Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CHÍNH SÁCH THU TNCN
B CÂU H I 1
I/ Câu h i tr c nghi m (40 câu)
Câu 1: Cá nhân nào dư i ây ư c coi là cá nhân cư trú theo ...
Câu 5: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p t ti n
lương, ti n công?
a) Ti n nh n ư c t tham gia hi p h i...
Câu 9: M c gi m tr gia c nh cho b n thân i tư ng n p thu là cá nhân cư trú
bình quân 1 tháng ?
a) 4 tri u ng /tháng;
b) 5 ...
Câu 13: Nh ng kho n thu nh p ch u thu nào ư c tr 10 tri u ng trư c khi
tính thu ?
a) Thu nh p ch u thu t trúng thư ng;
b) ...
d) 30%
Câu 17: Thu su t i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh hàng hoá c a
cá nhân không cư trú ?
a) 0,5%
b) 1%
c) 2%
d) 3%
...
Câu 21: Các kho n chi sau kho n nào ư c coi là chi phí h p lý liên qua n vi c
t o ra thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá...
b) L i t c c ph n;
c) Thu nh p t u tư v n dư i các hình th c khá, tr thu nh p t trái phi u
chính ph ;
d) T t c các kho n t...
Câu 28: Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n trong trư ng h p chuy n
như ng nào thì ư c mi n thu ?
a) Thu nh p t chuy n như...
II/ Ph n bài t p (10 câu)
Câu h i 1: Anh A là cá nhân cư trú ph i nuôi b m già ngoài tu i lao
ng, không có thu nh p và tr ...
Câu h i 4: Cá nhân C là i tư ng cư trú ng s h u 2 căn h . Tháng
8/2009 anh C quy t nh bán c 2 căn h v i giá 800 tr và 750 ...
d. 2.200.000 ng
Câu h i 8: Ch C ư c ông B t ng m t chi c xe máy tr giá 25 tri u ng.
s thu TNCN ch C ph i n p là bao nhiêu?...
a. Có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính trong m t năm dương l ch
ho c tính theo 12 tháng liên t c k t ngày u tiên có...
a. Là toàn b ph n thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s
d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao ...
Câu 9. Kho n thu nh p nào c a cá nhân nêu dư i ây là thu nh p ư c mi n
thu TNCN:
a. Thu nh p t u tư v n.
b. Thu nh p t lãi...
Câu 13. Kỳ tính thu TNCN i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh
doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công ư c quy nh:
a. Th...
Câu 17. Thu nh p tính thu TNCN t kinh doanh c a cá nhân cư trú ư c
xác nh như sau :
a. Thu nh p ch u thu tr (-) Các kho n ...
b. Con trên 18 tu i nhưng b tàn t t, không có kh năng lao ng.
c. Con ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c ...
b. 5%
c. 20%
d. 25%
Câu 26. Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư
trú ư c xác nh b ng:
a. Doanh thu nh...
Câu 30. Trư ng h p cá nhân không cư trú có doanh thu t nhi u lĩnh v c,
ngành ngh , s n xu t, kinh doanh khác nhau nhưng kh...
2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu)
Câu 1. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng
3/2012 ông có th...
Xác nh s thu TNCN ông A ph i n p trong năm 2012:
a. 1.680.000 ng
b. 4.200.000 ng
c. 5.160.000 ng
d. 9.000.000 ng
Câu 5. Ôn...
c. 8,6 tri u ng.
d. S khác.
