Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Anecesidadedunbloquecomercialeuropeo 120224053155-phpapp02

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de pindusa (18)

Anuncio

Anecesidadedunbloquecomercialeuropeo 120224053155-phpapp02

 1. 1. A NECESIDADE DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO <ul><li>Tratado de Roma: </li></ul><ul><li>O mercado común europeo </li></ul><ul><li>O mercado interior público; unidade política e económica medidas concrectas: libre circulación, liberdade de competencia e leis comúns. </li></ul><ul><li>Economías de escala para competir con EE.UU e Japón. </li></ul>
 2. 2. A UNIÓN EUROPEA Tratado da Unión Europea (Tratado de Maastricht): Unión monetaria, eleccións ao Parlamento Europeo, novos dereitos para os cidadáns e cidadás, políticas de solidariedade, política exterior e de defensa común. 2002: foi cando se instalou o euro. Sucesivas ampliacións.
 3. 3. A UNIDADE EUROPEA <ul><li>Unidade en valores fundamentais: a paz, a democracia, o Estado de dereito e o respecto dos dereitos humanos. </li></ul><ul><li>É unha gran potencia económica con importantes desequilibrios. </li></ul><ul><li>Debilidades: política exterior común. </li></ul><ul><li>Desequilibrio económico. </li></ul>
 4. 4. OBXECTIVOS DA UNIÓN EUROPEA <ul><li>O impulso do progreso económico e social. </li></ul><ul><li>A afirmación da identidade europea no ámbito internacional. </li></ul><ul><li>A implantación dunha cidadanía europea. </li></ul><ul><li>O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza. </li></ul><ul><li>O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario. </li></ul>
 5. 5. A UNIÓN EUROPEA <ul><li>Niveis de desenvolvemento distinto. </li></ul><ul><li>Diversidade cultural. </li></ul><ul><li>Reducir as dispariedades rexionais. </li></ul><ul><li>Identidade nacional. </li></ul>
 6. 6. UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA <ul><li>Instrumentos da política rexional = fondos estruturais e fondos de cohesión. </li></ul><ul><li>Prestamos para realizar investimentos. </li></ul><ul><li>Infraestruturas de transporte e de subministración de enerxía. </li></ul><ul><li>Obras públicas para a solución de problemas do medio natural. </li></ul><ul><li>Políticas comúns culturais, educativas, problemáticas xuvenis, etc. </li></ul><ul><li>Creación de postos de traballo. </li></ul><ul><li>Prestamos e subvencións os sectores agrícola e pesqueiro. </li></ul>
 7. 7. A AMPLIACÓN DA UNIÓN EUROPEA <ul><li>Grandes desequilibrios nos países que se integraron nos últimos anos. </li></ul><ul><li>Grao de desenvolvemento moi distinto. </li></ul><ul><li>Fondos comunitarios. </li></ul>
 8. 8. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA <ul><li>O Consello europeo: </li></ul><ul><li>Composición. </li></ul><ul><li>Funcións. </li></ul><ul><li>O Consello da Unión Europea: </li></ul><ul><li>Composición. </li></ul><ul><li>Funcións. </li></ul><ul><li>Parlamento europero: </li></ul><ul><li>Composición. </li></ul><ul><li>Funcións (lexislativa). </li></ul><ul><li>Comisión europea: </li></ul><ul><li>Composición. </li></ul><ul><li>Funcións (executiva). </li></ul>
 9. 9. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA <ul><li>Tribunal de Xustiza: </li></ul><ul><li>Composición. </li></ul><ul><li>Funcións ( xudicial ). </li></ul><ul><li>Defensor do Pobo Europeo: </li></ul><ul><li>Composición. </li></ul><ul><li>Funcións </li></ul><ul><li>Outras institucións: </li></ul><ul><li>Banco Central Europeo. </li></ul><ul><li>Tribunal de Contas. </li></ul><ul><li>Comité das rexións. </li></ul><ul><li>Banco europeo de Investimentos. </li></ul><ul><li>Comité Económico e Social. </li></ul>
 10. 10. POLÍTICA AGRARIA COMÚN <ul><li>Autoabastecemento. </li></ul><ul><li>Modernización. </li></ul><ul><li>Fomento á agricultura intensiva. </li></ul><ul><li>Concentración das explotacións. </li></ul><ul><li>Créditos baratos. </li></ul><ul><li>Asegurar prezos mínimos. </li></ul><ul><li>Limitación das importacións procedentes de fóra. </li></ul>
 11. 11. OBXECTIVOS DA (PAC) <ul><li>Causa do cambio da política agraria: </li></ul><ul><li>Aumento da produción. </li></ul><ul><li>Medidas: </li></ul><ul><li>Reducir a superficie de cultivo. </li></ul><ul><li>Conversión das terras de cultivo nas zonas forestais. </li></ul><ul><li>Reducir os prezos de garantía. </li></ul><ul><li>Fomento das prácticas agrícolas sustentables. </li></ul><ul><li>Fondo Europeo de Orientación e Garantía (FEOGA / 40%). </li></ul>
 12. 12. O SECTOR PESQUEIRO COMUNITARIO. <ul><li>Importancia do sector marítimo. </li></ul><ul><li>Obxectivos da Política Pesqueira Común: </li></ul><ul><li>Evitar a sobrepesca. </li></ul><ul><li>Medidas: </li></ul><ul><li>Establecemento de zonas exclusivas de pesca. </li></ul><ul><li>Vixilancia do tamaño e o volume das capturas. </li></ul><ul><li>Acordos e tratados con Estados fóra da Unión Europea. </li></ul><ul><li>Acuicultura. </li></ul><ul><li>Impulso da investigación. </li></ul>
 13. 13. AS PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UE <ul><li>Importancia del sector: </li></ul><ul><li>Principal zona de desenvolvemento industrial en Europa. </li></ul><ul><li>Tipos de Industria: </li></ul><ul><li>Tradicional. </li></ul><ul><li>Moderna. </li></ul><ul><li>Outras zonas industriais. </li></ul><ul><li>Crise industrial nos países do leste de Europa. </li></ul>
 14. 14. PRODUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Proceso de desestruturación. </li></ul><ul><li>Proceso de deslocalización. </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><li>Cerre de moitas fábricas de Europa e traslado a países de Europa do leste. </li></ul><ul><li>Falta de recursos enerxéticos. </li></ul>
 15. 15. CARA UNHA ECONÓMIA DE SERVIZOS <ul><li>Sector de servizos (70% da poboación activa). </li></ul><ul><li>Causas do aumento do sector servizos: </li></ul><ul><li>Desenvolvemento tecnolóxico. </li></ul><ul><li>Novas actividades das sociedades avanzadas. </li></ul><ul><li>O COMERCIO: </li></ul><ul><li>Gran volume (42% das exportacións mundiais van a Europa). </li></ul>
 16. 16. OS TRANSPORTES <ul><li>Política comunitaria para mellorar a rede de transportes. </li></ul><ul><li>Transporte por estrada. </li></ul><ul><li>As autoestradas e autovías. </li></ul><ul><li>Rede ferroviaria. </li></ul><ul><li>Transporte marítimo de mercadorías. </li></ul><ul><li>Construcción de portos. </li></ul><ul><li>Transporte aéreo. </li></ul>

×