสับปะรด  5 จับกลีบให้ได้ข้างละ 7กลีบแล้ว กลัดเข็มหมุดรวมกันไว้ที่ จุดศูนย์กลาง รวมจำานวน ทังหมด14กลีบ ้  6 ใช้นิ้วกดตรงกลาง กลีบให้ครบทุกกลีบ จะ ได้กลีบทีสำาเร็จดังภาพ ่
 66. 66. ลายพัดสับปะรด  7 ปักหมุดโดยการจับคู่ ในชั้นที1 ่  8 จับคู่ชั้นที2 โดยการ ่ ไขว้สับหว่างกับกลีบชั้น ที1ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ ่
 67. 67. ลายพัดสับปะรด  9 - 10 ปักหมุดชั้นที่ 3และ4โดยวิธีเดียวกัน
 68. 68. ลายพัดสับปะรด  11 – 13 ภาพสำาเร็จ
 69. 69. ลายผีเสื้อสลับสี  1ผ้า สีค รีม ชั้น ในทำา เป็น ลายกระโปรง แล้ว นำา ผ้า มาทบกัน ให้ป ลาย เหลื่อ มกัน ดัง ภาพ  2 – 3 นำา ปลายผ้า ทาบ ขนานกับ ขอบโต๊ะ เพื่อ ดู ระยะปลายผ้า ที่เ หลื่อ มกัน
 70. 70. ลายผีเสื้อสลับสี  4 จับ จีบ ผ้า ยาว 20 cm. โดยประมาณ(จีบ ต่อ ไป ต้อ งมีข นาดเท่า ที่ก ำา หนด นี้ต ลอดทั้ง หมด)  5 กลัด เข็ม หมุด ตรึง ไว้ ระหว่า งนิ้ว กลางและนิ้ว นางที่ก ดอยู่
 71. 71. ลายผีเสื้อสลับสี  7 – 8 จีบ ที่จ ับ ไว้ หากจับ ปลาย จีบ เยื้อ งไปทบด้า นข้า ง จะ เห็น ว่า มีช ่ว งจัง หวะที่เ หลือ อยู่ จัง หวะนี้จ ะเป็น ช่อ งไฟในตัว ลายภายหลัง (ช่อ งไฟคือ จัง หวะ)  9 แต่ถ ้า หากปล่อ ยจีบ ที่จ ับ ไว้ก ็ จะตกในลัก ษณะนี้ จากจุด เข็ม หมุด เดิม (ที่1)ให้เ กีย วผ้า ่
 72. 72. ลายผีเสื้อสลับสี  10 ดึง ผ้า รูป ทรงกระบอก ออกมาตึง ๆแล้ว จับ เฉพาะ ผ้า ซ้อ นซิ่น ด้า นนอกสุด ไว้ท ั้ง สองมือ แล้ว ดึง หาจุด สัน กลาง  11ใช้เ ข็ม หมุด ปัก ด้า นล่า ง ให้ป ลายแทงรวบขึ้น ด้า น
 73. 73. ลายผีเสื้อสลับสี 13 -14 ภาพสำา เร็จ
 74. 74. ลายซิ่นโยงปลายผ้า(โต๊ะกลม)  1 ใช้ผ้า2ชินซ้อนกัน ให้ ้ ผ้าใยแก้วอยูด้านนอก ่ กลัดหมุดไว้เป็นจุดเริ่ม ต้น  2 วัดไป1คืบกลัดเข็มหมุด ไว้ แล้วย้อนชายผ้ากลับ มาจับจีบทำาหูกว้าง3นิ้ว กลัดเข็มหมุดไว้
 75. 75. ลายซินโยงปลายผ้า(โต๊ะ ่กลม)  3 จับกลีบที่2โดยทำาตาม ขั้นตอนการจับกลีบที่1  4 จับกลีบให้ครบ3กลีบ ต่อจุด
 76. 76. ลายซิ่นโยงปลายผ้า(โต๊ะกลม)  5 – 6 ยกสันทบของกลีบ ที1ขึ้นทบกับขอบโต๊ะ ่ แล้วใช้เข็มหมุดกลัดไว้