Câu 8. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 2
năm 2012 ông có thu nh ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

1.he thong cau hoi chinh sach thue tncn

100 visualizaciones

Publicado el

1.he thong cau hoi chinh sach thue tncn

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

1.he thong cau hoi chinh sach thue tncn

 1. 1. CHÍNH SÁCH THU TNCN B CÂU H I 1 I/ Câu h i tr c nghi m (40 câu) Câu 1: Cá nhân nào dư i ây ư c coi là cá nhân cư trú theo quy nh c a Lu t thu TNCN a. Cá nhân t i Vi t Nam liên t c trong th i gian t 01/01/2009 n h t 30/7/2009. b. Cá nhân t i Vi t Nam liên t c trong th i gian t 01/10/2009 n h t 30/4/2010. c. Cá nhân l n u tiên n Vi t nam và t i Vi t Nam 183 ngày nhưng không liên t c trong kho ng th i gian b t u t 15/8/2009 n h t 15/8/2010. d. T t c các trư ng h p nêu trên Câu 2: Các kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p ch u thu c a cá nhân cư trú ? a) Thu nh p t kinh doanh; b) Thu nh p t trúng thư ng x s ; c)Thu nh p t quà t ng là b t ng s n; d)T t c các kho n thu nh p trên. Câu 3: Thu nh p ch u thu TNCN t u tư v n không bao g m: a. L i t c c ph n b. Lãi ti n cho vay c. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán Câu 4: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p t chuy n như ng b t ng s n? a) Thu nh p t chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t; b) Thu nh p t chuy n như ng quy n s h u ho c s d ng nhà ; c) Thu nh p t chuy n như ng quy n thuê t, thuê m t nư c; d) Các kho n thu nh p khác nh n ư c t chuy n như ng b t ng s n;
 2. 2. Câu 5: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p t ti n lương, ti n công? a) Ti n nh n ư c t tham gia hi p h i kinh doanh, h i ng qu n tr , ban ki m soát, h i ng qu n lý và các t ch c; b) Các kho n l i ích khác mà i tư ng n p thu nh n ư c b ng ti n ho c không b ng ti n; c) Ti n thư ng, tr các kho n ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c Nhà nư c phong t ng, ti n thư ng kèm theo gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t , ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n công nh n, ti n thư ng v vi c phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có th m quy n; d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 6: Kỳ tính thu i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công ư c quy nh th nào? a) Theo năm; b) Theo quý; c) Theo tháng; d) Theo t ng l n phát sinh thu nh p; Câu 7: Kỳ tính thu áp d ng i v i thu nh p t u tư v n; thu nh p t chuy n như ng v n (tr thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán); thu nh p t chuy n như ng b t ng s n; thu nh p t trúng thư ng; thu nh p t b n quy n; thu nh p t như ng quy n thương m i; thu nh p t th a k ; thu nh p t quà t ng ư c quy nh th nào? a) Theo t ng l n phát sinh thu nh p; b) Theo năm; c) Theo quý; d) Theo tháng; Câu 8: Kỳ tính thu i v i cá nhân không cư trú? a) T ng l n phát sinh thu nh p áp d ng i v i t t c thu nh p ch u thu b) Theo năm; c) Theo quý; d) Theo tháng;
 3. 3. Câu 9: M c gi m tr gia c nh cho b n thân i tư ng n p thu là cá nhân cư trú bình quân 1 tháng ? a) 4 tri u ng /tháng; b) 5 tri u ng/tháng; c) 5,5 tri u ng /tháng; d) 6 tri u ng /tháng; Câu 10: Quy nh v gi m tr gia c nh ư c th c hi n : a. V i ngư i n p thu là 4 tri u ng/tháng, 48 tri u ng/năm. b. V i ngư i ph thu c là 19,2 tri u ng /năm. c. M i ngư i ph thu c ch ư c tính gi m tr 1 l n vào m t ngư i n p thu . d. Câu a và b e. Câu a và c . Câu 11: Cá nhân ư c gi m tr nh ng kho n nào sau ây khi xác nh thu nh p tính thu ? a) Các kho n gi m tr gia c nh; b) Các kho n óng góp b o hi m b t bu c; c) Các kho n óng góp vào qu t thi n, qu nhân o, qu khuy n h c; d) T t c các kho n trên. Câu 12: Bi u thu lu ti n t ng ph n theo Lu t thu TNCN có bao nhiêu b c ? a) 4 b c; b) 5 b c; c) 6 b c; d) 7 b c;
 4. 4. Câu 13: Nh ng kho n thu nh p ch u thu nào ư c tr 10 tri u ng trư c khi tính thu ? a) Thu nh p ch u thu t trúng thư ng; b) Thu nh p ch u thu t b n quy n; c) Thu nh p ch u thu t như ng quy n thương m i; d) Thu nh p ch u thu t th a k , quà t ng; e) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 14: Kho n óng góp vào qu t thi n, nhân o, qu khuy n h c: a. ư c tr vào t t c các lo i thu nh p c a cá nhân cư trú trư c khi tính thu b. ư c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công, t kinh doanh c a cá nhân cư trú trư c khi tính thu c. Ch ư c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú trư c khi tính thu . d. Câu a và c e. Câu b và c Câu 15: Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo thì theo quy nh: a. ư c mi n thu TNCN ph i n p tương ng v i m c thi t h i. b. ư c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i, s thu ư c gi m không vư t quá s thu ph i n p c. Không câu tr l i nào trên là úng. Câu 16: Thu su t i v i thu nh p t ti n lương, ti n công i v i cá nhân không cư trú? a) 10% b) 15% c) 20%
 5. 5. d) 30% Câu 17: Thu su t i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh hàng hoá c a cá nhân không cư trú ? a) 0,5% b) 1% c) 2% d) 3% Câu 18: Thu su t i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh d ch v c a cá nhân không cư trú ? a) 1% b) 2% c) 3% d) 5% Câu 19: Nh ng trư ng h p nào thì con c a i tư ng n p thu ư c xác nh là ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh ? a) Con dư i 18 tu i; b) Con trên 18 tu i nhưng b tàn t t, không có kh năng lao ng; c) Con ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy nh (m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá 500.000 ng). d) T t c các trư ng h p trên; Câu 20: Các kho n thu sau kho n nào ư c xác nh là doanh thu kinh doanh tính thu nh p ch u thu c a cá nhân cư trú? a) Ti n bán hàng; b) Ti n gia công; c) Ti n cung ng hàng hoá, d ch v phát sinh trong kỳ tính thu ; d) T t c các kho n thu trên.
