Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

มอต้น

138 visualizaciones

Publicado el

พัฒนาการวัยมัธยม

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

มอต้น

 1. 1. พัฒนาการวัยมัธยม ช่วงอตาย้นุ 12-15 ปี
 2. 2. สมาชิก พัฒนาการวัยมัธยมต้น นายศักดิ์ชัย พละ ทรัพย์ 55412259 นายสกนธ์พล เสาว กูล55412488 นายพฒุินันท ์อิน จันทร์55412419
 3. 3. พัฒนาการวัยเตรียมเข้าสู่วัย รุ่น (Preadolescence : 12-15 ปี) พัฒนาการวัยมัธยมต้น วัยนบี้างทเีรียกว่า “วัยก่อนวัยรุ่น” (puberty) คือ ระยะก่อนวัยหนุ่มสาว ☺ลักษณะทางเพศจะปรากฏขึ้นใหเ้ห็น ☺เก้งก้างทำาอะไรขัดเขินไมเ่รียบร้อย ☺ร่างกายต้องการอาหารที่มีประโยชน์
 4. 4. กาย อารมณ์ พัฒนาการ สังคม สติปัญญา พัฒนาการวัยมัธยมต้น
 5. 5. 1.พัฒนาการทางกาย พัฒนาการวัยมัธยมต้น ร่างกายของเด็กวัยนี้จะสูงขึ้น และมีนำ้าหนักเพิ่มขนึ้ แขนยาว มือใหญ่ขึ้น ☻เพศหญิง จะมีตะโพกผาย หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ มี ประจำาเดือน ☻เพศชาย กล้ามเนื้อใหญ่กว้างและแข็งแรงขนึ้ มีขนตามแขน หน้าแข้ง เสียงจะ ห้าวแตก จะมีนำ้าอสุจิ และจะมีการสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีภาวะพร้อมที่จะเป็นพ่อคนและแม่คนได้
 6. 6. 2.พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการวัยมัธยมต้น ☻เจ้าอารมณ์ อารมณ์ไม่คงที่ ☻กำาลังหาลักษณะประจำาตน และบทบาทของตนเอง ☻ความต้องการของเด็กวัยนี้ เด็กวัยนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้ คือ 1) ต้องการความรักความเข้าใจ 2) ต้องการคำาแนะนำาชี้แจงในเรื่องเพศและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 3) ต้องการยอมรับและคำายกย่องชมเชย 4) ต้องการอาหาร การออกกำาลังกาย และการพักผ่อนอย่างพอเพียง 5) ต้องการทำากิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. 7. 3.พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการวัยมัธยมต้น ☻เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมักจะแยกกันเล่น แต่กเ็ริ่มสนใจซึ่งกันและกนัโดยไม่ กล้าเปิดเผย ☻สนใจการเล่นรวมเป็นกลุ่ม จะปฏิบัติตามกฎของกลุ่ม และจะเลียนแบบสมาชิก ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย การพูดจา หรือกิริยาท่าทาง ☻ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ☻การเล่นมักจะผาดโผน ชอบเล่นออกกำาลังกาย แข่งขัน และสนใจเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล ผู้หญิงจะเล่นตัดเย็บเสื้อผ้า การครัว การเล่นเป็นเรื่องจริงมากขนึ้ กว่าวัย 6-12 ขวบ นอกจากนี้ยังสนใจการสะสมสิ่งต่างๆ อีกด้วย
 8. 8. 4.พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการวัยมัธยมต้น ☻เหตุผลและควบคุมตนเองได้ดีขึ้น รู้จักอดทนในการคบเพื่อน ☻ช่วงความสนใจนานขนึ้ สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ๆ ได้กว้าง ขวางขึ้น ☻เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น ☻ครูควรให้ทำากิจกรรมที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ท้าทายจินตนาการ ☻ปัญหาของเด็กวัยนี้คือ การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม
 9. 9. ที่มา ☻ https://www.l3nr.org/posts/79502 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=moonwatcher&date=21-03-2013&
 10. 10. ขอบคุณครับ

×