Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
สารบัญ             ปีที่	17	ฉบับทีี่	121	มีนาคม	2554	                 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ ....
บทบรรณาธิการ                                                       ...
จดหมายถึง บก.   หลอกโอนเงิน      เรืองทีฉลาดซือลงเกียวกับการหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์ ผมอ่านแล้วน่าสนใจนะ     ...
¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È                                                       ...
ป้องปรามมิจฉาชีพเหล่านีโดยเฉพาะ                 ้      การทำงานในเดือน มิ.ย. 2554 ซึง    ่   22...
“ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน”                      ั ิ  ู้พิเศษอย่าง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย  กับการรัก...
กระแสต่างแดน                                         โวดาโฟน VS โวดาเฟล     ...
“เพือนสาว” แน่นอนกว่า  ่      หมดสมั ย แล้ ว กั บ การต้ อ ง  ในขณะทีมเพียงร้อยละ 40 เท่านัน            ...
กินผิด ระวังจิตตก       การกนอาหารทมไขมนทรานส์            ิ      ่ี ี ั  หรื อ ไขมั น อิ่ ม ตั ว ส...
==========================================================================================================================...
================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = ...
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

S mbuyer 121

1.239 visualizaciones

Publicado el

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 121

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

S mbuyer 121

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 24 29เรื่องเด่น บทความพิเศษ9 ถึงเวลาคนไทยใช้ระบบประกันสุขภาพมาตรฐาน 40 สหรัฐอเมริกา ทบทวนการตัดต่อพันธุกรรม เดยวกน ี ั อาหารและสุขภาพความเคลื่อนไหว 34 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่3 กระแสในประเทศ “ผิดแล้วยังกล้าอ้างผูใหญ่” ้6 กระแสตางแดน ่ 56 สวยอยางฉลาด ่ทดสอบ “วิธดแลผิวแห้งและผิวแพ้งาย” ี ู ่17 น้ำแร่ดกว่าแน่หรือ ี 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 24 โปรแกรมตานไวรส 2011 ้ ั “เจนนสตน ดาบสองคม ตอน 1” ็ ิ ี29 กุนเชียงเสียง...ไม่เสียง ่ ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “รักนะ(หอย) จุบ จุบ” ๊ ๊34 ทุกคนมีสทธิ ิ หน้าต่างผู้บริโภค “ธรรมาภิบาลของ เอสซีจ” ี 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “เคล็ดลับการดูแลบ้านและลูกน้อยของแม่บานชาว ้43 • เซลล์ขายประกันไทยคาร์ดฟ ลวงผูบริโภค ิ ้ ยุโรป” ทำประกันทางโทรศัพท์ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ชาวบ้านสนามชัยเขตสุขสันต์รบปีใหม่ บ.บุญแปด ั “ปัญหาร้อนตัดสัญญาณเน็ตทัวประเทศ” ่ ยอมถอนฟ้องคดีขไก่เหม็น ี้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • ลูกค้า 3BB เจ็บแล้วอย่าแค่จำ หากไม่ได้ใช้บริการ “อะไรเอ่ย คนกินไม่ได้ปลูก คนปลูกไม่ได้กน”ิ และมีความเสียหาย ฟ้องคดีผบริโภคดีทสด ู้ ี่ ุ Gameกฎหมาย 72 ปัญหาสร้างปัญญา 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “นิตบคคลอาคารชุดมีหน้าทีทำอะไร” ิ ุ ่
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org 3 บาทต่อหัวประชากร เดือนนีเป็นทังเดือนทีมความสำคัญและไดเกิดเหตุการณ ้ ้ ่ ี เงิน 3 บาทตอหัวประชากร ถึงแมจะทำใหผดหวังทีเห็น ิ ่ทีทำใหลำบากใจไดไมนอย วันที่ 15 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคุมครอง ่   คุณคาของผูบริโภคนอยกวาคาขนมเด็ก แตหากมองในแงดี ก็ตอง  สิทธิผบริโภคสากล(World Consumers’ Rights Day) โดยปีนให ู ี้ ถือวา ทังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชน ตางมีหลักประกัน ้ ความสำคัญกับบริการทางการเงินทีจะตองเป็นธรรมกับผูบริโภค ่  ดวยกันทังสองฝ่าย เพราะหากองคกรนีทำงานไดไมดเพราะยังไม ้ ้ ีแตหากยอนกลับมายังสถานการณในบานเราปีนเป็นปีทกฎหมาย ี้ ี่ เห็นผลงานก็ไมสนเปลืองงบประมาณมากนัก แตหากทำงานเขา ิ้กำหนดใหสถาบันการเงินมีความรับผิดทีจำกัด และจะรับประกัน ่ ตากรรมการและไปขัดแขงขัดขาใคร ถูกหมันไสเพราะเลนงาน ่การฝากเงินเพียง 1 ลานบาทเมือเดือนสิงหาคม 2545 ถึงแมอาจ ่ บริษทพรรคพวกของตนเอง ก็ไมสามารถตัดงบประมาณใหนอย ั จะเห็นวาเป็นประเด็นของคนชันกลาง แตโครงสรางระบบการเงิน ้ กวา 3 บาทตอหัวได แต 14 ปีทรอคอยเราทุกคนคงอยากเห็นี่สถาบันการเงินทังธนาคารและไมใชธนาคาร เงินกู เงินฝาก เงิน ้ และฝากความหวังกับองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคนี้ ่  ออม ในปัจจุบนนีแหละทีทำใหคนจนตองเป็นหนีซำซาก เป็นหนี้ ั ่ ่ ้้ ทีจะตองเขมแข็งทำใหผบริโภคไดรบขอมูลทีเป็นความจริง ทำงาน ่ ู ั ่แลวถูกทวงหนีไมเป็นธรรม เหมือนอยางทีอาจารยเสกสรรค ้ ่ พิทกษสทธิผบริโภค เสนอความเห็นและผลักดันมาตรการทีเป็น ั ิ ู ่ประเสริฐกุล ใหขอคิดไวอยางนาสนใจวา คนชันกลางไมสนใจเรือง  ้ ่ ประโยชนกบผูบริโภคอยางเต็มที่ รวมทังตรวจสอบการทำงาน ั  ้การปฏิรปทีดนเพราะคิดวาเป็นเรืองคนจน แตหารูไมวา คอนโด ู ่ ิ ่   คุมครองผูบริโภคของหนวยงานรัฐอยางเขมขน  หรือบานรูหนูทตวเองอยู ไมควรจะแพงมหาโหดหรือไมควรจะตอง ี่ ั ผูบริโภคหลายคนอาจจะคิดไมคอยออก วาเราตองมี  ผอนทังชีวตแบบนี้ แตทเป็นแบบนันเพราะการถือครองทีดนที่ ้ ิ ี่ ้ ่ ิ สวนชวยอยางไร หากมองแบบพุทธก็ตองบอกวาทำหนาทีของ  ่กระจุกตัว รวมทังทีดนในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ้ ่ ิ ตนเองใหดทสด ชวยกันสรางวัฒนธรรมการคุมครองผูบริโภค ี ี่ ุ   เมอวนท่ี 2 มนาคมเกอบเปนวนประวตศาสตรของประเทศ ่ื ั ี ื ็ ั ั ิ  ไมใชมแตขาวทีผบริโภคเสียเปรียบและตองยอมจำนน ดังทีบริษท ี  ่ ู ่ ัไทย เพราะรัฐสภาไดพจารณารางกฎหมายองคการอิสระเพือการ ิ ่ แม็คอินทอช (Apple) ไดผลิตไอแพด (I Pad) 2 แตคนทีซอ ่ ื้คุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 วาระ 2 และวาระ   I Pad 1 กอนสินคาตัวนีออกสูตลาด 14 วันจากบริษทหรือออนไลน ้  ั3 ซึงเป็นกฎหมายทีกลุมองคกรผูบริโภครอคอยมาไมนอยกวา ่ ่    บริษทจะคืนเงินใหคนละ 3,000 บาท แต Ipod studio เมืองไทย ั14 ปพบรฐมนตรไมนอยกวา 8 คน มการจดกจกรรมทงสนบสนน ี ั ี    ี ั ิ ้ั ั ุ อางวา ตัวเองเป็นเพียงตัวแทนจำหนายไมใชบริษทจัดจำหนายไม ัและคัดคานนับรอยครังทัวประเทศ แตกตองถอนกฎหมายฉบับนี้ ้ ่ ็  สามารถคืนเงินให คำโฆษณาของบริษทตองถือเป็นสวนหนึงของ ั ่ออกไปเนืองจากวิปรัฐบาลมีความเห็นทีแตกตางกับกรรมาธิการ ่ ่ สัญญา หาก Apple ไมถอนการเป็นตัวแทนจำหนายของ Ipodเสียงขางมากในการกำหนดงบประมาณใหเป็นอิสระโดยกำหนด studio เมืองไทย ก็ตองมีนโยบายของบริษทแบบเดียวกันในประเทศ  ัไมนอยกวา 5 บาทตอหัวประชากร เมือพิจารณากฎหมายไปได  ่ ไทย เรืองนีตองมีผรบผิดชอบ ขอยุใหผทซอในเมืองไทยทุกคน ่ ้  ู ั ู ี่ ื้ถึงมาตรา 8 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ลงมติใหถอนกฎหมาย  ภายใน 14 วันไปฟ้องศาลคดีผบริโภค เรืองนีทำงาย ๆ ไมตอง ู ่ ้ ออกจากการพิจารณาของสภา และใหกรรมาธิการไปพิจารณา จายคาวางศาล แถมขอใหศาลปรับแบบลงโทษไดถงหาเทา ที่ ึอีกรอบ สุดทายกรรมาธิการเสียงขางมากก็สนับสนุนใหกำหนด เอาเปรียบผูบริโภคและไมรบผิดชอบผูบริโภคในเมืองไทย  ั 3 บาทตอหัวประชากรเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย วาลปัทม ศรีมงคล ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. หลอกโอนเงิน เรืองทีฉลาดซือลงเกียวกับการหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์ ผมอ่านแล้วน่าสนใจนะ ่ ่ ้ ่ ครับ ว่าทำไมคนทีสงคมบอกว่า พวกเขาฉลาด ถึงไม่เท่าทันอะไรแบบนีได้ ่ ั ้ ขวัญชัย www.chaladsue.com แม้ระมัดระวังตัวเราก็อาจพลังเผลอถูกหลอกได้คะ เพราะว่ามิจฉาชีพก็มกลยุทธ์ ้ ่ ี พัฒนาปรับเปลียนไปเรือยๆ หลอกกันเนียนจนยากจะจับได้ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยหรือ ่ ่ บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่ผอนเพือไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการกระทำสิงต่างๆ ก็ ู้ ื่ ่ ่ เป็นวิธหนึงทีจำเป็นในยุคทีคนโกงมีเต็มบ้านเต็มเมือง คนดีตองออกมาร่วมกันสร้างสรรค์ ี ่ ่ ่ ้ สิงดีงามนะคะ อยูเฉยๆ นิงๆ คงไม่พอสำหรับยุคนี้ ่ ่ ่ แว่นตาเลือกอย่างไร เป็นสมาชิกค่ะ อายุ 42 ปีแล้วมีปญหาเรืองตาแห้ง แสบตาบ่อยๆ หมอแนะนำให้ใช้ ั ่ น้ำตาเทียมหยอดบ่อยๆ แต่ไม่คอยสะดวกรูสกเหมือนเป็นคนป่วย เลยสนใจแว่นตาสำหรับ ่ ้ ึ ใส่กนลมและแดด รวมถึงเรืองสายตาทียาวขึนเรือยๆ อยากให้ฉลาดซือช่วยทำข้อมูลเรือง ั ่ ่ ้ ่ ้ ่ หลักการซือแว่นตา เพราะในตลาดมีหลายแบบหลายราคามาก บางทีกเป็นแฟชัน เคยถาม ้ ็ ่ คนขายแว่นบางคนก็บอกว่า พวกของราคาถูกจะเป็นของไม่มคณภาพทำให้ดวงตาเสีย ก็ ี ุ ทำให้สงสัยว่าเพราะเขาอยากขายของแพงหรือเปล่า อยากได้ของมีคณภาพทีราคาไม่แพง ุ ่ มาก ขอความรูดวยค่ะ ้ ้ วงษ์จนทร์ กิตติอดม ั ุ ฉลาดซือเราเตรียมบทความและผลการทดสอบแว่นกันแดดไว้แล้วค่ะ ถ้าไม่เกิด ้ ผิดพลาดอะไรฉบับพฤษภาคมนี้ คงได้ขอมูลสำหรับการเลือกซือแว่นตานะคะ ฉลาดซือเรา ้ ้ ้ ก็เชือเรืองราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพค่ะ เพราะหลายครังเราก็พสจน์ได้วา ราคากับคุณภาพมัก ่ ่ ้ ิู ่ ไม่ไปด้วยกัน ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25542 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 25543 กุมภาพันธ์ 2554 แ ต่ ใ น ค ว า ม จ ริ งหอม...อันตราย!? แล้วกลินหอมเกิดจาก ่ ใครทียงมีความเชือว่า ่ั ่ การปรุงแต่งกลินด้วย ่ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ำจั ด แมลง น้ ำ หอมสั ง เคราะห์น้ำยาทำความสะอาดบ้านและ ซึงหากเราสูดดมกลิน ่ ่ฆ่าเชือโรค ทีมกลินหอม หรือ ้ ่ ี ่ เข้าไปก็จะทำให้เป็นไม่มกลินฉุน แล้วปลอดภัยหรือเป็น ี ่ อันตรายกับร่างกาย ไม่ว่าอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทมกลิน ี่ ี ่ จะเป็น ปวดหัว เวียนหัว คลืนไส้ ่ จำเป็น ถ้าไม่ใช้ได้ยงดี แต่ถาจะใช้ก็ ิ่ ้แรง ต้องเปลียนความคิดใหม่ เดียวนี้ ่ ๋ เพราะฉะนันใครทียงหลงใหล ้ ่ั ต้องใช้อย่างระมัดระวังศึกษาข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นวัตถุอนตรายั ในกลินหอมของยาฉีดฆ่าแมลงและ ่ และคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ เพราะสร้างความเข้าใจผิดให้ผบริโภค เช่น ู้ น้ำยาทำความสะอาด ต้องคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านีถอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ้ืผลิตภัณฑ์ทบอกว่าทำจากธรรมชาติ ี่ ทำใหม่ ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่าที่ อันตราย17 กุมภาพันธ์ 2554“ศูนยแก้ไขปญหาสินเชือ”เตรียม ่เปดถาวร...แก้ปญหาทวงหนีโหด  ้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) พอใจผลงาน “ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ”(ศปส.) เตรียมจัดตังให้เป็นศูนย์ถาวร ้หลังจากศูนย์ทำหน้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทีเ่ กียวข้องกับสถาบัน ่การเงินให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัญหาที่ มามากที่สุดคือ เรื่องการทวงหนี้ที่ คอลเซ็นเตอร์ทเคยเป็นข่าวก่อนหน้า ่ีถูกร้องเรียนเข้ามา ธปท. จะนำไป ไม่เป็นธรรม ไม่สุภาพ หรือใช้วิธี นี้ ขณะนียอดการร้องเรียนลดลงมาก ้ประสานต่อกับสถาบันการเงินทีถก ่ ู รุนแรง รองลงมาคือเรืองการเข้าไม่ ่ เนืองจากทางกรมสอบสวนคดีพเศษ ่ ิร้องเรียนเพือให้ชแจงและดำเนินการ ่ ้ี ถึงสินเชือหรือขอสินเชือไม่ได้ ส่วน ่ ่ (DSI) ได้มการประชุมร่วมกับ ธปท. ีปรับปรุงแก้ไขบริการต่อไป เรื่องการหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัญหาทีถกร้องเรียนเข้า ่ ู ตู้เอทีเอ็ม หรือการถูกหลอกจาก และการสือสารได้ตงศูนย์รวมกันเพือ ่ ้ั ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 3