 6. 6. Câu 21: Các kho n chi sau kho n nào ư c coi là chi phí h p lý liên qua n vi c t o ra thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá nhân cư trú? a) Ti n lương, ti n công, các kho n thù lao và các chi phí khác tr cho ngư i lao ng; b) Chi phí nguyên li u, nhiên li u, v t li u, năng lư ng, hàng hoá s d ng vào s n xu t, kinh doanh, chi phí d ch v mua ngoài; c) Chi phí kh u hao, duy tu, b o dư ng tài s n c nh s d ng vào s n xu t, kinh doanh; d) T t c các kho n chi phí trên. Câu 22: Các kho n chi sau kho n nào ư c coi là chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá nhân cư trú? a) Chi tr lãi ti n vay; b) Chi phí qu n lý; c) Các kho n thu , phí và l phí ph i n p theo quy nh c a pháp lu t ư c tính vào chi phí; d) Các kho n chi phí khác liên quan n vi c t o ra thu nh p; e) T t c các kho n chi phí trên. Câu 23: Trư ng h p, nhi u ngư i cùng tham gia kinh doanh trong m t ăng ký kinh doanh thì thu nh p ch u thu c a m i ngư i ư c xác nh theo nguyên t c nào sau ây? a) Tính theo t l v n góp c a t ng cá nhân ghi trong ăng ký kinh doanh; b) Tính theo tho thu n gi a các cá nhân ghi trong ăng ký kinh doanh; c) Tính b ng s bình quân thu nh p u ngư i trong trư ng h p ăng ký kinh doanh không xác nh t l v n góp ho c không có tho thu n v phân chia thu nh p gi a các cá nhân; d) M t trong các nguyên t c trên. Câu 24: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p nào thu c thu nh p t u tư v n? a) Ti n lãi cho vay;
 7. 7. b) L i t c c ph n; c) Thu nh p t u tư v n dư i các hình th c khá, tr thu nh p t trái phi u chính ph ; d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 25: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p nào thu c thu nh p t chuy n như ng v n? a) Thu nh p t chuy n như ng ph n v n trong các t ch c kinh t ; b) Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán; c) Thu nh p t chuy n như ng v n dư i các hình th c khác; d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 26. Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư trú ư c xác nh b ng: a. Doanh thu nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh theo quy nh. b. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . c. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . d. Không câu tr l i nào trên là úng Câu 27: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p nào ư c mi n n p thu TNCN? a) Thu nh p t u tư v n; b) Thu nh p t lãi ti n g i t i t ch c tín d ng, lãi t h p ng b o hi m nhân th ; c) Thu nh p t trúng thư ng; d) Thu nh p t b n quy n;
 8. 8. Câu 28: Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n trong trư ng h p chuy n như ng nào thì ư c mi n thu ? a) Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n gi a v v i ch ng. b) Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n gi a cha , m v i con ; cha nuôi, m nuôi v i con nuôi; cha ch ng, m ch ng v i con dâu; cha v , m v v i con r . c) Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n gi a ông n i, bà n i v i cháu n i; ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i; anh, ch , em ru t v i nhau. d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 29: Áp d ng m c kh u tr theo t l 10% trên thu nh p tr cho các cá nhân có mã s thu và 20% i v i các cá nhân không có mã s thu trong trư ng h p các t ch c, cá nhân chi tr ti n hoa h ng i lý bán hàng hoá; ti n lương, ti n công, ti n d ch v khác, ti n chi khác cho cá nhân th c hi n các d ch v : a) Có t ng m c chi tr thu nh p t 500.000 ng/l n tr lên b) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.000.000 ng/l n tr lên c) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.200.000 ng/l n tr lên d) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.500.000 ng/l n tr lên Câu 30: Cá nhân ư c hoàn thu trong trư ng h p nào? a) S ti n thu ã n p l n hơn s thu ph i n p; b) Cá nhân ã n p thu nhưng có thu nh p tính thu chưa n m c ph i n p thu ; c) Các trư ng h p khác theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; d) T t c các trư ng h p trên;
