Publicidad

معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.

pia sanat
30 de Nov de 2022
معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.
معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.
معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.
Próximo SlideShare
قیمت گریتینگ فلزیقیمت گریتینگ فلزی
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.

  1. ‫خودرو‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫مانند‬ ،‫چرخشی‬ ‫عناصر‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫مکانیکی‬ ‫واشر‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫یا‬ )‫ولوو‬ ‫کنترل‬ ‫مانند‬ ‫برگشتی‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫های‬ ‫شافت‬ ‫(همچنین‬ ‫چرخان‬ ‫های‬ ‫مته‬ ‫یا‬ ‫شافت‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ،‫آلودگی‬ ‫مقطع‬ O ‫طراحی‬ ‫شکل‬ ‫شده‬ ‫خواهیم‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫پرداخت‬ . ‫دوار‬ ‫های‬ ‫شفت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آن‬ ‫داینامیک‬ ‫کاربرد‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داینامیک‬ ‫یا‬ ‫استاتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫قطع‬ ‫این‬ .‫سیلندر‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫پیستون‬ ‫و‬ ‫پمپ‬ ، ‫ارزان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واشر‬ ‫ترین‬ ‫استفاده‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ات‬ ‫کنند‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫فشار‬ )‫بخار‬ ‫اسب‬ ‫(هزاران‬ ‫مگاپاسکال‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫دارند‬ ‫آسانی‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مطمئن‬ ، ‫ساده‬ ‫بسیار‬ . ‫آب‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کششی‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫امروزه‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫لبه‬ ‫ساییدگی‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫بندی‬ ‫سنج‬ ‫سختی‬ ‫طبق‬ ،‫سایش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫االستومری‬ ‫مواد‬ ‫تغییرات‬ Shore A ‫و‬ ‫اجزا‬ ‫سختی‬ ‫درجه‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫االستومرهای‬ 07 ‫تا‬ 58 ‫است‬ )‫نرم‬ ‫اسکیت‬ ‫چرخ‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اتومبیل‬ ‫الستیک‬ ‫بین‬ ‫(چیزی‬ . ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کاربرد‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫شافت‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫بلوک‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫چرخان‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫انجماد‬ ‫زیر‬ ‫دماهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫پر‬ ‫چرخش‬ ‫تا‬ ‫سرعت‬ ‫کم‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ 877 ‫درجه‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫فارنهایت‬ ‫نیروگاه‬ ،‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫داخلی‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫رنامه‬ ‫و‬ ‫الیروبی‬ ‫تجهیزات‬ ،‫مدی‬ ‫و‬ ‫جزر‬ ‫های‬ ‫توربین‬ ،‫هوایی‬ ‫و‬ ‫گازی‬ ‫های‬ ‫توربین‬ ،‫دریایی‬ ‫پیشران‬ ‫تجهیزات‬ ،‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ،‫ها‬ ‫کمپرسور‬ ‫مختل‬ ‫ترکیبات‬ ‫در‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫چندین‬ ،‫موارد‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مطمئن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ف‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫باشد‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ . ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صحیح‬ ‫مکانیکی‬ ‫نصب‬ ‫مستلزم‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کاربردن‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫موفق‬ ‫طراحی‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫سیال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫سطوح‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫مکانیکی‬ ‫فشار‬ .‫کند‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫است‬ ‫آمدگی‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫خوب‬ ‫آببندی‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آببندی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫درست‬ ‫مکانیکی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫جفت‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ .
  2. ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫عملکرد‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫برخوردارند‬ ‫عمده‬ ‫عملکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ها‬ : 1 . ‫محیط‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫درزهای‬ ‫از‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫موادشیمیایی‬ ،‫آب‬ ،‫روانکارها‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫اطراف‬ 2 . ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫بیرونی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ،‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫کاسه‬ ،‫کلی‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫ر‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بلبیرینگ‬ ‫و‬ ‫متحرک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫وظیفه‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫لبه‬ ‫بین‬ ‫باریک‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫روان‬ ‫یا‬ ‫روغن‬ ‫فشردن‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شافت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫ب‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ . ‫یک‬ ‫انتخاب‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫موتور‬ ‫سالمت‬ ‫حفظ‬ ‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اگزوز‬ ‫میتواند‬ ‫نیز‬ ‫خودرو‬ ‫مناسب‬ ‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیرات‬ . ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫ساختار‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫اما‬ .‫بود‬ ‫چرخان‬ ‫محور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫چرمی‬ ‫تسمه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫ساده‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ ،‫گذشته‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫دارای‬ ‫امروزی‬ ‫های‬ ‫مختلفی‬ ‫تماسی‬ ‫الگوهای‬ ‫با‬ ‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫فنر‬ ‫دارای‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫امروزه‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ،‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫گریس‬ ‫مانند‬ ‫چسبناک‬ ‫مواد‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
  3. ،‫فنر‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫است‬ ‫روغنی‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫چرخ‬ ،‫نقاله‬ ‫شامل‬ ‫آن‬ ‫معمول‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شافت‬ ‫آهسته‬ ‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫وسیعی‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روغن‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ . ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫جنس‬ ‫تشخیص‬ ‫برگشت‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫سطح‬ ‫اگر‬ ‫کشیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کمی‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫از‬ ‫نسوز‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫سوراخ‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫شاهد‬ ‫بکشیم‬ ‫کمی‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نسوز‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫آن‬ ‫جنس‬ ‫نداد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫مدتی‬ ‫پس‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫خاص‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کیفیت‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫گازوئیل‬ ‫و‬ ‫مایعات‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکننده‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬ . ‫می‬ ‫صنعت‬ ‫پیا‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫خوانید‬ : 5 ‫سال‬ ‫در‬ ‫جذاب‬ ‫خودرو‬ 0202 ‫فرمان‬ ‫جعبه‬ ‫خرابی‬ ‫دالیل‬ ‫قسمت‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ثابت‬ ‫و‬ ‫چرخشی‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نسبی‬ ‫حرکت‬ ‫در‬ ‫جزء‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یا‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫اصلی‬ : ‫محفظه‬ ‫منافذ‬ ‫استاتیکی‬ ‫درزگیری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫تداخل‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫االستومر‬ ‫یا‬ ‫استیل‬ ‫ورق‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫ای‬ ‫لوله‬ ‫بیرونی‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫االستومری‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫لبه‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫مربوطه‬ ‫شافت‬ ‫استاتیکی‬ ‫و‬ ‫دینامیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫گرمانرم‬ ‫ا‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫زنی‬ ‫سنگ‬ ‫یا‬ ‫برش‬ ،‫ریزی‬ ‫قالب‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تیز‬ ‫نوک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫لبه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫درزگیری‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شافت‬ ‫رویی‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کششی‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برشی‬ ‫تیز‬ ‫لبه‬ ‫این‬ ‫ف‬ ‫مشخص‬ ‫عاعی‬ ‫شرده‬ ‫شود‬ ‫می‬ . ‫بندی‬ ‫آب‬ )‫فشرده‬ ‫(نمد‬ : ‫است‬ ‫سیال‬ ‫حاوی‬ ‫محفظه‬ ‫و‬ ‫شافت‬ ‫بین‬ ‫سیاالت‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ،‫نمد‬ ‫کاربست‬ ‫از‬ ‫هدف‬ . ‫کاسه‬ ‫واشر‬ ‫فلزی‬ ‫شکل‬ ‫ای‬ : ‫ورق‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫واشر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫ضربه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫استحکام‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫شافت‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ . ‫فنر‬ : ‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫سیال‬ ‫نشت‬ ‫و‬ ‫درز‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫ای‬ ‫بر‬ ،‫شعاعی‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫وظیفه‬ ‫نیز‬ ‫فنر‬ .
Publicidad