 5. 5. ป้องปรามมิจฉาชีพเหล่านีโดยเฉพาะ ้ การทำงานในเดือน มิ.ย. 2554 ซึง ่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง ศปส. ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาตั้งเป็น ออกฉลากคุมเข้มสินค้านาโน จะอยูท่ี 100 – 200 เรืองต่อวัน โดย ่ ่ ศูนย์ถาวรเพือช่วยรองรับปัญหาของ ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก่อนหน้าเคยมีเรื่องเข้ามาสูงสุดถึง ผูบริโภค เพราะว่าเห็นประโยชน์ใน ้ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออก วันละ 700 - 800 เรือง ่ การเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ประกาศให้ผลิตภัณฑ์นาโนทุกชนิด ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก หลังจากมี สินเชือของ ธปท.มีการต่ออายุการ ่ เกียวข้องกับสถาบันการเงิน ซึงนับ ่ ่ ผูบริโภคหลายคนร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ้ ทำงานของศูนย์มาแล้ว 4 ครังแต่เปิด ้ วันปัญหาเรืองการเงิน หนี้ และบัตร ่ นาโนทีอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ นานา ่ ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เครดิต จะกลายเป็นใหญ่ในชีวตของ ิ แถมตังราคาขายสูงกว่าสินค้าทัวไป ้ ่ 2542 โดยล่าสุด จะครบกำหนดอายุ ผูคนมากขึนเรือยๆ ้ ้ ่ การนวดตาช่ ว ยผู้ ป่ ว ย กำลังจะตาบอดกลับมามอง เห็นได้เกือบปกติ ทำให้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แพทยสภา ต้องเร่งพิจารณา หาข้อเท็จจริงว่าการนวด ตาสามารถรักษาโรคต้อหิน ได้จริงหรือไม่ รวมทังมีผล ้ โดยที่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิรู้หรือมั่นใจ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ข้างเคียงหรือเป็นอันตรายกับดวงตา ได้ เ ลยว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเป็ น สังระงับ!!!...นวดตารักษาต้อหิน ่ หรือเปล่า เพราะปัจจุบนยังไม่มการ ั ี ผลิตภัณฑ์นาโนจริงหรือเปล่า ผูปวยโรคต้อหินทีกำลังคิดจะ ้ ่ ่ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ ซึงจากการสุมตรวจสอบของ ่ ่ ไปรักษาด้วยวิธการนวดตา คงต้อง ี รักษาพยาบาลด้วยวิธการดังกล่าว ี ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ ชังใจไตร่ตรองให้ดี เพราะว่าตอนนี้ ่ โดยระหว่างรอความเห็นทีเ่ ป็น ปลอดภัยของ สคบ. ร่วมกับศูนย์ มีคำสังจากสำนักสถานพยาบาลและ ่ ทางการจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคม การประกอบโรคศิลปะถึงทุกสถาน สถานพยาบาลต้องงดให้บริการการ นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พยาบาล ทีมการให้รกษาโรคต้อหิน ่ ี ั รักษาด้วยวิธดงกล่าว นอกจากนีกรม ีั ้ พบว่ า สิ น ค้ า นาโนที่ สุ่ ม ตรวจทั้ ง ด้ ว ยการนวดตาต้ อ งระงั บ การให้ สนับสนุนบริการสุขภาพก็เตรียมคุม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดทำความสะอาด บริการการรักษาด้วยวิธการดังกล่าว ี เข้มการโฆษณาทางการแพทย์ทมการ ่ี ี อเนกประสงค์เป็นของปลอม เอาไว้กอน หลังจากก่อนหน้านีมขาว ่ ้ ี่ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือจงใจ ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ กรณีทจกษุแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ่ี ั ทำให้ผบริโภคเข้าใจผิด ู้ กับสินค้านาโนกันอย่างมาก โดย แห่งหนึง ออกมาเปิดเผยว่า ใช้วธี ่ ิ เฉพาะพวกสิงทอเพราะมีคณสมบัติ ่ ุ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25544 ปีที่ 17 ฉบับที