 9. 9. II/ Ph n bài t p (10 câu) Câu h i 1: Anh A là cá nhân cư trú ph i nuôi b m già ngoài tu i lao ng, không có thu nh p và tr c ti p nuôi dư ng 1 cháu tàn t t không có kh năng lao ng, không nơi nương t a, không có thu nh p. Thu nh p t ti n lương c a anh là 14,5 tri u ng/tháng sau khi ã tr i các kho n BHXH và BHYT. Thu nh p tính thu hàng tháng c a anh là bao nhiêu? a. 3.500.000 ng b. 4.500.000 ng c. 5.200.000 ng d. 5.700.000 ng Câu h i 2: M t gia ình có 2 con nh và m t m già ngoài tu i lao ng không có thu nh p. Thu nh p c a ngư i ch ng là 17tri u ng/tháng. Thu nh p c a ngư i v b tàn t t không có kh năng lao ng là 450.000 ng/tháng. Thu nh p tính thu bình quân m t tháng là bao nhiêu? a. 5.500.000 ng b. 6.200.000 ng c. 6.500.000 ng d. 6.600.000 ng Câu h i 3: Cá nhân C là i tư ng cư trú ng s h u 2 căn h . Tháng 8/2009 anh C quy t nh bán 1 căn h v i giá 800 tri u ng. Giá mua căn h này là 500tr (có hoá ơn ch ng t h p lý) chi phí cho vi c chuy n như ng có ch ng t h p pháp là 30tr . Thu thu nh p cá nhân do bán căn h này là bao nhiêu? a. 52.000.000 ng b. 67.500.000 ng c. 72.300.000 ng d. 75.000.000 ng
 10. 10. Câu h i 4: Cá nhân C là i tư ng cư trú ng s h u 2 căn h . Tháng 8/2009 anh C quy t nh bán c 2 căn h v i giá 800 tr và 750 tr m i căn. Anh C không còn gi y t mua 2 căn h nên không xác nh ư c giá v n c a 2 căn h này. Thu thu nh p cá nhân do bán 2 căn h này ư c xác nh như th nào? a. 23.000.000 ng b. 27.500.000 ng c. 31.000.000 ng d. 30.000.000 ng Câu h i 5: Cá nhân C trúng thư ng 01 vé x s v i giá tr là 25 tri u ng, thu TNCN ph i n p là bao nhiêu? a. 500.000 ng b. 750.000 ng c. 1.500.000 ng d. 2.200.000 ng Câu h i 6: Ông B có vi t 1 tác ph m văn h c và ông quy t nh như ng b n quy n tác gi cho ông C v i tr giá 75 tri u ng. S thu TNCN ông B ph i n p là bao nhiêu? a. 1.200.000 ng b. 2.300.000 ng c. 3.150.000 ng d. 3.250.000 ng Câu h i 7: Năm 2010, Ông B bán 500 c phi u c a Công ty i chúng A v i giá bán là 25.000 ng/c phi u, giá mua 8.500 ng/c phi u, chi phí liên quan cho vi c bán 500 c phi u này là 750.000 ng (các ch ng t mua, bán và chi phí h p lý). Thu TNCN ông B còn ph i n p là bao nhiêu bi t r ng ông B ăng ký n p thu chuy n như ng ch ng khoán theo bi u thu su t toàn ph n v i m c thu là 20% (Gi s trong năm ông B ch phát sinh m t giao d ch t chuy n như ng ch ng khoán và ã t m n p thu TNCN theo thu su t 0,1% trên giá bán). a. 1.487.500 ng b. 1.500.000 ng c. 1.950.000 ng
 11. 11. d. 2.200.000 ng Câu h i 8: Ch C ư c ông B t ng m t chi c xe máy tr giá 25 tri u ng. s thu TNCN ch C ph i n p là bao nhiêu? a. 1.200.000 ng b. 1.500.000 ng c. 1.750.000 ng d. 2.100.000 ng Câu h i 9: Bà Jolie sang Vi t Nam gi ng d y t tháng 3/2009 n tháng 6/2009. Tháng 3/2009 Bà nh n ư c kho n lương là 2,500USD thì thu TNCN c a Bà ph i n p là bao nhiêu v i t giá 1USD = 17.000 VN ng? (gi thi t Bà Jolie không ph i óng góp các kho n BHXH, BHYT b t bu c và không có kho n óng góp t thi n nhân o nào) a. 7.500.000 ng b. 8.200.000 ng c. 8.500.000 ng d. 8.000.000 ng Câu h i 10: ông Henmus trong 2 tu n du l ch t i Vi t Nam ã trúng thư ng 01 vé x s 300 tr ng. Thu TNCN ông Henmus ph i n p là bao nhiêu? a. 29.000.000 ng b. 30.000.000 ng c. 31.000.000 ng d. 32.000.000 ng //=========================********========================// B CÂU H I 2: 1/ Câu tr c nghi m lý thuy t: (30 câu) Câu 1. Trư ng h p nào dư i ây áp ng i u ki n là cá nhân cư trú theo pháp lu t thu TNCN:
 12. 12. a. Có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính trong m t năm dương l ch ho c tính theo 12 tháng liên t c k t ngày u tiên có m t t i Vi t Nam, trong ó ngày n và ngày i ư c tính là 01 ngày. b. Có nơi ăng ký thư ng trú theo quy nh c a pháp lu t v cư trú. c. Có nhà thuê t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v nhà , v i th i h n c a h p ng thuê t 90 ngày tr lên trong năm tính thu . d. T t c các trư ng h p trên. Câu 2. Theo quy nh c a pháp lu t thu TNCN, kho n thu nh p nào dư i ây là thu nh p ch u thu t kinh doanh: a. Thu nh p t ho t ng hành ngh c l p c a cá nhân trong các lĩnh v c, ngành ngh ư c c p gi y phép ho c ch ng ch hành ngh theo quy nh. b. Thu nh p nh n ư c t các kho n lãi trái phi u, tín phi u, các gi y t có giá. c. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. d. Thu nh p t chuy n giao công ngh . Câu 3. Trong các kho n thu nh p c a cá nhân nêu dư i ây, kho n thu nh p nào ch u thu TNCN: a. Ti n thù lao nh n ư c do tham gia vào h i ng qu n tr doanh nghi p. b. Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia ư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n. c. Thu nh p t lãi ti n g i t i ngân hàng, t ch c tín d ng. d. Thu nh p t b i thư ng h p ng b o hi m nhân th , phi nhân th . Câu 4. Kho n thu nh p nào c a cá nhân dư i ây có thu nh p ch u thu TNCN là ph n vư t trên 10 tri u ng/ l n phát sinh thu nh p: a. Thu nh p t vi c nh n c t c. b. Thu nh p t nh n th a k là b t ng s n. c. Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n. d. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. Câu 5. Thu nh p ch u thu TNCN t b n quy n i v i cá nhân cư trú là:
 13. 13. a. Là toàn b ph n thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh theo t ng h p ng. b. Là thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh có giá tr dư i 10 tri u ng theo t ng h p ng. c. Là thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh có giá tr t 10 tri u ng tr lên theo t ng h p ng. d. Là ph n thu nh p vư t trên 10 tri u ng nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh theo t ng h p ng. Câu 6. Trư ng h p nào dư i ây ư c xác nh là ngư i ph thu c theo pháp lu t thu TNCN: a. Con 20 tu i ang h c i h c, có thu nh p t ho t ng gia sư 400.000 ng/ tháng. b. M v 70 tu i, có lương hưu. c. V 40 tu i, không có thu nh p nhà làm n i tr . d. Không có trư ng h p nào nêu trên. Câu 7. Trong các kho n thu nh p c a cá nhân nêu dư i ây, kho n thu nh p nào là thu nh p ch u thu TNCN: a. Thu nh p t ti n lương hưu. b. Thu nh p t ti n lương tăng thêm do tăng năng su t c. Thu nh p t ti n tr c p m t l n sinh con. d. Thu nh p t ph n ti n lương làm vi c ban êm ư c tr cao hơn so v i ti n lương làm vi c ban ngày theo quy nh c a B Lu t lao ng. Câu 8. Kho n thu nh p nào c a cá nhân nêu dư i ây là thu nh p ư c mi n thu TNCN: a. Thu nh p t ti n lương, ti n công. b. Ti n lương hưu do B o hi m xã h i chi tr . c. Thu nh p t như ng quy n thương m i. d. Thu nh p t nh n quà t ng là ch ng khoán, ph n v n trong các t ch c kinh t , cơ s kinh doanh, b t ng s n và tài s n khác ph i ăng ký s h u ho c ăng ký s d ng.
