Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง Six Thinking Hats

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
7 habits (19 5-2554)
7 habits (19 5-2554)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

9 de 38 Anuncio

White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง Six Thinking Hats

Descargar para leer sin conexión

White Hat หรือ หมวกสีขาว
หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้
อารมณ์ และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่
ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึง
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้
หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น


โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้หมวกขาว
ตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อ
เป็นพื้นฐานของความคิดที่กําลังจะ
เกิดขึ้นแต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอน
ท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน
เพื่อทําการประเมิน อย่างเช่นข้อ
เสนอโครงการต่างๆของเราเหมาะ
สมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่
WHAT ARE
MY THINGS?
click!

White Hat หรือ หมวกสีขาว
หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้
อารมณ์ และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่
ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึง
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้
หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น


โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้หมวกขาว
ตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อ
เป็นพื้นฐานของความคิดที่กําลังจะ
เกิดขึ้นแต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอน
ท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน
เพื่อทําการประเมิน อย่างเช่นข้อ
เสนอโครงการต่างๆของเราเหมาะ
สมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่
WHAT ARE
MY THINGS?
click!

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Six Thinking Hats (20)

Anuncio

Más reciente (8)

Notas del editor
×