 6. 6. “ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน” ั ิ ู้พิเศษอย่าง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย กับการรักษาพยาบาลทีเท่าเทียม ่ป้องกันน้ำ ทำความสะอาดง่าย หรือไม่ต้องทำความสะอาด ซึ่งแน่นอน ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบผูประกัน ั ิ ู้ ั ้ว่าหากเป็นสินค้านาโนปลอม จะทำให้ ตนในระบบประกันสังคม เรืองการรักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ ่ผูบริโภคเข้าใจผิดและหากนำไปใช้ก็ ้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทองเดิม ซึ่งเป็นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ระบบรักษาพยาบาลฟรีของคนไทยทังประเทศ ขณะทีผประกันตนในระบบ ้ ่ ู้ สคบ.จึงต้องเร่งออกมาตรฐาน ประกันสังคมซึ่งจ้างงานจ่ายสมทบเองทุกเดือน กลับได้รับการดูแลเรื่องควมคุมผลิตภัณฑ์นาโน พร้อมทั้ง สุขภาพทีดอยกว่า โดยเสนอให้ผประกันตนได้มสทธิไปใช้ระบบหลักประกัน ่ ้ ู้ ี ิจะทำฉลากแสดงให้รู้ว่าเป็นสินค้า สุขภาพแห่งชาติ แล้วให้นำเงินสมทบที่ต้องจ่ายให้ประกันสังคมไปสบทบนาโนแท้ โดยจะใช้ชอว่า “นาโนคิว” ื่ เพิมในส่วนของเงินประกันการว่างงานหรือเงินชราภาพ ซึงเป็นสิทธิประโยชน์ใน ่ ่เพือป้องกันไม่ให้ผบริโภคถูกหลอก ่ ู้ ประกันสังคมอยูแล้ว ซึงน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ่ ่ โดยชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เรียกร้องให้สำนักงานประกัน สังคม รับฟังและแก้ไขโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบ สุขภาพบนมาตรฐานเดียวของประเทศ โดยจะให้เวลาประกัน สังคม 30 วัน ที่จะต้องทำให้ผู้ประกันตนออกจากจากระบบ ประกันสังคม ในเรืองบริการด้านสุขภาพ หากประกันสังคมไม่ ่ แก้ไขระบบดังกล่าว ผูประกันตนจะงดจ่ายเงินสมทบในส่วนของ ้ การรักษาพยาบาล ประมาณคนละ 250 บาท ซึงจะดีเดย์หยุด ่ จ่ายวันแรก 1 พฤษภาคม 2554 ***(อ่านเรืองสิทธิการรักษาพยาบาลในประกันสังคมในเรืองฉบับนี) ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 5
 7. 7. กระแสต่างแดน โวดาโฟน VS โวดาเฟล โวดาโฟน (Vodafone) ผูให้ ้ หนึ่ ง ขึ้ น มา และตั้ ง ชื่ อ ว่ า โวดาเฟล แนะนำให้ปดเครืองแล้วเปิดใหม่หรือ ิ ่ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ (www.vodafail.com) เพื่ อ แอบ เปลี่ยนซิมการ์ด (ซึ่งทำแล้วก็ไม่ได้ สามของออสเตรเลีย ได้พบกับคูปรับ ่ ประณามบรการทลมเหลว (fail) ของ ิ ่ี ้ ผล) รายใหม่ ซึงได้แก่ เว็บไซต์โวดาเฟล ่ โวดาโฟน และเขาก็พบว่าเขาไม่ใช่คน ทีสำคัญรายงานนีมขอมูลโดย ่ ้ ี้ ดอทคอม (www.vodafail.com) เข้าแล้ว เดยวทเี่ ดอดรอน ตงแตเดอนธนวาคม ี ื ้ ้ั ่ ื ั ละเอียดที่ระบุว่า บริษัทเพิกเฉยต่อ เว็บไซต์ที่ว่านั้นเป็นฝีมือของ ปีที่แล้วเป็นต้นมา มีผู้เข้าไปดูเว็บ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และไม่มการ ี ผูบริโภครายหนึงทีสดจะทนกับบริการ ้ ่ ุ่ ดงกลาวไมตำกวา 150,000 คน และ ั ่ ่ ่ ่ จัดการทีดพอ่ ี อันยอดแย่ของบริษทโวดาโฟนนันเอง ั ่ มี ไ ม่ น้ อ ยที่ ร่ ว มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความ ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดการและ ปลายปี ที่ แ ล้ ว อดั ม บรี โ ม เดือดร้อนของตนเองจากการโทรเข้าไป วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลทีได้คอ ่ ื บั ณ ฑิ ต หมาดๆ ด้ า นวิ ศ วกรรม ยังศูนย์รบเรืองร้องเรียนของโวดาโฟน ั ่ รายงานสรุ ป กรณี ปั ญ หาความ ซอฟท์ แ วร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย เช่น วันเวลาที่โทรเข้า ระยะเวลาที่ เดื อ ดร้ อ นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร 3จี ข อง นวเซาทเวลส์ ไดเซนสญญาเปนลกคา ิ ์ ้ ็ ั ็ ู ้ ต้องถือสายรอ ลงในหน้าเว็บดังกล่าว โวดาโฟนทังหมด 12,000 กรณี ที่ ้ บริการ 3จี ของบริษทโวดาโฟนเป็น ั ด้วย นำเสนอตอองคกรทดแลผบรโภคดาน ่ ์ ่ี ู ู้ ิ ้ เวลา 2 ปี แต่หลังจากใช้บริการไป ผู้บริโภคมักถูกทิ้งให้รอสาย บริการโทรคมนาคมของออสเตรเลีย ไดเพยง 6 สปดาหกตองเซงจตเพราะ ้ ี ั ์ ็ ้ ็ ิ นานมากเมือโทรเข้าไปร้องเรียนเรือง ่ ่ ต้องติดตามกันต่อไป ว่าเขา สัญญาณขาดๆ หายๆ เมื่อโทรไป บริ ก าร 3จี ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หา จะจัดการกับบริษทดังกล่าวอย่างไร ั ร้ อ งเรี ย นก็ ไ ด้ รั บ คำตอบที่ ไ ม่ น่ า สัญญาณขาดหาย การได้รบข้อความ ั โ ว ด า โ ฟ น ซึ่ ง ค ว บ ร ว ม ประทับใจอีกด้วย หรือวอยส์เมล์ลาช้า ทีสำคัญผูบริโภค ่ ่ ้ กิจการกับฮัทชิสันมีลูกค้ากว่า 6.3 อดัมรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไร มั ก ได้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ตั ว ล้านคนทัวออสเตรเลีย ่ สักอย่าง ว่าแล้วก็ลงมือทำเว็บไซต์ เครื่องมือถือหรือไม่ก็ซิมการ์ด และ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25546 ปีที่ 17 ฉบับที