 14. 14. Câu 9. Kho n thu nh p nào c a cá nhân nêu dư i ây là thu nh p ư c mi n thu TNCN: a. Thu nh p t u tư v n. b. Thu nh p t lãi ti n g i t i t ch c tín d ng, lãi t h p ng b o hi m nhân th . c. Thu nh p t trúng thư ng. d. Thu nh p t b n quy n. Câu 10. Trong các kho n thu nh p c a cá nhân nêu dư i ây, kho n thu nh p nào thu c thu nh p ư c mi n thu TNCN: a. Thu nh p t b i thư ng h p ng b o hi m nhân th , phi nhân th , ti n b i thư ng tai n n lao ng, kho n b i thư ng nhà nư c và các kho n b i thư ng khác theo quy nh c a pháp lu t. b. Thu nh p nh n ư c t qu t thi n ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép thành l p ho c công nh n, ho t ng vì m c ích t thi n, nhân o, không nh m m c ích l i nhu n. c. Thu nh p nh n ư c t ngu n vi n tr nư c ngoài vì m c ích t thi n, nhân o dư i hình th c chính ph và phi chính ph ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. d. T t c các kho n thu nh p trên. Câu 11. Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo thì theo quy nh: a. ư c mi n thu TNCN ph i n p tương ng v i m c thi t h i. b. ư c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i c. ư c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i, s thu ư c gi m không vư t quá s thu ph i n p d. ư c xét gi m thu TNCN, s thu ư c gi m không vư t quá s thu ph i n p Câu 12. Trư ng h p Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng n kh năng n p thu , có s thu TNCN ph i n p trong năm tính thu l n hơn m c thi t h i thì s thu ư c xét gi m xác nh: a. B ng s thu ph i n p b. B ng m c thi t h i c. L n hơn m c thi t h i d. Nh hơn m c thi t h i
 15. 15. Câu 13. Kỳ tính thu TNCN i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công ư c quy nh: a. Theo t ng l n phát sinh thu nh p b. Theo năm c. Theo quý d. Theo tháng Câu 14. Không áp d ng kỳ tính thu TNCN theo t ng l n phát sinh thu nh p i v i kho n thu nh p nào c a cá nhân dư i ây: a. Thu nh p t u tư v n. b. Thu nh p t ti n lương c a cá nhân không cư trú. c.Thu nh p t ti n lương c a cá nhân cư trú. d. Thu nh p t trúng thư ng. Câu 15. Cá nhân ư c hoàn thu TNCN trong trư ng h p: a. S ti n thu TNCN ã n p l n hơn s thu TNCN ph i n p. b. Cá nhân ã n p thu TNCN nhưng có thu nh p tính thu chưa n m c ph i n p thu TNCN. c. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. d. T t c các trư ng h p trên. Câu 16. Theo quy nh c a Lu t thu TNCN, i v i cá nhân cư trú kinh doanh th c hi n y ch k toán hoá ơn ch ng t thì thu nh p ch u thu TNCN t kinh doanh ư c xác nh: a. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu b. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh. c. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu c ng (+) Thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu d. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu c ng (+) Thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh.
 16. 16. Câu 17. Thu nh p tính thu TNCN t kinh doanh c a cá nhân cư trú ư c xác nh như sau : a. Thu nh p ch u thu tr (-) Các kho n ư c gi m tr b. Doanh thu tính thu nh p ch u thu tr (-) Chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p trong kỳ tính thu c. Doanh thu tính thu nh p ch u thu tr (-) Chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p trong kỳ tính thu c ng (+) Thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu Câu 18. M c h tr khám ch a b nh hi m nghèo cho ngư i lao ng và thân nhân ngư i lao ng t ngu n thu nh p sau thu TNDN c a doanh nghi p không tính vào thu nh p ch u thu TNCN t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng ư c xác nh như sau: a. M t ph n ho c toàn b s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí b. M t ph n s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí sau khi ã tr s ti n chi tr c a cơ quan b o hi m y t . c. Toàn b s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí sau khi ã tr s ti n chi tr c a cơ quan b o hi m y t . d. M t ph n ho c toàn b s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí sau khi ã tr s ti n chi tr c a cơ quan b o hi m y t . Câu 19. Cá nhân cư trú ư c gi m tr kho n nào sau ây khi xác nh thu nh p tính thu TNCN t kinh doanh và t ti n lương, ti n công: a. Các kho n gi m tr gia c nh b. Các kho n óng góp b o hi m b t bu c c. Các kho n óng góp vào qu t thi n, qu nhân o, qu khuy n h c theo quy nh. d. T t c các kho n trên. Câu 20. M c gi m tr gia c nh bình quân/tháng i v i b n thân i tư ng n p thu là cá nhân cư trú: a. 0,5 tri u ng/tháng b. 1,6 tri u ng/tháng c. 4 tri u ng/tháng d. 5 tri u ng/tháng Câu 21. Nh ng trư ng h p nào thì con c a i tư ng n p thu ư c xác nh là ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh ? a. Con dư i 18 tu i ( ư c tính theo tháng).