 77. 77. ลายซินโยงปลายผ้า(โต๊ะ ่กลม)  7 ภาพสำาเร็จหลังจาก กลัดเข็มหมุดแล้ว  8 จับจีบ3กลีบต่อจุด ทำา จนรอบโต๊ะ
 78. 78. ลายซินโยงปลายผ้า(โต๊ะ ่กลม)  9 – 10 ใช้นิ้วกดตรง กลางกลีบให้ครบทุกกลีบ จะได้กลีบทีสำาเร็จดังภาพ ่
 79. 79. ลายซินโยงปลายผ้า(โต๊ะ ่กลม)  11 – 13 ภาพสำา เร็จ
 80. 80. ลายจับ11จีบเฟื่อง(โต๊ะสี่เหลี่ยมยาว)  1- 3 จับ จีบ ผ้า ข้า งในเป็น ลายกระโปรง ผ้า อีก ผืน วางเหลื่อ มกัน เริ่ม จับ จีบ จากจุด กึ่ง กลางให้ ได้11กลีบ
 81. 81. ลายจับ11จีบเฟื่อง(โต๊ะสี่เหลี่ยมยาว)  4 – 5 ดึง สัน ทบกลีบ สุด ท้า ยขึ้น ขนานกับ ขอบ โต๊ะ ปัก หมุด ไว้ ทำา ทั้ง ด้า นซ้า ยและด้า นขวา  6 ใช้น ิ้ว กดกลางกลีบ
 82. 82. ลายจับ11จีบเฟื่อง(โต๊ะสี่เหลี่ยมยาว)  7 – 8 จับ จีบ ตรงมุม โต๊ะ 6กลีบ แต่ง ให้ สวยงาม  9 ดึง สัน ทบกลีบ ที่1และ กลีบ สุด ท้า ยขึ้น ขนานกับ ขอบโต๊ะ ปัก หมุด ไว้
 83. 83. ลายจับ11จีบเฟื่อง(โต๊ะสี่เหลี่ยมยาว)  10 – 12 ภาพสำา เร็จ
 84. 84. ดอกระย้าทับซิ่น  1-2 ให้ปูโต๊ะแล้วจับจีบ ผ้าซิ่นสีชมพูอ่อนรอบ โต๊ะ กะระยะให้เท่าๆกัน จากนันรวบชายผ้าสี ้ เขียว มือด้านซ้ายให้ รวบในลักษณะจับจีบผ้า นำาจีบทีรวบไว้มารวมกับ ่ ชายผ้ามือขวา โดยให้ เหนือขึ้นมาจากชายผ้า สัก 12cm.และนำาไป เทียบเพือกะระยะให้ยอย ่ ้
 85. 85. ดอกระย้าทับซิ่น  3 – 5 ให้นำาลวดมามัดให้ แน่นทั้งช่อดอกและอุบะรวม กันแล้วตัดลวดให้เหลือสัก เล็กน้อย ใช้เข็มหมุดปักยึด ตรึงกับขอบโต๊ะ
 86. 86. ดอกระย้าทับซิน ่ 6 จับ ชายผ้า คลี่อ อก แล้ว ปัก หมุด ตรึง ยึด ชาย ผ้า ไว้ 7 จับ ชายผ้า ด้า นเดีย ว ดึง ให้ต ึง เมื่อ ได้ร ะยะตาม กำา หนดให้ใ ช้เ ข็ม หมุด ปัก ยึด ตรึง ไว้
 87. 87. ดอกระย้าทับซิ่น 8 ใช้ล วดมัด อีก ครั้ง ปลายลวดที่ม ัด ต้อ งให้ ปลายยาวเหลือ พอที่จ ะไว้ มัด ช่อ เพิ่ม อีก ทั้ง สอง ด้า น จับ ชายผ้า รวบแล้ว นำา ไปทบกับ จุด มัด ดอก กะระยะเทีย บกับ อุบ ะเดิม ให้เ ท่า กัน แล้ว มัด ด้ว ย ลวดที่เ หลือ ปลายไว้ใ ห้ แน่น 9 คลี่ก ลีบ ดอกออกและทำา วิธ ีเ ดีย วกัน กับ ที่ผ ่า นมา

×