 8. 8. “เพือนสาว” แน่นอนกว่า ่ หมดสมั ย แล้ ว กั บ การต้ อ ง ในขณะทีมเพียงร้อยละ 40 เท่านัน ่ ี ้ เป็นเหตุผลเดียวกันทีทำให้อตราการ ่ ัเตรียมช็อคโกแลตเอาไว้ให้ผู้ชายใน ที่จะให้ขนมหวานกับแฟนหนุ่มหรือ เกิดของญีปนลดลงเป็นประวัตการณ์ ่ ุ่ ิวันวาเลนไทน์ สาวญี่ปุ่นยุคนี้เขาคิด ผูชายทีตนเองแอบปลืม ้ ่ ้ ส่วนบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ใหม่ทำใหม่ หันมาซือช็อกโกแลตให้ ้ เหตุผลหลักๆ คือผู้หญิงนั้น พร้ อ มปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ เทรนด์ ใ หม่ นี้เพือนสาวดีกว่า ่ จะชื่ น ชมกั บ ช็ อ กโกแลตที่ ไ ด้ รั บ ด้วยการจัดแผนกช็อกโกแลตสำหรับ ข้ อ มู ล จากการสำรวจของ มากกว่า ฝ่ายที่ให้จึงรู้สึกเป็นปลื้ม ผู้ ห ญิ ง ที่ เ น้ น ช็ อ กโกแลตสี ส วยๆบรษทกลโกะระบวา สามในสของสาว ิ ั ูิ ุ่ ่ี มากกว่า รูปร่างน่ารักๆ ไว้บริการลูกค้าสาวๆญีปนในวัยรุนและวัยยีสบต้นๆ บอก ่ ุ่ ่ ่ ิ บ้ า งก็ ว่ า สาวๆ เหล่ า นี้ ห มด โดยเฉพาะว่าปีนี้พวกเธอจะให้ “โทโมช็อกโก” ความสนใจในตั ว ผู้ ช ายญี่ ปุ่ น แล้ ว คุ ณ ผู้ ช า ย ไ ท ย ฟั ง ไ ว้ เ ป็ นหรือช็อกโกแลตเพือมิตรภาพกับเพือน ่ ่ เพราะหาคุณสมบัตความเป็นแมนได้ ิ อุทาหรณ์ อย่าได้มนใจเกินไปว่าคุณ ั่ผู้ ห ญิ ง ของตนเองในวั น วาเลนไทน์ ยากเหลือเกิน โดยกลุ่มนี้อ้างว่ามัน หล่อเลือกได้ กุหลาบต้นทุนสูง ทะเลสาบไนวาชา มากว่า 30 ปี บอก นิเวศน์ซงอาจจะมีราคาแพงกว่าดอก ึ่ ว่าการปลูกกุหลาบเพื่อส่งออกนั้นได้ กุหลาบทั่วไปให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศน์ของ กัน ท้องถินไม่นอย ่ ้ เพี ย งแต่ เ มื่ อ ถึ ง วั น ที่ ต้ อ ง การใช้ ท รั พ ยากรของคนใน สู้ ร บกั น ในสงครามราคาในช่ ว งวั น เชื่ อ หรื อ ไม่ แม้ เ คนยาจะ ท้องถิ่นไปเพื่อรองรับความต้องการ วาเลนไทน์และวันแม่ ซูเปอร์มาร์เก็ตขาดแคลนน้ำเข้าขันวิกฤตแต่กยงเป็นผู้ ้ ็ั ของผู้คนในยุโรปนั้นไม่ต่างอะไรกับ เหล่านีจะอดใจไม่ไหว ต้องหันไปหา ้ส่ ง ออกกุ ห ลาบรายใหญ่ ที่ สุ ด ไปยั ง การเอาน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไปบรรจุ กุหลาบ “ต้นทุนต่ำ” ทีกล่าวมา ่ยุโรป ขายในบรรจภณฑทรปรางหนาตาเปน ุ ั ์ ่ี ู ่ ้ ็ การประมูลซือดอกกุหลาบเป็น ้ ร้อยละ 70 ของดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบนันเอง ่ ล็อตใหญ่ๆ นั้นจะมีขึ้นในเมืองอัมที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปนั้น ความจริงแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ต สเตอร์ ดั ม จึ ง ทำให้ ผู้ ซื้ อ เข้ า ใจว่ ามาจากบริ เ วณรอบๆ ทะเลสาบ ในยุ โ รปก็ มี ด อกกุ ห ลาบแฟร์ เ ทรด กุ ห ลาบเหล่ า นั้ น มาจากประเทศไนวาชาในประเทศเคนยานันเอง ่ หรือกุหลาบที่ปลูกด้วยกระบวนการ ฮอลแลนด์ (เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่า นั ก นิ เ ว ศ น์ วิ ท ย า จ า ก ทคำนงถงสงแวดลอมและสภาพความ ่ี ึ ึ ่ิ ้ กุ ห ลาบดอกใหญ่ ที่ ค นไทยเรี ย กมหาวิทยาลัยแห่งหนึงในอังกฤษ ซึง ่ ่ เป็นอยู่ของเกษตรกรและได้รับการ กุหลาบฮอลแลนด์ อาจเดินทางมาไกลทำการศึ ก ษาพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ ในเขต รับรองเรื่องความเป็นมิตรต่อระบบ จากเคนยาก็ได้) ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 7