 17. 17. b. Con trên 18 tu i nhưng b tàn t t, không có kh năng lao ng. c. Con ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy nh (m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá 500.000 ng). d. T t c các trư ng h p trên. Câu 22. i v i cá nhân cư trú v a có thu nh p t kinh doanh, v a có thu nh p t ti n lương, ti n công thì s tính gi m tr gia c nh như th nào? a. Tính gi m tr m t l n vào t ng thu nh p t kinh doanh và t ti n lương, ti n công. b. Tính gi m tr vào thu nh p t kinh doanh c. Tính gi m tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công. d. V a ư c tính gi m tr vào thu nh p t kinh doanh, v a ư c tính gi m tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công. Câu 23. M c thu nh p làm căn c xác nh ngư i ph thu c ư c áp d ng gi m tr là m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá: a. 500.000 /tháng b. 550.000 /tháng c. 630.000 /tháng d. 730.000 /tháng Câu 24. Ch ph c p ư c hư ng c a cá nhân nào dư i ây ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNCN: a. Ph c p ch c v theo quy nh c a pháp lu t. b. Ph c p tham gia công tác oàn th . c. Ph c p qu n lý trong doanh nghi p. d. Ph c p khu v c theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i làm vi c t i vùng xa xôi h o lánh và khí h u x u. Câu 25. Thu su t thu TNCN i v i thu nh p t b n quy n c a cá nhân cư trú là bao nhiêu? a. 2%
 18. 18. b. 5% c. 20% d. 25% Câu 26. Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư trú ư c xác nh b ng: a. Doanh thu nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh theo quy nh. b. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . c. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . d. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý c ng (+) Thu nh p ch u thu khác tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . Câu 27. Thu TNCN i v i thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú ư c xác nh : a. Thu nh p ch u thu nhân (x) thu su t theo bi u thu lu ti n t ng ph n b. Thu nh p ch u thu nhân (x) thu su t 20% c. [Thu nh p ch u thu tr (-) Gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t 20% d. [Thu nh p ch u thu tr (-) Gi m tr gia c nh tr (-) Các kho n óng góp t thi n, nhân o] nhân (x) thu su t 20%. Câu 28. Thu su t thu TNCN i v i thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú: e) 10% f) 15% g) 20% h) 25% Câu 29. Thu su t thu TNCN i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh hàng hóa c a cá nhân không cư trú là: a. 1% b. 2% c. 5% d. Theo bi u thu lu ti n t ng ph n
 19. 19. Câu 30. Trư ng h p cá nhân không cư trú có doanh thu t nhi u lĩnh v c, ngành ngh , s n xu t, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng ư c doanh thu c a t ng lĩnh v c thì vi c áp d ng thu su t thu TNCN th c hi n theo quy nh nào dư i ây: a. Áp d ng thu su t trung bình c a các lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng trên toàn b doanh thu. b. Áp d ng thu su t cao nh t i v i lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng trên toàn b doanh thu. c. Áp d ng thu su t th p nh t i v i lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng trên toàn b doanh thu. d. ư c l a ch n b t kỳ thu su t c a m t lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng áp d ng trên toàn b doanh thu.
 20. 20. 2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu) Câu 1. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 3/2012 ông có thu nh p t kinh doanh d ch v t i Vi t Nam là 100 tri u ng. Ông X ph i nuôi 1 con nh và không có kho n óng góp t thi n nào. S thu TNCN ông X ph i n p trong tháng 3/2012 là bao nhiêu? a. 1.000.000 ng b. 2.000.000 ng c. 5.000.000 ng d. S khác Câu 2. Ông C là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 4/2012 ông C ti n hành ho t ng kinh doanh hàng hoá và ho t ng v n t i, t ng doanh thu c a c hai ho t ng là 500 tri u ng (không tách riêng ư c doanh thu c a t ng ho t ng). Ông C có óng góp 10 tri u ng cho qu t thi n thành ph Hà N i. V y s thu TNCN ông C ph i n p trong tháng 4/2012 là bao nhiêu? a. 5.000.000 ng b. 10.000.000 ng c. 25.000.000 ng d. S khác Câu 3. Bà M là i tư ng cư trú theo pháp lu t thu TNCN. Gi s trong năm 2012, bà M có thu nh p t ti n lương hàng tháng là 10 tri u ng và không có kho n thu nh p nào khác trong năm. Bà ph i nuôi 01 con nh dư i 10 tu i và không có kho n óng góp t thi n, nhân o nào trong năm. S thu TNCN bà M ph i n p trong năm 2012 là: a. 2,64 tri u ng b. 4,2 tri u ng c. 9 tri u ng d. S khác Câu 4. Ông A là cá nhân cư trú, có tham gia nhóm kinh doanh v i m t s cá nhân. - Gi s Thu nh p ch u thu TNCN c a nhóm năm 2012 là 400 tri u ng. - Trong ăng ký kinh doanh có ghi rõ t l góp v n c a ông A: 30%. - Ông A có 2 con nh . - Trong năm ông A không phát sinh các kho n óng góp t thi n, nhân o nào.
 21. 21. Xác nh s thu TNCN ông A ph i n p trong năm 2012: a. 1.680.000 ng b. 4.200.000 ng c. 5.160.000 ng d. 9.000.000 ng Câu 5. Ông Z là cá nhân cư trú t i Vi t Nam, trong tháng 3/2012 ông có trúng thư ng x s , giá tr gi i thư ng 110 tri u ng. Thu TNCN ông Z ph i n p là bao nhiêu? a. 10 tri u ng b. 11 tri u ng c. S khác Câu 6. Gi s trong năm 2012, Anh H có thu nh p t ti n lương là 4,5 tri u ng/tháng (sau khi tr BHXH, BHYT) và t ng ti n thư ng nhân ngày 30/4, 1/5, 2/9 trong năm là 5 tri u ng. Anh H không có ngư i ph thu c và không có kho n óng góp t thi n, nhân o nào trong năm, thu TNCN anh H ph i n p là : a. Không ph i n p thu b. 295.000 ng c. 550.000 ng d. S khác Câu 7. Trong năm 2010, Ông A phát sinh thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán như sau: - Bán 2.000 c phi u VCB v i giá bán là 50.000 ng/c phi u.Giá mua c phi u VCB là 35.000 ng/ c phi u. - Bán 3.000 c phi u ACB v i giá 45.000 ng/c phi u. Giá mua c phi u ACB là 40.000 ng/ c phi u. - Chi phí liên quan n vi c chuy n như ng c phi u nói trên là 2.000.000 ng. Bi t ông A ăng ký n p TNCN i v i ho t ng chuy n như ng ch ng khoán theo bi u thu toàn ph n v i thu su t 20%. S thu TNCN năm 2010 ông A ph i n p i v i ho t ng chuy n như ng ch ng khoán là: a. 235.000 ng. b. 860.000 ng.
 22. 22. c. 8,6 tri u ng. d. S khác. Câu 8. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 2 năm 2012 ông có thu nh p t ti n công do doanh nghi p t i Vi t Nam chi tr là 10 tri u ng. Ông X ph i nuôi 2 con nh và không có kho n óng góp t thi n nhân o nào. S thu TNCN trong tháng 2 năm 2012 ông X ph i n p là: a. 140.000 ng b. 350.000 ng c. 750.000 ng d. 2.000.000 ng Câu 9. Ông A có thu nh p t b n quy n tác gi do nhà xu t b n tr m t l n là 120 tri u ng. Ông A trích 10 tri u ng ng h qu n n nhân ch t c da cam dioxin. Thu TNCN ông A ph i n p v i thu nh p t b n quy n là : a. 5 tri u ng b. 5,5 tri u ng c. 6 tri u ng d. S khác Câu 10. Ch C là cá nhân cư trú ư c t ng m t chi c xe máy tr giá 40 tri u ng. S thu TNCN ch C ph i n p là bao nhiêu? a. Không ph i n p thu b. 3 tri u ng c. 4 tri u ng d. S khác

×