 9. 9. กินผิด ระวังจิตตก การกนอาหารทมไขมนทรานส์ ิ ่ี ี ั หรื อ ไขมั น อิ่ ม ตั ว สู ง ไม่ ไ ด้ ท ำให้ เ รา อ้วนขึนเท่านัน งานวิจยของสเปนบอก ้ ้ ั ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค ซึมเศร้าด้วย ข้ อ มู ล ได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต และการ รบประทานอาหารของอาสาสมครกวา ั ั ่ รับประทานอาหารที่มีไขมันมากขึ้น ไขมันทรานส์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อ 12,000 คน เป็นเวลา 6 ปี พบว่าใน เท่าไร ความเสียงก็จะเพิมมากขึนตาม ่ ่ ้ อาการซึมเศร้ามากกว่านีสกกีเท่า ้ ั ่ ตอนเริ่มงานวิจัยไม่มีใครเป็นโรคซึม ไปด้วย แต่งานวิจัยนี้ก็ยังมีข่าวดีมา เศร้าเลย แต่เมื่อจบการเก็บข้อมูล ทีสำคัญอาสาสมัครกลุมนีคอ ่ ่ ้ ื บอกกั น อยู่ บ้ า ง เขาบอกว่ า น้ ำ มั น พบคนทีมอาการดังกล่าว 657 คน ่ ี คนยุ โ รปที่ บ ริ โ ภคไขมั น ทรานส์ ใ น มะกอก ซึงมีโอเมก้า-9 สามารถช่วย ่ โดยคนที่รับประทานอาหาร ปรมาณคอนขางตำเปนนสย คนเหลา ิ ่ ้ ่ ็ ิ ั ่ ปองกันอาการเจ็บป่วยทางจิตได้ดวย ้ ประเภทฟาสต์ฟูดหรือแพสตรี้บรรจุ นี้ได้พลังงานจากไขมันดังกล่าวเพียง ปัจจุบันโลกเรามีผู้ป่วยด้วย กล่องที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น ร้อยละ 0.4 ของพลังงานทีได้รบ ่ ั อาการดังกล่าวอยูประมาณ 150 ล้าน ่ ประจำ มีอตราความเสียงต่อโรคซึม ั ่ ลองนกดวาในกลมคนอเมรกน ึ ู่ ุ่ ิ ั คน เศร้าเพิมขึนเกือบร้อยละ 50 และยิง ่ ้ ่ ที่ ไ ด้ พ ลั ง งานถึ ง ร้ อ ยละ 2.5 จาก สนับสนุนคนไกล 558 ชน ในรานคา รานอาหาร ตลาด ้ิ ้ ้ ้ กวา 300 แหง หนวยงานดงกลาว ่ ่ ่ ั ่ พบว่าร้อยละ 32 ของสินค้าทีชจดขาย ูุ่ เกือบหนึงในสีของอาหารทีระบุ ่ ่ ่ เรื่ อ งความเป็ น “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ว่ า เป็ น ของ “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ใน เข้าข่ายการหลอกลวงผูบริโภค ้ อังกฤษและเวลส์นั้น ไม่ได้เป็นดังที่ ในนันมีผลิตภัณฑ์ทระบุวาเป็น ้ ่ี ่ กล่าวอ้างแต่อย่างใด “เนื้ อ แกะจากเวลส์ ” ที่ ผ ลิ ต ใน เมื่อผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึง นิวซีแลนด์ หรือ “แฮมจากเดวอน” หน้าที่ของตนเองในการแสดงความ ทงๆ ทนำเขามาจากเดนมารก เปนตน ้ั ่ี ้ ์ ็ ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น และ ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ก็ มี ผู้ นียงไม่นบผลิตภัณฑ์ทอาจจะ ่ ั ั ี่ ต้องการสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น ประกอบการประเภทที่ว่าอยู่ไม่น้อย ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ส่งออกไป ของตนเอง เพื่อการสร้างงาน และ ถึงขันทีหน่วยงานรัฐต้องลงมือสำรวจ ้ ่ แปรรูปที่ประเทศจีนแล้วนำกลับเข้า ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ว่ามีผลิตภัณฑ์ดงกล่าวอยูในท้องตลาด ั ่ มาขายในอังกฤษใหม่อีกครั้ง ซึ่งยัง ก็มีผู้ประกอบการหัวใส ที่หาทางใช้ มากน้อยเท่าไร ไม่ชดเจนว่าสามารถจัดเข้าเป็นสินค้า ั ประโยชน์จากเทรนด์ทวา ี่ ่ จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ท้องถินได้ดวยหรือไม่ ่ ้ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25548 ปีที่ 17 ฉบับที
 10. 10. ==================================================================================================================================== àÃ×èͧഋ¹ กองบรรณาธิการ ถึงเวลาคนไทย ใชระบบประกันสุขภาพ มาตรฐานเดียวกัน “¨Ð´ÕäËÁ!?...¶ŒÒ 0.88% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒáÅйÒ¨ŒÒ§µŒÍ§¨‹ÒÂãËŒÃкº»ÃСѹ Êѧ¤Á㹡óÕà¨็º»†Ç ¶Ù¡¹Óä»à¾Ô่Á໚¹à§Ô¹ºÓ¹ÒÞËÅѧà¡ÉÕ³ ʋǹàÃ×่ͧ¡Òà ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅàÇÅÒà¨็º»†Ç¡็à»ÅÕ่¹ãËŒä»ãªŒºÑµÃ·Í§ «Ö่§ãËŒÊÔ·¸ÔÃÑ¡ÉÒ¿ÃաѺ¤¹ ä·Â·Ñ่Ç»ÃÐà·ÈÍÂÙ‹áÅŒÇ...” ¼ÙŒ»ÃСѹµ¹Ãкº»ÃСѹÊѧ¤Á¿˜§·Ò§¹Õ้!!! àÃÒÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔ·¸Ô¢Í§µÑÇàͧ´Õ¾ÍËÃ×ÍÂѧ? คงยังมีหลายคนทีสงสัยวา “ผูประกันตน” ทีวานีหมายถึงใคร ? ่  ่ ้ ผูประกันตน ก็คอ พวกเราเหลามนุษยเงินเดือนทีตองจายเงินใหกบประกันสังคม โดยการหักจากเงินเดือน  ื ่  ั (แบบอัตโนมัต) ทุกเดือนเดือนละ 5% สำหรับเปนเงินไวสำหรับสมทบเพือสิทธิประโยชน เวลาทีเราเจ็บปวยแลวใช ิ ่ ่ บริการทีสถานพยาบาล หรือเปนเงินชวยเหลือตอนตกงาน รวมทังจะไดมเงินบำนาญไวใชตอนอายุมาก ซึงก็ถอเปน ่ ้ ี ่ ื เรืองทีดทจะไดมเงินสวนหนึงไวคอยชวยเหลือเวลาทีเราลำบาก ่ ่ ี ี่ ี ่  ่ โดยไมใชแคเราเทานันทีตองจายเงินสมทบใหกบประกันสังคม แตนายจางและรัฐก็รวมจายสมทบเพือสิทธิ ้ ่  ั  ่ ของเราดวย โดยนายจางจาย 5% ของเงินเดือนของเรา สวนรัฐชวยนอยลงมาหนอยที่ 2.75% ไมวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจ เหลามนุษยเงินเดือนก็ตองจาย 5% ของเงินเดือน เขาสูกองทุนประกันสังคม    หลายคนอาจจะตังขอสงสัยวา้ “นานทีปหนถึงจะไดเขาโรงพยาบาล แลวแบบนีทำไมตองมาจายเงินใหประกันสังคมดวย”  ้ ไขขอของใจ ทีเราตองจายก็เพราะวาหลักการของประกันสังคมคือเรืองของการ “เฉลียทุกข เฉลียสุข” เงิน ่ ่ ่ ่ ของเราทีถกหักใหประกันสังคมทุกๆ เดือนนันจะกลายไปเปนเงินกองกลางสำหรับบริหารจัดการดูแลทุกๆ คนทีอยู ่ ู ้ ่ ในระบบประกันสังคมรวมกับเรา ใครปวยตองรักษาพยาบาลก็ไดรบการดูแล วันหนึงถาเราไปหาหมอก็จะไดรบการ ั ่ ั ดูแลเชนกัน หรือถาวันหนึงเราตกงานหรือเกษียณก็จะมีเงินชดเชยให ซึงก็คอเงินของเราทีถกหักไปทุกๆ เดือนนัน ่ ่ ื ่ ู ้ แหละ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 9
 11. 11. ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== 5% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒ¨‹ÒÂãËŒ»ÃСѹÊѧ¤Á¶Ù¡ãªŒä»·ÓÍÐäúŒÒ§ %ของเงนเดอน สิทธิประโยชน ิ ื สิทธิที่ไดรับ เงื่อนไขการใชสิทธิ ที่จาย 0.88% กรณีเจ็บปวย *รักษาฟรีที่ รพ.ตามสิทธิที่เลือกไว สงเงินสมทบไมนอยกวา *เงินทดแทนการขาดรายได 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื กอนใชสิทธิครั้งแรก 0.12% กรณีคลอดบุตร ผูประกันตนหญิง สงเงินสมทบไมนอยกวา *ไดเงินทดแทน 13,000 บาทตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 7 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ไมเกิน 90 วัน กอนคลอดบุตร ผูประกันตนชาย *ไดเงินทดแทน 13,000 บาท ตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 0.44% กรณทพพลภาพ *ใชบริการ รพ.ของรัฐฟรี ี ุ สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากเปน รพ.เอกชน 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื -ผูปวยในเดือนละ 4,000 บาท กอนทุพพลภาพ -ผูปวยนอกเดือนละ 2,000 บาท *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ของคาจางรายเดือน ไปตลอดชีวิต *อวัยวะเทียมที่จำเปนฟรี 0.06% กรณีตาย เงินสงเคราะห และคาปลงศพ 40,000 บาท สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากสงสมทบมาแลวมากกวา 3 ป แตไมถึง 10 ป จะ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ไดเงินสงเคราะห เทากับคาจาง 1 เดือนครึ่ง กอนตาย *หากสมทบมากกวา 10 ป เงินสงเคราะหเทากับคาจาง ของผูประกันตน 5 เดือน 3% กรณีชราภาพ *จะไดรับบำนาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน อายุ 55 ป บรบรณ และ ิ ู สุดทาย หากสงสมทบมามากกวา 180 เดือน ความเปนผูประกันตน *หากสงสมทบมาไมถง 180 เดอน จะไดรบบำเหนจเทากบ สิ้นสุดลง  ึ ื ั ็  ั เงินสมทบทั้งหมดบวกกับดอกเบี้ยตามอัตราที่สำนักงาน ประกันสังคมประกาศในแตละป 0% (เพราะรัฐ กรณีสงเคราะห *เดือนละ 400 บาท ไปจนบุตรอายุ 6 ป และไดครั้งละ สงเงินสมทบไมนอยกวา ออกให) บุตร 2 คน 12 เดือน ภายใน 36 เดือนกอนไดรับสิทธิ 0.5% กรณีวางงาน *หากถูกใหออกโดยไมใชความผิดของลูกจางจะได 50% สงเงินสมทบไมนอยกวา ของคาจางรายวันไมเกิน 6 เดือน 6 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *หากลูกจางลาออกหรือหมดโครงการจะได 30% ของ กอนวางงาน คาจางรายวันไมเกิน 3 เดือน ©ÅÒ´«×éÍ 10 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554

×